Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989L0459

Директива на Съвета от 18 юли 1989 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно дълбочината на протекторите на гумите на някои категории моторни превозни средства и ремаркета за тях

OJ L 226, 3.8.1989, p. 4–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 003 P. 181 - 182
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 003 P. 181 - 182
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 010 P. 18 - 18
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 010 P. 18 - 18
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 010 P. 18 - 18
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 010 P. 18 - 18
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 010 P. 18 - 18
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 010 P. 18 - 18
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 010 P. 18 - 18
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 010 P. 18 - 18
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 010 P. 18 - 18
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 009 P. 181 - 181
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 009 P. 181 - 181
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 024 P. 18 - 18

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/459/oj

13/ 09

BG

Официален вестник на Европейския съюз

181


31989L0459


L 226/4

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

от 18 юли 1989 година

за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно дълбочината на протекторите на гумите на някои категории моторни превозни средства и ремаркета за тях

(89/459/ЕИО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 75 от него;

като взе предвид предложението на Комисията (1);

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (3);

като има предвид, че на своята среща в рамките на Съвета от 19 декември 1984 г. Съветът и представителите на правителствата на държавите-членки приеха резолюция относно безопасността на движението по пътищата (4), приканвайки Комисията да представи на Съвета предложения в тази връзка;

като има предвид, че нормите относно минималната дълбочина на протекторите на гумите, въпреки че са отделен специфичен проблем, са сред целите и задачите, определени за 1986 г., която беше година на безопасността на движението по пътищата в Общността;

като има предвид, че на 18 февруари 1986 г. Европейският парламент прие резолюция относно програмата на Комисията за годината на безопасността на движението по пътищата (5), включваща дълбочината на протекторите на гумите като една от нормите, които Комисията следва да приеме възможно най-бързо;

като има предвид, че разпоредби от този вид трябва да осигуряват по-висока степен на безопасност;

като има предвид, че сега националните изисквания за минимална дълбочина на протекторите на гумите в различните държави-членки се различават помежду си и като има предвид че, тези различия причиняват проблеми, свързани със съответствието със законодателството за движението по пътищата, на автомобилистите, използващи колите си на териториите на различни държави-членки;

като има предвид, че хармонизирането на тези изисквания ще улесни свободното движение на превозни средства и пътувания на физически лица между държавите-членки и ще спомогне за премахване на пречките в търговията и нарушаване на конкуренцията,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Държавите-членки предприемат всички необходими мерки, за да се гарантира, че по време на техния срок на експлоатация по пътищата, гумите за следните категории превозни средства: М1, N1, O1 и O2, така както са определени в приложение I към Директива 70/156/ЕИО от 7 февруари 1970 г. на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно одобряването по вид на моторни превозни средства и ремаркета за тях (6), последно изменена с Директива 87/403/ЕИО (7), имат дълбочина на протектора в основните вдлъбнатини на протекторната площ не по-малко от 1,6 mm.

„Основни вдлъбнатини“ са широките вдлъбнатини в централната част, която покрива около три четвърти от ширината на протекторната площ.

Член 2

Държавите-членки могат, след консултации с Комисията, да изключат от обхвата на настоящата Директива, или да въведат специални разпоредби относно, превозни средства, за които е обявено, че представляват исторически интерес и са поначало оборудвани с пневматични или други гуми, които, докато са били нови, са имали дълбочина на протекторите по-малко от 1,6 mm, при условие че указаните превозни средства са оборудвани с такива гуми, използват се в изключителни случаи и никога или почти никога не се използват на обществените пътища.

Член 3

След като се консултират с Комисията, държавите-членки приемат и обнародват преди 1 юни 1991 г., законите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директива преди 1 януари 1992 г. Държавите-членки информират Комисията за текста на разпоредбите, които те приемат в изпълнение на настоящата директива.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставена в Брюксел на 18 юли 1989 година.

За Съвета

Председател

R. DUMAS


(1)  ОВ С 279, 17.10.1987 г., стр. 5.

(2)  ОВ С 47, 27.2.1989 г., стр. 185.

(3)  ОВ С 80, 28.3.1988 г., стр. 22.

(4)  ОВ С 341, 21.12.1984 г., стр. 1.

(5)  ОВ С 68, 24.3.1986 г., стр. 35.

(6)  ОВ L 42, 23.2.1970 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 220, 8.8.1987 г., стр. 44.


Top