EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976R0311

Регламент (ЕИО) № 311/76 на Съвета от 9 февруари 1976 година относно изготвяне на статистика за чуждестранните работници

OJ L 39, 14.2.1976, p. 1–1 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 67 - 67
Spanish special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 68 - 68
Portuguese special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 68 - 68
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 001 P. 189 - 189
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 001 P. 189 - 189
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 001 P. 162 - 162
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 001 P. 162 - 162

No longer in force, Date of end of validity: 19/08/2007; отменен от 32007R0862

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1976/311/oj

05/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

162


31976R0311


L 039/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 311/76 НА СЪВЕТА

от 9 февруари 1976 година

относно изготвяне на статистика за чуждестранните работници

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност и по-специално член 213 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Асамблеята (1),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (2),

като има предвид, че трябва да бъде осигурена статистика за броя на чуждестранните работници, както и за тяхната първа заетост в държавите-членки на Общността,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   По отношение на работници, които са граждани на друга държава-членка или на трета страна, държавите-членки създават статистика за следното:

броя на работниците,

първата заетост на съответния работник на територията на държавата-членка в рамките на дадена година.

Статистиката включва следната информация:

националност,

пол,

възраст,

област на дейност или професионална група,

регион.

2.   Държавите-членки изготвят статистиката веднъж годишно въз основа на различните източници, с които обикновено разполагат, и по-специално въз основа на данните за социалното осигуряване, от преброяването на населението, от предоставяната от работодателите статистика или от разрешителните за пребиваване или за работа.

Член 2

1.   След влизане в сила на настоящия регламент, държавите-членки предоставят на Комисията всички налични данни, свързани с изложената в член 1, параграф 1 информация.

В рамките на период не по-дълъг от пет години от влизане в сила на настоящия регламент, държавите-членки предоставят на Комисията всички данни, свързани с изложената в член 1, параграф 1 информация.

2.   Когато предоставят данните на Комисията, държавите-членки посочват използваните източници.

Член 3

1.   При прилагането на настоящия регламент държавите-членки си сътрудничат тясно с Комисията.

2.   Не по-късно от 31 март всяка година, държавите-членки уведомяват Комисията за напредъка, който са постигнали при прилагането на втора алинея от член 2, параграф 1.

Комисията докладва на Съвета въз основа на получената информация.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на първия ден от месеца, следващ месеца на публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 9 февруари 1976 година.

За Съвета

Председател

G. THORN


(1)  ОВ С 129, 11.12.1972 г., стр. 13.

(2)  ОВ С 60, 26.7.1973 г., стр. 7.


Top