EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31978L0549

Директива на Съвета от 12 юни 1978 година за сближаването на законодателствата на държавите-членки относно калобраните на моторни превозни средства

OJ L 168, 26.6.1978, p. 45–50 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 007 P. 130 - 135
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 008 P. 195 - 200
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 008 P. 195 - 200
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 008 P. 145 - 150
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 008 P. 145 - 150
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 005 P. 97 - 102
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 005 P. 97 - 102
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 005 P. 97 - 102
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 005 P. 97 - 102
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 005 P. 97 - 102
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 005 P. 97 - 102
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 005 P. 97 - 102
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 005 P. 97 - 102
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 005 P. 97 - 102
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 004 P. 110 - 115
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 004 P. 110 - 115
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 052 P. 42 - 47

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; отменен от 32009R0661 . Latest consolidated version: 20/01/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1978/549/oj

13/ 04

BG

Официален вестник на Европейския съюз

110


31978L0549


L 168/45

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

от 12 юни 1978 година

за сближаването на законодателствата на държавите-членки относно калобраните на моторни превозни средства

(78/549/ЕИО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 100 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Асамблеята (1),

като взе предвид становището на Икономическия и социалния комитет (2),

като има предвид, че техническите изисквания, на които моторните превозни средства трябва да отговарят съгласно националните законодателства, се отнасят inter alia до калобраните на моторни превозни средства;

като има предвид, че тези изисквания са различни в различните държави-членки; като има предвид, че следователно е необходимо всички държави-членки да приемат същите изисквания, било в допълнение към или на мястото на техните съществуващи правила, с цел по-специално да се разреши процедурата за типово одобрение на ЕИО, която е предмет на Директива 70/156/ЕИО на Съвета от 6 февруари 1970 г. за сближаването на законодателствата на държавите-членки относно типовото одобрение на моторни превозни средства и техните ремаркета (3), последно изменена с Директива 78/547/ЕИО (4), да бъде въведена по отношение на всеки тип превозно средство;

като има предвид, че сближаването на националните законодателства относно моторни превозни средства изисква взаимното признаване от страна на държавите-членки на проверките, извършвани от всяка една от тях на базата на общите изисквания,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

За целите на настоящата директива „превозно средство“ означава всяко моторно превозно средство от категория М1 (както е определено в приложение I към Директива 70/156/ЕИО), предназначено за движение по пътищата, имащо поне четири колела и максимална проектна скорост, надвишаваща 25 км/ч.

Член 2

Никоя държава-членка не може да откаже да предостави типово одобрение на ЕИО или национално типово одобрение на дадено превозно средство на основания, отнасящи се до калобраните, ако те отговарят на изискванията, определени в приложение I.

Член 3

Никоя държава-членка не може да откаже или да забрани продажбата, регистрацията, пускането в експлоатация или използването на превозни средства на основания, отнасящи се до калобраните, ако те отговарят на изискванията, определени в приложение I.

Член 4

Измененията, необходими за привеждане в съответствие на разпоредбите от приложенията с техническия прогрес, се приемат съгласно процедурата по член 13 от Директива 70/156/ЕИО.

Член 5

1.   Държавите-членки въвеждат в действие необходимите разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива, в срок от 18 месеца от нейното нотифициране и незабавно информират Комисията за това.

2.   Държавите-членки уведомяват Комисията за текста на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 6

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Люксембург на 12 юни 1978 година.

За Съвета

Председател

K. OLESEN


(1)  ОВ С 118, 16.5.1977 г., стр. 29.

(2)  ОВ С 114, 11.5.1977 г., стр. 6.

(3)  ОВ L 42, 23.2.1970 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 168, 26.6.1978 г., стр. 39.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

1.   ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

1.1.   Моторното превозно средство трябва да е оборудвано с калобрани (части от каросерията, калници, т.н.).

1.2.   Калобраните трябва да са така проектирани, че да предпазват другите участници в движението по пътищата, доколкото е възможно, от изхвърляне на камъни, кал, лед, сняг и вода и да намалят за тези участници опасността, дължаща се на контакт с движещите се колела.

2.   СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Калобраните трябва да отговаря на следните изисквания, когато превозното средство е в работно състояние (виж раздел 2.6 от приложение I към Директива 70/156/ЕИО), а колелата са успоредни на надлъжната ос на превозното средство:

В частта, образувана от радиални равнини под ъгъл от 30o напред и от 50o назад от центъра на колелата (виж фигура 1), общата ширина (q) на калобраните трябва да е достатъчна да покрие поне цялата ширина на гумата (b), като се вземат предвид крайните условия на комбинацията гума/колело, както са определени от производителя, и както са посочени в раздел 5.2 на сертификата, предвиден в приложение II. В случая на двойни колела общата ширина на двете гуми (t) се взима предвид.

2.1.1.1.   За целите на определянето на ширините, упоменати в точка 2.1.1, етикетирането (маркирането) и шарките, предпазните ленти или ребра на стените на гумите не се вземат предвид.

2.1.2.   Задната част на калобраните не трябва да надвишава хоризонтална равнина, намираща се на 150 mm над осите на въртене на колелата (разстояние, измерено по отношение на оста, минаваща през центъра на колелата) и, освен това, пресичането на ръба на калобрана с тази равнина (точка А, фигура 1) трябва да лежи извън средната надлъжна равнина на гумата или, в случая на двойни колела, средната надлъжна равнина на външната гума.

Контурът и местоположението на калобраните са такива, че да са възможно най-близо до гумата; и по-специално в рамките на частта, образувана от радиалните равнини, упоменати в точка 2.1.1., контурът и местоположението трябва да отговарят на следните изисквания:

2.1.3.1.   проекцията — намираща се във вертикалната равнина на осите на гумата — на дълбочината (р) на външния ръб на калобраните, измерена във вертикалната надлъжна равнина, минаваща през центъра на гумата, трябва да е поне 30 mm. Тази дълбочина (р) може да бъде прогресивно намалена до нула при радиалните равнини, упоменати в точка 2.1.1.;

2.1.3.2.   разстоянието (с) между долните ръбове на калобраните и осите, минаващи през центъра на колелата, не трябва да надвишава 2r, където „r“ е статичният радиус на гумата.

2.1.4.   В случая на превозни средства с регулиращо се окачване на височината, гореспоменатите изисквания трябва да бъдат изпълнени, когато превозното средство е в нормално работно състояние, уточнено от производителя на превозното средство.

2.2.   Калобраните могат да се състоят от няколко компонента, при условие че не съществуват никакви пролуки между или в рамките на отделните части, когато са в монтаж.

2.3.   Калобраните трябва да бъдат здраво прикрепени. Те могат, обаче, да се разкачат като цяло или на части.

3.   ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЕРИГИ

3.1.   Производителят трябва да удостовери, че превозното средство е така проектирано, че поне един тип вериги за сняг може да бъде използван на поне един от типовете гуми, одобрени за задвижващите колела на този тип превозно средство. Една комбинация вериги/гума, подходяща за превозното средство, трябва да бъде уточнена от производителя и посочена в раздел 5.1 на сертификата, предвиден в приложение II.

4.   ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕИО

4.1.   Заявлението за типово одобрение на ЕИО за даден тип превозно средство по отношение на калобрани трябва да бъде представено от производителя на превозното средство или от негов упълномощен представител.

То трябва да бъде придружено от следните документи в три екземпляра и от следните подробности:

подробно описание на типа превозно средство по отношение на калобраните, и

подробни чертежи на калобраните, показващи местоположението им върху превозното средство.

4.3.   Превозно средство, представително за типа превозно средство, който трябва да бъде одобрен, трябва да бъде представено на техническата служба, отговаряща за провеждането на изпитанията за типово одобрение.

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОБРАЗЕЦ

Image

Image


Top