EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987D0305

Решение на Комисията от 26 май 1987 година за създаване на консултативен комитет по откриване на процедури за обществени поръчки

OJ L 152, 12.6.1987, p. 32–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 002 P. 155 - 156
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 002 P. 155 - 156
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 168 - 169
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 168 - 169
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 168 - 169
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 168 - 169
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 168 - 169
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 168 - 169
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 168 - 169
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 168 - 169
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 168 - 169
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 001 P. 59 - 60
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 001 P. 59 - 60

No longer in force, Date of end of validity: 23/10/2011; отменен от 32011D1004(01) . Latest consolidated version: 04/10/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/305/oj

01/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

59


31987D0305


L 152/32

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 26 май 1987 година

за създаване на консултативен комитет по откриване на процедури за обществени поръчки

(87/305/EИО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като има предвид, че реалното и ефективно откриване на процедури за обществени поръчки в рамките на Общността представлява приоритетна цел за Общността във връзка със завършването на вътрешния пазар до 1992 г.;

като има предвид, че постигането на тази цел предполага, че е необходимо Комисията да оцени по-добре икономическите, техническите, правните и социалните реалности на обществените поръчки, а заинтересованите страни да имат по-добра възможност за справяне с проблемите, които възникват при прилагането на правилата на Общността в тази област;

като има предвид, че непосредственият и непрекъснатият контакт с икономическите интереси, действащи в областта на обществените поръчки за доставки, строителство и услуги, може да допринесе за постигането на целта;

като има предвид, че най-подходящият начин за организиране на тези контакти е да се създаде, под егидата на Комисията, консултативен комитет, в който да са представени тези интереси; като има предвид още повече, че е подходящо да се осигури присъствието в този комитет на висококвалифицирани лица, способни да допринесат с общите си познания в областта на обществените поръчки на общностно равнище,

РЕШИ:

Член 1

Под егидата на Комисията се създава Консултативен комитет по откриване на процедури за обществени поръчки в Общността (наричан по-долу „Комитетът“).

Член 2

Задачата на Комитета е да подпомага Комисията или по искане на Комисията, или по своя собствена инициатива, при преценката на икономическите, техническите, правните и социалните аспекти на обществените поръчки. Задача на Комитета също е да даде възможност на съответните сектори да оценят по-пълноценно проблемите, които възникват при прилагането на правилата на Общността в тази област.

Член 3

Комитетът се състои от максимум 24 членове.

Член 4

Комитетът се състои от независими експерти с широко признат опит в областта на обществените поръчки на общностно равнище. Членовете на Комитета се определят от Комисията след консултации със съответните сектори от бизнеса и промишлеността.

Член 5

Мандатът на членовете на Комитета е две години. Той може да се подновява. След изтичане на двугодишния период, членовете на Комитета остават на длъжност, докато бъдат заменени или докато мандатът им бъде подновен.

Мандатът на член на Комитета приключва преди изтичане на двугодишния период поради оттегляне или смърт. Комисията си запазва правото да прекрати мандата на член на Комитета по всяко време.

Членът се заменя за останалата част от мандата в съответствие с процедурата, предвидена в член 4.

За изпълняваните задачи не се получава възнаграждение.

Член 6

Списъкът на членовете се публикува от Комисията в Официален вестник на Европейските общности с информативна цел.

Член 7

Комитетът се председателства от представител на Комисията.

Член 8

Комитетът може да покани всяко лице, което е квалифицирано по въпрос от дневния ред, за участие в работата му като експерт.

Експертите взимат участие в дискусията само във връзка с въпроса, по който са поканени да участват.

Член 9

Комитетът може да създава работни групи.

Член 10

1.   Комитетът заседава в помещенията на Комисията, когато е свикан от Комисията.

2.   Представителите на съответните отдели на Комисията участват в заседанията на Комитета и на работните групи.

3.   Секретариатът на Комитета и на работните групи се осигурява от отделите на Комисията.

Член 11

Без да се засягат разпоредбите на член 214 от Договора от членовете на Комитета и когато е подходящо, от експертите, поканени по процедурата, предвидена в член 8, се изисква да не разгласяват информация, която са придобили чрез работата си в Комитета или в работните групи, когато Комисията ги информира, че исканото становище или поставеният въпрос се отнасят до въпрос от поверителен характер.

В такива случаи на заседанията присъстват само членовете на Комитета и представителите на отделите на Комисията.

Член 12

Настоящото решение влиза в сила на 26 май 1987 година.

За Комисията

COCKFIELD

Заместник-председател


Top