EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988L0331

Директива на Съвета от 13 юни 1988 година за изменение на Директива 83/181/ЕИО за определяне на обхвата на член 14, параграф 1, буква г) от Директива 77/388/ЕИО за освобождаване от данък върху добавената стойност на крайния внос на определени стоки

OJ L 151, 17.6.1988, p. 79–81 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 09 Volume 002 P. 3 - 5
Special edition in Swedish: Chapter 09 Volume 002 P. 3 - 5
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 131 - 133
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 131 - 133
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 131 - 133
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 131 - 133
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 131 - 133
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 131 - 133
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 131 - 133
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 131 - 133
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 131 - 133
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 001 P. 83 - 85
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 001 P. 83 - 85

No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1988/331/oj

09/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

83


31988L0331


L 151/79

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

от 13 юни 1988 година

за изменение на Директива 83/181/ЕИО за определяне на обхвата на член 14, параграф 1, буква г) от Директива 77/388/ЕИО за освобождаване от данък върху добавената стойност на крайния внос на определени стоки

(88/331/EИО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 99 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (2),

като има предвид, че разпоредбите за освобождаване от данък върху добавената стойност на определен внос, установени в Директива 83/181/ЕИО (3), последно изменена с Директива 85/346/ЕИО (4), се отнасят възможно в най-голямата степен до унифициране на системата на митническите задължения с тази на данъка върху добавената стойност; като има предвид, че Съветът прие чрез Регламент (ЕИО) № 1315/88 (5) изменения на системата на митническите задължения; като има предвид, че е уместно да се включат някои от тези изменения в Директива 83/181/ЕИО до степента, до която те могат да постигнат целите на данъчната хармонизация;

като има предвид, че Директива 83/181/ЕИО определя не само обхвата на член 14, параграф 1, буква г), от Директива 77/388/ЕИО (6), последно изменена с Директива 84/386/ЕИО (7), но има за цел и създаването на данъчни правила на Общността за освобождаване от данък върху добавената стойност на крайния внос на стоки, които са извън обхвата на посочения член; като има предвид, че тези правила би следвало да се изменят в посока на тяхното по-унифицирано прилагане на равнище Общност;

като има предвид, че е в интерес на правната яснота словоредът на член 11, параграф 2 от Директива 83/181/ЕИО да бъде даден прецизно,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 83/181/ЕИО се изменя, както следва:

1.

Член 11, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Освобождаване от данък се предоставя също по отношение на подаръци, които се дават обичайно по повод на бракосъчетание и ги получава лице, отговарящо на установените в параграф 1 условия, от лица, които са с обичайно постоянно местопребиваване в страна извън Общността. Освобождаването се прилага за подаръци с единична стойност не повече от 200 ECU. Държавите-членки могат, все пак, да предоставят освобождаване за повече от 200 ECU, при условие че стойността на всеки освободен от данък подарък не е повече от 1 000 ECU.“

2.

Член 22 се заменя със следното:

„Член 22

Стоки, които са на обща стойност не повече от 10 ECU, са обект на освобождаване при внос. Държавите-членки могат да предоставят освобождаване за внос на стоки с обща стойност повече от 10 ECU, но не повече от 22 ECU.

Държавите-членки могат, обаче, да изключват от освобождаването, предвидено в първото изречение на първа алинея, стоки, които са внесени по въздушен път.“

3.

Във второто тире на член 35, параграф 1, точка б), думите „член 60, параграф 1, буква б)“ се заменят с „член 60“.

4.

Добавя се следната глава след член 38:

„Глава IIа

Препоръчителни субстанции за качествения контрол на медицински продукти

Член 38, буква а)

Пратки, които съдържат проби от референтни вещества, одобрени от Световната здравна организация за качествен контрол на материалите, използвани при производството на медицински продукти, и които са адресирани до получатели, упълномощени от компетентните органи на държавите-членки да получават такива пратки с освобождаване от данъци, са освободени при внос.“

5.

Към член 56 се добавя следното:

„г)

Награди, трофеи и сувенири от символичен характер и с малка стойност, предназначени за безплатно разпространение на лица с обичайно местопребиваване в страна, различна от тази на вноса, на бизнесконференции и подобни международни събития; техният характер, единна стойност или други особености не трябва да са такива, че да показват, че са предназначени за търговски цели.“

6.

Членове 62 и 63 се заменят със следното:

„Член 62

Съгласно член 63 печатни рекламни материали като каталози, ценови листи, упътвания за използване или брошури са освободени при внос, при условие че те се отнасят за:

а)

стоки за продажба или наемане от лице, установено извън държавата-членка на вноса или

б)

услуги, предоставяни от лице, установено в друга държава-членка, или

в)

транспорт, търговска застраховка или банковите услуги, предоставяни от лице, установено в трета страна.

Член 63

Освобождаването, назовано в член 62, се ограничава до печатни рекламни материали, които отговарят на следните условия:

а)

печатните материали трябва ясно да показват името на предприятието, което произвежда, продава или наема стоките, или предоставя услугите, за които се отнасят;

б)

всяка пратка трябва да съдържа не повече от един документ или единствено копие от всеки документ, ако се състои от няколко документа. Пратки, състоящи се от няколко копия на един документ, могат независимо от това да бъдат освободени, при условие че общото брутно тегло е не повече от един килограм;

в)

печатните материали не трябва да са обект на групажни пратки от един и същи изпращач до един и същи получател.

Изискванията на букви б) и в) не се прилагат, обаче, за печатни материали или относно стоки за продажба или наемане, или услуги, предоставяни от лице, установено в друга държава-членка, при условие че печатните материали са внесени и ще бъдат разпространявани безплатно.“

7.

Към член 79 се добавя следното:

„т)

внос на официални публикации, издадени под контрола на органите на страната на износа, международни институции, регионални или местни власти и организации, създадени в страната на износа съгласно публичното право, и печатни материали, разпространявани в условията на избори за Европейския парламент или в условията на национални избори в страната, в която печатните материали се издават от чуждестранни политически организации, официално признати като такива в държавите-членки, доколкото тези публикации и печатни материали са обложени с данък в страната на износа и не се ползват от опрощаване на данъка при износ.“

8.

Заглавието на глава VI се заменя със следното:

„Горива и смазочни материали в сухопътни моторни превозни средства и специални резервоари“.

9.

Член 82 се заменя със следното:

„Член 82

1.   В съответствие с членове 83, 84 и 85 следното е обект на освобождаване при внос:

а)

гориво, намиращо се в стандартните резервоари на:

частни и търговски моторни превозни средства и мотоциклети,

специални резервоари;

б)

гориво, намиращо се в портативни резервоари, превозвани от частни моторни превозни средства или мотоциклети, до максимум 10 литра на превозно средство и без да се накърняват националните разпоредби за съхранение и транспорт на гориво.

2.   За целите на параграф 1:

а)

„търговско моторно превозно средство“ означава всяко моторизирано сухопътно превозно средство (включително трактори с ремаркета), което по своя тип на конструкция и оборудване е предназначено, както и има възможност, да превозва, независимо срещу заплащане или не:

повече от девет лица, включително водача,

стоки,

и всяко сухопътно превозно средство за специални цели, различни от превоз;

б)

„частно моторно превозно средство“ означава всяко моторно превозно средство, което не е включено в определението в буква а);

в)

„стандартни резервоари“ означава:

резервоарите, трайно закрепени от производителя към всички моторни превозни средства от същия тип като разглежданото превозно средство, чийто траен монтаж позволява да се използва директно разходване на горивото едновременно за целите на задвижването и функционирането по време на движение на охлаждащите системи и други системи.

Газовите резервоари, закрепени към превозни средства, предназначени за директно използване на газ като гориво, и резервоари, закрепени към спомагателни системи, с които може да бъде оборудвано превозното средство, също се считат за стандартни резервоари,

резервоарите, трайно закрепени от производителя към всички моторни превозни средства от същия тип като разглежданото превозно средство, чийто траен монтаж позволява да се използва директно разходване на горивото, едновременно за целите на задвижването и функционирането по време на движение на охлаждащите системи и други системи, с които специалните контейнери са оборудвани;

г)

„специален резервоар“ означава всеки резервоар, оборудван със специално предназначена апаратура за охлаждащи системи, кислородни системи, водоизолационни системи или други системи.“

10.

Първият параграф на член 83 се изменя, както следва:

във въведението думите „и специални резервоари“ се прибавят след думите „търговски моторни превозни средства“,

след буква б) се добавя следното:

„в)

до 200 литра за специален резервоар и за пътуване.“

11.

Следното се добавя в края на член 90, параграф 3: „…или при намаляване на това освобождаване.“

12.

Към член 91 се добавя следното:

„в)

освобождавания в контекста на споразумения, влезли в сила на базата на реципрочност с трети страни, които са договарящи страни по Конвенцията за международната гражданска авиация (Чикаго 1944 г.), за целите на прилагането на препоръчаните практики 4.42 и 4.44 в приложение 9 към Конвенцията (осмо издание, юли 1980 г.).“

Член 2

Държавите-членки приемат необходимите мерки, за да приведат законодателството си в съответствие с настоящата директива не по-късно от 1 януари 1989 г. Те незабавно уведомяват Комисията за това.

Член 3

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Люксембург на 13 юни 1988 година.

За Съвета

Председател

G. STOLTENBERG


(1)  ОВ L 318, 30.11.1987 г., стр. 21.

(2)  ОВ С 180, 8.7.1987 г., стр. 14.

(3)  ОВ L 105, 23.4.1983 г., стр. 38.

(4)  ОВ L 183, 16.7.1985 г., стр. 21.

(5)  ОВ L 123, 17.5.1988 г., стр. 2.

(6)  ОВ L 145, 13.6.1977 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 208, 3.8.1984 г., стр. 58.


Top