Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31980L0181

Директива на Съвета от 20 декември 1979 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерните единици и за отмяна на Директива 71/354/ЕИО

OJ L 39, 15.2.1980, p. 40–50 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 009 P. 90 - 100
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 010 P. 292 - 302
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 010 P. 292 - 302
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 010 P. 181 - 191
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 010 P. 181 - 191
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 006 P. 3 - 13
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 006 P. 3 - 13
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 006 P. 3 - 13
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 006 P. 3 - 13
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 006 P. 3 - 13
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 006 P. 3 - 13
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 006 P. 3 - 13
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 006 P. 3 - 13
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 006 P. 3 - 13
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 005 P. 83 - 93
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 005 P. 83 - 93
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 063 P. 3 - 13

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/181/oj

13/ 5

BG

Официален вестник на Европейския съюз

83


31980L0181


L 039/40

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

от 20 декември 1979 година

за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерните единици и за отмяна на Директива 71/354/ЕИО

(80/181/ЕИО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 100 от него,

като взе предвид Директива 71/354/ЕИО на Съвета от 18 октомври 1971 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерните единици (1), последно изменена с Директива 76/770/ЕИО на Съвета (2),

като взе предвид предложението на Комисията (3),

като взе предвид становището на Асамблеята (4),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (5),

като има предвид, че мерните единици са от основно значение в употребата на измервателните уреди за изразяването на всяко направено измерване и за изразяването на обозначенията на величините; като има предвид, че мерните единици се използват в повечето области на човешката дейност; като има предвид, че е необходимо да се осигури максимална яснота в тяхната употреба; като има предвид, че следователно е необходимо да се създадат правила за тяхната употреба в рамките на Общността за целите на икономиката, общественото здраве, обществената безопасност или за административни цели;

като има предвид, че в областта на международния транспорт съществуват международни конвенции и договори, които обвързват Общността и държавите-членки; като има предвид, че тези конвенции и договори трябва да се спазват;

като има предвид, че законодателствата на държавите-членки, които регулират употребата на мерните единици в държавите-членки, са различни, което пречи на търговията; като има предвид, че при тези обстоятелства се налага да бъдат хармонизирани законовите, подзаконовите и административните разпоредби, за да се преодолеят тези пречки;

като има предвид, че мерните единици са обект на международни решения, приети от Общата конференция по мерките и теглилките (CGPM), създадена с Конвенцията за метъра, подписана в Париж на 20 май 1875 г., към която са се присъединили всички държави-членки; като има предвид, че в резултат от тези решения беше създадена „Международна система на единиците“ (SI);

като има предвид, че на 18 октомври 1971 г. Съветът прие Директива 71/354/ЕИО за сближаване на законодателствата на държавите-членки, с цел да се премахнат пречките в търговията чрез приемане на международна система на единиците на общностно равнище; като има предвид, че Директива 71/354/ЕИО беше изменена с Акта за присъединяване и с Директива 76/770/ЕИО;

като има предвид, че тези разпоредби на Общността не премахват всички пречки в тази област; като има предвид, че Директива 76/770/ЕИО предвижда преди 31 декември 1979 г. да се преразгледа положението с мерните единици, наименованията и обозначенията, изброени в глава Г от приложението към нея; като има предвид, че освен това е необходимо да се преразгледа положението по отношение на някои други мерни единици;

като има предвид, че с цел да бъдат избегнати сериозните трудности, е необходимо да се предвиди преходен период за премахване на мерните единици, които не са съвместими с международната система; като има предвид, че независимо от това, е много важно да се даде възможност на държавите-членки, желаещи да направят това, да приемат колкото се може по-скоро на своята територия разпоредбите на глава I от приложението; като има предвид, че следователно е необходимо да се ограничи продължителността на този преходен период на общностно равнище, като в същото време се даде свобода на държавите-членки да съкратят този период;

като има предвид, че през преходния период е необходимо да се поддържа ясна ситуация по отношение на употребата на мерните единици в търговията между държавите-членки; като има предвид, че задължението на държавите-членки да приемат употребата на допълнителни указания върху продуктите и техниката, внасяни от други държави-членки по време на този преходен период, изглежда добре пригодено за тази цел;

като има предвид, че системното приемане на решения от този род за всички измервателни уреди, включително медицинските уреди, не е абсолютно необходимо; като има предвид, че следователно държавите-членки трябва да могат да изискват на тяхна територия измервателните уреди да носят обозначенията на величините в една законова мерна единица;

като има предвид, че настоящата директива не засяга непрекъснатото производство на продукти, които вече са пуснати на пазара; като има предвид, че все пак тя се отнася до пускането на пазара и използването на продукти и техника с обозначенията на величините в мерни единици, които вече не са законови мерни единици и които са необходими за допълване или подмяна на компоненти и части от продукти, машини и уреди, които вече са пуснати на пазара; като има предвид, че следователно е необходимо държавите-членки да разрешат пускането на пазара и използването на такива продукти и машини за допълване и подмяна на компонентите, дори когато носят обозначения за величините в мерни единици, които вече не са законови мерни единици, така че продуктите, машините и уредите, които вече са пуснати на пазара, да продължат да се използват;

като има предвид, че на 1 март 1974 г. Международната организация по стандартизация (ISO) прие международен стандарт за представяне на системата SI и на други единици за ползване в системи с ограничени множества от символи; като има предвид, че е желателно Общността да приеме решенията, които вече са утвърдени на по-широко международно ниво от стандарт 2955 на ISO от 1 март 1974 г.;

като има предвид, че разпоредбите на Общността относно мерните единици са разпръснати в няколко текста на Общността; като има предвид, че въпросът за мерните единици е толкова важен, че е съществено позоваванията да се правят на един текст на Общността; като има предвид че настоящата директива обединява всички разпоредби на Общността по въпроса и че следва да се отмени Директива 71/354/ЕИО,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Законовите мерни единици по смисъла на настоящата директива, които трябва да се използват за изразяване на величините, са:

а)

изброените в глава I от приложението;

б)

изброените в глава II от приложението, преди датата, която ще бъде определена от държавите-членки, като тази дата трябва да бъде не по-късно от 31 декември 1985 г.;

в)

изброените в глава III от приложението само в държавите-членки, в които те са били разрешени на 21 април 1973 г., и до дата, определена от тези държави-членки; тази дата трябва да бъде по-ранна от крайния срок, който ще бъде определен от Съвета съгласно член 100 от Договора, преди 31 декември 1989 г.

Член 2

а)

Задълженията, произтичащи от член 1, се отнасят за използваните измервателни уреди, извършените измервания и обозначенията на величините, изразени в мерни единици, за целите на икономиката, общественото здраве, обществената безопасност и за административни цели.

б)

Настоящата директива не засяга употребата в областта на въздушния, морския и железопътния транспорт на мерни единици, различни от задължителните единици, въведени с настоящата директива, които са установени в международни конвенции и договори, обвързващи Общността или държавите-членки.

Член 3

1.   По смисъла на настоящата директива „допълнително обозначение“ означава едно или повече обозначения, изразени в мерни единици, които не са включени в глава I от приложението, придружено от обозначение за количество, изразено в мерни единици, които не са включени в глава I.

2.   Използването на допълнителни обозначения се разрешава до 31 декември 1989 г.

3.   Въпреки това, държавите-членки могат да изискват измервателните уреди да носят обозначенията на величината в една законова мерна единица.

4.   Обозначението, изразено в мерна единица, включена в глава I, е приоритетно. По-специално, обозначението, изразено в мерни единици, които не са включени в глава I, се изразява със символи, не по-големи от символите на съответното обозначение в мерните единици, изброени в глава I.

5.   Използването на допълнителни обозначения може да се удължи след 31 декември 1989 г.

Член 4

Използването на мерни единици, които не са или са престанали да бъдат законови, се разрешава за:

продукти и оборудване, които вече са на пазара и/или са в употреба към датата на приемане на настоящата директива;

елементи и части на продукти и машини, които са необходими за допълване и подмяна на елементи и части на горепосочените продукти и оборудване.

Въпреки това, за индикаторите на измервателните уреди може да се изисква използването на законови мерни единици.

Член 5

Международният стандарт ISO 2955 от 1 март 1974 г.„Обработка на информацията – представяне на единици в системата SI и на други единици, използвани в системи с ограничен брой на символите“ се прилага в областта, регулирана от параграф 1 от него.

Член 6

Директива 71/354/ЕИО се отменя от 1 октомври 1981 г.

Въпреки това, чрез дерогация от Директива 71/354/ЕИО, държавите-членки разрешават или продължават да допускат, при условията, уточнени в член 1 от настоящата директива, използването на следните мерни единици след 31 декември 1979 г.:

милиметър живачен стълб

(глава II)

поаз

(глава II)

стокс

(глава II)

ярд

(глава III)

квадратен ярд

(глава III)

терм

(глава III)

Член 7

а)

Държавите-членки приемат преди 1 юли 1981 г. необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива и незабавно уведомяват Комисията за това.

Те прилагат тези разпоредби от 1 октомври 1981 г.

б)

След нотифицирането на настоящата директива държавите-членки следят Комисията да бъде уведомявана своевременно за всеки проект за законови, подзаконови или административни разпоредби, които те възнамеряват да приемат в областта, уредена с настоящата директива, за да може Комисията да представи своите забележки.

Член 8

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 20 декември 1979 година.

За Съвета

Председател

J. TUNNEY


(1)  ОВ L 243, 29.10.1971 г., стр. 29.

(2)  ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 204.

(3)  ОВ С 81, 28.3.1979 г., стр. 6.

(4)  ОВ С 127, 21.5.1979 г., стр. 80.

(5)  Становище от 24–25 октомври 1979 г. (все още непубликувано в Официален вестник).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ГЛАВА I

ЗАКОНОВИ МЕРНИ ЕДИНИЦИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1, БУКВА А)

1.   ЕДИНИЦИ В СИСТЕМАТА SI И ТЕХНИТЕ КРАТНИ И ДРОБНИ ЕДИНИЦИ

1.1.   Основни единици в системата SI

Величина

Мерна единица

Наименование

Обозначение

Дължина

метър

m

Маса

килограм

kg

Време

секунда

s

Електрически ток

ампер

A

Термодинамична температура

келвин

K

Количество вещество

мол

mol

Светлинен интензитет

кандела

cd

Определения на основните единици в системата SI:

Единица за дължина

Метърът е дължина, равна на 1 650 763,73 дължини на вълната, определена във вакуум, на излъчването при преход между нивата 2р10 и 5d5 на атома на криптон 86.

(Единадесета CGPM (1960), резолюция 6).

Единица за маса

– Килограмът е единица за маса; той е равен на масата на международния прототип на килограма.

(Трета CGPM (1901), страница 70 от доклада на конференцията).

Единица за време

Секундата е равна на продължителността на 9 192 631 770 периода на излъчването при преход между две свръхфини нива на атома на цезий 133.

(Тринадесета CGPM (1967), резолюция 1).

Единица за електрически ток

Амперът е постоянен електрически ток, който при протичане през два безкрайно дълги праволинейни и успоредни проводника с нищожно кръгово сечение, поставени на разстояние един метър един от друг във вакуум, предизвиква между тези два проводника взаимодействие със сила, равна на 2 х 10-7 нютона на всеки метър дължина на проводниците.

(CIPM (1946), резолюция 2, одобрена от деветата CGPM (1948)).

Единица за термодинамична температура

Градус на Келвин е единица за измерване на температура по термодинамичната скала, равна на 1/273,16 от термодинамичната температура на тройната точка на водата.

(Тринадесета CGPM (1967), резолюция 4).

Единица за количество вещество

(1) Молът е количеството вещество на система, съдържаща толкова на брой елементарни частици, колкото са атомите в 0,012 кг въглерод 12.

(2) При използването на мола трябва да се укажат елементарните частици, които могат да бъдат: атоми, молекули, йони, електрони, други частици или указани групи от такива частици.

(Четиринадесета CGPM (1971), резолюция 3).

Единица за светлинен интензитет

Канделата е светлинният интензитет в дадена посока от източник на монохромни лъчи с честота 540 × 1012 херца, с интензитет на енергията в тази посока, равен на 1/683 вата за стерадиан.

(Шестнадесета CGPM (1979), резолюция 3).

1.1.1.   Специално наименование и означение на единицата за температура градус на Целзий в системата SI

Величина

Мерна единица

Наименование

Обозначение

Температура

градус на Целзий

°C

Температурата в градуси на Целзий t се определя като разликата t = T – T0 между двете термодинамични температури T и T0, където T0 = 273,15 градуси на Келвин. Интервалът на или разликата в температурата може да се изрази в градуси на Келвин или в градуси на Целзий. Единицата „градус на Целзий“ е равна на единицата „градус на Келвин“.

1.2.   Други единици в системата SI

1.2.1.   Допълнителни единици в системата SI

Величина

Мерна единица

Наименование

Обозначение

Равнинен ъгъл

радиан

rad

Пространствен ъгъл

стерадиан

sr

(Единадесета CGPM, 1960, резолюция 12).

Определения на допълнителните единици в системата SI:

Единица за равнинен ъгъл

Радианът е равнинният ъгъл между два радиуса на кръг, които отрязват от окръжността дъга с дължина, равна на радиуса.

(Международен стандарт ISO 31-I, декември 1965 г.).

Единица за пространствен ъгъл

Стерадианът е пространствен ъгъл, който от повърхността на сфера с център във върха на ъгъла отрязва лице, равно на лицето на квадрат със страна, равна на радиуса на сферата.

(Международен стандарт ISO 31-I, декември 1965 г.).

1.2.2.   Производни единици в системата SI

Единиците, изведени на базата на основните единици в системата SI и допълнителните единици в системата SI, се представят като алгебрични изрази чрез произведение на степените на основните единици в системата SI и/или допълнителните единици в системата SI с числов множител, равен на 1.

1.2.3.   Производни единици в системата SI, имащи наименования и обозначения

Величина

Мерна единица

Обозначение

Израз

Наименование

В други единици от системата SI

Чрез основните или допълнителните единици от системата SI

Честота

херц

Hz

 

s-1

Сила

нютон

N

 

m.kg.s-2

Налягане, натиск

паскал

Pa

N.m-2

m-1.kg.s-2

Енергия; работа; количество топлина

джаул

J

N.m

m2.kg.s-2

Мощност (1), поток на излъчване

ват

W

J.s-1

m2.kg.s-3

Количество електричество, електрически заряд

кулон

C

 

s.A

Електрически потенциал, потенциална разлика, електродвижеща сила

волт

V

W.A-1

m2.kg.s-3.A-1

Електрическо съпротивление

ом

Ω

V.A-1

m2.kg.s-3.A-2

Проводимост

сименс

S

A.V-1

m-2.kg-1.s3.A2

Капацитет

фарад

F

C.V-1

m-2.kg-1.s4.A2

Магнитен поток

вебер

Wb

V.s

m2.kg.s-2.A-1

Плътност на магнитния поток

тесла

T

Wb.m-2

kg.s-2.A-1

Взаимна индуктивност

хенри

H

Wb.A-1

m2.kg.s-2.A-2

Светлинен поток

лумен

lm

 

cd.sr

Осветеност

лукс

lx

lm.m-2

m-2.cd.sr

Активност (на радионуклеид)

бекерел

Bq

 

s-1

Погълната доза, специфична внесена енергия, керма, индекс на погълнатата доза

грей

Gy

J.kg-1

m2.s-2

Еквивалентна доза

сиверт

Sv

J.kg-1

m2.s-2

Производните единици от основните единици в системата SI и допълнителните единици могат да се изразят чрез единиците, изброени в глава I.

По-конкретно, производните единици в системата SI могат да се изразят чрез специалните наименования и обозначения, дадени в таблицата по-горе; например, единицата за динамичен вискозитет в системата SI може да се изрази като m-1.kg.s-1.A2 или като N.s.m-2, или като Pa.s.

1.3.   Представки и техните обозначения, използвани за означаване на някои кратни и дробни единици

Степен

Представка

Обозначение

Степен

Представка

Обозначение

1018

екса

E

10-1

деци

d

1015

пета

P

10-2

санти

c

1012

тера

T

10-3

мили

m

109

гига

G

10-6

микро

μ

106

мега

M

10-9

нано

n

103

кило

k

10-12

пико

p

102

хекто

h

10-15

фемто

f

101

дека

da

10-18

ато

a

Наименованията и обозначенията на кратните и дробните единици за маса се образуват, като се прибавят съответните представки към думата „грам“ и тяхното обозначение към обозначението „g“.

Когато производна единица се изразява като дроб, нейните кратни и дробни единици могат да се означат, като се прибави представка към единиците в числителя или знаменателя, или и на двете места.

Не могат да се използват сложни представки, тоест представки, образувани чрез изброяване на няколко от горните представки.

1.4.   Специални разрешени наименования и обозначения на кратните и дробните единици в системата SI

Величина

Мерна единица

Наименование

Обозначение

Стойност

Обем

литър

l или L (2)

1 l = 1 dm3=10-3 m3

Маса

тон

t

1 t = 1 Mg = 103 kg

Налягане, натиск

бар

bar (3)

1 bar = 105 Pa

Забележка: Представките и техните обозначения, посочени в точка 1.3, могат да се използват с единиците и символите от таблица 1.4.

2.   ЕДИНИЦИ, ОПРЕДЕЛЕНИ НА БАЗАТА НА ЕДИНИЦИ ОТ СИСТЕМАТА SI, КОИТО НЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ТЕХНИ ДЕСЕТИЧНИ КРАТНИ ИЛИ ДРОБНИ ЕДИНИЦИ

Величина

Мерна единица

Наименование

Обозначение

Стойност

Равнинен ъгъл

обороти* (4)  (1)

 

1 оборот = 2 π rad

градус* или гон*

gon*

Formula

градус

o

Formula

минута от ъгъла

Formula

секунда от ъгъла

Formula

Време

минута

min

1 min = 60 s

час

h

1 h = 3 600 s

ден

d

1 d = 86 400 s

Забележка: Представките, посочени в точка 1.3, могат да се използват само с наименованията „градус“ и „гон“ и с обозначението „gon“.

3.   ЕДИНИЦИ, ОПРЕДЕЛЕНИ НЕЗАВИСИМО ОТ СЕДЕМТЕ ОСНОВНИ ЕДИНИЦИ В СИСТЕМАТА SI

Единната атомна единица за маса е равна на една дванадесета от масата на атома на нуклеида 12С.

Електронволтът представлява кинетичната енергия на електрона при преминаването му във вакуум между две точки с потенциална най-голяма разлика един волт.

Величина

Мерна единица

Наименование

Обозначение

Стойност

Маса

атомна единица за маса

u

1 u ≈ 1,660 565 5 × 10-27 kg

Енергия

електронволт

eV

1 eV ≈ 1,602 189 2 × 10-19 J

Стойността на тези единици, изразена в системата SI, не е точно установена.

Горните стойности са взети от Бюлетин № 11 на CODATA от декември 1973 г. на Международния съвет на научните съюзи.

Забележка: Представките и техните обозначения, посочени в точка 1.3, могат да се използват с тези две единици и техните обозначения.

4.   ЕДИНИЦИ И НАИМЕНОВАНИЯ НА ЕДИНИЦИ, РАЗРЕШЕНИ САМО В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБЛАСТИ

Величина

Мерна единица

Наименование

Обозначение

Стойност

Пречупваща способност на оптичните системи

диоптър*

 

1 диоптър = 1 m-1

Маса на скъпоценните камъни

метричен карат

 

1 метричен карат = 2 × 10-4 kg

Площ на земеделска и на застроена земя

ар

а

1 а = 102 m2

Маса за единица дължина на текстил, вълна и конци

текс*

tex*

1 tex = 10-6 kg.m-1

Забележка: Представките, изброени в точка 1.3, могат да се използват с горните единици. Произведението 102 а, обаче, се нарича „хектар“.

5.   СЪСТАВНИ ЕДИНИЦИ

Комбинациите от изброените в глава I единици образуват съставни единици.

ГЛАВА II

ЗАКОНОВИ МЕРНИ ЕДИНИЦИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1, БУКВА Б)

ВЕЛИЧИНИ, НАИМЕНОВАНИЯ НА ЕДИНИЦИТЕ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СТОЙНОСТИ

Величина

Мерна единица

Наименование

Обозначение

Стойност

Кръвно налягане

милиметър живачен стълб *

mm Hg *

1 mm Hg = 133,322 Pa

Равнинен ъгъл

 

g*  (5)

Formula

Активност

(на радионуклеид)

кюри

Ci

1 Ci = 3,7 × 1010 Bq

Погълната доза

рад

rad (6)

1 rad = 10-2 Gy

Еквивалентна доза

рем*

rem*

1 rem = 10-2 Sv

Облъчване (Х- и γ-лъчи)

рентген

R

1 R = 2,58.10-4 C.kg-1

Динамичен вискозитет

поаз

P

1 P = 10-1 Pa.s

Кинематичен вискозитет

стокс

St

1 St = 10-4 m2.s-1

Забележка: Представките и техните обозначения, изброени в точка 1.3 от глава I, могат да се използват с единиците и обозначенията в настоящия раздел, с изключение на милиметър живачен стълб и неговото обозначение и обозначението „g“.

До датата, посочена в член 1, буква б), изброените в глава II единици могат да се комбинират взаимно, както и с единиците от глава I, с цел образуване на съставни единици.

ГЛАВА III

ЗАКОНОВИ МЕРНИ ЕДИНИЦИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1, БУКВА В)

ВЕЛИЧИНИ, НАИМЕНОВАНИЯ НА ЕДИНИЦИТЕ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И ПРИБЛИЗИТЕЛНИ СТОЙНОСТИ

Дължина

инч

1 in = 2,54 × 10-2 m

фут

1 ft = 0,3048 m

клафтер (7)

1 fm = 1,829 m

миля

1 mile = 1 609 m

ярд

1 yard = 0,9144 m

Площ

квадратен фут

1 sq ft = 0,929 × 10-1 m2

акър

1 ac = 4 047 m2

квадратен ярд

1 sq yd = 0,8361 m2

Обем

течна унция

1 fl oz = 28,41 × 10-6 m3

джил

1 gill = 0,1421 × 10-3 m3

пинта

1 pt = 0,5683 × 10-3 m3

кварта

1 qt = 1,137 × 10-3 m3

галон

1 gal = 4,546 × 10-3 m3

Маса

унция (avoirdupois)

1 oz = 28,35 × 10-3 kg

тройунция

1 oz tr = 31,10 × 10-3 kg

паунд

1 lb = 0,4536 kg

Енергия

терм

1 therm = 105,506 × 106 J

До определяне на датата по член 1, буква в), единиците, изброени в глава III, могат да се комбинират с единиците от глава I с цел образуване на съставни единици.


(1)  Специални наименования за единиците за мощност: наименованието волтампер „VA“, когато се използва за изразяване на активната мощност на променлив електрически ток, и „вар“ (обозначение „var“), когато се използва за изразяване на реактивна електрическа мощност. „Var“ не е включен в решенията на CGPM.

(2)  За единицата литър могат да се използват и двете обозначения: „l“ и „L“.

(Шестнадесета CGPM (1979), резолюция 5).

(3)  Единици, посочени в брошурата на Международното бюро за мерки и теглилки като единици, които могат да се използват временно.

(4)  Символът (*) след наименованието или обозначението на единицата показва, че тя не е включена в списъците на CGPM, CIPM или BIPM. Това се отнася за цялото приложение.

(1)  Няма международно обозначение.

(5)  Символ за „градус“.

(6)  Когато съществува вероятност от объркване с радиана, за обозначение на „rad“ може да се използва „rd“.

(7)  Само за морска навигация.


Top