EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0004

ДИРЕКТИВА 92/4/EИО НА КОМИСИЯТА от 10 февруари 1992 година за изменение на Директива 78/663/ЕИО на Съвета за установяване на специфични критерии за чистота на емулгатори, стабилизатори, сгъстители и желиращи вещества, предназначени за влагане в храни

OB L 55, 29.2.1992, p. 96–97 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Този документ е публикуван в специално издание (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/01/2010; заключение отменено от 32008R1333

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/4/oj

13/ 11

BG

Официален вестник на Европейския съюз

10


31992L0004


L 055/96

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 92/4/EИО НА КОМИСИЯТА

от 10 февруари 1992 година

за изменение на Директива 78/663/ЕИО на Съвета за установяване на специфични критерии за чистота на емулгатори, стабилизатори, сгъстители и желиращи вещества, предназначени за влагане в храни

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като взе предвид Директива 89/107/EИО на Съвета от 21 декември 1988 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно хранителните добавки, разрешени за влагане в храните, предназначени за консумация от човека (1), и по-специално член 3, параграф 3 от нея,

като има предвид, че е необходимо да се измени Директива 78/663/EИО на Съвета (2), последно изменена с Директива 90/612/EИО на Комисията (3), и като отчита спецификациите, приети в Codex Alimentarius, както и новите производствени технологии;

като има предвид, че е направена консултация с Научния комитет по храните съгласно член 6 от Директива 89/107/EИО, относно разпоредбите, които могат да засегнат общественото здраве;

като има предвид, че мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по храните,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложението към Директива 78/663/EИО се изменя в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

Държавите-членки въвеждат законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директива не по-късно от 1 юни 1993 година. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат такива разпоредби, последните съдържат позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 3

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 10 февруари 1992 година.

За Комисията

Martin BANGEMANN

Заместник-председател


(1)  ОВ L 40, 11.2.1989 г., стр. 27.

(2)  ОВ L 223, 14.8.1978 г., стр. 7.

(3)  ОВ L 326, 24.11.1990 г., стр. 58.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Директива 78/663/EИО се изменя, както следва:

По E 473 — Захарозни естери:

a)

последното изречение от точката, отнасяща се за химическото описание, се заменя със следното изречение:

„Никакъв органичен разтворител, освен диметилсулфоксид, диметилформамид, етил ацетат, изопропанол, изобутанол и метилетилкетон, не може да се използва за тяхното приготвяне.“

б)

след точката, отнасяща се до съдържанието на изобутанол, се добавя следната точка:

Съдържание на метилетилкетон/не повече от 10 mg/kg.“


Top