Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989D0382

Решение на Съвета от 19 юни 1989 година за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общности

OJ L 181, 28.6.1989, p. 47–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 019 P. 21 - 22
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 019 P. 21 - 22
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 009 P. 489 - 489
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 009 P. 489 - 489
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 009 P. 489 - 489
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 009 P. 489 - 489
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 009 P. 489 - 489
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 009 P. 489 - 489
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 009 P. 489 - 489
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 009 P. 489 - 489
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 009 P. 489 - 489
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 009 P. 171 - 171
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 009 P. 171 - 171

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2009; отменен от 32009R0223

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/382/oj

13/ 09

BG

Официален вестник на Европейския съюз

171


31989D0382


L 181/47

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 19 юни 1989 година

за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общности

(89/382/ЕИО, Евратом)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

като взе предвид проекта за решение, представен от Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че резолюцията на Съвета от 19 юни 1989 г. относно прилагането на план за приоритетни дейности в областта на информатиката, използвана за целите на статистиката: статистическа програма на Европейските общности 1989—1992 (2), показа необходимостта от глобална и съгласувана статистическа програма, за да се осъществяват целите на Европейските общности;

като има предвид, че осъществяването на статистическата програма изисква вземането на решения, които отговарят на нуждите на Общността, както и определянето на техния приоритет и прилагането на процедури, които засилват тясното сътрудничество, съществуващо между държавите-членки и Комисията;

като има предвид, че за да бъде осъществено това сътрудничество, е необходимо да се създаде комитет, натоварен да подпомага Комисията при изпълнението на статистическите програми на Европейските общности;

като има предвид, че е желателно това сътрудничество да бъде разширено, като включи всички области, които са предмет на статистическите програми на Европейските общности;

РЕШИ:

Член 1

Създава се Статистически програмен комитет, по-нататък наречен „комитет“, който е съставен от представители на статистическите институти на държавите-членки и председателстван от представител на Комисията (генералния директор на статистическата служба на Европейските общности).

Член 2

Комитетът подпомага Комисията при общото координиране на многогодишните статистически програми, с цел осигуряване на съгласуваност на дейностите, които трябва да се предприемат, с дейностите, предвидени в националните статистически програми.

Член 3

Комисията консултира комитета относно:

а)

мерките, които смята да предприеме, за да постигне целите, посочени в многогодишните статистически програми, както и средствата и сроковете за тяхното осъществяване;

б)

развитието на многогодишните статистически програми;

в)

всеки друг въпрос, по-специално от методологичен характер, който се отнася до изработването или изпълнението на статистическите програми, който е повдигнат от президента на комитета или по негова инициатива, или по искане на някоя от държавите-членки.

Член 4

Освен това комитетът упражнява функциите, които ще му бъдат дадени по силата на разпоредбите, приети от Съвета в областта на статистиката, съгласно условията, които ще бъдат определени в тези разпоредби съгласно Решение 87/373/ЕИО (3).

Член 5

Всяка година комитетът изготвя годишен отчет на дейностите в областта на статистиката, които са под негов контрол. Този доклад се изпраща чрез Комисията на Европейския парламент и на Съвета.

Член 6

Комитетът приема свой процедурен правилник.

Съставено в Люксембург на 19 юни 1989 година.

За Съвета

Председател

C. SOLCHAGA CATALAN


(1)  ОВ C 158, 26.6.1989 г.

(2)  ОВ C 162, 29.6.1989 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 197, 18.7.1987 г., стр. 33.


Top