EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R1601

Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета от 10 юни 1991 година относно установяване на общи правила за определянето, описанието и представянето на ароматизирани вина, ароматизирани напитки на винена основа и ароматизирани коктейли от лозаро-винарски продукти

OJ L 149, 14.6.1991, p. 1–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 037 P. 244 - 252
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 037 P. 244 - 252
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 011 P. 286 - 295
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 011 P. 286 - 295
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 011 P. 286 - 295
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 011 P. 286 - 295
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 011 P. 286 - 295
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 011 P. 286 - 295
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 011 P. 286 - 295
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 011 P. 286 - 295
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 011 P. 286 - 295
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 009 P. 262 - 271
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 009 P. 262 - 271
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 021 P. 16 - 24

No longer in force, Date of end of validity: 27/03/2015; отменен от 32014R0251

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1601/oj

03/ 09

BG

Официален вестник на Европейския съюз

262


31991R1601


L 149/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1601/91 НА СЪВЕТА

от 10 юни 1991 година

относно установяване на общи правила за определянето, описанието и представянето на ароматизирани вина, ароматизирани напитки на винена основа и ароматизирани коктейли от лозаро-винарски продукти

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската икономическа общност, и по-специално членове 43 и 100а от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

в сътрудничество с Европейския парламент (2),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (3),

като има предвид, че понастоящем няма специални разпоредби на Общността, които да уреждат ароматизираните вина, ароматизираните напитки на винена основа и ароматизираните коктейли от лозаро-винарски продукти, наричани по-долу „ароматизирани напитки“, по отношение по-специално на определянето на тези напитки и правилата за тяхното описание и тяхното представяне; като има предвид, че поради икономическото значение на тези напитки е наложително приемането на разпоредби на Общността в тази област с цел по-доброто функциониране на пазара на Общността;

като има предвид, че тези ароматизирани напитки представляват важен пазар за селското стопанство на Общността; като има предвид, че този пазар съществува до голяма степен благодарение на реномето, завоювано от някои от тези напитки на пазара на Общността и на световния пазар; като има предвид, че това реноме е свързано с нивото на качество на въпросните напитки; като има предвид, че е целесъобразно следователно да се поддържа определено ниво на качество при въпросните напитки, за да се запази този пазар; като има предвид, че най-подходящият начин за поддържане на това ниво на качество е да се определят напитките, като се държи сметка за традиционните практики на производство, които са в основата на тяхната репутация; като има предвид, че наред с това е целесъобразно да се запази използването на така определените термини само за напитките, чието ниво на качество съответства на това на традиционните напитки, за да се избегне обезценяването на тези термини;

като има предвид, че е целесъобразно да се предвиди подходяща нормативна рамка за ароматизираните напитки, съставени предимно от вино или мъст, като същевременно се осигурят възможности за развитие и иновации при тези напитки; като има предвид, че тази цел може да бъде постигната по-лесно чрез обособяване на три категории напитки според тяхното съдържание на вино, тяхното алкохолно съдържание и в зависимост от това дали към тях е добавян алкохол или не;

като има предвид, че е целесъобразно законодателството на Общността да запази за някои територии правото на ползване на географски означения, свързани с тях, при положение че от фазите на процеса на производство, тези на етапа на производството на готовия продукт, по време на който последният придобива своите окончателни характеристики и отличителни свойства, са извършени във въпросната географска зона;

като има предвид, че нормалният и обичаен начин за информиране на потребителя е нанасянето върху етикета на определена информация; като има предвид, че за етикетирането на ароматизираните напитки важат общите правила, установени с Директива 79/112/ЕИО на Съвета от 18 декември 1978 г. за сближаването на законодателствата на държавите-членки в областта на етикетирането, представянето и рекламата на храни за продажба на крайния потребител (4), последно изменена от Директива 89/395/ЕИО (5); като има предвид, че предвид естеството на въпросните напитки и с цел по-доброто информиране на потребителя следва да се приемат допълнителни разпоредби към тези общи правила;

като има предвид, че в съзнанието на потребителя репутацията на някои ароматизирани напитки е тясно свързана с традицонния им произход; като има предвид, че за да се осигури предоставяне на подходяща информация на потребителя и да се вземат под внимание тези специални случаи, е целесъобразно да бъде придаден задължителен характер на означението на произхода, в случаите, когато напитката не произхожда от традиционния регион на производство;

като има предвид, че за да се осигури предоставяне на подходяща информация за състава на напитката, следва да се приемат някои правила за етикетиране, отнасящи се до вида на използвания алкохол;

като има предвид, че Директива 80/778/ЕИО на Съвета от 15 юли 1980 г. относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека (6), последно изменена с Директива 81/858/ЕИО (7) и Директива 80/777/ЕИО на Съвета от 15 юли 1980 г. за сближаването на законодателствата на държавите-членки относно експлоатацията и търговията с натурални минерални води (8), последно изменена с Директива 85/7/ЕИО (9), определят характеристиките на водите, които могат да бъдат използвани за хранителни цели; като има предвид, че е целесъобразно позоваването на тях;

като има предвид, че Директива 88/388/ЕИО на Съвета от 22 юни 1988 г. за сближаването на законодателствата на държавите-членки в областта на ароматите, предназначени за влагане в хранителните продукти, и изходните суровини за тяхното производство (10), определя различните термини, които могат да се използват при ароматизирането; като има предвид, че е целесъобразно да се използва същата терминология в настоящия регламент;

като има предвид, че следва да се приемат специални разпоредби за описанието и представянето на вносните ароматизирани напитки, като се вземат под внимание ангажиментите на Общността в нейните отношения с трети страни;

като има предвид, че за да се защити реномето на ароматизираните напитки на Общността на световния пазар, изнасяните напитки следва да бъдат подчинени на същите правила, освен ако не е предвидено нещо различно в други разпоредби, като се държи сметка за традиционните обичаи и методи;

като има предвид, че за да се постигне еднообразно и едновременно прилагане на предложените мерки, е желателно да се приеме регламент;

като има предвид, че, с цел опростяване и ускоряване на процедурата, следва да се възложи на Комисията приемането на мерки за приложение от технически характер; като има предвид, че за да се направи това, следва да се предвиди процедура за установяване на тясно сътрудничество между държавите-членки и Комисията в рамките на Изпълнителния комитет;

като има предвид, че са необходими преходни мерки, за да се улесни преминаването към въведения от настоящия регламент режим,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Настоящият регламент установява общи правила, които се отнасят за определянето, описанието и представянето на ароматизираните вина, ароматизираните напитки на винена основа и ароматизираните коктейли от лозаро-винарски продукти.

Член 2

1.   За целите на настоящия регламент:

а)

ароматизирано вино означава:

напитка:

получена от вината, определени в приложение I, точки 12—18 към Регламент (ЕИО) № 822/87 (11), последно изменен с Регламент (ЕИО) № 1325/90 (12), с изключение на трапезното вино „Retsina“, с евентуална добавка на гроздова мъст, частично ферментирала гроздова мъст и/или прясна гроздова мъст с ферментация, пресечена чрез добавка на алкохол, определени от законодателството на Общността,

към която е добавен алкохол, така както е определен в член 3, буква г),

подложена на ароматизиране с помощта на:

естествени ароматизиращи вещества и/или натурални ароматизиращи препарати, така както са определени в член 1, параграф 2, буква б), i) и буква в) от Директива 88/388/ЕИО. Без да се засягат по-рестриктивните разпоредби на параграф 2, употребата на вещества и препарати, които са идентични с натуралните, така както са определени в член 1, параграф 2, буква б) ii) на посочената директива, може да бъде разрешена в някои случаи и при определени условия съгласно процедурата, предвидена в член 14, и/или

ароматни билки и/или подправки и/или ароматизиращи хранителни продукти,

подложена най-общо на подслаждане и освен при изключенията, предвидени в параграф 2, на евентуално оцветяване с карамел,

с минимално алкохолно съдържание, равно или по-голямо от 14,5 об. %, а максимално — под 22 об. % и минимално общо алкохолно съдържание, равно или по-голямо от 17,5 об. %. При продуктите обаче, които по силата на параграф 5 са означени с термина „сух“ или „екстра сух“, минималното общо алкохолно съдържание е фиксирано съответно на 16 об. % и на 15 об. %;

Вината, използвани за производството на ароматизирано вино преди обогатяването, трябва да се съдържат в крайния продукт в съотношение не по-малко от 75 %. Без да се засягат разпоредбите, предвидени в член 5, минималното естествено алкохолно съдържание на вложените продукти е това, предвидено в член 18, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 822/87.

Наименованието „ароматизирано вино“ може да бъде заменено с наименованието „аперитив на винена основа“. Използването на термина „аперитив“ в този контекст не засяга употребата на същия термин за определяне на продукти, които не попадат в обхвата на приложение на настоящия регламент;

б)

ароматизирана напитка на винена основа означава:

напитката

получена от вина, определени в приложение I, точки 11—13 и 15—18 от Регламент (ЕИО) № 822/87, с изключение на вината, произведени с добавка на алкохол и на трапезно вино „Retsina“, и евентуално с добавка на гроздова мъст и/или частично ферментирала гроздова мъст,

подложена на ароматизиране с помощта на:

ароматизиращи вещества и/или натурални ароматизиращи препарати и/или идентични с натуралните, така както са определени в член 1, параграф 2, буква б), i), ii) и буква в) от Директива 88/388/ЕИО. Употребата на изкуствени вещества, така както са определени в член 1, параграф 2, буква б), iii) от посочената директива, може да бъде разрешена в някои случаи и при определени условия съгласно процедурата, предвидена в член 14, и/или

ароматни билки и/или подправки и/или ароматизиращи хранителни продукти,

подложена на евентуално подслаждане,

към която не е добавян алкохол, освен при изключенията, предвидени в определението на продукта, съдържащо се в настоящия регламент, или разрешени съгласно процедурата, предвидена в член 14,

с действително алкохолно съдържание, равно или по-голямо от 7 об.% и по-малко от 14,5 об.%;

Вината, които се използват за производството на ароматизирани напитки на винена основа, трябва да се съдържат в крайния продукт в съотношение не по-малко от 50 %. Без да се засягат разпоредбите, предвидени в член 5, минималното естествено алкохолно съдържание на вложените продукти е предвиденото в член 18, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 822/87;

в)

ароматизиран коктейл от лозаро-винарски продукти означава:

напитката

получена от вино и/или от гроздова мъст,

подложена на ароматизиране с помощта на:

ароматизиращи вещества и/или естествени ароматизиращи препарати и/или идентични с естествените, така както са определени в член 1, параграф 2, буква б), i), ii) и буква в) от Директива 88/388/ЕИО. Употребата на изкуствени вещества, така както са определени в член 1, параграф 2, буква б), iii) от посочената директива, може да бъде разрешена в някои случаи и при определени условия съгласно процедурата, предвидена в член 14, и/или

ароматни билки и/или подправки и/или ароматизиращи хранителни продукти,

подложена на евентуално подслаждане и евентуално оцветяване,

към която не е добавян алкохол,

с действително алкохолно съдържание по-малко от 7 об. %;

Вината и/или гроздовата мъст, използвани за производството на ароматизиран коктейл от лозаро-винарски продукти, трябва да се съдържат в крайния продукт в съотношение, не по-малко от 50 %. Без да се засягат разпоредбите, предвидени в член 5, минималното естествено алкохолно съдържание на вложените продукти е предвиденото в член 18, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 822/87;

Специални наименования могат да бъдат приемани съгласно процедурата по член 13.

Използването на термина „коктейл“ в този контекст не засяга употребата на същия термин за определяне на продукти, които не попадат в обхвата на приложение на настоящия регламент;

2.   Определения на различните категории ароматизирани вина, чието наименование може да замени наименованието „ароматизирано вино“.

а)

Вермут:

Ароматизирано вино, приготвено от вината, посочени в параграф 1, буква а), чийто характерен аромат е получен чрез употребата на подходящи вещества, добити по-специално от видовете „artemisia“, които трябва да бъдат използвани винаги; за подслаждането на тази напитка могат да бъдат използвани само карамелизирана захар, захароза, гроздова мъст, ректифицирана концентрирана гроздова мъст и концентрирана гроздова мъст.

б)

Горчиво ароматизирано вино:

Ароматизирано вино с характерен горчив аромат. Наименованието „горчиво ароматизирано вино“ е придружено от името на основното горчиво ароматизиращо вещество, без да се засяга член 8, параграф 3.

Следните изрази или еквивалентни изрази на друг официален език на Общността могат да бъдат използвани в допълнение или вместо това наименование:

„хининово вино“ в случаите, в които основната ароматизираща съставка е естественият аромат на хинин,

„Bitter vino“ в случаите, в които основната ароматизираща съставка е естественият аромат на горчивка (синя тинтява) и напитката е оцветена в жълто и/или червено с помощта на разрешени оцветители; употребата на термина „bitter“ в настоящия контекст не засяга употребата на същия термин за определяне на продукти, които не попадат в обхвата на приложение на настоящия регламент,

„Americano“ в случаите, в които ароматизирането се дължи на наличието на натурални ароматизиращи вещества, получени от пелин или от горчивка (синя тинтява) и напитката е оцветена в жълто и/или червено с помощта на разрешени оцветители.

в)

Ароматизирано вино на яйчна основа:

Ароматизирано вино с добавка на качествен яйчен жълтък или на екстракт от жълтък, чието захарно съдържание, изразено в инвертна захар, е над 200 грама, а минималното съдържание на яйчен жълтък е 10 грама на литър от крайния продукт.

Терминът „cremovo“ може да придружава термина „ароматизирано вино на яйчна основа“, когато ароматизираното вино на яйчна основа съдържа вино „Marsala“ в съотношение не по-малко от 80 %.

Терминът „cremovo zabaione“ може да придружава термина „ароматизирано вино на яйчна основа“, когато ароматизираното вино на яйчна основа съдържа вино „Marsala“ в съотношение, не по-малко от 80 % и е със съдържание на яйчен жълтък, не по-малко от 60 грама на литър.

3.   Определения на различните категории ароматизирани напитки на винена основа, чието наименование може:

да замени наименованието „ароматизирана напитка на винена основа“ в държавата-членка производител,

да бъде използвано в допълнение към наименованието „ароматизирана напитка на винена основа“ в другите държави-членки:

а)

Sangria:

Напитка, получена от вино, ароматизирана чрез добавка на натурални цитрусови екстракти или есенции, съдържаща или не сок от тези плодове, евентуално с добавка на подправки, подсладена, с добавка на CO2 и с придобито алкохолно съдържание, по-малко от 12 об. %.

Напитката може да съдържа твърди частици от пулпа или кората на цитрусовите плодове, а нейният цвят трябва да е резултат изключително от вложените в производството суровини.

Наименованието „Sangria“ трябва задължително да бъде придружено от означението „произведена във…“, последвано от името на държавата-членка производител или на по-ограничен регион, освен ако тя е произведена в Испания или Португалия.

Наименованието „Sangria“ може да замени наименованието „ароматизирана напитка на винена основа“ единствено в случай, че напитката е била произведена в Испания или в Португалия.

б)

Clarea

Напитка от бяло вино, получена при същите условия, като изложените в буква а).

Наименованието „Clarea“ трябва задължително да бъде придружено от означението „произведена във…“, последвано от името на държавата-членка производител или на по-ограничен регион, освен ако тя е произведена в Испания.

Наименованието „Clarea“ може да замени наименованието „ароматизирана напитка на винена основа“ единствено в случай, че напитката е била произведена в Испания.

в)

Zurra

Напитка, получена чрез добавка на brandy или на спиртна напитка (eau-de-vie), така както са определени в Регламент (ЕИО) № 1576/89 (13), към напитките, определени в букви а) и б), и с евентуална добавка на парченца плодове. Действителното алкохолно съдържание трябва да бъде равно или по-голямо от 9 об. %, но по-малко от 14 об. %.

г)

Bitter soda:

Ароматизирана напитка, получена от „bitter vino“, чието съдържание в обема на крайния продукт не трябва да е по-малко от 50 %, и с добавка на СО2 или на газирана вода и евентуално на същите оцветители, както за „bitter vino“. Действителното алкохолно съдържание трябва да бъде равно или по-голямо от 8 об. %, но по-малко от 10,5 об. %. Употребата на термина „bitter“ в този контекст не засяга употребата на този термин за определяне на продукти, които не попадат в обхвата на приложение на настоящия регламент.

д)

Kalte Ente:

Ароматизирана напитка на винена основа, получена чрез смесване на вино, на искрящо вино или на искрящо вино с добавка на СО2 с пенливо вино или с пенливо вино с добавка на СO2, като към тях са добавени натурални лимонени субстанции или екстракти на тези субстанции, чийто вкус трябва да бъде преобладаващ. Съдържанието в обема на крайния продукт на пенливо вино или на пенливо вино с добавка на СО2 не трябва да бъде по-малко от 25 %.

е)

Glühwein:

Ароматизирана напитка, получена изключително от червено вино или бяло вино и захар, ароматизирана основно с канела и с карамфил. В случай, че при приготвянето на Gluhwein е било използвано бяло вино, търговското наименование „Gluhwein“ трябва да бъде допълнено с думите „от бяло вино“.

ж)

Maiwein:

Ароматизирана напитка, получена от вино с добавка на растения от вида asperula odorata или техни екстракти, така че вкусът на asperula odorata да бъде преобладаващ.

з)

Maitrank:

Ароматизирана напитка, получена от сухо бяло вино, към която са добавени растения от вида asperula odorata или техни екстракти, с добавка на портокали и/или други плодове евентуално под формата на сокове, концентрати или екстракти и подсладени с максимум 5 % захар.

и)

Други определения

Други определения се приемат съгласно процедурата, предвидена в член 13.

4.   Определения за категориите ароматизирани коктейли от лозаро-винарски продукти, чието наименование може:

да замени наименованието „ароматизиран коктейл от лозаро-винарски продукти“ в държавата-членка производител,

да бъде използвано в допълнение към наименованието „ароматизиран коктейл от лозаро-винарски продукти“ в други държави-членки;

а)

Коктейл на винена основа:

ароматизирана напитка, в която:

делът на концентрирана гроздова мъст не надвишава 10 % от общия обем на крайния продукт,

захарното съдържание, изразено в инвертна захар, е по-малко от 80 грама на литър;

б)

Шумяща гроздова ароматизирана напитка:

напитка:

произведена изключително от гроздова мъст,

чието действително алкохолно съдържание е по-малко от 4 об. %,

съдържаща въглероден двуокис, получен изключително от ферментацията на вложените продукти;

в)

Други определения

Други определения се приемат съгласно процедурата, предвидена в член 13.

5.   Наименованията, определени в параграф 1, букви а) и б) и в параграфи 2 и 3, могат да бъдат допълнени със следните означения, при което захарното съдържание, посочено в съответната алинея, във всяко означение е изразено в инвертна захар:

а)

„екстра сух“: за продукти, чието захарно съдържание е по-малко от 30 грама на литър;

б)

„сух“: за продукти, чието захарно съдържание е по-малко от 50 грама на литър;

в)

„полусух“: за продукти, чието захарно съдържание е в граници от 50 до 90 грама на литър;

г)

„полусладък“: за продукти, чието захарно съдържание е в граници от 90 до 130 грама на литър;

д)

„сладък“: за продукти, чието захарно съдържание е по-голямо от 130 грама на литър;

Означенията „полусладък“ и „сладък“ могат да бъдат заменени с означение на захарното съдържание, изразено в грамове инвертна захар на литър.

6.   Когато търговското наименование на ароматизираните напитки на винена основа съдържа термина „пенлив“, използваното количество пенливо вино не трябва да бъде по-малко от 95 %.

7.   Правилата за приложение на настоящия член се определят съгласно процедурата по член 14.

Член 3

Допълнителни определения

За целите на настоящия регламент следните термини означават:

а)

подслаждане:

използване при производството на ароматизирани вина, ароматизирани напитки на винена основа и ароматизирани коктейли от лозаро-винарски продукти на един или няколко от следните продукти:

полубяла захар, бяла захар, бяла рафинирана захар, декстроза, фруктоза, глюкозен сироп, течна захар, инвертна течна захар, инвертен захарен сироп, ректифицирана концентрирана гроздова мъст, концентрирана гроздова мъст, прясна гроздова мъст, карамелизирана захар, пчелен мед, сироп от рожкови, както и други натурални въглехидратни вещества, притежаващи ефект, аналогичен на този на посочените по-горе продукти.

Под карамелизирана захар се разбира продуктът, получен изключително посредством контролирано загряване на захароза без добавяне на основи, на минерални киселини, или на каквито и да било други химични добавки.

б)

ароматизиране:

използване при производството на ароматизирани вина, ароматизирани напитки на винена основа и ароматизирани коктейли от лозаро-винарски продукти на един или няколко аромата, така както са определени в член 1, параграф 2, буква а) на Директива 88/388/ЕИО и/или на ароматни билки и/или подправки и/или ароматизиращи хранителни продукти.

Добавката на такива вещества придава на крайния продукт органолептични характеристики, различни от тези на виното;

в)

оцветяване:

използване при производството на ароматизирани вина и ароматизирани коктейли от лозаро-винарски продукти на един или няколко оцветителя;

г)

добавка на алкохол:

използване при производството на ароматизирани вина и, където е приложимо, на ароматизирани напитки на винена основа на един или няколко от следните продукти:

етилов алкохол от лозарски произход,

алкохол от вино или от стафидирано грозде,

етилов алкохол от земеделски произход,

дестилат от вино или от стафидирано грозде,

дестилат от земеделски произход,

винена спиртна напитка (eau-de-vie) или спиртна напитка (eau-de-vie) от гроздови джибри,

спиртна напитка (eau-de-vie) от стафиди,

които отговарят на характеристиките, предвидени в разпоредбите на Общността, а характеристиките по-специално на етиловия алкохол трябва да отговарят на характеристиките, които се съдържат в приложение I;

д)

действително алкохолно съдържание:

броят на обемните единици чист алкохол при температура 20 °С, съдържащи се в 100 обемни единици от разглеждания продукт при тази температура;

е)

потенциално алкохолно съдържание:

броят на обемните единици чист алкохол при температура 20 °С, които могат да бъдат получени чрез пълна ферментация на захарите, съдържащи се в 100 обемни единици от разглеждания продукт при тази температура;

ж)

общо алкохолно съдържание:

сборът от действителното и потенциалното алкохолно съдържание;

з)

естествено алкохолно съдържание:

общото алкохолно съдържание на разглеждания продукт преди всякакво обогатяване.

Член 4

1.   За напитките, които са посочени в настоящия регламент, списъкът на разрешените хранителни добавки, начините на тяхната употреба, както и съответните продукти са определят съгласно процедурата, която е предвидена в Директива 89/107/ЕИО (14).

2.   При производството на тези напитки добавянето на вода, евентуално дестилирана или деминерализирана, е разрешена, при положение че качеството на водата отговаря на изискванията на националните разпоредби, приети във връзка с приложението на директиви 90/777/ЕИО и 80/778/ЕИО и ако добавянето ѝ не променя естеството на напитката.

3.   Когато се използва етилов алкохол за разреждане или разтваряне на багрилните и ароматизиращите вещества или на всякакви други разрешени добавки, използвани при производството на посочените ароматизирани продукти, се има предвид само етилов алкохол от земеделски произход, влаган в точно определени необходими дози за разреждане или разтваряне на багрилните и ароматизиращите вещества или на всякакви други разрешени добавки.

4.   Правилата за приложение и по-специално методите за анализ на продуктите, които са посочени в настоящия регламент, се установяват съгласно процедурата по член 13.

Член 5

1.   Енологичните практики и обработки, разрешени по отношение на вината и на гроздовата мъст, са предвидените в Регламент (ЕИО) № 822/87.

2.   Обработките, които са използвани за крайните продукти и суровините, различни от тези в параграф 1, могат да бъдат определени съгласно процедурата по член 14.

Член 6

1.   Използването на наименованията в член 2 и в настоящия член е запазено за определените в тях напитки, като се отчитат изискванията, предвидени в членове 2 и 4. Тези наименования трябва да бъдат използвани в Общността за описанието на съответните напитки.

Напитките, които не отговарят на установените изисквания за напитките, определени в член 2, не могат да бъдат обозначавани с посочените в него наименования.

2.

а)

Географските наименования, изброени в приложение II, могат да заменят наименованията, посочени в параграф 1 или пък да ги допълват, при което се образуват съставни наименования.

б)

тези географски наименования са запазени за напитките, чиято фаза на производство, през която те придобиват своите окончателни характеристики и отличителни свойства, е протекла в посочената географска зона, при положение че потребителят не е въведен в заблуждение по отношение на използваната суровина.

3.   Търговските наименования, определени в параграф 1, не могат да бъдат допълвани с географски указания, на които имат право лозаро-винарските продукти.

4.   При напитките, които са посочени в приложение II, държавите-членки могат да прилагат специални национални правила по отношение на производството, вътрешния оборот, описанието и представянето на тези напитки, получени на тяхна територия, до степента, в която тези правила са съвместими със законодателството на Общността.

Член 7

1.   В търговското наименование на ароматизираните напитки, които съдържат продукти от лозаро-винарския сектор и ароматизиращи вещества, с минимално алкохолно съдържание 1,2 об. %, които не отговарят на разпоредбите на настоящия регламент, не се разрешава никакво посочване на продуктите от лозаро-винарския сектор.

2.   Ароматизираните напитки, които не отговарят на разпоредбите на настоящия регламент, не могат да бъдат търгувани с цел консумация от човека, като се комбинират думи или изрази, като „подобен на“, „от типа на“, „в стил“, „марка на“, „с вкус на“ или други термини, които са подобни, с някое от наименованията, които са посочени в настоящия регламент.

3.   По отношение на ароматизираните напитки, които съдържат продукти от лозаро-винарския сектор, получени чрез добавка на алкохол и необхванати от настоящия регламент, Комисията ще представи на Съвета съответно предложение не по-късно от шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент.

Използването на описателно наименование на напитките, които са квалифицирани като „wine cooler“, е разрешено при тези напитки докато Съветът приеме решение въз основа на горното предложение.

Член 8

1.   Освен на националните правила, приети в съответствие с Директива 79/112/ЕИО, етикетирането, представянето и рекламирането на напитките, посочени в член 2, съответстват на разпоредбите на настоящия член.

2.   Търговското наименование на продуктите, посочени в член 2, е наименованието, което е запазено за тях по силата на член 6.

3.   Наименованията, които са посочени в член 2, могат да бъдат допълвани с указване на използваната основна ароматна съставка.

4.   В случаите, при които алкохолът, използван за производството на напитките, които са посочени в настоящия регламент, е получен от една суровина (например само от алкохол от вино, алкохол от меласа, алкохол от зърнени култури), неговият произход може да бъде означен върху етикета.

В случаите, при които алкохолът е получен от различни суровини, върху етикета не се посочва никаква информация относно неговия произход.

Етиловият алкохол, който е използван за разреждане или разтваряне на багрилните вещества, ароматните съставки или на всякаква друга разрешена добавка, не се счита за съставка.

5.   Географските наименования, изброени в приложение II, не могат да бъдат превеждани.

6.   Означенията, предвидени в настоящия регламент, се изписват на един или повече официални езици на Общността по такъв начин, че крайният потребител да може лесно да разбира всяко едно от тях, освен ако информацията, предназначена за купувача, е предоставена по друг начин.

7.   При напитките, които произхождат от трети страни, използването на официален език на третата страна, в която е осъществено производството, се допуска, при условие че означенията, предвидени в настоящия регламент, са изписани освен това и на официален език на Общността по такъв начин, че крайният потребител да може лесно да разбира всяко едно от тези означения.

8.   Без да се засяга член 11 при напитките, които произхождат от Общността и предназначени за износ, предвидените в настоящия регламент означения, могат да бъдат повторени на друг език, с изключение на наименованията, посочени в параграф 5.

9.   При напитките по член 2, съгласно процедурата по член 13, могат да бъдат установени:

а)

специални разпоредби, които регламентират употребата на термини, които се отнасят за определени свойства на продукта, като например неговата история или начина на производство;

б)

правила за етикетиране на продукти в съдове, които не са предназначени за крайния потребител.

Член 9

1.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки за осигуряване спазването на разпоредбите на Общността в сектора на ароматизираните вина, ароматизираните напитки на винена основа и ароматизираните коктейли от лозаро-винарски продукти. Те определят един или няколко органа, на които възлагат осъществяването на контрола за спазване на тези разпоредби.

Относно напитките, изброени в приложение II, може да бъде взето решение съгласно процедурата по член 13, контролът и защитата да бъдат осигурени при движението на стоките в рамките на Общността чрез търговски документи, подлежащи на административен контрол, и чрез воденето на съответни регистри.

2.   При напитките, изброени в приложение II, които са обект на износ, може да бъде установена система от документи за удостоверяване на автентичността съгласно процедурата по член 13, с цел да се елиминират практиките на измама и фалшификации.

До въвеждането на системата, посочена в първата алинея, държавите-членки прилагат техни собствени системи за удостоверяване на автентичността, при положение че последните са съобразени с разпоредбите на Общността.

3.   Съветът с квалифицирано мнозинство и по предложение на Комисията предприема необходимите мерки във връзка с еднаквото прилагане на разпоредбите на Общността в сектора на ароматизираните вина, ароматизираните напитки на винена основа и ароматизираните коктейли от лозаро-винарски продукти, по-специално по отношение на контрола и отношенията между компетентните органи на държавите-членки.

4.   Държавите-членки и Комисията си съобщават взаимно необходимата информация във връзка с прилагането на настоящия регламент. Начините на съобщаване и разпространение на тази информация се определят съгласно процедурата по член 13.

Член 10

За да се търгуват с цел консумация от човека в Общността, определените в настоящия регламент напитки, които са внесени и обозначени с географско указание, могат да се възползват при условията на реципрочност от контрола и от защитата, посочени в член 9, параграф 1, втора алинея.

Приложението на разпоредбите на първа алинея се осъществява посредством споразумения, които следва да се договорят и сключат със заинтересованите трети страни съгласно процедурата по член 113 от Договора.

Правилата за приложение, както и списъкът на продуктите, посочени в първа алинея, се определят съгласно процедурата по член 14.

Член 11

Освен при изключения, допускани съгласно процедурата по член 13, ароматизираните вина, ароматизираните напитки на винена основа и ароматизираните коктейли от лозаро-винарски продукти, които са предназначени за износ, трябва да отговарят на изискванията, които се съдържат в разпоредбите на настоящия регламент.

Член 12

1.   Създава се Изпълнителен комитет за напитките, предмет на настоящия регламент, наричан по-нататък „Комитетът“, съставен от представители на държавите-членки и председателстван от представител на Комисията.

2.   В рамките на Комитета гласовете на държавите-членки се претеглят в съответствие с член 148, параграф 2 от Договора. Председателят не участва в гласуването.

Член 13

1.   В случаите, в които се прилага процедурата по този член, председателят сезира Комитета по своя инициатива или по искане на представител на държава-членка.

2.   Представителят на Комисията внася за разглеждане в Комитета проект за мерките, които да бъдат предприети. Комитетът дава своето становище по този проект в срок, който може да бъде определен от председателя в зависимост от спешността на проблема. Становището се приема с мнозинство от 54 гласа. Гласовете на държавите-членки се претеглят в съответствие с член 148, параграф 2 от Договора. Председателят не участва в гласуването.

3.   Комисията приема мерки, които се прилагат незабавно. Ако обаче те не са съобразени със становището на Комитета, Комисията незабавно уведомява Съвета за това. В този случай Комисията може да отложи прилагането на тези мерки с един месец, считано от датата на уведомяването.

В рамките на едномесечния срок Съветът може с квалифицирано мнозинство да вземе различно решение.

Член 14

1.   В случай че се прилага процедурата по този член, председателят сезира Комитета по собствена инициатива или по искане на представител на държава-членка.

2.   Представителят на Комисията внася за разглеждане в Комитета проект за мерки, които да бъдат предприети. Комитетът предоставя своето становище за този проект в срок, който може да бъде определен от председателя в зависимост от спешността на проблема. Становището се приема с мнозинството по член 148, параграф 2 от Договора, за решения, които Съветът следва да приеме по предложение на Комисията. Гласовете на представителите на държавите-членки се претеглят по начина, определен в горепосочения член. Председателят не участва в гласуването.

3.

а)

Комисията приема предвидените мерки, когато те са съобразени със становището на комитета.

б)

Когато предвидените мерки не са съобразени със становището на Комитета, или при липса на такова становище, Комисията внася незабавно в Съвета предложение, което се отнася за мерките, които да бъдат предприети. Съветът взема решение с квалифицирано мнозинство.

Ако след изтичане на срок от три месеца, считано от момента на сезиране на Съвета, последният не е взел решение, предложените мерки се приемат от Комисията.

Член 15

Комитетът може да разглежда всеки друг въпрос, повдигнат от неговия председател, по собствена инициатива или по искане на представител на държава-членка.

Член 16

1.   С цел улесняване на преминаването от настоящия режим към режима, установен от настоящия регламент, се приемат преходни мерки съгласно процедурата по член 13.

2.   Тези преходни мерки могат да имат продължителност не по-голяма от две години, считано от началната дата на прилагане на настоящия регламент.

Член 17

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Прилага се от 17 декември 1991 г. с изключение на членове 12—15, които се прилагат от момента на влизане в сила на настоящия регламент. Разрешава се обаче произведените и етикетирани напитки преди тази дата да бъдат продавани до изчерпване на запасите.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 10 юни 1991 година.

За Съвета

Председател

J.-C. JUNCKER


(1)  ОВ С 269, 25.10.1986 г., стр. 15.

(2)  ОВ С 127, 14.5.1984 г., стр. 185 и

ОВ С 129, 20.5.1991 г.

(3)  ОВ С 124, 9.5.1983 г., стр. 16.

(4)  ОВ L 33, 8.2.1979 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 186, 30.6.1989 г., стр. 17.

(6)  ОВ L 229, 30.8.1980 г., стр. 11.

(7)  ОВ L 319, 7.11.1981 г., стр. 19.

(8)  ОВ L 229, 30.8.1980 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 2, 3.1.1985 г., стр. 22.

(10)  ОВ L 184, 15.7.1988 г., стр. 61.

(11)  ОВ L 84, 27.3.1987 г., стр. 1.

(12)  ОВ L 132, 23.5.1990 г., стр. 19.

(13)  ОВ L 160, 12.6.1989 г., стр. 1.

(14)  ОВ L 40, 11.2.1989 г., стр. 27.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Характеристики на етиловия алкохол, посочен в член 3, буква г)

1.

Органолептични характеристики:

Липса на вкус, нехарактерен за суровината

2.

Минимално алкохолно съдържание:

96,0 об. %

3.

Максимални стойности на остатъчни елементи:

 

Обща киселинност, изразена в оцетна киселина g/hl алкохол при 100 об. %:

1,5

Естери, изразени в етилов ацетат g/hl алкохол при 100 об. %:

1,3

Алдехиди, изразени в ацеталдехид g/hl алкохол при 100 об. %:

0,5

Висши алкохоли, изразени в метил-2- пропанол-1 g/hl алкохол при 100 об. %:

0,5

Метанол g/hl алкохол при 100 об. %:

50

Сух екстракт g/hl алкохол при100 об. %:

1,5

Летливи азотни основи, изразени в азот g/hl алкохол при 100 об. %:

0,1

Фурфурал:

не се установяват следи от такъв


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Ароматизирани напитки от лозаро-винарски продукти географски наименования

посочени в член 6, параграф 2

Nuernberger Gluehwein

Vermouth de Chambéry

Vermouth di Torino


Top