Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990L0377

Директива на Съвета от 29 юни 1990 година относно процедура на Общността за подобряване на прозрачността на цените на газта и електричеството за промишлени крайни потребители

OJ L 185, 17.7.1990, p. 16–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 009 P. 236 - 244
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 009 P. 236 - 244
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 001 P. 138 - 146
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 001 P. 138 - 146
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 001 P. 138 - 146
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 001 P. 138 - 146
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 001 P. 138 - 146
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 001 P. 138 - 146
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 001 P. 138 - 146
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 001 P. 138 - 146
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 001 P. 138 - 146
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 001 P. 74 - 82
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 001 P. 74 - 82

No longer in force, Date of end of validity: 26/11/2008; отменен от 32008L0092 . Latest consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/377/oj

12/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

74


31990L0377


L 185/16

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

от 29 юни 1990 година

относно процедура на Общността за подобряване на прозрачността на цените на газта и електричеството за промишлени крайни потребители

(90/377/ЕИО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейска икономическа общност, и по-специално член 213 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (3),

като има предвид, че доколкото прозрачността на цените на енергията гарантира условията за избягване нарушаването на конкуренцията на общия пазар, тя е от основна важност за доизграждането и гладкото функциониране на вътрешния енергиен пазар;

като има предвид, че прозрачността може да помогне за премахване на дискриминацията спрямо потребителите, като увеличи свободата им на избор между различни източници и различни доставчици на енергия;

като има предвид, че понастоящем степента на прозрачност варира между източниците на енергия и между страните или регионите в Общността, като по този начин поставя под въпрос доизграждането на вътрешния енергиен пазар;

като има предвид обаче, че цената, заплащана от промишлеността в Общността за използвана от нея енергия, е един от факторите, определящи конкурентоспособността ѝ, и затова трябва да остане поверителна;

като има предвид, че системата от стандартни потребители, използвана от Статистическата служба на Европейските общности (ССЕО) при публикуването си на цени и на системата от индикативни цени, която предстои да бъде въведена за основните промишлени потребители на електроенергия, ще гарантира, че прозрачността не е пречка за защита на поверителността;

като има предвид, че е необходимо да се разширят категориите на потребителите, използвани от ССЕО до възможното ниво на представителност;

като има предвид, че по този начин ще се постигне прозрачност на цените за крайни потребители без да се застрашава необходимата поверителност на договорите; като има предвид, че за да запази поверителността, трябва да има поне трима потребители в дадена потребителска категория, за да бъде публикувана дадена цена;

като има предвид, че информацията за цените на газта и електричеството, използвани от крайни промишлени клиенти ще позволи да се правят сравнения с други енергийни източници (петрол, въглища, изкопаеми и възобновяеми енергийни източници) и с други потребители;

като има предвид, че предприятията, които доставят газ и електричество, както и крайните промишлени клиенти на газ и електричество остават, независимо от прилагането на настоящата директива, обект на правилата за конкуренция от Договора и следователно Комисията може да изисква да се съобщават цените и условията за продажба;

като има предвид, че познаването за ценовите системи е част от прозрачността на цените;

като има предвид, че познаването на разпределението на потребителите по категории и на техните пазарни дялове също е част от прозрачността на цените;

като има предвид, че съобщаването на ССЕО на цени и условия за продажба на клиенти и за прилагани ценови системи, както и разпределението на потребителите по категории би трябвало да предостави на Комисията достатъчно информация за взимане на решения, а при необходимост и за предприемане на подходящи действия или изготвяне на предложения предвид положението на вътрешния енергиен пазар;

като има предвид, че данните предоставяни на ССЕО, ще бъдат по-достоверни, ако предприятията сами ги събират;

като има предвид, че за осигуряване прозрачност на цените е важно да се познават данъчните и парафискални такси, които съществуват във всяка държава-членка;

като има предвид, че трябва да бъдат предвидени средства за проверка на достоверността на данните, предоставяни на ССЕО;

като има предвид, че постигането на прозрачност предполага възможно най-широко публикуване и разпространяване на цените и ценовите системи сред потребителите;

като има предвид, че за да се постигне прозрачност на енергийните цени, системата трябва да се основава на доказаните експертни методи, разработени и прилагани от ССЕО при обработването, проверяването и публикуването на данни;

като има предвид, че интегрирането на вътрешния енергиен пазар и въвеждането на системата за прозрачност на цените трябва да започнат да функционират възможно най-скоро;

като има предвид, че настоящата директива може да се прилага еднакво във всички държави-членки, само когато пазарът за природен газ, в частност по отношение на инфраструктурата, достигне достатъчно ниво на развитие,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че предприятията, които доставят газ и електричество на крайни индустриални потребители така, както са определени в приложения I и II, съобщават на ССЕО чрез формуляра, предвиден в член 3, за:

1.

цените и условията за продажба на газ и електричество на крайни промишлени потребители;

2.

използваните ценови системи;

3.

разпределението на потребителите и съответните обеми по категории на потребление, за да се гарантира представителността на тези категории на национално ниво.

Член 2

1.   Предприятията по член 1 събират данните, предвидени в член 1, параграфи 1 и 2 на 1 януари и на 1 юли всяка година. До два месеца тези данни, изготвени в съответствие с разпоредбите на член 3, се изпращат на ССЕО и на компетентните власти на държавите-членки.

2.   Въз основа на данните, посочени параграф 1, всяка година през май и ноември ССЕО публикува в подходяща форма цените на газта и електричеството за индустриални потребители в държавите-членки и използваните за целта ценови системи.

3.   Информацията, предвидена в член 1, параграф 3 се съобщава на всеки две години до ССЕО и до компетентните власти на държавите-членки. Първото съобщаване засяга положението към 1 януари 1991 г. Тази информация не се публикува.

Член 3

Разпоредбите за прилагане относно формата, съдържанието и други елементи от информацията, предвидена в член 1 са посочени в приложения I и II.

Член 4

ССЕО няма да оповестява данни, предоставени в изпълнение на член 1, които по своето естество могат да бъдат обект на търговска тайна. До такива поверителни статистически данни, подадени до ССЕО, имат достъп само длъжностни лица на ССЕО и те могат да се използват само за статистически цели.

Тази разпоредба обаче не препятства публикуването на такива данни в сбита форма, която не позволява да се идентифицират отделни търговски сделки.

Член 5

Когато ССЕО забележи статистически значими аномалии или несъответствия в данните, предоставяни по настоящата директива, ССЕО може да изисква от националните органи да ѝ позволят да провери съответните подробни данни, както и методите за изчисляване или оценяване, чрез които са получени сбитите данни, за да прецени или дори измени информация, която счете за неточна.

Член 6

Когато е подходящо, Комисията прави необходимите промени в приложенията към настоящата директива в светлината на конкретните проблеми. Такива промени обаче могат да засягат само технически елементи от приложенията, те не могат да бъдат от такъв характер, че да изменят общата структура на системата.

Член 7

При промени в приложенията, посочени в член 6, Комисията е подпомагана в дейността си от консултативен комитет, съставен от представители на държавите-членки и председателстван от представител на Комисията.

Представителят на Комисията внася в Комитета за разглеждане проект за мерките, които да бъдат взети. Комитетът излиза със становище по проекта в рамките на срок, определен от председателя съобразно спешността на въпроса, ако е необходимо, чрез гласуване.

Становището се вписва в протокола; освен това всяка държава-членка има право да поиска нейната позиция да бъде вписана в протокола.

Комисията внимателно взима предвид становището на Комитета. Комисията информира Комитета за начина, по който становището е било взето предвид.

Член 8

Веднъж годишно Комисията представя на Европейския парламент, на Съвета и на Икономическия и социален комитет резюмиран доклад за прилагането на настоящата директива.

Член 9

Държавите-членки приемат законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директива не по-късно от 1 юли 1991 г. Те незабавно информират Комисията за това.

По отношение на природния газ директивата не се прилага от държавите-членки по-рано от пет години след пускането на тази енергийна форма на националния пазар. Датата на въвеждане на енергийния източник на националния пазар е предмет на изрична декларация, адресирана незабавно от съответната държава-членка до Комисията.

Член 10

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Люксембург на 29 юни 1990 година.

За Съвета

Председател

M. SMITH


(1)  ОВ C 257, 10.10.1989 г., стр. 7.

(2)  ОВ C 149, 18.6.1990 г.

(3)  ОВ C 75, 26.3.1990 г., стр. 18.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПЕЦИФИЧНИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ГАЗТА

1.   Отнасят се само до два типа газ:

а)

природен газ;

б)

произведен газ (1).

2.   Когато и двата вида газ се подават в една и съща градска зона или регион, трябва да се съобщават данни и за двата типа, освен ако потреблението им е по-малко от 10 % от общото потребление на природен и произведен газ в населените места и региони, посочени в точка 11 по-долу.

3.   Взимат се предвид само количества, подавани по тръбопровод.

4.   Цените, които трябва да се съобщават са цените, заплатени от крайните потребители.

5.   Взима се под внимание само потреблението за промишлени нужди.

6.   От системата се изключват потребителите, които ползват газ:

а)

за производство на електроенергия в обществени електроцентрали;

б)

за неенергийни цели (например в химическата индустрия);

в)

в количества, надвишаващи 4 186 000 GJ/година ( = 1 163 GWh/година).

7.   Регистрираните цени се основават на система от стандартни потребители, които се определят основно от нивото и от изменението (или коефициента на натоварване) (2) на потреблението на газ.

8.   За всеки отделен случай се определят и други характеристики, които играят роля в ценообразуването (например непрекъсваемост), като решението винаги се определя спрямо най-разпространената практика.

9.   В цените трябва да се включват таксите за наемане на измервателен уред, фиксираните такси за заявени мощности и пропорционалните такси за консумиран обем енергия. В цените не трябва да се включват първоначални инсталационни такси.

10.   Избрани са следните промишлени стандартни потребители, кодирани от I1 до I5:

Годишна консумация

Изменение

I1 418,60 GJ или 116 300 KWh

Не е посочен коефициент на натоварване (3)

I2 4 186 GJ или 1 163 000 KWh

200 дни

I3 – 141 860 GJ или 11,63 GWh)

200 дни 1 600 часа

I3 – 241 860 GJ или 11,63 GWh

250 дни 4 000 часа

I4 – 1418 600 GJ или 116,3 GWh

250 дни 4 000 часа

I4 – 2418 600 GJ или 116,3 GWh

330 дни 8 000 часа

I5 – 44 186 000 GJ или 1 163 GWh

330 дни 8 000 часа

11.   Цените се регистрират в следните населени места или региони:

Белгия:

Брюксел,

Дания:

Копенхаген,

Федерална република Германия: Хамбург, Хановер, Везер

Емс, Дортмунд, Дюселдорф, Франкфурт на Майн, Щутгарт, Мюнхен,

Испания:

Мадрид, Барселона, Валенсия, Север и Изток,

Франция:

Лил, Париж, Страсбург, Марсилия, Лион, Тулуза,

Ирландия:

Дъблин,

Италия:

Милано, Торино, Генуа, Рим, Неапол,

Люксембург:

Люксембург град,

Нидерландия:

Ротердам,

Португалия:

Лисабон,

Обединено кралство:

Лондон, Лийдс, Бирмингам.

12.   Регистрираните цени се основават на тарифите, договорите, условията и правилата в сила в началото на всяко полугодие (януари и юли), включително и евентуални отстъпки.

13.   При наличие на няколко възможни тарифи се взима предвид онази тарифа, която е най-изгодна за потребителя, след като се елиминират тарифите, които не се използват на практика, или които се прилагат само към пренебрежим брой потребители.

14.   Когато се ползват само квази-тарифи, специални договори или свободно договаряни цени, тогава се регистрира най-широко разпространената цена (най-представителната за дадени условия за доставка).

15.   Цените трябва да се посочват в националната валута за физическа мерна единица газ (4). Единицата използвана енергия се измерва въз основа на брутната калоричност, каквато е практиката в газовата промишленост.

16.   Трябва да се посочат две ценови равнища (5):

без данъци,

с включени всички данъци (с изключение на възстановим ДДС).

17.   Трябва също така да бъдат посочени ставките и методите за изчисляване на данъците, с които се облагат продажбите на газ на потребителите, независимо дали са национални, регионални или местни данъци.

18.   Трябва да се приложи достатъчно подробно и ясно обяснение за ценовата система. Специално внимание трябва да се отдели на всички промени, въведени след последното изследване.

19.   В държави-членки, където само една газова фирма покрива всички промишлени продажби за тази страна, информацията трябва да се предостави от тази фирма. В други държави-членки, където един или повече региони се обслужват от повече от една газова фирма, информацията трябва да се предостави от независима статистическа организация.

20.   В интерес на поверителността данни, свързани с цени, се предоставят само за тези области, където в държавата-членка от съответния регион има поне трима потребители в дадена категория от посочените в параграф 10.


(1)  „Произведен газ“ означава енергия, произведена от въглища, петролни продукти или крекинг, реформинг или смесен природен газ.

Приложното поле на настоящата директива не обхваща втечнен нефтен газ (пропан, бутан), коксов газ или високопещен газ.

(2)  Дневният коефициент на натоварване представлява броят на дните, които са необходими, за да се получи цялата годишна консумация при максимално дневно потребление:

Formula

Часовият коефициент на натоварване представлява броят на часовете, които са необходими, за да се получи цялата годишна консумация при максимално часово потребление:

Formula

Където:

Qa= годишния консумиран обем.

Qdmax= максималното дневно потребление.

Qhmax= максималното часово потребление.

(3)  Ако е необходимо 115-200 дни.

(4)  Когато се използва кубичен метър, трябва да се посочи неговото енергийно съдържание в GJ, kWh или, до 1999 г., в терми.

(5)  Цената без данък се взима направо от тарифите или договорите. Цената без възстановим ДДС включва други конкретни данъци, ако се начисляват такива.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

СПЕЦИФИЧНИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ЕЛЕКТРИЧЕСТВОТО

Данните за електричеството, които се подават в изпълнение на настоящата директива трябва да съдържат следната информация:

I.   Изследването на „стандартния потребител“ (за потребители, чийто максимален разход възлиза до 10 MW (нето))

1.   Съществуващото изследване на цените на електричеството за стандартни потребители в Общността, провеждано от Комисията, трябва да бъде разширено, за да обхване и две категории промишлени потребители, чийто максимален разход възлиза на 10 MW (нето) и да бъде включено в настоящата директива.

2.   Цените на електричеството в държави-членки с единна национална тарифа се изследват само в едно населено място; в държави-членки, в които има различни тарифи, цените се изследват за представителна извадка от населени места, както следва:

Белгия:

цялата страна,

Федерална република Германия:

Хамбург, Хановер, Дюселдорф, Франкфурт на Майн, Щутгарт, Мюнхен, Западна зона, Южна зона,

Дания:

цялата страна,

Испания:

Мадрид,

Франция:

Лил, Париж, Марсилия, Лион, Тулуза, Страсбург,

Гърция:

Атина,

Ирландия:

Дъблин,

Италия:

Северна и Централна Италия, Южна Италия и островите,

Люксембург:

цялата страна,

Нидерландия:

Ротердам (GEB), Северна Холандия (PEN), Северен Брабант (PNEM),

Португалия:

Лисабон, Понта Делгада (автономен Азорски регион),

Обединено кралство:

Лондон, Глазгоу, Лийдс, Бирмингам.

3.   Изследват се цените на електричеството за следните девет категории стандартни промишлени потребители:

Стандартен потребител

Годишна консумация в

kWh

Максимален разход в

kW

Годишно ползване в часове

Ia

30 000

30

1 000

Ib

50 000

50

1 000

Ic

160 000

100

1 600

Id

1 250 000

500

2 500

Ie

2 000 000

500

4 000

If

10 000 000

2 500

4 000

Ig

24 000 000

4 000

6 000

Ih

50 000 000

10 000

5 000

Ii

70 000 000

10 000

7 000

Максималният разход (нето) представлява максималната консумация в който и да е четвърт час от годината, представен в kW. Цената за доставка се изчислява за cos φ = 0,90. Когато тарифите са разчетени за половинчасов разход, максималният разход на стандартния клиент се умножава по коефициент 0,98. Когато тарифите са разчетени за разход, изразен в kVA, се прави корекция, като максималният разход (нето) на стандартния клиент в kW се разделя на коефициент cos φ = 0,90.

4.   Когато тарифите са разчетени при отчитане на максималния разход по-често от веднъж годишно, фиксираната такса за заявена мощност се умножава със следните коефициенти:

ТАБЛИЦА С КОЕФИЦИЕНТИ ЗА КОРЕКЦИЯ НА МОЩНОСТТА

Ползване в

часове

Месечен максимален разход

Двумесечен максимален разход

Тримесечен максимален разход

Средна стойност на трите най-високи стойности на месечния максимален разход

Средна стойност на двете най-високи стойности на месечния максимален разход

Годишен максимален разход

1 000

0,81

0,83

0,86

0,94

0,96

1,0

1 600

0,83

0,85

0,88

0,95

0,97

1,0

2 500

0,85

0,87

0,90

0,96

0,98

1,0

4 000

0,90

0,91

0,95

0,98

0,99

1,0

5 000

0,90

0,91

0,95

0,98

0,99

1,0

6 000

0,96

0,97

0,98

0,99

0,995

1,0

7 000

0,96

0,97

0,98

0,99

0,995

1,0

5.   За тарифи, които предлагат намаления за извънвърховите периоди, при изчисляване на средната цена за kWh трябва да се приемат следните стойности за консумация в извънвърхови периоди:

Стандартен потребител

Годишно ползване

Годишно потребление

Годишно потребление (в 1 000 kWh), таксувано по ставки за извънвърхови периоди според средната дневна продължителност на извънвърховите периоди на всеки 24 часа

часа

1 000

7 h

8 h

9 h

10 h

11 h

12 h

Ia

1 000

30

0

0

0

0

0

0

Ib

1 000

50

0

0

0

0

0

0

Ic

1 600

160

11

13

16

19

22

25

Id

2 500

1 250

197

225

262

300

338

375

Ie

4 000

2 000

438

500

580

660

740

820

If

4 000

10 000

2 190

2 500

2 900

3 300

3 700

4 100

Ig

6 000

24 000

7 140

8 160

9 120

10 080

11 040

12 000

Ih

5 000

50 000

13 100

15 000

17 000

19 000

21 000

23 000

Ii

7 000

70 000

23 300

26 600

29 400

32 200

35 000

37 800

За извънвърхови периоди с продължителност между стойностите, дадени по-горе, годишното потребление трябва да се изчисли чрез екстраполация.

За други извънвърхови периоди, например целия неделен ден, трябва да се вземе предвид само половината от допълнителните часове и те да се разпределят през всички дни в годината, а резултатът да се прибави към нормалния извънвърхов период преди да се използва горната таблица.

6.   Когато е възможно, съобщената цена трябва да се основава на публикувана тарифа, приложима към въпросната категория стандартен потребител. Ако има няколко възможни тарифи, се прилага онази тарифа, която е най-изгодна за потребителя, след елиминирането на всички други тарифи, които не се използват на практика, или които се прилагат само към пренебрежимо малък брой потребители. Когато се ползват само квазитарифи, специални договори или свободно договаряни цени, тогава се регистрира най-широко разпространената цена (най-представителната за дадени условия за доставка).

7.   Когато за дадена категория потребители електричеството се доставя с различно напрежение, се възприема онова напрежение, което е най-представително за въпросната категория. Този принцип се прилага и към други параметри, които не са уточнени в настоящата директива.

8.   Цените за kWh трябва да включват всички фиксирани такси (например такси за наемане на измервателен уред, фиксираните такси за заявена мощност, и т.н.), както и таксите за консумирани kWh. Следователно общата дължима сума след приспадането на премиите и отстъпките за съответната група потребители, се дели на общото потребление. В цените не трябва да се включват първоначалните инсталационни такси. Въпреки че информацията трябва да се подава два пъти годишно, изчисленията трябва да се правят въз основа на годишното потребление, за да се избегнат сезонните вариации.

9.   Цените трябва да се посочват в националната валута за kWh (1):

без данъци,

с включени всички данъци (с изключение на възстановим ДДС).

Трябва да се посочат също така ставките и методите за изчисление на данъци, с които се облагат продажбите на електричество на потребителя, –независимо дали са национални, регионални или местни данъци.

10.   Трябва да се приложи достатъчно подробно и ясно обяснение за ценовата система и приложението ѝ. Специално внимание трябва да се отдели на всички промени, въведени след последното изследване.

11.   В държави-членки, където само едно предприятие извършва продажбите за промишлени цели, информацията трябва да се предоставя от това предприятие. В други държави-членки, където едно предприятие обслужва един или повече региони, информацията трябва да се подава от независима статистическа организация.

II.   Изследване на „индикативните цени“ (за потребители с максимален разход над 10 MW)

12.   За да се изследват промишлените потребители, чийто максимален разход надхвърля 10 MW, се въвежда нова система, основана на „индикативните цени“, както е обяснено по-долу.

13.   Във всички държави-членки, с изключение на Федерална Република Германия и Обединеното кралство, вътре в страната структурата на таксите и цените за големи промишлени потребители варира слабо и затова индикативните цени и свързаната информация трябва да се събират и публикуват за държавата-членка като цяло. Но във Федерална Република Германия и в Обединеното кралство има значителни географски различия и затова информацията за тези две държави-членки трябва да се събира и публикува за три зони във всяка от страните, както следва:

Държава-членка

Зони

Федерална Република Германия (2):

Северна/Централна,

Западна,

Южна;

Обединено кралство:

Англия и Уелс,

Шотландия,

Северна Ирландия.

14.   Както е посочено в параграф 13 по-горе всяка държава-членка трябва да съобщава индикативните цени и свързаната информация за трите категории големи промишлени потребители, т.е. промишлени потребители, чийто максимален разход варира, както следва:

25 MW за потребители с максимален разход (нето) между 17,5 и 37,5 MW,

50 MW за потребители с максимален разход (нето) между 37,5 и 62,5 MW и

75 MW за потребители с максимален разход (нето) между 62,5 и 75 MW.

Тези категории включват също промишлени потребители, които произвеждат сами част от електроенергията, която изразходват, въпреки че за нуждите на изследването се изисква да се съобщават само данни за консумацията на електричество, произведено от публични предприятия.

15.   Индикативната цена за дадена категория (например 25 MW) представлява средната цена за kWh за теоретичен промишлен потребител, за който се прилага „индикативната цена“, чийто нормален разход е 25 MW, но преди да са изчислени намаленията за „специални фактори“, които трябва да се съобщават отделно (виж параграф 16 по-долу). Разходните характеристики на този потребител трябва да бъдат максимално представителни (като се пренебрегнат „специалните фактори“) за всички промишлени потребители в дадената категория.

За да се постигне известна еднородност, Комисията определя следните разходни характеристики за потребителите с „индикативни цени“ от всяка категория (например 25 MW, 50 MW и 75 MW), които трябва да се използват от предприятията. Ако тези разходни характеристики не са подходящи, предприятието може да зададе свои характеристики, които трябва да бъдат одобрени от Комисията. Такива разходни характеристики са например коефициентът на натоварване (например „7 000 часа“, където 7 000 е броят на часовете, през които разходът трябва да се задържи на максимална стойност, за да се получи годишното потребление), разпределението на потреблението по различните часови зони (например върхови, извънвърхови, и т.н.).

16.   При изчисляването на индикативните цени се включват всички фиксирани такси (например такси за наемане на измервателен уред, фиксираните такси за заявена мощност, и т.н.), както и таксите за консумирани kWh. В цените не трябва да се включват първоначалните инсталационни такси. Въпреки че информацията трябва да се подава два пъти годишно, изчисленията трябва да се правят въз основа на годишното потребление, за да се избегнат сезонните вариации. Следователно след приспадането на премиите и отстъпките за съответната група потребители общата дължима сума се дели на общото потребление. Трябва да се приложи обяснение за начина на изчисляване на индикативната цена, включително за постоянните такси.

17.   За всяка индикативна цена трябва да се опишат „специалните фактори“, които се прилагат за намаляване на цената на електричеството (например клаузи за непрекъсваемост), както и да се посочи размерът на намалението (например 6, 8, 10 %). Специалните фактори трябва да бъдат представителни за потребителите на предприятието от категорията MW, което е обект на изследването.

18.   В държави-членки, където има повече от един доставчик на електроенергия, всеки доставчик предоставя индикативни цени и друга свързана информация (разходни характеристики на националните потребители (виж параграф 15), специални фактори и ценови намаления (виж параграф 17)) на независима статистическа организация. Тези организации на свой ред подават най-високите и най-ниските цени за държавата-членка (или за всеки регион, където е подходящо) за всяка категория MW, както и друга информация, получена във връзка с тези цени, на националната администрация и на ССЕО. В други държави-членки, където един или повече региони се обслужват от повече от една национална компания, информацията трябва да се предостави направо и едновременно на националната администрация и на ССЕО.

19.   В интерес на поверителността националният производител или независимата статистическа организация, според случая, докладват индикативните цени и друга свързана информация (виж параграф 18 по-горе), само когато в съответната категория MW в съответната държава-членка или регион са налице поне трима потребители.

20.   Пазарните цени трябва да се посочват по начина, указан в параграф 9.

21.   Веднъж на две години доставчиците също предоставят данни за броя на своите потребители от всяка категория MW (т.е. от 17,5 до 37,5 MW, от 37,5 до 62,5 MW и от 62,5 до 75,0 MW), както и за общото годишно потребление на тези потребители по категории (в GWh). Информацията, изисквана по параграф 18, трябва да се подава или чрез независима статистическа организация, която ще обобщава информацията за държава-членка като цяло, или направо и едновременно до националната администрация и до ССЕО. Информацията, изисквана по този параграф, се предоставя поверително и не се публикува.


(1)  Цената без данъци се взима направо от тарифите или договорите. Цената без възстановим ДДС включва други конкретни данъци, ако се начисляват такива.

(2)  Ландерите се разделят на три зони, а именно:

Северна/Централна: Шлезвиг-Холщайн, Хамбург, Бремен, Берлин, Долна Саксония, Северен Хесен,

Западна: Северен Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфалц, Южен Хесен, Саарланд,

Южна: Баден-Вюртенберг, Бавария.


Top