Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985L0577

Директива на Съвета от 20 декември 1985 година относно защита на потребителите във връзка с договорите, сключени извън търговския обект

OJ L 372, 31.12.1985, p. 31–33 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 006 P. 131 - 133
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 006 P. 131 - 133
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 007 P. 83 - 85
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 007 P. 83 - 85
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 001 P. 262 - 264
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 001 P. 262 - 264
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 001 P. 262 - 264
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 001 P. 262 - 264
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 001 P. 262 - 264
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 001 P. 262 - 264
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 001 P. 262 - 264
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 001 P. 262 - 264
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 001 P. 262 - 264
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 001 P. 188 - 190
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 001 P. 188 - 190
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 013 P. 3 - 5

No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2014; отменен от 32011L0083

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1985/577/oj

31985L0577Официален вестник n° L 372 , 31/12/1985 стр. 0031 - 0033
специално финландско издание: глава 15 том 7 стр. 0083
специално испанско издание: глава 15 том 6 стр. 0131
специално шведско издание: глава 15 том 7 стр. 0083
специално португалско издание глава 15 том 6 стр. 0131
специално чешко издание глава 15 том 01 стр. 262 - 264
специално испанско издание глава 15 том 01 стр. 262 - 264
специално унгарско издание глава 15 том 01 стр. 262 - 264
специално литвийско издание глава 15 том 01 стр. 262 - 264
LV.ES глава 15 том 01 стр. 262 - 264
MT.ES глава 15 том 01 стр. 262 - 264
PL.ES глава 15 том 01 стр. 262 - 264
SK.ES глава 15 том 01 стр. 262 - 264
специално словенско издание глава 15 том 01 стр. 262 - 264


19851220

Директива на Съвета

от 20 декември 1985 година

относно защита на потребителите във връзка с договорите, сключени извън търговския обект

(85/577/ЕИО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 100 от него,

като взе предвид предложението на Комисията [1],

като взе предвид становището на Европейския парламент [2],

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет [3],

като има предвид, че общоприета търговска практика в държавите-членки сключването на договор, или на едностранно поемане на задължения между търговец и потребител да се извършва извън търговския обект, и, като има предвид, че такива договори и задължения са предмет на законодателство, което се различава в отделните държави-членки,

като има предвид, че всяко несъответствие между тези законодателства може пряко да се отрази върху функционирането на общия пазар, като има предвид, че във връзка с това е необходимо сближаване на законите в тази област,

като има предвид, че предварителната програма на Европейската общност относно политиката за защита и информиране на потребителите [4] предвижда, inter alia, съгласно параграфи 24 и 25, да бъдат взети подходящи мерки за защита на потребителите от нелоялни търговски практики по отношение на договорите, сключени при посещение на търговеца в дома на потребителя, когато посещението не е изрично поискано от потребителя,; като има предвид, че предварителната програма на Европейската общност относно политиката за защита и информираност на потребителите [5] потвърждава, че действията и приоритетите, определени в предварителната програма ще бъдат следвани,

като има предвид, че отличителната характеристика на договорите, сключени извън търговския обект е, че като правило търговецът е страната, която започва преговорите по договора, за което потребителят е неподготвен или не възразява; като има предвид, че потребителят често не е в състояние да сравни качеството и цената от предложението с други предложения; като има предвид, че този елемент на изненада най-общо съществува не само в договорите, сключени при посещение на търговеца в дома на потребителя, когато посещението не е изрично поискано от потребителя, но също и по отношение на други форми на договори, сключени от търговеца извън търговския обект,

като има предвид, че на потребителя следва да бъде предоставено правото да се откаже от сключения договор най-малко в рамките на седем дни, за да има възможност да направи оценка на задълженията, произтичащи от договора,

като има предвид, че следва да се вземат подходящи мерки, които да гарантират, че потребителят е информиран в писмена форма за този период на размисъл,

като има предвид, че свободата на държавите-членки да поддържат в сила или въвеждат обща или частична забрана за сключването на такива договори извън търговския обект, доколкото те считат, че това е в интерес на потребителите, не трябва да бъде засегната,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

1. Настоящата директива се прилага към договорите, по силата на които търговецът доставя стоки или услуги на потребителя и които са сключени:

- по време на пътуване, организирано от търговеца извън търговския обект, или

- по време на посещение на търговеца

(i) в дома на потребителя или в този на друг потребител;

(ii) на работното място на потребителя;

когато посещението не е изрично поискано от потребителя.

2. Настоящата директива се прилага също и за договорите за доставка на стоки или услуги, различни от тези, за които потребителят изрично е поискал посещение на търговеца, когато при отправяне на поканата за посещение потребителят не е знаел и не е могъл да знае, че доставката на тези стоки или услуги е част от търговската или професионалната дейност на търговеца.

3. Настоящата директива се прилага също и към договорите, при които предложението за сключване е направено от потребителя при условия, подобни на тези, посочени в параграф 1 или параграф 2, независимо че потребителят не е обвързан с предложението преди неговото приемане от търговеца.

4. Настоящата директива се прилага също и към договорите, при които предложението за сключване е направено от потребителя при условия , подобни на тези, посочени в параграф 1 или параграф 2, когато потребителят е обвързан с предложението.

Член 2

По смисъла на настоящата директива:

"потребител" означава всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не се предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност;

"търговец" означава физическо или юридическо лице, което, по отношение на посочените сделки, действа от позицията на своите търговски или професионални компетенции, както и всяка друга страна, действаща от името или за сметка на търговеца.

Член 3

1. Държавите-членки могат да решат, че настоящата директива ще се прилага само към договори, за които плащането, извършвано от потребителя, превишава определена сума. Тази сума не може да превиши 60 ECU.

Съветът, по предложение на Комисията, разглежда и, при необходимост, ревизира тази сума за първи път не по-късно от четири години след публикуването на директивата, и на всеки последващи две години, като отчита икономическото и парично развитие в Общността.

2. Настоящата директива не се прилага към:

а) договори за строителство, продажба или отдаване под наем на недвижими имоти или договори с предмет други права върху недвижими имоти.

Договорите за доставка на стоки и за тяхното вграждане в недвижими имоти или договорите за ремонтни работи на недвижими имоти попадат в приложното поле на настоящата директива;

б) договори за доставка на хранителни стоки или напитки или други стоки, предназначени за непосредствена консумация в домакинството, които се доставят редовно от доставчици;

в) договори за доставка на стоки или услуги, при едновременно наличие на всяко едно от следните три условия:

(i) договорът е сключен въз основа на търговски каталог, който е бил предоставен на разположение на потребителя с възможност да го прочете в отсъствието на представителя на търговеца,

(ii) налице е намерение за продължаване на контакта между представителя на търговеца и потребителя във връзка с тази или друга последваща сделка,

(iii) както в каталога, така и в договора се съдържа ясна формулировка, информираща потребителя за правото му да върне стоките на търговеца в срок от не по-малко от седем дни считано от получаването им, или по друг начин да прекрати договора в рамките на същия период, без други задължения от какъвто и да е характер, освен да положи дължима грижа за стоките;

г) застрахователни договори;

д) договори за ценни книжа.

3. Чрез дерогация от член 1, параграф 2, държавите-членки могат да не прилагат настоящата директива към договорите за доставката на стоки и услуги, които имат пряко отношение към стоките или услугите, във връзка с които потребителят изрично е поискал посещението на търговеца.

Член 4

Търговецът е длъжен да информира писмено потребителя, при сделки по смисъла на член 1, за правото му да се откаже от договора в рамките на срока, посочен в член 5, както и за името и адреса на лицето, по отношение на което може да бъде упражнено това право.

Тази информация съдържа дата и посочва елементите, които позволяват идентифициране на договора. Тя се предоставя на потребителя:

а) в случаите по член 1, параграф 1, в момента на сключване на договора;

б) в случаите по член 1, параграф 2, не по-късно от времето на сключване на договора;

в) в случаите по член 1, параграф 3 и член 1, параграф 4, когато офертата е направена от потребителя.

Държавите-членки гарантират, че тяхното вътрешно законодателство предвижда подходящи мерки за защита на потребителите в случаите, когато не се предоставя информацията по този член.

Член 5

1. Потребителят има правото да се откаже от поетия ангажимент, като изпрати уведомление в рамките на срок не по-малък от седем дни, считано от получаване на информацията по член 4, в съответствие с процедурата, предвидена съгласно вътрешното законодателство. Счита се за достатъчно, ако такова уведомление е изпратено преди изтичане на посочения срок.

2. Уведомлението има за последица освобождаване на потребителя от всякакви задължения във връзка с договор, от който се е отказал.

Член 6

Потребителят не може да се отказва от правата, които са му предоставени по силата на настоящата директива.

Член 7

Когато потребителят упражни своето право на отказ, правните последици от този отказ се уреждат съгласно националното законодателство, по-специално по отношение на възстановяването на извършени плащания за доставени стоки или услуги както и връщането на получени стоки.

Член 8

Настоящата директива не възпрепятства държавите-членки относно приемането или прилагането на по-благоприятни разпоредби за защита на потребителите в урежданата от нея област.

Член 9

1. Държавите-членки приемат мерките, необходими за да се съобразят с настоящата директива в срок от 24 месеца от нейното нотифициране [6]. Те незабавно информират Комисията за това.

2. Държавите-членки информират незабавно Комисията за текста на разпоредбите от вътрешното право, които те приемат в областта, регулирана от настоящата директива.

Член 10

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 20 декември 1985 година.

За Съвета

Председател

R. Krieps

[1] ОВ C 22, 29.1.1977 г., стр. 6; ОВ C 127, 1. 6. 1978 г., стр. 6.

[2] ОВ C 241, 10.10.1977 г., стр. 26.

[3] ОВ C 180, 18.7.1977г., стр. 39.

[4] ОВ C 92, 25.4.1975 г., стр. 2.

[5] ОВ C 133, 3.6.1981, стр. 1.

[6] Държавите-членки са нотифицирани за настоящата директива на 23 декември 1985 г.

--------------------------------------------------

Top