EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991L0692

Директива на Съвета от 23 декември 1991 година относно стандартизиране и рационализиране на докладите за прилагане на някои директиви, свързани с околната среда

OJ L 377, 31.12.1991, p. 48–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 010 P. 208 - 214
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 010 P. 208 - 214
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 002 P. 10 - 18
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 002 P. 10 - 18
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 002 P. 10 - 18
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 002 P. 10 - 18
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 002 P. 10 - 18
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 002 P. 10 - 18
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 002 P. 10 - 18
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 002 P. 10 - 18
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 002 P. 10 - 18
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 002 P. 181 - 189
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 002 P. 181 - 189

No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2018; отменен от 32018D0853 . Latest consolidated version: 20/11/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/692/oj

05/ 02

BG

Официален вестник на Европейския съюз

181


31991L0692


L 377/48

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

от 23 декември 1991 година

относно стандартизиране и рационализиране на докладите за прилагане на някои директиви, свързани с околната среда

(91/692/ЕИО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 130т от него;

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (3),

като има предвид, че някои директиви на Общността, свързани с околната среда, изискват от държавите-членки да въведат доклад за мерките, които са предприели за тяхното прилагане; като има предвид, че Комисията изготвя консолидиран доклад; като има предвид, че други директиви на Общността, свързани с околната среда, също изискват подобни доклади;

като има предвид, че съществуващите разпоредби, свързани с въвеждането на доклади, посочват различни интервали между докладите и поставят различни изисквания за тяхното съдържание;

като има предвид, че трябва да бъде въведено задължение, което да даде възможност на държавите-членки и на Комисията да оценяват напредъка, постигнат при прилагането на тези директиви на цялата територия на Общността, като в същото време предоставят на широката общественост източник на информация по въпроса;

като има предвид, че по тази причина съществуващите разпоредби трябва да бъдат хармонизирани, за да станат по-последователни и по-пълни на секторна основа;

като има предвид, че периодът, през който държавите-членки представят на Комисията тези доклади, трябва да бъде определен на 3 години, с едногодишен интервал между секторите; като има предвид, че докладите трябва да бъдат изготвяни въз основа на въпросник, подготвян от Комисията с помощта на комитет и изпращан на държавите-членки 6 месеца преди началото на посочения от доклада период; като има предвид, че Комисията трябва да публикува консолидиран доклад за съответния сектор в рамките на 9 месеца от представянето на съответните доклади от държавите-членки;

като има предвид, че по-специално докладът за прилагане на Директива 76/160/ЕИО на Съвета от 8 декември 1975 г. относно качеството на водите за къпане (4), последно изменена с Акта за присъединяване от 1985 г., трябва да излиза ежегодно и то достатъчно рано, за да информира обществеността за качеството на водите за къпане през най-близкия изминал период;

като има предвид, че мерките, които трябва да бъдат предприети от държавите-членки, не изискват приемането на законови или подзаконови актове, тъй като изготвянето на докладите за прилагането на директивите на Общността понастоящем не изисква приемането на такива разпоредби от страна на държавите-членки,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Целта на настоящата директива е да рационализира и подобри на секторна основа разпоредбите за предаването на информация и публикуването на доклади относно някои директиви на Общността, свързани с опазването на околната среда, без да се накърняват разпоредбите по първото тире на член 155 от Договора.

Член 2

1.   Изброените в приложение I разпоредби се заменят със следното:

„През периоди от 3 години държавите-членки изпращат на Комисията информация за прилагането на настоящата директива под формата на секторен доклад, който обхваща и други директиви на Общността в същата област. Този доклад се изготвя въз основа на въпросник или схематичен план, които се изработват от Комисията в съответствие с процедурата, изложена в член 6 от Директива 91/692/ЕИО (5). Въпросникът или схематичният план се изпращат на държавите-членки 6 месеца преди началото на периода, обхванат от доклада. Докладът се изпраща на Комисията в срок от 9 месеца от края на 3-годишния период, който е обхванат от него.

Първият доклад обхваща периода 1993—1995 г. включително.

Комисията публикува доклад на Общността за прилагането на директивата в срок от 9 месеца от получаване на докладите от държавите-членки.

2.   Текстът, посочен в параграф 1, се включва в изброените в приложение II директиви според съответните указания.

Член 3

Член 13 от Директива 76/160/ЕИО се заменя със следното:

„Член 13

Всяка година, и за пръв път до 31 декември 1993 г., държавите-членки изпращат на Комисията доклад за прилагането на настоящата директива през текущата година. Докладът се изготвя въз основа на въпросник или схематичен план, изработени от Комисията в съответствие с процедурата, изложена в член 6 от Директива 91/692/ЕИО (6). Въпросникът или схематичният план се изпращат на държавите-членки 6 месеца преди началото на периода, който трябва да бъде обхванат от доклада. Докладът се изготвя за Комисията преди края на въпросната година.

Комисията публикува доклад на Общността за прилагането на директивата в срок от 4 месеца от получаване на докладите от държавите-членки.

Член 4

1.   Включените в приложение III разпоредби се заменят със следното:

„През периоди от 3 години държавите-членки изпращат на Комисията информация за прилагането на настоящата директива под формата на секторен доклад, който обхваща и други директиви на Общността в същата област. Този доклад се изготвя въз основа на въпросник или схематичен план, които се изработва от Комисията в съответствие с процедурата, изложена в член 6 от Директива 91/692/ЕИО (7). Въпросникът или схематичният план се изпращат на държавите-членки 6 месеца преди началото на периода, обхванат от доклада. Докладът се изпраща на Комисията в рамките на 9 месеца от края на 3-годишния период, който е обхванат от него.

Първият доклад обхваща периода 1994—1996 г. включително.

Комисията публикува доклад на Общността за прилагането на директивата в срок от 9 месеца от получаване на докладите от държавите-членки.

2.   Текстът, посочен в параграф 1, се включва в изброените в приложение IV директиви според съответните указания.

3.   Следният текст се включва в директивите, изброени в приложение V според съответните указания:

„Всяка година Комисията съобщава на държавите-членки информацията, която е получила в съответствие с настоящия член.“

Член 5

Включените в приложение IV разпоредби се заменят със следното:

„През периоди от 3 години държавите-членки изпращат на Комисията информация за прилагането на настоящата директива под формата на секторен доклад, който трябва да обхваща и други директиви на Общността в същата област. Докладът се изготвя въз основа на въпросник или схематичен план, които се изработват от Комисията в съответствие с процедурата, изложена в член 6 от Директива 91/692/ЕИО (8). Въпросникът или схематичният план се изпращат на държавите-членки 6 месеца преди началото на периода, обхванат от доклада. Докладът се изготвя за Комисията в рамките на 9 месеца от края на 3-годишния период, който е обхванат от него.

Първият доклад обхваща периода 1995—1997 г. включително.

Комисията публикува доклад на Общността за прилагането на директивата в срок от 9 месеца от получаване на докладите от държавите-членки.

Член 6

Комисията се подпомага от комитет, който се състои от представители на държавите-членки и се председателства от представители на Комисията.

Представителят на Комисията внася в комитета проект за мерките, които трябва да бъдат предприети. Комитетът дава становището си по проекта в рамките на срок, който може да бъде определен от председателя в зависимост от спешността на въпроса. Становището се дава с мнозинството, посочено в член 148, параграф 2 от Договора, в случай на решения, които Съветът е приканен да приеме по предложение на Комисията. Гласовете на представителите на държавите-членки в рамките на комитета се претеглят по начина, посочен в споменатия член. Председателят не гла.

Комисията приема мерки, които се прилагат незабавно. Ако тези мерки обаче не са в съответствие със становището на комитета, те се съобщават незабавно от Комисията на Съвета. В този случай:

Комисията може да отложи прилагането на мерките, за които е взела решение, за период не по-дълъг от 1 месец от датата на съобщението,

Съветът, вземайки решения с квалифицирано мнозинство, може да приеме различни решения в рамките на срока, посочен в първото тире.

Член 7

1.   Държавите-членки предприемат мерките, необходими за съобразяване с разпоредбите на:

членове 2 и 3, най-късно до 1 януари 1993 г.,

член 4, най-късно до 1 януари 1994 г.,

член 5, най-късно до 1 януари 1995 г.

Те незабавно уведомяват Комисията за предприетите мерки.

2.   Съществуващите разпоредби от различните директиви, които са били изменени с новите разпоредби, остават в сила до посочените в параграф 1, първа алинея дати.

3.   Когато държавите-членки приемат посочените в параграф 1 мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 8

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 23 декември 1991 година.

За Съвета

Председател

V. VAN ROOY


(1)  ОВ С 214, 29.8.1990 г., стр. 6.

(2)  ОВ С 19, 28.1.1991 г., стр. 587.

(3)  ОВ С 60, 8.3.1991 г., стр. 15.

(4)  ОВ L 31, 5.2.1976 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 48.“

(6)  ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 48.“

(7)  ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 48.“

(8)  ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 48.“


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Разпоредби, изменени в съответствие с член 2, параграф 1 от настоящата директива

а)

Член 13, параграф 1 от Директива 76/464/ЕИО на Съвета от 4 май 1976 г. относно замърсяването на водната среда на Общността, причинено от изхвърлянето на някои опасни вещества (1).

б)

Член 14 от Директива 78/176/ЕИО на Съвета от 20 февруари 1978 г. относно отпадъците от производството на титанов диоксид (2), изменена с Директива 83/29/ЕИО (3).

в)

Член 16 от Директива 78/659/ЕИО на Съвета от 18 юли 1978 г. относно качеството на сладките води, които се нуждаят от опазване или подобряване, за да поддържат живота на рибите (4), последно изменена с Акта за присъединяване от 1985 г.

г)

Член 8 от Директива 79/869/ЕИО на Съвета от 9 октомври 1979 г. относно методите на измерване и честотата на вземане на проби и анализ на повърхностните води, предназначени за производството на питейна вода в държавите-членки (5), последно изменена с Директива 81/855/ЕИО (6).

д)

Член 14 от Директива 79/923/ЕИО на Съвета от 30 октомври 1979 г. относно изискванията за качеството на водите за ракообразните видове (7).

е)

Член 16, параграф 1 от Директива 80/68/ЕИО на Съвета от 17 декември 1979 г. относно опазването на подпочвените води от замърсяване, причинено от определени опасни вещества (8).

ж)

Член 5, параграф 1 и параграф 2, алинея първа от Директива 82/176/ЕИО на Съвета от 22 март 1982 г. относно пределно допустимите стойности и целевите показатели за качество при изхвърлянето на живак от сектора на хлоралкална електролиза (9).

з)

Член 5, параграфи 1 и 2 от Директива 83/513/ЕИО на Съвета от 26 септември 1983 г. относно пределно допустимите стойности и целевите показатели за качество при изхвърлянето на кадмий (10).

и)

Член 6, параграф 1 от Директива 84/156/ЕИО на Съвета от 8 март 1984 г. относно пределно допустимите стойности и целевите показатели за качество при изхвърлянето на живак от други сектори, освен този на хлоралкалната електролиза (11).

й)

Член 5, параграфи 1 и 2 от Директива 84/491/ЕИО на Съвета от 9 октомври 1982 г. относно пределно допустимите стойности и целевите показатели за качество при изхвърлянето на хексахлорциклохексан (12).

к)

Член 6, параграфи 1 и 2 от Директива 86/280/ЕИО на Съвета от 12 юни 1986 г. относно пределно допустимите стойности и целевите показатели за качество при изхвърлянето на някои опасни вещества от списък I от приложението към Директива 76/464/ЕИО (13), последно изменена с Директива 90/415/ЕИО (14).


(1)  ОВ L 129, 18.5.1976 г., стр. 23.

(2)  ОВ L 54, 25.2.1978 г., стр. 19.

(3)  ОВ L 32, 3.2.1983 г., стр. 28.

(4)  ОВ L 222, 14.8.1978 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 271, 29.10.1979 г., стр. 44.

(6)  ОВ L 319, 7.11.1981 г., стр. 16.

(7)  ОВ L 281, 10.11.1979 г., стр. 47.

(8)  ОВ L 20, 26.1.1980 г., стр. 43.

(9)  ОВ L 81, 27.3.1982 г., стр. 29.

(10)  ОВ L 291, 24.10.1983 г., стр. 2.

(11)  ОВ L 74, 17.3.1984 г., стр. 49.

(12)  ОВ L 274, 17.10.1984 г., стр. 11.

(13)  ОВ L 181, 4.7.1986 г., стр. 16.

(14)  ОВ L 219, 14.8.1990 г., стр. 49.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Директиви, допълнени в съответствие с член 2, параграф 2 от настоящата директива

а)

Директива 75/440/ЕИО на Съвета от 16 юни 1975 г. относно изискванията за качество на повърхностните води, предназначени за производство на питейна вода в държавите-членки (1), последно изменена с Директива 79/869/ЕИО (2).

Текстът на член 2, параграф 1 от настоящата директива се включва като член 9а.

б)

Директива 80/778/ЕИО на Съвета от 15 юли 1980 г. относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека (3), последно изменена с Директива 81/858/ЕИО (4).

Текстът на член 2, параграф 1 от настоящата директива се включва като член 17а.


(1)  ОВ L 194, 25.7.1975 г., стр. 26.

(2)  ОВ L 271, 29.10.1979 г., стр. 44.

(3)  ОВ L 229, 30.8.1980 г., стр. 11.

(4)  ОВ L 319, 7.11.1981 г., стр. 19.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Директиви, изменени в съответствие с член 4, параграф 1 от настоящата директива

a)

Член 8 от Директива 80/779/ЕИО на Съвета от 15 юли 1980 г. относно пределно допустимите и водещите стойности за качество на въздуха за серния анхидрид и частиците за суспензия (1), последно изменена с Директива 89/427/ЕИО (2).

б)

Член 18 от Директива 82/501/ЕИО на Съвета от 24 юни 1982 г. относно основните опасности от злополука при някои промишлени дейности (3), последно изменена с Директива 88/610/ЕИО (4).

в)

Член 6 от Директива 82/884/ЕИО на Съвета от 3 декември 1982 г. относно пределно допустимите стойности на олово във въздуха (5).

г)

Член 8 от Директива 85/203/ЕИО на Съвета от 7 март 1985 г. относно стандартите за качество на въздуха по отношение на азотния диоксид (6), изменена с Директива 85/580/ЕИО (7).

д)

Член 13, параграф 1 от Директива 87/217/ЕИО на Съвета от 19 март 1987 г. относно предотвратяването и намаляването на замърсяването на околната среда с азбест (8).


(1)  ОВ L 229, 30.8.1980 г., стр. 30.

(2)  ОВ L 201, 14.7.1989 г., стр. 53.

(3)  ОВ L 230, 5.8.1982 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 336, 7.12.1988 г., стр. 14.

(5)  ОВ L 378, 31.12.1982 г., стр. 15.

(6)  ОВ L 87, 27.3.1985 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 372, 31.12.1985 г., стр. 36.

(8)  ОВ L 85, 28.3.1987 г., стр. 40.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Директиви, изменени в съответствие с член 4, параграф 2 от настоящата директива

a)

Директива 75/716/ЕИО на Съвета от 24 ноември 1975 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно съдържанието на сяра в някои течни горива (1), последно изменена с Директива 87/219/ЕИО (2).

Текстът на член 4, параграф 2 от настоящата директива се включва в член 7а.

б)

Директива 84/360/ЕИО на Съвета от 28 юни 1984 г. относно борбата със замърсяването на въздуха от страна на промишлените заводи (3).

Текстът на член 4, параграф 2 от настоящата директива се включва като член 15а.


(1)  ОВ L 307, 27.11.1975 г., стр. 22.

(2)  ОВ L 91, 3.4.1987 г., стр. 19.

(3)  ОВ L 188, 16.7.1984 г., стр. 20.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Директиви, изменени в съответствие с член 4, параграф 3 от настоящата директива

а)

Директива 80/779/ЕИО на Съвета от 15 юли 1980 г. относно пределно допустимите и водещите стойности за качество на въздуха за серния анхидрид и частиците за суспензия, последно изменена с Директива 89/427/ЕИО.

Текстът на член 4, параграф 3 от настоящата директива се включва като член 7, параграф 4.

б)

Директива 82/884/ЕИО на Съвета от 3 декември 1982 г. относно пределно допустимите стойности на олово във въздуха.

Текстът на член 4, параграф 3 от настоящата директива се включва като член 5, параграф 4.

в)

Директива 85/203/ЕИО на Съвета от 7 март 1985 г. относно стандартите за качество на въздуха по отношение на азотния диоксид, изменена с Директива 85/580/ЕИО.

Текстът на член 4, параграф 3 от настоящата директива се включва като член 7, параграф 4.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Директиви, изменени в съответствие с член 5 от настоящата директива

а)

Член 18 от Директива 74/439/ЕИО на Съвета от 16 юни 1975 г. относно депонирането на отработени масла (1), изменена с Директива 87/101/ЕИО (2).

б)

Член 16 от Директива 75/442/ЕИО на Съвета от 15 юли 1975 г. относно отпадъците (3), изменена с Директива 91/156/ЕИО (4).

в)

Член 10 от Директива 76/403/ЕИО на Съвета от 6 април 1976 г. относно депонирането на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили (5).

г)

Член 16 от Директива 78/319/ЕИО на Съвета от 20 март 1978 г. относно токсичните и опасните отпадъци (6), последно изменена с Акта за присъединяване от 1985 г.

д)

Член 13, параграф 1 от Директива 84/631/ЕИО на Съвета от 6 декември 1984 г. относно надзора и контрола в рамките на Европейската общност на трансграничния превоз на опасни отпадъци (7), последно изменена с Директива 87/112/ЕИО на Комисията (8).

е)

Член 6 от Директива 85/339/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 г. относно опаковки за течности за консумация от човека (9).

ж)

Член 17 от Директива 86/278/ЕИО на Съвета от 12 юни 1986 г. относно опазването на околната среда, и по-специално на почвата, при използването на утайки от канализационната мрежа в земеделието (10).


(1)  ОВ L 194, 25.7.1975 г., стр. 23.

(2)  ОВ L 42, 12.2.1987 г., стр. 43.

(3)  ОВ L 194, 25.7.1975 г., стр. 39.

(4)  ОВ L 78, 26.3.1991 г., стр. 32.

(5)  ОВ L 108, 26.4.1976 г., стр. 41.

(6)  ОВ L 84, 31.3.1978 г., стр. 43.

(7)  ОВ L 236, 13.12.1984 г., стр. 31.

(8)  ОВ L 48, 17.2.1987 г., стр. 31.

(9)  ОВ L 176, 6.7.1985 г., стр. 18.

(10)  ОВ L 181, 4.7.1986 г., стр. 6.


Top