Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989L0130

Директива на Съвета от 13 февруари 1989 година за хармонизиране на образуването на брутния национален продукт по пазарни цени

OJ L 49, 21.2.1989, p. 26–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 01 Volume 002 P. 103 - 105
Special edition in Swedish: Chapter 01 Volume 002 P. 103 - 105
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 194 - 196
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 194 - 196
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 194 - 196
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 194 - 196
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 194 - 196
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 194 - 196
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 194 - 196
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 194 - 196
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 194 - 196
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 001 P. 77 - 79
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 001 P. 77 - 79
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 004 P. 8 - 10

No longer in force, Date of end of validity: 17/04/2019; отменен от 32019R0516

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/130/oj

01/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

77


31989L0130


L 049/26

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

от 13 февруари 1989 година

за хармонизиране на образуването на брутния национален продукт по пазарни цени

(89/130/ЕИО, Евратом)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

като взе предвид Решение № 88/376/ЕИО, Евратом на Съвета от 24 юни 1988 г. относно системата за собствени ресурси на Общностите (1), и по-специално член 8, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като има предвид, че създаването на допълнителен собствен ресурс на Общностите, базиран на брутния национален продукт по пазарни цени (наричан по-долу „БНПпц“) на държавите-членки, налага подобряването на съпоставимостта и надеждността на тази съвкупност;

като има предвид, че изграждането на вътрешния пазар засилва необходимостта от международно сравними данни за съвкупния БНПпц и неговите компоненти; като има предвид, че тези данни са и важен аналитичен инструмент за координирането на икономическите политики;

като има предвид, че данните за БНПпц трябва да бъдат сравними концептуално и практически и да са представителни за икономиките на държавите-членки;

като има предвид, че БНПпц може да бъде сравним концептуално само ако се спазват имащите отношение дефиниции и счетоводни правила на Европейската система за интегрирани икономически сметки (ESA);

като има предвид, че съпоставимостта на БНПпц на практика зависи от използваните процедури за оценяване и наличните базисни данни; като има предвид, че подобреният обхват на БНПпц предполага развитието на статистически бази и процедури за оценяване;

като има предвид, че следва да бъде създадена процедура за проверяване и оценяване на съпоставимостта и представителността на БНПпц; като има предвид, че за тази цел трябва да бъде създаден комитет, в рамките на който държавите-членки и Комисията да провеждат тясно сътрудничество,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ДЯЛ 1

Дефиниция за брутен национален продукт по пазарни цени

Член 1

БНПпц се дефинира по начин, който е в съответствие с действащата Европейска система за интегрирани икономически сметки (ESA).

БНПпц се изчислява чрез добавянето към брутния вътрешен продукт по пазарни цени (БВПпц, ESA код: N 1) на обезщетението за работниците и служителите (R 10) и дохода от собственост и предприемаческия доход (R 40), получени извън Европейската общност, минус съответните потоци, платени извън Европейската общност.

Член 2

БВПпц представлява окончателен резултат от производствената дейност на резидентните производствени единици. БВПпц може да бъде представен чрез препратка към ESA от три гледни точки.

1.

От гледна точка на продукцията

БВПпц (N 1) представлява разликата между продукцията от стоки и услуги (P 10) и междинното потребление (P 20) плюс ДДС върху продуктите (R 21) и нетните данъци, свързани с вноса (с изключение на данъка върху добавената стойност (ДДС) (R 29).

2.

От гледна точка на разходите

БВПпц (N 1) представлява сумата от крайното потребление (P 30) на икономическата територия от домакинствата и частните институции с нестопанска цел и държавното управление, формирането на брутен основен капитал (P 41), промяната в наличностите (P 42) и разликата между износа (P 50) и вноса (P 60).

3.

От гледна точка на доходите

БВПпц (N 1) представлява сумата от обезщетението за работниците и служителите (R 10), брутния оперативен излишък на икономиката (N 2) и данъците, свързани с производството и вноса (R 20) минус субсидиите (R 30).

ДЯЛ II

Разпоредби за метода на изчисляване на БНПпц и за представянето на данните за БНПпц

Член 3

1.   Държавите-членки установяват БНПпц в съответствие с член 1 в контекста на националните счетоводни процедури.

2.   Преди 1 октомври всяка година в контекста на националните счетоводни процедури държавите-членки представят на Комисията (Статистическата служба на Европейските общности, SOEC) данни за съвкупния БНПпц и неговите компоненти съгласно дефинициите на ESA, посочени в членове 1 и 2. Държавите-членки също предоставят информацията, необходима, за да бъде видно как е получена съвкупната сума. Предоставените цифри обхващат предходната година и всички промени, направени в цифрите за предишните финансови години.

Член 4

Държавите-членки предоставят на Комисията (SOEC), в съответствие с договореностите, установени от последната, след консултации с комитета, посочен в член 6, прогресивно и най-късно в рамките на 18 месеца от нотифицирането на настоящата директива, инвентарен списък на използваните процедури и базисни статистически данни за изчисляване на БНПпц и неговите компоненти.

Член 5

Когато предават данните, предвидени в член 3, държавите-членки информират Комисията (SOEC) за всякакви промени в използваните процедури и базисни статистически данни.

ДЯЛ III

Разпоредби относно проверките на изчисляването на БНПпц

Член 6

1.   Комисията се подпомага от комитет, състоящ се от представители на държавите-членки и председателстван от представителя на Комисията.

2.   Представителят на Комисията представя на комитета проект на мерките, които трябва да бъдат предприети. Комитетът дава становището си върху проекта в рамките на срока, предвиден от председателя в зависимост от неотложността на въпроса. Становището се дава с мнозинството, предвидено в член 148, параграф 2 от Договора за създаване на Европейската икономическа общност в случай на решения, които се приемат от Съвета по предложение на Комисията. Гласовете на представителите на държавите-членки в рамките на комитета се претеглят по начина, определен в посочения член. Председателят не гласува.

3.   Комисията приема мерки, които се прилагат незабавно. Все пак ако тези мерки не са в съответствие със становището на комитета, те се съобщават незабавно от Комисията на Съвета. В този случай:

Комисията отлага прилагането на мерките, които тя е приела, за период, който трябва да се предвиди във всеки акт, приет от Съвета, но който в никакъв случай не може да превишава три месеца от датата на съобщаването,

Съветът, с квалифицирано мнозинство, може да вземе различно решение в рамките на срока, посочен в предходното тире.

Член 7

Комитетът, посочен в член 6, проучва въпросите, поставени от неговия председател, или по негова собствена инициатива, или по искане на представител на дадена държава-членка във връзка с прилагането на настоящата директива, в частност по отношение на:

а)

спазването всяка година на дефинициите, посочени в членове 1 и 2;

б)

проверката всяка година на данните, представени съгласно условията на член 3 и информацията, представена съгласно условията на членове 4 и 5 относно статистическите източници и процедурите за изчисляването на БНПпц и неговите компоненти.

Той също разглежда въпросите, свързани с преразглеждането на данните за БНПпц и с проблема за изчерпателността на БНПпц.

Ако е необходимо, той предлага на Комисията мерки, с които данните за БНПпц трябва да бъдат направени в по-голяма степен сравними и представителни.

ДЯЛ IV

Финансови разпоредби

Член 8

През първите няколко години от прилагането на настоящата директива държавите-членки получават финансова сума от Общността във връзка с работата за подобряване на сравнимостта и представителността на данните за БНПпц. Сумата, която се счита за необходима за подобен принос, възлиза на 6 милиона ECU.

ДЯЛ V

Заключителни разпоредби

Член 9

Държавите-членки въвеждат в сила мерките, необходими, за да се съобразят с настоящата директива не по-късно от 12 месеца след нейното нотифициране (3).

Член 10

Преди края на 1991 г., когато се преразглежда Решение 88/376/ЕИО, Евратом, Комисията изпраща доклад за прилагането на настоящата директива.

Член 11

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 13 февруари 1989 година.

За Съвета

Председател

C. SOLCHAGA CATALAN


(1)  ОВ L 185, 15.7.1988 г., стр. 24.

(2)  ОВ C 187, 18.7.1988 г., стр. 142.

(3)  Настоящата директива е нотифицирана на държавите-членки на 16 февруари 1989 г.


Top