Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31982L0885

Директива на Съвета от 10 декември 1982 година за изменение на Директива 78/170/EИО относно производителността на топлинни генератори за отопление на помещения и за производство на топла вода в нови или съществуващи непромишлени сгради и за топлоизолацията и разпределението на топла вода за домакински нужди в нови непромишлени сгради

OJ L 378, 31.12.1982, p. 19–23 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 12 Volume 004 P. 88 - 92
Portuguese special edition: Chapter 12 Volume 004 P. 88 - 92
Special edition in Finnish: Chapter 12 Volume 002 P. 60 - 64
Special edition in Swedish: Chapter 12 Volume 002 P. 60 - 64
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 001 P. 132 - 136
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 001 P. 132 - 136
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 001 P. 132 - 136
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 001 P. 132 - 136
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 001 P. 132 - 136
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 001 P. 132 - 136
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 001 P. 132 - 136
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 001 P. 132 - 136
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 001 P. 132 - 136
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 001 P. 69 - 73
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 001 P. 69 - 73

No longer in force, Date of end of validity: 10/08/2005; заключение отменено от 32005L0032

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1982/885/oj

12/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

69


31982L0885


L 378/19

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

от 10 декември 1982 година

за изменение на Директива 78/170/EИО относно производителността на топлинни генератори за отопление на помещения и за производство на топла вода в нови или съществуващи непромишлени сгради и за топлоизолацията и разпределението на топла вода за домакински нужди в нови непромишлени сгради

(82/885/EИО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 103 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (2),

като има предвид, че Директива 78/170/EИО (3) предвижда задължение за държавите-членки да предприемат всички мерки, необходими да се гарантира, че всички нови топлинни генератори за отопление на помещения и/или за производство на вода за битови нужди в нови или съществуващи непромишлени сгради отговарят на изискванията за определена минимална производителност;

като има предвид, че посочената директива предвижда спазването на изискванията за определена минимална производителност да се гарантира чрез проверка на генератора по време на производството или монтирането му;

като има предвид, че освен това за топлинните генератори, които подлежат на проверка при монтажа им, се предвижда загубите на енергия да не превишават определените от държавите-членки нива;

като има предвид, че независимо от това се предвижда тези уреди, които не могат да бъдат изпитани по време на производството им, да бъдат обект на последващо предложение след провеждането на съответно техническо проучване;

като има предвид, че след провеждане на това проучване следва да се приемат съответните мерки по отношение на посочените топлинни генератори;

като има предвид, че тези изследвания водят до предвиждането на известен период от време между монтажа на генератор, който не е било възможно да бъде изпитан във фазата на производството му, и изпитването му на място при инсталирането му;

като има предвид освен това, че въз основа на тези изследвания бе създаден практически наръчник, в който се посочва поетапният ред за оценка на място на производителността на работещ с течни или газообразни горива топлинен генератор, който подлежи на проверка във връзка с монтажа му;

като има предвид вследствие на това, че е подходящо проверката на въпросните генератори да се извършва в съответствие с посочения наръчник, който представлява минимална обща основа в цялата Европейска общност; като има предвид, че разпоредбите на наръчника не се прилагат за топлинните генератори, използващи твърди горива;

като има предвид, че е целесъобразно да се създаде възможност за лесен контрол на спазването на правилата за проверка във връзка с монтажа чрез поставяне на указателна табелка, аналогична на тази, предвидена за топлинните генератори, които се подлагат на проверка по време на производството им; като има предвид, че тази табелка ще може да се заменя от протокола от проверката; като има предвид, че в случай на неспазване на изискванията за производителност или при загуби на енергия този протокол ще бъде изпращан на компетентния административен орган;

като има предвид, че мерките, приети с оглед прилагането на настоящата директива, трябва да включват и мерки, приети за сближаване на законодателствата на държавите-членки в уредените от нея области, и че те трябва да имат за цел улесняване на действията за хармонизация или стандартизация, които са или ще бъдат предприети в тези области на общностно или международно равнище;

като има предвид, че поради това Директива 78/170/EИО следва да бъде изменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 78/170/EИО се изменя, както следва:

1.

В член 1, параграф 1, първата алинея се добавят думите „обосновани икономически“ след „изисквания за минимална производителност“;

2.

в член 1, параграф 1 четвъртата алинея се заменя със следния текст:

„Изключват се топлинни генератори с електрически нагревател, термопомпи и свързвания с отдалечена топлофикационна мрежа“;

3.

в член 1, параграф 1 последната алинея се заличава;

4.

в член 1 се добавят следните параграфи:

„3а.   Топлинните генератори, подлежащи на проверка при монтажа, при които не са спазени изискванията за минимална производителност, са предмет на решение на компетентния административен орган, който може да нареди дори изваждането му от употреба; спазването на тези изисквания се удостоверява с указателна табелка, която съдържа поне сведенията, посочени в параграф 3, с изключение на последното тире, което се отнася за потреблението на топлинна мощност на генератора.

Посочването на максималната температура на топлоносителя, която е предвидена в петото тире, може да се пропусне, ако температурата е посочена в друг документ.

Контролният орган е длъжен да представи на ползвателя протокол от проверката съгласно предвидения от държавата-членка образец; в протокола следва да са посочени по-специално сведенията, които трябва да са включени в указателната табелка, предвидена в алинея първа; този протокол може да замества табелката.

Когато протоколът от проверката показва, че топлинният генератор не отговаря на изискванията за минимална производителност, контролният орган изпраща един екземпляр от въпросния протокол на компетентния административен орган. За всеки топлинен генератор, който идва от друга държава-членка, компетентният административен орган по мястото на проверката, предава, със съгласието на собственика, екземпляр от протокола на доставчика по негова молба.

3б.   Проверката на топлинните генератори при монтажа им се извършва съгласно разпоредбите на практическия наръчник, приложен към настоящата директива. Тези разпоредби представляват минималната обща основа на процедурата за проверка в цялата Европейска общност. Те могат да бъдат допълнени, но не и да бъдат отменени или да влязат в противоречие с разпоредби, приети от държавите-членки. Тези указания не се прилагат нито за топлинни генератори на твърдо гориво, нито за кондензационни котли.“;

5.

В член 1, параграф 4 се заменя със следния текст:

„4.   За топлинни генератори, които подлежат на проверка при монтажа, държавите-членки могат да определят максимални нива на загуби на енергия, съгласно точка 3.1 от практическия наръчник, вместо изисквания за минимална производителност.

В този случай се прилагат параграфи 3а и 3б.“

Член 2

Директива 78/170/EИО се допълва от приложението към настоящата директива.

Член 3

Държавите-членки приемат мерки във връзка с проверката на топлинни генератори при монтажа им не по-късно от осемнадесет месеца след нотификацията на настоящата директива.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 10 декември 1982 година.

За Съвета

Председател

G. FENGER MØLLER


(1)  ОВ C 175, 14.7.1980 г., стр. 12.

(2)  ОВ C 300, 18.11.1980 г., стр. 6.

(3)  ОВ L 52, 23.2.1978 г., стр. 32.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРАКТИЧЕСКИ НАРЪЧНИК ЗА ПРОВЕРКА НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА ПРИ МОНТАЖ НА ТОПЛИНЕН ГЕНЕРАТОР НА ТЕЧНИ ИЛИ ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА, ИЗПОЛЗВАН В НЕПРОМИШЛЕНА СГРАДА ЗА ОТОПЛЕНИЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ И/ИЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВОДА ЗА БИТОВИ НУЖДИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАГУБИТЕ

1.   ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.   Когато топлинният генератор може да използва различни видове горива (течни или газообразни), изпитването ще бъде осъществено с гориво от всеки вид, съответстващо на спецификациите на конструктора, и налично в момента на изпитването.

1.2.   Димоотводът трябва да има отвор, който да позволява вкарването на измервателни сонди и вземането на проби от димните газове.

1.3.   Точността на всяко измерване трябва да бъде такава, че да позволи да се постигне общата точност на резултатите, определена от държавите-членки.

1.4.   Изпитването ще се осъществи в разумен срок и за предпочитане при номиналния топлинен дебит на генератора. В случай, че това е невъзможно, ще се използва възможно най-близкото натоварване. Ако генераторът е предвиден да работи при две или няколко натоварвания, може също така да се извърши едно изпитване при намалено натоварване по искане на държавите-членки. Използваните натоварвания ще се оценяват по изпитани методики.

1.5.   Независимо дали е определена по пряк или непряк метод, производителността ще се отчита в проценти въз основа на по-ниската или по-висока топлинна стойност на горивото, впръсквано в горелката при натоварване, оценено както е посочено в точка 1.4.

2.   ИЗПИТВАТЕЛНИ УСЛОВИЯ

2.1.   Подготовка на генератора

2.1.1.   Задължение на потребителя е, с помощта евентуално на конструктора и/или специалиста, извършващ монтажа, преди изпитването да извърши почистване, регулиране и подготовка за работа на генератора, каквито той сметне за необходими. Компетентните административни органи могат да направят почистването задължително.

2.1.2.   Ще се проверява херметичността на генератора и на връзката му с димоотвода.

2.2.   Идентифициране на генератора

2.2.1.   Преди изпитването контролният орган, наричан по-нататък „орган“, регистрира всички данни, необходими за идентификацията на генератора, и поне характеристиките или спецификациите на генератора, които са посочени на указателната табелка, например, и/или на указанията за монтаж и експлоатация, предадени на потребителя и отнасящи се до производителя, производството, годината на производство, както и до калоричността.

2.2.2.   Органът е длъжен да провери дали са изпълнени необходимите условия, за да се гарантира, че по време на изпитването няма да възникнат смущения, които могат да поставят под съмнение валидността му. За целта той трябва по-конкретно да изиска от потребителя да представи удостоверения или да изтъкне други доказателства, за да удостовери, че проверките за безопасност, разпоредени за котелното отделение и помещение, действително са извършени. Това условие може да се смята за изпълнено в държавите-членки, където генератор не може да бъде монтиран и пуснат в експлоатация без предварителни проверки за безопасност. Ако такъв контрол не е задължителен според националното законодателство, органът има право да изиска разумно уверение, че ще може да осъществи изпитването при безопасни условия.

Когато горните условия не са изпълнени, органът може да откаже да извърши изпитването; в такъв случай той изготвя протокол ad hoc.

2.3.   Предварителна работа

2.3.1.   Преди изпитването органът може да проведе предварителна работа, с цел да контролира и да пренастрои функционирането на специално монтираните измервателни уреди за целите на контрола. Органът има задължението да се увери, че всички измервания отговарят на изискваната точност. Ако в частност му се налага да ползва някои измервателни прибори, които са част от обичайното оборудване на съоръжението, той трябва да провери дали отговарят на изискваните условия за точност и надеждност.

2.3.2.   Задължение на потребителя е, с помощта на конструктора и/или специалиста, извършващ монтажа, упълномощени за тази цел от собственика на генератора, да извърши евентуално необходимите последни настройки на генератора и да даде всички допълнителни разяснения за различните указания, така че да се създадат оптимални условия на изпитване.

2.4.   Изпитване

2.4.1.   Действията по изпитването са единствено от компетентността на органа.

2.4.2.   Изпитването се осъществява в постоянен режим, с поддържане на постоянни дебити на горивото и на въздуха за горене.

2.4.3.   По време на изпитването органът осъществява предвидените в точка 3 задължителни измервания и евентуално незадължителните измервания, предвидени в точка 4. Той изготвя протокол съгласно точка 5.

3.   ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАГУБИТЕ, ДЪЛЖАЩИ СЕ НА ГАЗОВЕ

3.1.   Измерване на загубите чрез топлосъдържание

Когато производителността се определя по непряк метод, органът има право да мери обемния процент на въглеродния двуокис или на кислорода, съдържащ се в димните газове.

След това се използва формула, която освен разликата в температурите на димните газове и на поддържащия горенето въздух включва и съответни константни величини. Формулата и постоянните величини трябва да са публикувани от държавата-членка, под чиято юрисдикция се намира органът или да бъдат определени в съответен стандарт.

При липса на официални правила или на стандарт загубите чрез топлосъдържание могат да се изчислят от състава и калоричността на горивото, както и от стойността на излишъка на въздух, като се използват таблици, които дават специфичната топлина на горивните газове като таблиците, приети от Дванадесетия световен конгрес за природния газ. (doc. IGU/E/17/73).

Предвидените по-горе условия не се отнасят до кондензационни котли.

3.2.   Измерване на непрозрачността на димните газове

Органът осъществява това измерване, когато генераторът използва течно гориво или втечнен природен газ, впръскван под формата на течност; измерването се осъществява посредством подходящ прибор; резултатът се изразява с конвенционален индекс за абсолютно черно тяло (цифрите са от 0 до 9).

4.   ДРУГИ (НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ) ПРОВЕРКИ

4.1.   Следи от въглеродни окиси

Органът може да е упълномощен да проучи дали димните газове от генератора не съдържат въглероден окис до степен, която би могла да постави под съмнение достоверността на резултатите от измерването, осъществено по реда на точка 3.1. по-горе.

4.2.   Загуби на топлоотдаване чрез стените на генератора

В държавите-членки, където не съществуват нито нормативни разпоредби, нито технически правила или други разпоредби по този въпрос, органът може да е упълномощен да изчисли загубите на топлоотдаване, дължащи се на стените, въз основа на стойности, подадени от конструктора и/или въз основа на температурите на повърхността, установени по време на изпитването.

5.   ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

След изпитването органът изготвя протокол по предвидения от държавата-членка образец, който съдържа основните характеристики на генератора, извършените измервания, формулата, използвана за изчисляване на загубите и на производителността на топлинния генератор.


Top