Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31983L0477

Директива на Съвета от 19 септември 1983 година относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозиция на азбест по време на работа (Втора специална директива по смисъла на член 8 от Директива 80/1107/ЕИО)

OJ L 263, 24.9.1983, p. 25–32 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 05 Volume 004 P. 14 - 21
Portuguese special edition: Chapter 05 Volume 004 P. 14 - 21
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 004 P. 3 - 10
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 004 P. 3 - 10
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 001 P. 264 - 272
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 001 P. 264 - 272
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 001 P. 264 - 272
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 001 P. 264 - 272
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 001 P. 264 - 272
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 001 P. 264 - 272
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 001 P. 264 - 272
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 001 P. 264 - 272
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 001 P. 264 - 272
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 001 P. 258 - 266
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 001 P. 258 - 266

No longer in force, Date of end of validity: 04/01/2011; отменен от 32009L0148 . Latest consolidated version: 25/05/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1983/477/oj

05/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

258


31983L0477


L 263/25

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

от 19 септември 1983 година

относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозиция на азбест по време на работа (Втора специална директива по смисъла на член 8 от Директива 80/1107/ЕИО)

(83/477/ЕИО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 100 от него;

като взе предвид предложението на Комисията (1);

като взе предвид становището на Асамблеята (2);

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (3);

като има предвид, че Резолюцията на Съвета от 29 юни 1978 г. относно програма за действие на Европейските общности за безопасност и здраве на работното място (4) предвижда създаването на специални хармонизирани процедури за защита на работниците по отношение на азбеста;

като има предвид, че Директива 80/1107/ЕИО на Съвета от 27 ноември 1980 г. относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозиция на химически, физически и биологични агенти по време на работа (5) формулира някои разпоредби, които трябва да бъдат отчитани при тази защита; като има предвид, че споменатата директива предвижда в специални директиви да бъдат определени гранични стойности и конкретни изисквания за агентите, изброени в приложение I, които включват и азбест;

като има предвид, че азбестът е вреден агент, който присъства при много и различни обстоятелства по време на работа; като има предвид, че по тази причина много работници са изложени на потенциален риск за здравето им; като има предвид, че крокидолитът се счита за особено опасен вид азбест;

като има предвид, че макар съвременните постижения на науката да не са такива, че да може да бъде определено ниво, под което рисковете за здравето да престанат да съществуват, намаляването на експозицията на азбест все пак ще намали риска от развитие на свързани с азбеста болести; като има предвид, че настоящата директива включва минимални изисквания, които ще бъдат преразглеждани въз основа на натрупания опит и развитието на технологиите в тази област;

като има предвид, че оптичната микроскопия не позволява преброяване на най-малките вредни за здравето влакна и въпреки това, тя е най-често използваният метод за редовно измерване на азбеста;

като има предвид, че по тази причина са важни превантивните мерки за защита на здравето на експонираните на азбест работници, както и предвидените за държавите-членки ангажименти, свързани с наблюдението на здравето на тези работници,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

1.   Настоящата директива, която е Втора специална директива по смисъла на член 8 от Директива 80/1107/ЕИО, има за цел да защити работниците от рискове за тяхното здраве, включително и предотвратяване на рискове, които произтичат или е вероятно да произтекат от експозиция на азбест по време на работа. Тя определя гранични стойности, както и други конкретни изисквания.

2.   Настоящата директива не се отнася до:

морския транспорт,

въздушния транспорт.

3.   Настоящата директива не накърнява правото на държавите-членки да прилагат или въвеждат законови, подзаконови или административни разпоредби, които осигуряват на работниците по-голяма защита, най-вече по отношение на подмяната на азбеста с по-безопасни заместители.

Член 2

За целите на настоящата директива „азбест“ означава следните влакнести силикати:

актинолит, № 77536-66-4 (*) от CAS (6)

азбест грунерит (амозит), № 12172-73-5 (*) от CAS (6)

антофилит, № 77536-67-5 (*) от CAS (6),

хризотил, № 12001-29-5 от CAS (6),

крокидолит, № 12001-28-4 от CAS (6),

тремолит, № 77536-68-6 (*) от CAS (6).

Член 3

1.   Настоящата директива се прилага по отношение на дейности, при които работниците са или могат да бъдат експонирани по време на работа на прах от азбест или съдържащи азбест материали.

2.   В случай на всяка дейност, при която е вероятно да съществува риск от експозиция на прах от азбест или съдържащи азбест материали, рискът трябва да бъде оценен така, че да бъдат определени естеството и степента на експозиция на работниците на прах от азбест или съдържащи азбест материали.

3.   Ако споменатата в параграф 2 оценка показва, че концентрацията на азбестови влакна във въздуха на работното място, при липса на каквито и да е лични предпазни средства, е по мнение на държавите-членки на нивото, измерено или изчислено във връзка с осемчасовия период за сравнение,

по-ниска от 0,25 влакна на см3 и/или

по-ниска от кумулативната доза от 15,00 влакнодни на см3 в продължение на период от 3 месеца,

не се прилагат членове 4, 7 и 13, член 14, параграф 2 и членове 15 и 16.

4.   Предвидената в параграф 2 оценка е обект на консултации с работниците и/или техните представители в рамките на предприятието или подразделението и се ревизира, ако има причина да се смята, че е неправилна или че в работата е настъпила значителна промяна.

Член 4

Съгласно член 3, параграф 3 се предприемат следните мерки:

1.

Изброените в член 3, параграф 1 дейности се обхващат от система за уведомление, администрирана от съответния отговорен орган на държавата-членка.

2.

Уведомлението се изпраща от работодателя на отговорния орган на държавата-членка в съответствие с националните законови, подзаконови и административни разпоредби. Уведомлението включва като минимум кратко описание на:

видовете и количества използван азбест,

съответните дейности и процеси,

произвежданите продукти.

3.

Работниците и/или техните представители в съответното предприятие или подразделение имат достъп до документите, които са обект на уведомление относно собственото им предприятие или подразделение съгласно националното законодателство.

4.

При всяка важна промяна в използването на азбест или съдържащи азбест материали се изпраща ново уведомление.

Член 5

Забранява се използването на азбест чрез процес на впръскване (пулверизиране).

Член 6

При всички изброени в член 3, параграф 1 дейности експозицията на работниците на прах от азбест или съдържащи азбест материали на работното място се намалява до възможното практически приемливо ниво, във всеки случай по-ниско от граничните стойности, определени в член 8, най-вече чрез следните мерки, ако е уместно:

1.

Използваното във всеки отделен случай количество азбест се ограничава до възможното практически приемливо минимално количество.

2.

Броят на работниците, които са или е вероятно да бъдат експонирани на прах от азбест или съдържащи азбест материали, се ограничава до възможно най-малък брой.

3.

По принцип, работните процеси се проектират така, че да бъде избегнато изпускането на азбестов прах във въздуха.

Ако това не е практически приемливо, прахът се елиминира възможно най-близо до мястото, където се изпуска във въздуха.

4.

Всички сгради и/или машини и съоръжения, включени в преработката или третирането на азбеста, трябва да дават възможност за редовно и ефективно почистване и поддръжка.

5.

Азбестът във вид на суровина се съхранява и транспортира в подходящи запечатани опаковки.

6.

Отпадъците се събират и извозват от работното място възможно най-бързо в подходящи запечатани опаковки с етикети, указващи, че съдържат азбест. Тази мярка не се прилага при дейности в мините.

Споменатите в предходния параграф отпадъци след това се третират в съответствие с Директива 78/319/ЕИО на Съвета от 20 март 1978 г. относно токсичните и вредните отпадъци (7).

Член 7

Съгласно член 3, параграф 3 се предприемат следните мерки:

1.

За постигане на съответствие с граничните стойности, посочени в член 8, измерванията на азбеста във въздуха на работното място се извършват в съответствие с метода за сравнение, описан в приложение I, или с всеки друг метод, който дава същите резултати. Измерванията се планират и извършват редовно, като пробите са представителни за личната експозиция на работника на прах от азбест или съдържащи азбест материали.

За измерването на азбеста във въздуха, както е предвидено в предходния параграф, под внимание се вземат само влакна с дължина по-голяма от 5 микрометра, ширина по-малка от 3 микрометра и съотношение дължина/ширина по-голямо от 3:1.

Съветът, по предложение на Комисията и отчитайки по-специално постиженията на науката и техниката, както и натрупания от прилагането на настоящата директива опит, ревизира текста на първото изречение от параграф 1 в срок от 5 години от приемането на настоящата директива, с цел установяване на единен метод за измерване на концентрациите на азбеста във въздуха на общностно равнище.

2.

Пробите се вземат след консултации с работниците и/или техните представители в предприятията или подразделенията.

3.

Пробите се вземат от подходящо обучен за целта персонал. След това взетите проби се анализират в лаборатории, оборудвани за такъв вид анализ и квалифицирани за прилагане на необходимите методи за идентификация.

4.

Количеството азбест във въздуха се измерва по принцип най-малко веднъж на три месеца и във всеки отделен случай, когато се въвежда някаква техническа промяна. Честотата на измерванията може да бъде намалена при посочените в параграф 5 обстоятелства.

5.

Честотата на измерванията може да бъде намалена до веднъж годишно в случаите, в които:

няма значителни промени в условията на работното място, и

резултатите от двете предходни измервания не са превишили половината от граничните стойности, посочени в член 8.

Там, където групи работници изпълняват едновременно еднакви или подобни задачи и поради това са изложени на един и същ риск за здравето, пробите може да се вземат на групова основа.

6.

Времетраенето на вземането на проби може да бъде такова, че да дава възможност да се установи представителна експозиция на азбест за осемчасов период за сравнение (една работна смяна) чрез измервания или времево претеглени изчисления. Времетраенето на различните процеси на вземане на проби се определя и въз основа на точка 6 от приложение I.

Член 8

Прилагат се следните гранични стойности:

а)

концентрация на азбестови влакна, различни от крокидолит, във въздуха на работното място:

1,00 влакна на см3, измерени или изчислени по отношение на осемчасов период за сравнение;

б)

концентрация на крокидолитни влакна във въздуха на работното място:

0,50 влакна на см3, измерени или изчислени по отношение на осемчасов период за сравнение;

в)

концентрация на азбестови влакна във въздуха на работното място в случай на смеси от крокидолит и други азбестови влакна:

граничната стойност представлява ниво, изчислено въз основа на граничните стойности, изложени в букви а) и б), като се отчита съотношението на крокидолита и другите азбестови видове в сместа.

Член 9

Съветът, по предложение на Комисията и отчитайки по-специално постиженията на науката и техниката, и в светлината на натрупания от прилагането на настоящата директива опит, прави преглед на разпоредбите, изложени в член 3, параграф 3 и член 8, преди 1 януари 1990 г.

Член 10

1.   В случай на превишаване на граничните стойности, изложени в член 8, се определят причините за това превишаване и се вземат възможно най-бързо подходящите мерки за подобряване на ситуацията.

Работата в засегнатите места може да бъде прекъсната до вземане на адекватни мерки за защита на работниците.

2.   За да бъде проверена ефективността на мерките, изложени в първата алинея на параграф 1, незабавно се извършва ново определяне на концентрациите на азбест във въздуха.

3.   Там, където експозицията не може да бъде подходящо намалена с други средства и където се налага да се носят лични предпазни средства за дишане, ситуацията не може да остане постоянна и се свежда до стриктния минимум, необходим за всеки работник.

Член 11

1.   При определени дейности, при които е предвидимо, че изложените в член 8 гранични стойности ще бъдат превишени и по отношение на които техническите превантивни мерки за ограничаване на концентрациите на азбест във въздуха не са оправдани и осъществими, работодателят определя мерките, които имат за цел да осигурят защита на работниците, докато са ангажирани с подобни дейности, и по-точно следните мерки:

а)

работниците се снабдяват с подходящи предпазни средства за дишане, както и с други лични предпазни средства, които е задължително да носят; и

б)

се поставят предупредителни знаци, които показват, че се очаква превишаване на граничните стойности, изложени в член 8.

2.   Преди да бъдат извършени въпросните дейности, с работниците и/или техните представители в предприятието или подразделението се провеждат консултации по отношение на тези мерки.

Член 12

1.   Преди започването на всяка работа, свързана с унищожаване или изнасяне на азбест и/или съдържащи азбест продукти от сгради, постройки, машини, съоръжения или кораби, се изготвя план за работа.

2.   Посоченият в параграф 1 план предписва мерките, необходими за осигуряване на безопасността и здравето на работниците на работното място.

По-точно планът трябва да предвижда, че:

доколкото е оправдано и осъществимо, азбестът и съдържащите азбест продукти се изнасят, преди да бъде използвана техника за събаряне,

при необходимост се осигуряват личните предпазни средства, посочени в член 11, параграф 1, буква а).

Член 13

1.   При всички дейности, посочени в член 3, параграф 1, и съгласно член 3, параграф 3 се вземат подходящи мерки, които да гарантират, че:

а)

местата, в които ще бъдат извършени горепосочените дейности, ще бъдат:

i)

ясно разграничени и посочени с предупредителни знаци;

ii)

недостъпни за работниците, освен за онези от тях, които поради своята работа или задължения трябва да влязат вътре;

iii)

представляват райони, в които пушенето е забранено;

б)

ще съществуват места, където работниците могат да ядат и пият без риск от замърсяване с азбестов прах;

в)

i)

работниците ще бъдат снабдени с подходящо работно или защитно облекло;

ii)

работното или защитно облекло ще остане в рамките на предприятието. То обаче може да бъде изпрано на места извън предприятието, специално оборудвани за този вид дейност, ако предприятието само не извърши тяхното почистване. В такива случаи облеклото се транспортира в затворени контейнери;

iii)

за работното/защитното облекло, от една страна, и личните дрехи, от друга, са осигурени отделни помещения за съхранение;

iv)

на работниците са предоставени подходящи и достатъчни възможности за измиване и личен тоалет, включително душове, в случай на свързана с прах работа;

v)

защитното облекло се съхранява на предварително определено за целта място и се проверява и почиства след всяка употреба; за поправката или подмяната на дефектно облекло или лични предпазни средства се вземат подходящи мерки преди по-нататъшната им употреба.

2.   Работниците не могат да бъдат заставяни да заплащат стойността на мерките, предприети съгласно параграф 1.

Член 14

1.   При всички дейности, посочени в член 3, параграф 1, се вземат подходящи мерки за адекватно уведомяване на работниците и техните представители в предприятието или подразделението за:

потенциалния риск за здравето от експозиция на прах от азбест или съдържащи азбест материали,

наличието на законово определени гранични стойности, както и необходимостта да се следи и контролира атмосферата,

хигиенните изисквания, включително и необходимостта от въздържане от пушене,

необходимите предпазни мерки, свързани с носенето и използването на защитно облекло и защитни предпазни средства,

специалните предпазни мерки, целящи да бъде сведена експозицията на азбест до възможния минимум.

2.   В допълнение към изложените в параграф 1 мерки и съгласно член 3, параграф 3 се вземат подходящи мерки, които да гарантират, че:

а)

работниците и/или техните представители в предприятието или подразделението имат достъп до резултатите от измерването на концентрацията на азбест във въздуха и могат да получат обяснение за смисъла и значението на тези резултати;

б)

ако резултатите превишат граничните стойности, посочени в член 8, съответните работници и техните представители в предприятието или подразделението се информират възможно най-бързо за самия факт и причините за него, както и за това, че с работниците и/или техните представители в предприятието или подразделението ще бъдат проведени консултации за мерките, които трябва да бъдат предприети, или – при спешен случай – се информират за вече предприетите мерки.

Член 15

Съгласно член 3, параграф 3 се вземат следните мерки:

1.

Преди да започне експозицията на прах от азбест или съдържащи азбест материали на работното място, се прави оценка на здравето на всеки един от работниците.

Тази оценка включва специален преглед на гърдите. В приложение II са дадени практически препоръки, на които държавите-членки могат да се позоват, за клинично наблюдение на работниците; тези препоръки се адаптират към техническия прогрес в съответствие с процедурата, изложена в член 10 от Директива 80/1107/ЕИО.

Нова оценка се прави най-малко веднъж на 3 години, докато продължава експозицията.

За всеки работник, посочен в първата алинея, се създава индивидуална здравна карта в съответствие с националното законодателство и практика.

2.

Следейки клиничното наблюдение, посочено в точка 1, лекарят или органът, отговарящи за медицинското наблюдение на работника, дават съвет или определят според националното законодателство индивидуалните защитни или превантивни мерки, които трябва да бъдат предприети; там, където е уместно, те могат да включват изтегляне на въпросния работник от работа, свързана с експозиция на азбест.

3.

На работниците се дават информация и съвети, свързани с всяка оценка на тяхното здраве, в които те могат да се вслушат след приключване на експозицията.

4.

Всеки работник или работодател може да поиска преразглеждане на оценките, посочени в точка 2, съгласно националното законодателство.

Член 16

Съгласно член 3, параграф 3 се вземат следните мерки:

1.

Работодателят е задължен да впише в регистър всички работници, които отговарят за извършване на изброените в член 3, параграф 1 дейности, като посочи естеството и продължителността на всяка дейност, както и произтичащата от нея експозиция. Лекарят и/или отговорният за медицинското наблюдение орган имат достъп до този регистър. Всеки работник има достъп до свързаните с него резултати в регистъра. Работниците и/или техните представители имат достъп до анонимната колективна информация в регистъра.

2.

Регистърът, посочен в точка 1, както и медицинските картони, посочени в член 15, точка 1, се съхраняват за срок от минимум 30 години от края на експозицията, в съответствие с националното законодателство.

Член 17

Държавите-членки водят регистър на доказаните случаи на азбестоза и мезотелиома.

Член 18

1.   Държавите-членки приемат законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива преди 1 януари 1987 г. Те незабавно информират Комисията за това. В случая със свързаната с азбест миньорска дейност, обаче, датата 1 януари 1987 г. се отлага до 1 януари 1990 г.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на разпоредбите от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 19

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 19 септември 1983 година.

За Съвета

Председател

G. VARFIS


(1)  ОВ C 262, 9.10.1980 г., стр. 7 и ОВ C 301, 18.11.1982 г., стр. 6.

(2)  ОВ C 310, 30.11.1981 г., стр. 43.

(3)  ОВ C 125, 17.5.1982 г., стр. 155.

(4)  ОВ C 165, 11.7.1978 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 327, 3.12.1980 г., стр. 8.

(6)  Номер от регистъра на Chemical Abstract Service (CAS).

(7)  ОВ L 84, 31.3.1978 г., стр. 43.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Референтен метод, посочен в член 7, параграф 1, за измерване на азбеста във въздуха на работното място

1.   Пробите се вземат в дихателната зона на работника: тоест в рамките на полусфера с радиус 300 мм пред лицето, измерен в средната точка на линията, съединяваща ушите.

2.   Използват се мембранни филтри (целулозно-естерни или целулозно-нитратни) с размер на порите между 0,8 и 1,2 микрометра, разграфени на квадратчета, и диаметър на диска 25 мм.

3.   Използват се открит филтродържател и цилиндричен удължител от 33 и 44 мм пред филтъра, ограничаващ ефективната повърхност на филтъра с диаметър минимум 20 мм. При употреба удължителят се насочва надолу.

4.   Използва се портативна батерийна помпа, която работникът носи на колана или в джоба, със стабилизиран дебит с начална стойност 1,0 л/мин ± 5 %, който трябва да се поддържа през периода на вземане на проба в границите ± 10 % от първоначалната стойност.

5.   Времето на вземане на пробата се измерва с точност до 2 %.

6.   Оптималният брой на влакната върху филтъра е в границите от 100 до 400 влакна на мм2.

7.   Целият филтър или част от него се поставя върху предметно микроскопско стъкло, обезцветява се чрез ацетоно-триацетиновия метод и се покрива с покривно стъкло.

8.   Преброяването на влакната се извършва чрез бинокулярен микроскоп със следните принадлежности:

Кохлерово осветление,

Аббе или ахроматичен фазовоконтрастен кондензатор. Фазовоконтрастното центриране трябва да е независимо от кондензноцентриращия механизъм.

Фазовоконтрастен позитивен ахроматичен обектив с числена апертура от 0,65 до 0,70, увеличение 40 пъти и фазово-рингова абсорбция в границите от 60 до 85 %.

Окуляри с увеличение 12,5 пъти (поне единият да позволява вмъкване на окуляр микрометър и да е фокусиращ тип).

Уолтън-Бекет окулярен микрометър – кръг с диаметър 100 микрометра ± 2 микрометра при специфицирания обектив и окуляри, проверени с обект микрометър.

9.   Микроскопът се настройва според инструкциите на производителя и границата на детекция се определя чрез фазовоконтрастен тестов препарат, при което трябва да бъдат видими линиите до код 5 на AIA тестовия препарат или до пети блок HSE/NPL марка 2. Тази процедура се извършва в началото на деня на употреба.

10.   Влакната в пробите се броят съгласно следните правила:

броимо влакно е всяко влакно, посочено в член 7, точка 1, втората алинея, което не докосва частица с максимален диаметър по-голям от 3 микрометра.

всяко броимо влакно, чиито два края се намират в едно зрително поле, се брои като едно влакно; всяко влакно, на което само единият край се намира в полето, се брои като половин влакно.

зрителните полета се избират на принципа на случайния подбор от експонираната повърхност на филтъра,

в агломерат от влакна, в който отделните влакна се докосват или пресичат, влакната се броят поотделно, ако са разграничени достатъчно, за да се определи отговарят ли на описанието в член 7, точка 1, втората алинея и първото тире от настоящия параграф, като диаметърът се мери в неразделимата част, а не в разделената,

при всеки друг агломерат от влакна, в който отделните влакна се докосват или пресичат, влакната се броят поотделно, в случай че могат да бъдат разграничени достатъчно, за да се определи, че отговарят на описанието в член 7, точка 1, втората алинея и първото тире от настоящия параграф. Ако не могат да бъдат разграничени отделни влакна, които да отговарят на тази дефиниция, агломератът се счита за броимо влакно, ако взет като цяло отговаря на дефиницията на член 7, точка 1, втората алинея и на първото тире от настоящия параграф,

ако повече от 1/8 от повърхността на зрителното поле е покрита от влакна и/или частици, зрителното поле се анулира и се брои друго.

броят се 100 влакна в минимум 20 зрителни полета или се изследват 100 зрителни полета.

11.   Средният брой на влакната в едно зрително поле се изчислява, като се раздели броят на преброените влакна на броя на изследваните зрителни полета. Влакната, преброени върху маркировката на филтъра (филтърът е разграфен с линии) и от замърсяванията му, трябва да са под 3 влакна/100 зрителни полета, което се проверява при изследване на празна проба.

Концентрацията на влакна във въздуха = (броя влакна в зрителното поле х експонираната площ на филтъра) / (площта на зрителното поле х обема на аспирирания въздух).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Практически препоръки за клиничната оценка на работниците, посочена в член 15, параграф 1

1.   Постиженията на науката до момента показват, че експозицията на свободни азбестови влакна може да предизвика следните болести:

азбестоза,

мезотелиом,

карцином на белия дроб,

гастроинтестициален карцином.

2.   Лекарят и/или органът, отговарящ за медицинското наблюдение на експонираните на азбест работници, трябва да е запознат с условията на експозиция или с конкретния случай на всеки отделен работник.

3.   Клиничното наблюдение на работниците се извършва в съответствие с принципите и медицинската практика в областта на професионалните болести; то трябва да включва най-малко следните мерки:

водене на документация за медицинската и професионална история на работника,

лични интервюта,

клинични изследвания на гръдния кош,

изследване на дихателната функция.

Желателно е да бъдат направени допълнителни изследвания, които да включват стандартна радиография на гърдите, както и лабораторни изследвания от рода на цитологичен тест на храчки. За такива изследвания се взема отделно решение за всеки работник, който е обект на медицинско наблюдение, в светлината на последните открития на медицината в областта на професионалните болести.


Top