Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R2155

Регламент (ЕИО) № 2155/91 на Съвета от 20 юни 1991 година относно определяне на конкретни разпоредби във връзка с прилагането на членове 37, 39 и 40 от Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария относно прякото застраховане, различно от животозастраховане

OJ L 205, 27.7.1991, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 003 P. 86 - 86
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 003 P. 86 - 86
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 001 P. 267 - 267
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 001 P. 267 - 267
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 001 P. 267 - 267
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 001 P. 267 - 267
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 001 P. 267 - 267
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 001 P. 267 - 267
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 001 P. 267 - 267
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 001 P. 267 - 267
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 001 P. 267 - 267
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 001 P. 258 - 258
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 001 P. 258 - 258
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 010 P. 65 - 65

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2155/oj

06/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

258


31991R2155


L 205/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2155/91 НА СЪВЕТА

от 20 юни 1991 година

относно определяне на конкретни разпоредби във връзка с прилагането на членове 37, 39 и 40 от Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария относно прякото застраховане, различно от животозастраховане

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност и по-специално член 57, параграф 2, последно изречение и член 235 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

в сътрудничество с Европейския парламент (2),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (3),

като има предвид, че Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария относно прякото застраховане, различно от животозастраховане, е подписано в Люксембург на 10 октомври 1989 г.;

като има предвид, че съгласно това споразумение трябва се създаде Съвместен комитет, който да управлява споразумението, да гарантира правилното му прилагане и да взема решения в предвидените в споразумението обстоятелства; като има предвид, че трябва да се определят представителите на Общността в Съвместния комитет и да се приемат конкретни разпоредби относно определянето на позициите на Общността в комитета,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Общността се представлява в предвидения в член 37 от споразумението Съвместен комитет от Комисията, която се подпомага от представители на държавите-членки.

Член 2

Позицията на Общността в Съвместния комитет се приема от Съвета с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията.

По отношение на приемането на решения от Съвместния комитет в съответствие с членове 37, 39 и 40 от споразумението, Комисията представя предложения на Съвета, който взема решения с квалифицирано мнозинство.

Член 3

Настоящият регламент влиза в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 20 юни 1991 година.

За Съвета

Председател

R. GOEBBELS


(1)  ОВ C 53, 5.3.1990 г., стр. 46.

(2)  ОВ C 72, 18.3.1991 г., стр. 175 и Решение от 12 юни 1991 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ C 56, 7.3.1990 г., стр. 27.


Top