EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31972R0574

Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета от 21 март 1972 година относно определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 за прилагането на схеми за социално осигуряване на заети лица и техните семейства, които се движат в рамките на Общността

OB L 74, 27.3.1972, p. 1–83 (DE, FR, IT, NL)
специално английско издание: поредица I том 1972(I) стр. 160 - 233

Други специални издания (DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2010; отменен от 32009R0987

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1972/574/oj

05/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

74


31972R0574


L 074/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 574/72 НА СЪВЕТА

от 21 март 1972 година

относно определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 за прилагането на схеми за социално осигуряване на заети лица и техните семейства, които се движат в рамките на Общността

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално членове 2, 7 и 51 от него,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 1408/71 (1) на Съвета от 14 юни 1971 г. за прилагането на схеми за социално осигуряване на заети лица и техните семейства, които се движат в рамките на Общността, и по-специално на член 97 от него,

като взе предвид предложението на Комисията, прието след консултации с Административната комисия за социално осигуряване на работници мигранти,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет,

като има предвид, че Регламент № 3 (2) за социалното осигуряване на работници мигранти, заменен от Регламент (ЕИО) № 1408/71, член 99 от който също отмени Регламент № 4 (3), който определи процедурите за прилагане и допълни разпоредбите на Регламент № 3 за социалното осигуряване на работниците мигранти, е необходимо да се осигурят процедури за прилагане, приведени в съответствие с новите основни правила и с опита, натрупан при прилагането на тези текстове за период от дванадесет години;

като има предвид, че е необходимо в частност да се определят компетентните институции на всяка държава-членка, документите, които трябва да се представят, и формалностите, които трябва да извършат съответните лица, за да получат обезщетения, процедурите за административни проверки и условията за изплащане на социалните обезщетения, предоставени от институцията на една държава-членка за сметка на институцията на друга държава-членка и задълженията на Ревизионната комисия,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Определения

По смисъла на настоящия регламент:

а)

„регламент“ означава Регламент (ЕИО) № 1408/71;

б)

„регламент за прилагане“ означава настоящия регламент;

в)

определенията в член 1 от настоящия регламент имат значението, което им е определено в посочения член.

Член 2

Печатни типови образци — Информация за законодателствата — Ръководства

1.   Административната комисия изготвя образци на удостоверенията, заверените заявления, декларациите, молбите и други документи, които са необходими за прилагането на регламента и на регламента за прилагане. Две държави-членки или техните компетентни органи могат, по взаимно съгласие и след като са получили становището на Административната комисия, да приемат опростени образци за употреба помежду им.

2.   За да подпомогне компетентните органи на всяка държава-членка, Административната комисия може да събира информация за разпоредбите от националните законодателства, които попадат в приложното поле на настоящия регламент.

3.   Административната комисия изготвя ръководства с цел информиране на заинтересованите лица за техните права и за административните формалности, които следва да се извършат за упражняването на тези права.

Преди да се изготвят такива ръководства, се провеждат консултации с Консултативния комитет.

Член 3

Органи за връзка — Обмяна на информация между институциите и между бенефициентите и институциите

1.   Компетентните органи могат да определят органи за връзка, които да могат пряко да обменят информация помежду си.

2.   Всяка институция на държава-членка и всяко лице, което пребивава или има престой на територията на държава-членка, могат пряко или чрез органите за връзка да подават молба до институцията на друга държава-членка.

Член 4

Приложения

1.   Компетентният орган или органи на всяка държава-членка са изброени в приложение 1.

2.   Компетентните институции на всяка държава-членка са изброени в приложение 2.

3.   Институциите по място на пребиваване и институциите по място на престой на всяка държава-членка са изброени в приложение 3.

4.   Органите за връзка, които са назначени в съответствие с разпоредбите на член 3, параграф 1 от регламента за прилагане, са изброени в приложение 4.

5.   Разпоредбите, посочени в член 5, член 53, параграф 3, член 104, член 105, параграф 2, член 116 и 121 от регламента за прилагане, са изброени в приложение 5.

6.   Избраната процедура за изплащане на обезщетения от институциите, които отговарят за изплащането във всяка държава-членка, в съответствие с разпоредбите на член 53, параграф 1 от регламента за прилагане, е посочена в приложение 6.

7.   Наименованията и седалищата на банките, посочени в член 55, параграф 1 от регламента за прилагане, са изброени в приложение 7.

8.   Държавите-членки, за които се прилагат разпоредбите на член 10, параграф 2, алинея г) от регламента за прилагане по отношение на взаимоотношенията помежду им, са изброени в приложение 8.

9.   Схемите, които следва да бъдат взети предвид при изчисляване на средните годишни разходи за обезщетения в натура в съответствие с разпоредбите на член 94, параграф 3, алинея а) и член 95, параграф 3, алинея а) от регламента за прилагане, са изброени в приложение 9.

10.   В приложение 10 са изброени институциите или органите, които са назначени от компетентните органи, по-специално съгласно следните членове на регламента за прилагане: член 6, параграф 1, член 11, параграф 1, член 13, параграфи 2 и 3, член 14, параграфи 1, 2 и 3, член 38, параграф 1, член 70, параграф 1, член 80, параграф 2, член 81, член 82, параграф 2, член 85, параграф 2, член 89, параграф 1, член 91, параграф 2, член 102, параграф 2, член 110, член 113, параграф 2.

ДЯЛ II

ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА РЕГЛАМЕНТА

Прилагане на разпоредбите на членове 6 и 7 от регламента

Член 5

Замяна на споразуменията за прилагане на конвенции с регламента за прилагане

Разпоредбите на регламента за прилагане заменят разпоредбите на споразуменията за прилагане на конвенциите, посочени в член 6 от регламента; те заменят и разпоредбите за прилагане на разпоредбите на конвенциите, посочени в член 7, параграф 2, алинея в) от регламента, доколкото същите не са изброени в приложение 5 от регламента.

Прилагане на член 9 от регламента

Член 6

Придобиване на право на доброволно или продължено осигуряване по избор на лицето

1.   Ако по силата на член 9 и член 15, параграф 3 от регламента, дадено лице отговаря на условията за придобиване на право на доброволно или продължено осигуряване по избор за инвалидност, старост и смърт (пенсии) в няколко схеми съгласно законодателството на една държава-членка, и ако не е подлежало на задължително осигуряване съгласно една от тези схеми по силата на последната си заетост, съгласно разпоредбите на посочените членове лицето може да се включи в определената от законодателството на тази държава-членка схема за доброволно или продължено осигуряване по избор или, ако това условие не бъде изпълнено, в схема по свой избор.

2.   За да се позове на разпоредбите на член 9, параграф 2 от регламента, лицето представя на институцията на въпросната държава-членка заверено заявление за завършените осигурителни периоди или периоди на пребиваване съгласно законодателството на която и да е друга държава-членка. Такова заверено заявление се издава по искане на заинтересованото лице от институцията или институциите, които прилагат законодателството, съгласно което лицето е завършило тези осигурителни периоди.

Прилагане на разпоредбите на член 12 от регламента

Член 7

Общи правила за прилагане на разпоредбите за избягване на припокриване на обезщетения — Прилагане на тези разпоредби във връзка с инвалидност, старост или смърт (пенсии)

1.   Когато лице, което има право на обезщетение, дължимо съгласно законодателството на една държава-членка, има право също на обезщетение съгласно законодателствата на една или повече други държави-членки, се прилагат следните правила:

а)

ако прилагането на член 12, параграфи 2 или 3 от регламента води до намаляване или едновременно спиране на изплащането на тези обезщетения, нито едно от тях не може да бъде намалено или спряно със сума, по-голяма от сумата, получена при разделянето на сумата, която подлежи на намаление или спиране съгласно законодателството, според което обезщетението е дължимо, броя на обезщетенията, подлежащи на намаление или спиране, на които заинтересованото лице има право;

б)

по отношение на обезщетенията, свързани с инвалидност, старост или смърт (пенсии), отпускани по член 46, параграф 2 от регламента от институцията на държавата-членка, тази институция трябва да вземе предвид всички обезщетения от различен вид и всеки доход или възнаграждение, които биха могли да доведат до намаление или спиране изплащането на обезщетението, дължимо от тази институция, не за изчислението на теоретичната сума, посочена в член 46, параграф 2, алинея а) от регламента, а изключително за намалението или суспендирането на сумата, посочена в член 46, параграф 2, алинея б) от регламента. Независимо от това, само част от общата сума на такива обезщетения, доход или възнаграждение, трябва да се вземат предвид, и тази част се определя пропорционално на продължителността на завършените осигурителни периоди в съответствие с член 46, параграф 2, алинея б) от регламента;

в)

що се отнася до обезщетенията за инвалидност, старост или смърт (пенсии), отпускани съгласно първа алинея на член 46, параграф 1 от регламента от институцията на държава-членка, тази институция трябва, когато се прилагат разпоредбите на член 46, параграф 3 от регламента, да отчита всички обезщетения от различен вид и всеки приход или възнаграждение, които биха могли да доведат до намаляване или суспендиране на обезщетението, дължимо от институцията, не за изчислението на теоретичната сума, посочена в член 46, параграф 1 от регламента, а изключително за намаление или спиране изплащането на сумата, посочена в член 46, параграф 3 от регламента. Независимо от това, само част от общата сума на такива обезщетения, доход или възнаграждение трябва да се вземат предвид; тази част се получава, като се умножи сумата с коефициент, равен на съотношението между сумата на обезщетенията в резултат на прилагането на член 46, параграф 3 от регламента и сумата в резултат на прилагането на първа алинея от член 46, параграф 1 от регламента.

2.   За целите на член 12, параграфи 2, 3 и 4 от регламента, компетентните заинтересовани институции, при поискване, обменят цялата необходима информация.

Член 8

Приложими правила в случай на припокриване на права на обезщетения за майчинство съгласно законодателството на няколко държави-членки

Ако работник или член на неговото семейство има право на обезщетение за майчинство съгласно законодателствата на две или повече държави-членки, тези обезщетения ще се отпускат изключително съгласно законодателството на държавата-членка, на чиято територия е станало раждането, или, ако раждането не е станало на територията на една от тези държави, изключително съгласно законодателството на държавата-членка, на която работникът е бил последно субект.

Член 9

Приложими правила в случай на припокриване на права на помощи при смърт съгласно законодателствата на няколко държави-членки

1.   При настъпване на смъртта на територията на дадена държава-членка, се запазва само придобитото право на помощи при смърт съгласно законодателството на тази държава-членка, докато придобитото право съгласно законодателството на която и да е друга държава-членка се погасява.

2.   При настъпване на смъртта на територията на дадена държава-членка, когато правото на помощи при смърт е било придобито съгласно законодателството на две или повече други държави-членки, или когато смъртта настъпи извън територията на държавите-членки и споменатото право е било придобито съгласно законодателството на две или повече държави-членки, се запазва само придобитото право съгласно законодателството на държавата-членка, по силата на което е завършил последния осигурителен период на починалото лице, докато придобитото право съгласно законодателството на която и да е друга държава-членка се погасява.

Член 10

Приложими правила в случай на припокриване на права на семейни обезщетения или семейни помощи или когато, през същия период или през част от периода, работникът последователно е субект на законодателството на няколко държави-членки

1.   Ако по време на същия период семейни помощи или семейни обезщетения се дължат на две лица по отношение на същия член на семейството по силата на член 73, параграфи 1 или 2 или член 74, параграфи 1 или 2 от регламента и съгласно законодателството на страната по пребиваване на този член на семейството, разпоредбите, приложими по отношение на припокриване на права на семейни обезщетения или семейни помощи, са тези, предвидени от законодателството на страната по пребиваване на члена на семейството. За тази цел, правото на семейни помощи или семейни обезщетения по член 73, параграфи 1 или 2 или член 74, параграфи 1 или 2 от регламента се вземат предвид, както ако бяха право, придобито съгласно законодателството на страната по пребиваване на въпросния член на семейството.

2.   Ако работник е бил субект последователно на законодателството на две държави-членки през период, разделящ две дати за изплащане на семейни помощи или семейни обезщетения, както е предвидено от законодателството на едната или двете заинтересовани държави-членки, се прилагат следните правила:

а)

семейните помощи или семейните обезщетения, за които може да претендира такъв работник съгласно законодателството на всяка от тези държави, съответстват на броя на дневните помощи или обезщетения, дължими съгласно съответните законодателства. Когато тези законодателства не предвиждат дневни помощи или обезщетения, семейните помощи или семейните обезщетения се отпускат пропорционално на срока, през който такъв работник е бил субект на законодателството на всяка една от държавите-членки по отношение на срока, определен от съответното законодателство;

б)

когато семейните помощи или семейните обезщетения са били предоставени от институция през период, когато те е трябвало да бъдат предоставени от друга институция, между двете споменати институции се извършва корекция на сметките;

в)

за целите на алинеи а) и б), когато периодите на заетост, завършени съгласно законодателството на една държава-членка, са изразени в единици, различни от тези, използвани за изчисляване на семейните помощи или семейните обезщетения съгласно законодателството на друга държава-членка, на която работникът също е бил субект през същия период, преобразуването се осъществява в съответствие с член 15, параграф 3 от регламента за прилагане;

г)

независимо от разпоредбите на алинея а) по отношение на взаимоотношенията между държавите-членки, определени в приложение 8 към регламента за прилагане, институцията, която поема разходите за семейни помощи или семейни обезщетения въз основа на първата заетост през съответния период, поема техните разходи през целия текущ период.

3.   Ако членовете на семейството на работник, субект на френското законодателство, или на безработен, който получава обезщетения за безработица съгласно френското законодателство, прехвърлят тяхното пребиваване от територията на една държава-членка на територията на друга държава-членка през същия календарен месец, институцията, отговаряща за предоставяне на семейни помощи в началото на този месец, продължава да ги предоставя през целия текущ месец.

ДЯЛ III

ПРИЛАГАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА РЕГЛАМЕНТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Прилагане на разпоредбите на членове 13 до 16 от регламента

Член 11

Формалности в случай на командироване

1.   В случаите, посочени в член 14, параграф 1, алинея а), i) и параграф 2, алинея а) от регламента, институцията, определена от компетентния орган на държавата-членка, чието законодателство остава приложимо, издава на работника, по негово искане или по искане на неговия работодател, ако са изпълнени изискваните условия, удостоверение за командироване, което потвърждава, че работникът остава субект на законодателството до определената дата.

2.   Съгласието, предвидено в член 14, параграф 1, алинея а), ii) от регламента, се иска от работодателя.

Член 12

Особени разпоредби за осигуряване по германската схема за социално осигуряване

1.   Когато, съгласно условията на член 14, параграф 1, алинеи б) и в) или параграф 2, алинея а) от регламента, германското законодателство се прилага за работник, нает от предприятие или работодател, чието седалище или място на дейност не се намират на германска територия, това законодателство се прилага все едно работникът е нает в неговото място на пребиваване на германска територия.

2.   Когато се плащат вноски за определен период съгласно законодателството на държава-членка, различна от Германия, съгласно задължителна схема за инвалидност, старост или смърт (пенсии), за същия период могат също така да бъдат плащани допълващи вноски за допълнително осигуряване съгласно германското законодателство (Höherversicherung).

Член 13

Упражняване на правото на избор от лица, наети в дипломатически мисии и консулски служби

1.   Правото на избор, предвидено в член 16, параграф 2 от регламента, трябва да се упражни за първи път в срок от три месеца след датата на наемане на работника от съответната дипломатическа мисия или консулска служба или след датата, на която лицето е встъпило в отношения на заетост с представители на такава мисия или служба. Изборът влиза в сила в деня на встъпване в горните отношения.

Когато работникът подновява правото си на избор в края на календарната година, изборът влиза в сила на първия ден от следващата календарна година.

2.   Лицето, което упражнява правото си на избор, информира институцията, определена от компетентния орган на държавата-членка, чието законодателство то е избрало, като същевременно уведомява за това работодателя си. При необходимост, посочената институция изпраща тази информация до всички други институции на същата държава-членка, съобразно издадените указания от компетентния орган на въпросната държава-членка.

3.   Институцията, определена от компетентния орган на държавата-членка, чието законодателство е избрал съответния работник, издава на лицето удостоверение, че за периода, през който лицето е наето във въпросната дипломатическа мисия или консулска служба, или от представители на такава мисия или служба, то е субект на законодателството на тази държава-членка.

4.   Когато съответният работник е избрал за него да се прилага германското законодателство, разпоредбите на това законодателство се прилагат все едно, че работникът е нает на мястото, където се намира седалището на германското правителство. Компетентният орган определя компетентната осигурителна институция за болест.

Член 14

Упражняване на право на избор от служители от помощния персонал на Европейските общности

1.   Правото на избор, предвидено в член 16, параграф 3 от регламента, трябва да се упражни в момента на сключване на договора за наемане. Органът, който е оправомощен да сключва такъв договор, информира институцията, определена от компетентния орган на държавата-членка, чието законодателство е избрал служителят от помощния персонал. При необходимост, посочената институция изпраща тази информация до всички други институции на същата държава-членка.

2.   Институцията, определена от компетентния орган на държавата-членка, чието законодателство е избрал служителят от помощния персонал, му издава удостоверение, че за периода, през който е нает като служител от помощния персонал на Европейските общности, той е субект на законодателството на тази държава-членка.

3.   При необходимост, компетентните органи на държавите-членки определят компетентните институции по отношение на служителите от помощния персонал на Европейските общности.

4.   Когато служител от помощния персонал, който е нает на територията на държава-членка, различна от Германия, е избрал за него да се прилага германското законодателство, разпоредбите на това законодателство се прилагат все едно, че служителят от помощния персонал е нает на работа на мястото, където се намира седалището на германското правителство. Компетентният орган определя компетентната осигурителна институция за болест.

ДЯЛ IV

ПРИЛАГАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА РЕГЛАМЕНТА ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗЛИЧНИТЕ КАТЕГОРИИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

ГЛАВА 1

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА СУМИРАНЕТО НА ПЕРИОДИ

Член 15

1.   В случаите, посочени в член 18, параграф 1, член 38, член 45, параграфи 1 и 2, член 64 и член 67, параграфи 1 и 2 от регламента, сумирането на периоди се извършва съобразно следните правила:

а)

към осигурителните периоди, завършени съгласно законодателството на една държава-членка, се прибавят осигурителните периоди, завършени съгласно законодателството на всяка друга държава-членка, доколкото това е необходимо, за да се добавят осигурителните периоди, завършени съгласно законодателството на първата държава-членка, за целите на придобиване, запазване или възстановяване на правата на обезщетения, при условие, че тези осигурителни периоди не се припокриват. Когато обезщетения за инвалидност, старост или смърт (пенсии) трябва да се отпускат от институции на две или повече държави-членки в съответствие с член 46, параграф 2 от регламента, всяка заинтересована институция извършва отделно сумиране, като взема предвид осигурителните периоди, завършени от работника съгласно законодателствата на всички държави-членки, на чиито законодателства той е бил субект, без да се накърняват, когато е необходимо, разпоредбите на член 45, параграф 2 и член 46, параграф 2, алинея в) от регламента;

б)

когато период на задължително осигуряване, завършен съгласно законодателството на една държава-членка, съвпада с период на доброволно или продължено осигуряване по избор съгласно законодателството на друга държава-членка, се взема предвид само първото;

в)

когато осигурителен период, различен от период, считан за такъв, завършен съгласно законодателството на една държава-членка, съвпадне с период, считан като осигурителен период съгласно законодателството на друга държава-членка, само първия период се взема предвид;

г)

всеки период, който се счита за осигурителен съгласно законодателството на две или повече държави-членки, се взема под внимание само от институцията на държавата-членка, съгласно чието законодателство осигуреното лице последно е било задължително осигурено преди споменатия период; когато осигуреното лице не е било задължително осигурено съгласно законодателството на държава-членка преди споменатия период, последният се взема под внимание от институцията на държавата-членка, съгласно чието законодателство лицето е било за първи път задължително осигурено след споменатия период;

д)

когато е невъзможно да се определи точно периода от време, през който определени осигурителни периоди са завършени съгласно законодателството на една държава-членка, се приема, че тези периоди не се припокриват със завършени осигурителни периоди съгласно законодателството на друга държава-членка, и когато това е благоприятно, се вземат под внимание;

е)

когато, съгласно законодателството на една държава-членка определени осигурителни периоди се вземат предвид само ако са завършени в рамките на определен срок, институцията, която прилага това законодателство:

i)

взема предвид осигурителните периоди, завършени съгласно законодателството на друга държава-членка, ако те са завършени в рамките на посочения срок, или

ii)

удължава този срок за продължителността на осигурителните периоди, които изцяло или отчасти са завършени в рамките на посочения срок съгласно законодателството на друга държава-членка, когато съответните осигурителни периоди съгласно законодателството на втората държава-членка дават основание единствено за спиране на срока, през който трябва да бъдат завършени осигурителните периоди.

2.   Завършените осигурителни периоди съгласно законодателството на държава-членка, за която не се прилага регламентът, но които се вземат под внимание съгласно законодателството на тази държава-членка, за която се прилага настоящият регламент, се считат за осигурителни периоди, които следва да бъдат взети предвид за целите на сумирането.

3.   Когато завършените осигурителни периоди съгласно законодателството на една държава-членка се изразяват в различни единици спрямо тези, които се използват от законодателството на друга държава-членка, необходимото превръщане за целите на сумирането се извършва съобразно следните правила:

а)

когато работникът е работил при условията на шестдневна работна седмица:

i)

един ден е равен на осем часа, и обратно;

ii)

шест дни са равни на една седмица, и обратно;

iii)

26 дни са равни на един месец, и обратно;

iv)

три месеца или 13 седмици, или 78 дни са равни на едно тримесечие, и обратно;

v)

за превръщането на седмици в месеци и обратно, седмиците и месеците се превръщат в дни;

vi)

прилагането на предходните правила не води до образуването на обща сума на осигурителните периоди, завършени през една календарна година, по-голяма от 312 дни или 52 седмици, или 12 месеца, или четири тримесечия;

б)

когато работникът е работил при условията на петдневна работна седмица:

i)

един ден е равен на девет часа, и обратно;

ii)

пет дни са равни на една седмица, и обратно;

iii)

22 дни са равни на един месец, и обратно;

iv)

три месеца или 13 седмици, или 66 дни, са равни на едно тримесечие, и обратно;

v)

за превръщането на седмици в месеци и обратно, седмиците и месеците се превръщат в дни;

vi)

прилагането на предходните правила не води до образуването на обща сума на завършените осигурителни периоди през една календарна година по-голяма от 264 дни или 52 седмици, или 12 месеца, или четири тримесечия.

ГЛАВА 2

БОЛЕСТ И МАЙЧИНСТВО

Прилагане на разпоредбите на член 18 от регламента

Член 16

Удостоверяване на осигурителни периоди

1.   За да се позове на разпоредбите на член 18 от регламента, работникът представя на компетентната институция заявление, в което са посочени завършените осигурителни периоди съгласно законодателството, чийто субект е било лицето.

2.   Това заявление се издава по искане на работника от институцията или институциите на държавата-членка, на чието законодателство той последно е бил субект. Ако той не представи посоченото заявление, компетентната институция го получава директно от съответната институция или институции.

3.   Разпоредбите на параграфи 1 и 2 се прилагат по аналогия, ако, за да се удовлетворят изискванията на законодателството на компетентната държава, е необходимо да се вземат предвид преди това завършени осигурителни периоди съгласно законодателството на която и да е друга държава-членка.

Прилагане на разпоредбите на член 19 от регламента

Член 17

Обезщетения в натура в случай на пребиваване в държава-членка, различна от компетентната държава

1.   За да получава обезщетения в натура съгласно член 19 от регламента, работникът трябва да регистрира себе си и членовете на семейството си в институцията по мястото на своето пребиваване, като представи заявление, че той и членовете на семейството му имат право на посочените обезщетения. Това заявление, което по целесъобразност се основава на предоставената от работодателя информация, се издава от компетентната институция. Ако работникът или членовете на неговото семейство не представят посоченото заявление, институцията по място на пребиваване го получава директно от компетентната институция.

2.   Това заявление важи, докато институцията по място на пребиваване не получи уведомление за анулирането му. Въпреки това, когато посоченото заявление е издадено от френска институция, то важи само за срок от три месеца след датата на издаването му и трябва да се подновява на всеки три месеца.

3.   Ако работникът е сезонен работник, посоченото в параграф 1 заявление важи за целия срок на очакваната продължителност на сезонната работа, освен ако междувременно компетентната институция не уведоми институцията по място на пребиваване за неговото анулиране.

4.   Институцията по място на пребиваване информира компетентната институция за всяка извършена регистрация в съответствие с разпоредбите на параграф 1.

5.   При всяка молба за обезщетения в натура съответното лице представя необходимите документи с доказателствена стойност за отпускането на обезщетения в натура съгласно законодателството на държавата-членка, на чиято територия лицето пребивава.

6.   В случай на болнично лечение, институцията по място на пребиваване, в срок от три дни от узнаването на горния факт, уведомява компетентната институция за датата на постъпване в болница, за вероятната продължителност на болничното лечение и за датата на изписване от болницата. Въпреки това, не е необходимо да се извършва уведомление, когато разходите за обезщетенията в натура се изплащат на институцията по място на пребиваване под формата на еднократна сума.

7.   Институцията по място на пребиваване предварително уведомява компетентната институция за всяко решение във връзка с отпускането на обезщетения в натура, включени в списъка, посочен в член 24, параграф 2 от регламента. Компетентната институция разполага с 15 дни от датата на изпращане на такава информация, в които да направи мотивирано възражение; ако до изтичането на този срок не бъде направено такова възражение, институцията по място на пребиваване отпуска обезщетенията в натура. Когато такива обезщетения трябва да се отпуснат в изключително спешни случаи, институцията по място на пребиваване незабавно информира за това компетентната институция. Въпреки това, не е необходимо да се извършва уведомление за мотивираното възражение на компетентната институция, когато разходите за обезщетенията в натура се изплащат на институцията по място на пребиваване под формата на еднократна сума.

8.   Работникът или членовете на неговото семейство информират институцията по място на пребиваване за всяка промяна в положението им, която има вероятност да промени правото им на обезщетения в натура, по-специално за прекратяване или смяна на заетостта на работника или смяна на пребиваването или престоя на този работник или на член на неговото семейство. По същия начин, ако работникът престане да бъде осигурен или престане да има право на обезщетения в натура, компетентната институция съответно информира институцията по място на пребиваване. Институцията по място на пребиваване може по всяко време да изисква от компетентната институция да ѝ предоставя всякаква информация за осигуряването на работника или за правото му на обезщетения в натура.

9.   Две или повече държави-членки или компетентните органи на тези държави-членки, могат,след получаване на становището на Административната комисия, да договарят други разпоредби за прилагане.

Член 18

Парични обезщетения в случай на пребиваване в държава-членка, различна от компетентната държава

1.   За да получава парични обезщетения съгласно член 19, параграф 1, алинея б) от регламента, работник, в срок от три дни от началото на неработоспособността, подава молба до институцията по място на пребиваване, като представя уведомление, че е преустановил работа или удостоверение за неработоспособност, издадено от лекуващия лекар на съответния работник, ако това се предвижда от законодателството, което се прилага от компетентната институция или от институцията по мястото на пребиваване.

2.   Когато лекуващите лекари в страната по място на пребиваване не издават удостоверения за неработоспособност, съответният работник директно подава молба до институцията по място на пребиваване в определения срок от законодателството, прилагано от тази институция.

Тази институция незабавно изисква медицинско потвърждение на неработоспособността и съставяне на удостоверението, посочено в параграф 1. В това удостоверение се посочва предполагаемата продължителност на неработоспособността и същото незабавно се изпраща до компетентната институция.

3.   В случаите, в които не се прилагат разпоредбите на параграф 2, институцията по място на пребиваване възможно най-бързо, но във всички случаи в срок от три дни след датата, на която работникът е подал молба до нея, подлага лицето на медицински преглед, както ако въпросното лице бе осигурено в тази институция. В доклада на лекаря, извършил прегледа, се посочва по-специално предполагаемата продължителност на неработоспособността и в срок от три дни след датата на прегледа, институцията по място на пребиваване изпраща доклада на компетентната институция.

4.   Институцията по място на пребиваване впоследствие извършва всички необходими административни проверки или медицински прегледи на съответния работник, както ако той е бил осигурен в тази институция. Веднага щом установи, че работникът отново е годен за работа, тя съответно незабавно уведомява лицето и компетентната институция, като посочва датата на преустановяване на неговата неработоспособност. Без да се нарушават разпоредбите на параграф 6, уведомлението до съответния работник се счита за решение, взето от компетентната институция.

5.   Във всички случаи компетентната институция си запазва правото да подлага съответния работник на преглед от лекар по неин избор.

6.   Ако компетентната институция реши да не изплаща паричните обезщетения поради това, че работникът не е изпълнил формалностите, определени от законодателството на страната по място на пребиваване, или ако установи, че работникът отново е годен за работа, тя уведомява работника за решението си и едновременно с това изпраща екземпляр от това решение до институцията по място на пребиваване.

7.   Когато работникът започне отново работа, той съответно уведомява компетентната институция, ако такова уведомление се изисква съгласно прилаганото от тази институция законодателството.

8.   Компетентната институция изплаща паричните обезщетения по подходящ начин, по-конкретно чрез международен паричен превод и съответно информира институцията по място на пребиваване и работника. Когато паричните обезщетения се изплащат от институцията по място на пребиваване от името на компетентната институция, последната информира работника за правата му и уведомява институцията по място на пребиваване за размера на паричните обезщетения, датите за изплащане и максималния период, през който те следва да бъдат отпускани в съответствие със законодателството на компетентната държава.

9.   Две или повече държави-членки, или компетентните органи на тези държави-членки, могат, след получаване на становището на Административната комисия, да договарят други разпоредби за прилагане.

Прилагане на разпоредбите на член 20 от регламента

Член 19

Особени разпоредби за погранични работници и членове на техните семейства

В случай на погранични работници или на членове на техните семейства, могат да се изписват лекарствени средства, превръзки, очила и малки устройства и да се извършват лабораторни анализи и изследвания само на територията на държавата-членка, в която те са предписани или препоръчани, в съответствие с разпоредбите на законодателството на тази държава-членка.

Прилагане на разпоредбите на член 22 от регламента

Член 20

Обезщетения в натура в случай на престой в държава-членка, различна от компетентната държава — Специална хипотеза на работници, командировани другаде, и на работници, заети в международния транспорт, и членове на техните семейства

1.   За да получава обезщетения в натура за себе си или за членовете на неговото семейство, които го придружават по време на командировка, работник, който е включен в приложното поле на член 14, параграф 1, алинея а), i) или параграф 2, алинея а) от регламента, представя в институцията по място на престой удостоверението, посочено в член 11 от регламента за прилагане. Работник, който е представил такова удостоверение, се приема, че отговаря на условията за придобиване на правото на обезщетения в натура.

2.   За да получава обезщетения в натура за себе си или за придружаващите го членове на неговото семейство, работник в международния транспорт, който е включен в приложното поле на член 14, параграф 2, алинея б) от регламента, и който в хода на своята заетост отива на територията на държава-членка, различна от компетентната държава, възможно най-бързо представя на институцията по място на престой специално заявление, издадено от неговия работодател или негов представител през текущия календарен месец или през двата календарни месеца, предхождащи датата на подаване. В това заявление по-специално се посочва датата, от която работникът е нает от въпросния работодател, и името и адреса на компетентната институция; все пак, ако съгласно законодателството на компетентната държава от работодателя не се изисква да знае коя е компетентната институция, работникът писмено съобщава името и адреса на тази институция при подаване на завереното си заявление до институцията по място на престой. Работник, който е представил такова заявление, се приема, че отговаря на условията за придобиване на правото на обезщетения в натура. Ако работник не е в състояние да се свърже с институцията по място на престой преди да получи медицинско лечение, независимо от това той получава такова лечение при представяне на посоченото заявление все едно, че е осигурен в тази институция.

3.   Институцията по място на престой в тридневен срок изпраща запитване до компетентната институция, дали съответното лице отговаря на условията за придобиване на право на обезщетения в натура. Институцията по място на престой предоставя обезщетенията в натура до получаването на отговор от компетентната институция, но в продължение на не повече от 30 дни.

4.   Компетентната институция изпраща отговора си на институцията по място на престой в 10-дневен срок от получаване на запитването от тази институция. Ако отговорът е положителен, при необходимост, компетентната институция посочва максималния период, през който могат да се отпускат обезщетенията в натура съобразно прилаганото от нея законодателство, и институцията по място на престой продължава да предоставя въпросните обезщетения.

5.   Вместо удостоверението или завереното заявление, предвидени съответно в параграфи 1 и 2, работниците, включени в приложното поле на посочените параграфи, може да представят на институцията по място на престой заявление, в което се посочва, че са изпълнени условията за придобиване на правото на обезщетения в натура. При необходимост, в това заявление, което се издава от компетентната институция, по-конкретно се посочва максималния период, през който могат да се отпускат обезщетения в натура, съгласно законодателството на компетентната държава. В такъв случай не се прилагат разпоредбите на параграфи 1, 2, 3 и 4.

6.   Разпоредбите на член 17, параграфи 6, 7 и 9 от регламента за прилагане, се прилагат по аналогия.

7.   Обезщетенията в натура, които се предоставят по силата на презумпцията по параграфи 1 или 2, се възстановяват съгласно разпоредбите на член 36, параграф 1 от регламента.

Член 21

Обезщетения в натура в случай на престой в държава-членка, различна от компетентната държава — Работници, освен включените в приложното поле на член 20 от регламента за прилагане

1.   За да получава обезщетения в натура съгласно член 22, параграф 1, алинея а), i) от регламента, освен в случай, посочен в член 20 от регламента за прилагане, работник представя на институцията по място на престой заявление, в което се посочва, че лицето има право на обезщетения в натура. При необходимост, в това заявление, което се издава от компетентната институция по искане на заинтересованото лице, по възможност преди да напусне територията на държавата-членка, в която пребивава, по-конкретно, по целесъобразност, се посочва максималния период, през който могат да се отпускат обезщетения в натура съгласно законодателството на компетентната държава. Ако работникът не представи посоченото заверено заявление, институцията по място на престой го получава директно от компетентната институция.

2.   Разпоредбите на член 17, параграфи 6, 7 и 9 от регламента за прилагане се прилагат по аналогия.

Член 22

Обезщетения в натура за работници, които сменят пребиваването си или се завръщат в страната си на пребиваване, и за работници, които са получили разрешение да отидат в друга държава-членка с цел медицинско лечение

1.   За да получава обезщетения в натура съгласно член 22, параграф 1, алинея б), i) от регламента, работникът представя на институцията по място на пребиваване заверено заявление, че има право да продължава да получава въпросните обезщетения. При необходимост, в това заверено заявление, което се издава от компетентната институция, по-конкретно се посочва максималния период, през който могат да продължават да се отпускат такива обезщетения съгласно разпоредбите от законодателството на компетентната държава. По искане на заинтересованото лице, завереното заявление може да се издаде след неговото отпътуване, ако поради форсмажорни обстоятелства същото не може да се изготви преди това.

2.   Разпоредбите на член 17, параграфи 6, 7 и 9 от регламента за прилагане се прилагат по аналогия.

3.   Разпоредбите на параграфи 1 и 2 се прилагат по аналогия по отношение на разпоредбите за обезщетения в натура в случая, посочен в член 22, параграф 1, алинея в), i) от регламента.

Член 23

Обезщетения в натура за членове на семейството

Разпоредбите на членове 21 или 22 от регламента за прилагане, в зависимост от случая, се прилагат по аналогия по отношение на отпускането на обезщетения в натура на членове на семейството, в съответствие с предвиденото в член 23, параграф 3 от регламента.

Член 24

Парични обезщетения за работници в случай на престой в държава-членка, различна от компетентната държава

Разпоредбите на член 18 от регламента за прилагане се прилагат по аналогия по отношение на получаването на парични обезщетения съгласно член 22, параграф 1, алинея а), ii) от регламента. Въпреки това, без да се нарушава изискването за представяне на удостоверение за неработоспособност, работникът, който има престой на територията на държава-членка, без да упражнява там никаква професионална или търговска дейност, не е длъжен да представя уведомлението за преустановяване на работа, посочено в член 18, параграф 1 от регламента за прилагане.

Прилагане на разпоредбите на член 23, параграф 3 от регламента

Член 25

Заверено заявление за членовете на семейството, които следва да се вземат предвид при изчисляването на парични обезщетения

1.   За да получава обезщетения в съответствие с разпоредбите на член 23, параграф 3 от регламента, работникът представя на компетентната институция заверено заявление за членовете на семейството му, които пребивават на територията на държава-членка, различна от тази, в която се намира посочената институция.

2.   Това заверено заявление се издава от институцията по място на пребиваване на членовете на семейството.

То важи 12 месеца от датата на издаването му. То може да бъде подновявано, като в такъв случай същото ще бъде валидно от датата на подновяването му.

Работникът незабавно уведомява компетентната институция за настъпването на всяко обстоятелство, което налага изменение на въпросното заверено заявление. Това изменение влиза в сила от датата на настъпване на обстоятелството.

3.   Вместо завереното заявление, предвидено в параграф 1, компетентната институция може да изисква от работника да представи актуални документи за гражданско състояние във връзка с членовете на семейството му, които пребивават на територията на държава-членка, различна от тази, в която се намира посочената институция.

Прилагане на разпоредбите на член 25, параграф 1 от регламента

Член 26

Обезщетения за безработни лица, които отиват в държава-членка, различна от компетентната държава, за да търсят заетост там

1.   За да получава парични обезщетения и обезщетения в натура съгласно член 25, параграф 1 от регламента, за себе си и за членовете на своето семейство, безработното лице представя на институцията за осигуряване за болест на мястото, където е отишло, заверено заявление, което преди отпътуването си същото е изискало от компетентната институция за осигуряване за болест. Ако безработното лице не представи въпросното заверено заявление, институцията на мястото, където е отишло лицето, го получава от компетентната институция.

Това заверено заявление трябва да удостоверява наличието на право на посочените обезщетения при условията, определени в член 69, параграф 1, алинея а) от регламента; в него трябва да се посочва срока на действие на това право, като се отчитат разпоредбите на член 69, параграф 1, алинея в) от регламента; и да се посочва размера на паричните обезщетения, които следва да се предоставят, по целесъобразност, под формата на осигуровка за болест през гореспоменатия период в случай на неработоспособност или постъпване в болница.

2.   Институцията за осигуряване за безработица на мястото, където е отишло безработното лице, удостоверява върху екземпляр от завереното заявление, посочено в член 83 от регламента за прилагане, който се изпраща на институцията за осигуряване за болест на същото място, че са изпълнени условията, определени в член 69, параграф 1, алинея б) от регламента, и посочва датата, от която безработното лице получава обезщетения за осигуряване за безработица за сметка на компетентната институция.

Това заверено заявление важи за срока, определен в член 69, параграф 1, алинея в) от регламента, докато се изпълняват условията. Институцията за осигуряване за безработица на мястото, където е отишло безработното лице, в тридневен срок информира посочената институция за осигуряване за болест, ако условията престанат да бъдат удовлетворени.

3.   Разпоредбите на член 17, параграфи 6 и 7 от регламента за прилагане се прилагат по аналогия.

Прилагане на разпоредбите на член 25, параграф 3 от регламента

Член 27

Обезщетения в натура за членове на семейството на безработни лица в случай на пребиваване в държава-членка, различна от компетентната държава

Разпоредбите на член 17 от регламента за прилагане се прилагат по аналогия по отношение на отпускането на обезщетения в натура на членовете на семейството на безработни лица, когато въпросните членове на семейството пребивават на територията на държава-членка, различна от компетентната държава. При регистрирането на членовете на семейството на безработни лица, които получават обезщетения съгласно член 69, параграф 1 от регламента, трябва да се представи завереното заявление, посочено в член 26, параграф 1 от регламента за прилагане. Това заверено заявление важи за периода от време, през който могат да се отпускат обезщетенията съгласно член 69, параграф 1 от регламента.

Прилагане на разпоредбите на член 26 от регламента

Член 28

Обезщетения в натура за лица, претендиращи пенсия и за членове на техните семейства

1.   Съгласно разпоредбите на член 26, параграф 1 от регламента, за да получава обезщетения в натура на територията на държавата-членка, в която пребивава, лице, което претендира пенсия и членовете на неговото семейство се регистрират в институцията по място на пребиваване, като представят заверено заявление, че съгласно законодателството на друга държава-членка лицето има право на посочените обезщетения за себе си и за членовете на неговото семейство. Това заверено заявление се издава от институцията на въпросната друга държава-членка, която отговаря за обезщетенията в натура.

2.   Институцията по място на пребиваване информира институцията, която е издала завереното заявление, за всяка извършена регистрация в съответствие с разпоредбите на параграф 1.

Прилагане на разпоредбите на член 28 от регламента

Член 29

Обезщетения в натура за пенсионери и членове на техните семейства, които не пребивават в държава-членка, съгласно чието законодателство те имат право на обезщетения

1.   Съгласно член 28, параграф 1 от регламента, за да получава обезщетения в натура на територията на държавата-членка, в която пребивава, пенсионер и членовете на неговото семейство се регистрират в институцията по място на пребиваване, като представят заверено заявление, удостоверяващо, че пенсионерът има право на посочените обезщетения за себе си и за членовете на неговото семейство съгласно законодателството или едно от законодателствата, според които се дължи пенсия.

2.   Това заверено заявление се издава по искане на пенсионера от институцията или една от институциите, които отговарят за изплащането на пенсията, или по целесъобразност, от институцията, която е оправомощена да определя правото на обезщетения в натура, веднага щом пенсионерът отговаря на условията за придобиване на право на такива обезщетения. Ако пенсионерът не представи завереното заявление, институцията по място на пребиваване го получава директно от институцията или институциите, които отговарят за изплащането на пенсията, или по целесъобразност, от институцията, която е оправомощена да издава такова заверено заявление. Докато чака да получи това заверено заявление, институцията по място на пребиваване може, въз основа на приетите от нея документи с доказателствена стойност, временно да регистрира пенсионера и членовете на неговото семейство. Тази регистрация не се прилага от институцията, която отговаря за изплащането на обезщетения в натура, докато институцията по място на пребиваване е издала предвиденото в параграф 1 заверено заявление.

3.   Институцията по място на пребиваване информира институцията, която е издала предвиденото в параграф 2 заверено заявление, за всяка извършена регистрация в съответствие с разпоредбите на посочения параграф.

4.   При подаване на молба за обезщетения в натура пенсионерът трябва да докаже на институцията по място на пребиваване, чрез разписката или извлечение от паричен превод за последното извършено плащане, че той продължава да има право на пенсия.

5.   Пенсионерът или членовете на неговото семейство информират институцията по място на пребиваване за всяка промяна в положението им, която би повлияла на правото им на обезщетения в натура, по-специално за всяко спиране или отнемане на пенсията и за всяка промяна на пребиваването им. Институциите, които отговарят за пенсията, също информират институцията по място на пребиваване на пенсионера за всяка такава промяна.

6.   Административната комисия определя, доколкото е необходимо, процедурата за определяне на институцията, за чиято сметка са разходите за изплащането на обезщетения в натура в случая, посочен в член 28, параграф 2, алинея б) от регламента.

Прилагане на разпоредбите на член 29 от регламента

Член 30

Обезщетения в натура за членове на семейството, които пребивават в държава-членка, различна от държавата, в която пребивава пенсионерът

1.   Съгласно разпоредбите на член 29, параграф 1 от регламента, за да получават обезщетения в натура на територията на държавата-членка, в която пребивават, членовете на семейството се регистрират в институцията по мястото на пребиваване, като подават документите с доказателствена стойност, които се изискват от прилаганото от тази институция законодателство за отпускането на такива обезщетения на членове на семейството на пенсионер, заедно със заверено заявление, че пенсионерът има право на обезщетения в натура за себе си и за членовете на неговото семейство. Това заверено заявление, което се издава от институцията по място на пребиваване на пенсионера, важи докато институцията по място на пребиваване на членовете на неговото семейство не бъде уведомена за анулирането му. Въпреки това, когато посоченото заверено заявление е издадено от френска институция, то важи само за срок от една година след датата на издаването му и трябва да се подновява ежегодно.

2.   При подаване на молба за обезщетения в натура членовете на семейството представят на институцията по мястото на пребиваването им завереното заявление, посочено в параграф 1, ако прилаганото от тази институция законодателство предвижда такава молба да се придружава от доказателства за наличие на право на пенсия.

3.   Институцията по място на пребиваване на пенсионера информира институцията по място на пребиваване на членовете на семейството за спирането или отнемането на пенсията, както и за всяка промяна на пребиваването на пенсионера. Институцията по място на пребиваване на членовете на семейството може по всяко време да изисква от институцията по място на пребиваване на пенсионера да ѝ предоставя всякаква информация относно правото на обезщетения в натура.

4.   Членовете на семейството информират институцията по мястото на тяхното пребиваване за всяка промяна в положението им, която има вероятност да промени правото им на обезщетения в натура, по-специално за всяка промяна на пребиваването.

Прилагане на разпоредбите на член 31 от регламента

Член 31

Обезщетения в натура за пенсионери и членове на техните семейства, които имат престой в държава-членка, различна от държавата на тяхното пребиваване

1.   За да получава обезщетения в натура съгласно член 31 от регламента, пенсионер представя пред институцията по място на престой заверено заявление, че има право на такива обезщетения. По целесъобразност, в това заверено заявление, което се издава от институцията по място на пребиваване на пенсионера, по възможност преди той да напусне територията на държавата-членка, в която пребивава, по-конкретно се посочва максималния период, през който могат да се отпускат обезщетения в натура съгласно законодателството на тази държава-членка. Ако пенсионерът не представи въпросното заверено заявление, институцията по място на престой го получава директно от институцията по място на пребиваване.

2.   Разпоредбите на член 17, параграфи 6, 7 и 9 от регламента за прилагане се прилагат по аналогия. В такъв случай, институцията по място на пребиваване на пенсионера се счита за компетентна институция.

3.   Разпоредбите на параграфи 1 и 2 се прилагат по аналогия по отношение на отпускането на обезщетения в натура на членовете на семейството, включени в приложното поле на член 31 от регламента.

Прилагане на разпоредбите на член 35, параграф 1 от регламента

Член 32

Институции, в които работниците в мини и сходни предприятия и членовете на техните семейства могат да подават молби, когато имат престой или пребивават в държава-членка, различна от компетентната държава

1.   В случаите, посочени в член 35, параграф 1 от регламента, и когато в страната на престой или пребиваване предвидените обезщетения по схемата за здравно осигуряване или осигуряване за майчинство за работници, извършващи физически труд в стоманодобивната промишленост, са еднакви с предвидените обезщетения по специалната схема за работниците в мини и сходни предприятия, работниците, които спадат към последната категория, и членовете на техните семейства могат да подават молби в най-близката институция, посочена в приложение 3 към регламента за прилагане, намираща се на територията на държавата-членка, в която имат престой или пребивават, дори и ако последната е институция по приложимата схема за работници, извършващи труд в стоманодобивната промишленост, която в такъв случай предоставя тези обезщетения.

2.   Когато предвидените обезщетения по специалната схема за работниците в мини и сходни предприятия са по-благоприятни, такива работници или членовете на техните семейства имат право да избират да подават молби или в институцията, която отговаря за прилагането на тази схема, или в най-близката институция на територията на държавата-членка, в която те имат престой или пребивават, която прилага схемата за работниците в стоманодобивната промишленост. В последния случай, въпросната институция обръща внимание на съответното лице на факта, че при подаване на молба до институцията, която отговаря за прилагането на гореспоменатата специална схема, то ще получава по-благоприятни обезщетения; освен това, тя трябва да го информира за името и адреса на тази институция.

Прилагане на разпоредбите на член 35, параграф 3 от регламента

Член 33

Отчитане на периода, през който вече са предоставяни обезщетения от институцията на друга държава-членка

С цел прилагане на разпоредбите на член 35, параграф 3 от регламента, институцията на държава-членка, която следва да предоставя обезщетения, може да изисква от институцията на друга държава-членка да ѝ предостави информация за периода, през който последната институция вече е предоставяла обезщетения за същия случай на болест или майчинство.

Възстановяване от компетентната институция на една държава-членка на извършените разходи по време на престой в друга държава-членка

Член 34

1.   Ако по време на престоя на работника в държава-членка, различна от компетентната държава, е невъзможно да се изпълнят формалностите, предвидени в член 20, параграфи 1, 2 и 5 и членове 21, 23 и 31 от регламента за прилагане, при подаване на молба от съответното лице, разходите му се възстановяват от компетентната институция по място на престой.

2.   По искане на компетентната институция, институцията по място на престой ѝ предоставя цялата необходима информация за тези ставки.

ГЛАВА 3

ИНВАЛИДНОСТ, СТАРОСТ И СМЪРТ (ПЕНСИИ)

Подаване и проучване на заявления за обезщетения

Член 35

Заявления за обезщетения за инвалидност, когато работникът е бил осигурен само съгласно законодателството, посочено в приложение III към регламента, и в случая, посочен в член 40, параграф 2 от регламента

1.   За да получава обезщетения съгласно членове 37, 38 и 39 от регламента, включително в случаите, посочени в член 40, параграф 2, член 42, параграфи 1 и 2 от регламента, работник подава заявление или до институцията на държавата-членка, на чието законодателство е бил субект при настъпване на неработоспособността, последвана от инвалидност, или на увеличаването на степента на инвалидност, или до институцията по място на пребиваване, която след това изпраща заявлението на първата институция, като посочва датата, на която същото е подадено; тази дата се счита за дата на подаване на заявлението пред първата институция. Въпреки това, ако са били отпускани парични обезщетения за здравно осигуряване, по целесъобразност, датата, на която е прекратено отпускането на тези обезщетения, трябва да се счита за дата на подаване на заявлението за пенсия.

2.   В случая, посочен в член 41, параграф 1, алинея б) от регламента, институцията, в която последно е било осигурено лицето, претендиращо обезщетение, уведомява институцията, която първоначално е отговаряла за изплащането на обезщетенията, за размера и датата, от която следва да се отпускат дължимите обезщетения съгласно прилаганото от нея законодателство. Считано от тази дата, дължимите обезщетения преди увеличаването на степента на инвалидност се анулират или намаляват до размер, който не надвишава добавката, посочена в член 41, параграф 1, алинея в) от регламента.

3.   Разпоредбите на параграф 2 не се прилагат в случая, посочен в член 41, параграф 1, алинея г) от регламента. В този случай институцията, в която последно е било осигурено лицето, претендиращо обезщетение, се обръща към холандската институция за установяване на дължимия от тази институция размер.

Член 36

Заявления за обезщетения за старост и обезщетения на преживял съпруг (без обезщетения за сираци) и обезщетения за инвалидност в случаи, които не са посочени в член 35 от регламента за прилагане

1.   За да получава обезщетения съгласно разпоредбите на членове 40 до 51 от регламента, освен в случаите, посочени в член 35 от регламента за прилагане, съответното лице подава заявление до институцията по място на пребиваване съобразно предвидения за това ред от прилаганото от тази институция законодателство. Ако работникът не е завършил осигурителни периоди съгласно това законодателство, институцията по място на пребиваване препраща заявлението до институцията на държавата-членка, на чието законодателство лицето, претендиращо обезщетение, е било последно субект, като посочва датата на подаване на заявлението. Тази дата се счита за дата на подаване на заявлението до последно посочената институция.

2.   Когато лице, претендиращо обезщетение, пребивава на територията на държава-членка, според законодателството на която работникът не е завършил осигурителни периоди, той може да изпрати заявлението си до институцията на държавата-членка, на чието законодателство той последно е бил субект.

3.   Когато лице, претендиращо обезщетение, пребивава на територията на държава, която не е държава-членка, той подава заявлението си до компетентната институция на държавата-членка, на чието законодателство работникът последно е бил субект.

Ако лицето, претендиращо обезщетени, подаде заявлението си до институцията на държавата-членка, чийто гражданин е, последната препраща заявлението на компетентната институция.

4.   Заявление за обезщетения, което е изпратено до институцията на една държава-членка, автоматично предполага едновременното отпускане на обезщетения съгласно законодателството на всички въпросни държави-членки, на чиито условия отговаря лицето, претендиращо обезщетение, освен когато съгласно разпоредбите на член 44, параграф 2 от регламента лицето, претендиращо обезщетение, иска отлагане на всички обезщетения за старост, на които би имал право съгласно законодателството на една или повече държави-членки.

Член 37

Документи и информация, които следва да съпътстват заявленията за обезщетения, посочени в член 36 от регламента за прилагане

Подаването на заявленията, посочени в член 36 от регламента за прилагане, се подчинява на следните правила:

а)

към заявлението се прилагат необходимите оправдателни документи, а самото заявление трябва да се подаде по образеца, предвиден от законодателството:

i)

на държавата-членка, на чиято територия пребивава заявителят, в случая, посочен в член 36, параграф 1;

ii)

на държавата-членка, чийто субект последно е бил работникът, в случаите, предвидени в член 36, параграфи 2 и 3;

б)

точността на предоставената от лицето, претендиращо обезщетение, информация трябва да се установи чрез приложени към заявлението официални документи или да се потвърди от компетентните органи на държавата-членка, на чиято територия пребивава лицето, претендиращо обезщетение;

в)

лицето, претендиращо обезщетение, трябва да посочи, доколкото е възможно, институцията или институциите, които отговарят за осигуряването за инвалидност, старост или смърт (пенсии) на която и да е държава-членка, в която работникът е бил осигурен, или работодателя или работодателите, за които той е работил на територията на която и да е държава-членка, чрез представяне на всички евентуално притежавани от него удостоверения за заетост;

г)

ако, съгласно разпоредбите на член 44, параграф 2 от регламента, лицето, претендиращо обезщетение, иска да се отложи отпускането на всякакви обезщетения за старост, на които евентуално има право съгласно законодателството на една или повече държави-членки, той трябва да посочи законодателството, съгласно което претендира обезщетения.

Член 38

Заверени заявления за членовете на семейството, които следва да се вземат предвид при установяване на размера на обезщетението

1.   За да получава обезщетения съгласно разпоредбите на член 39, параграф 4 или член 47, параграф 3 от регламента, лицето, претендиращо обезщетение, трябва да представи заверено заявление за членовете на семейството си, без децата, които пребивават на територията на държава-членка, различна от тази, в която се намира институцията, която отговаря за отпускането на обезщетения.

Това заверено заявление се издава от институцията за здравно осигуряване по място на пребиваване на членовете на семейството или от друга институция, определена от компетентния орган на държавата-членка, на чиято територия същите пребивават. Разпоредбите на втора и трета алинея на член 25, параграф 2 от регламента за прилагане се прилагат по аналогия.

Вместо завереното заявление, предвидено в първа алинея, институцията, която отговаря за отпускането на обезщетения, може да изисква от лицето, претендиращо обезщетение да представи актуални документи за гражданско състояние за членовете на семейството му, без децата, които пребивават на територията на държава-членка, различна от тази, в която се намира посочената институция.

2.   В случая по параграф 1, ако прилаганото от съответната институция законодателство изисква членовете на семейството да живеят под един покрив с пенсионера, фактът, че въпросните членове на семейството, които не отговарят на това условие, но въпреки всичко са главно на издръжка на лицето, претендиращо обезщетение, се установява чрез документи, доказващи, че горното лице им изпраща редовно част от своите доходи.

Член 39

Проучване на заявления за обезщетения за инвалидност, когато работникът е бил осигурен само съгласно законодателствата, посочени в приложение III към регламента

1.   Ако работникът е подал заявление за обезщетения за инвалидност и институцията установи, че се прилагат разпоредбите на член 37, параграф 1 от регламента, при необходимост тази институция получава от институцията, при която последно е било осигурено заинтересованото лице, заверено заявление за завършените от него осигурителни периоди съгласно прилаганото от последнопосочената институция законодателство.

2.   Когато, с оглед удовлетворяване на условията на законодателството на компетентната държава, е необходимо да се вземат предвид преди това завършени осигурителни периоди съгласно законодателството на която и да е друга държава-членка, разпоредбите на параграф 1 се прилагат по аналогия.

3.   В случая, посочен в член 39, параграф 3 от регламента, институцията, която е проучила случая на лицето, претендиращо обезщетение, изпраща преписката му на институцията, при която съответното лице последно е било осигурено.

4.   Разпоредбите на членове 41—50 от регламента за прилагане не се прилагат за проучването на заявленията, посочени в параграфи 1, 2 и 3.

Член 40

Определяне на степента на инвалидност

За да определи степента на инвалидност, институцията на държавата-членка взема под внимание получените от институцията на всяка друга държава-членка документи и медицински доклади, както и информация от административно естество. Въпреки това, всяка институция си запазва правото да изисква лицето, претендиращо обезщетение, да бъде прегледано от лекар по неин избор, освен в случаите, когато се прилагат разпоредбите на член 40, параграф 3 от регламента.

Проучване на заявления за обезщетения за инвалидност, старост и за преживели наследници в случаите, посочени в член 36 от регламента за прилагане

Член 41

Определяне на проучващата институция

1.   Заявленията за обезщетения се проучват от институцията, наричана по-нататък „проучващата институция“, до която са изпратени или препратени в съответствие с разпоредбите на член 36 от регламента за прилагане.

2.   Проучващата институция незабавно уведомява чрез специален формуляр всички заинтересовани институции за подадените заявления за обезщетения така, че заявленията да могат едновременно и незабавно да се проучват от всички тези институции.

Член 42

Формуляри, които следва да се използват за проучването на заявления за обезщетения

1.   При проучването на заявления за обезщетения проучващата институция използва формуляр, който по-специално ще включва заявление и обобщена справка за завършените от работника осигурителни периоди съгласно законодателството на съответната държава-членка.

2.   Когато се препращат до институцията на всяка друга държава-членка, тези формуляри играят ролята на оправдателни документи.

Член 43

Процедура, която заинтересована институция трябва да следва при проучването на заявление

1.   Проучващата институция вписва във формуляра, предвиден в член 42, параграф 1 от регламента за прилагане, завършените осигурителни периоди съгласно прилаганото от нея законодателство и изпраща екземпляр от този формуляр до институцията, която отговаря за осигуряването за инвалидност, старост или смърт (пенсии) на която и да е държава-членка, в която работникът е бил осигурен, като по целесъобразност, прилага всички евентуално представени от лицето, претендиращо обезщетение, удостоверения за заетост.

2.   Когато участва само една друга институция, тази институция попълва въпросния формуляр, в който посочва:

а)

завършените осигурителни периоди съгласно прилаганото от нея законодателство;

б)

размера на обезщетението, за което заявителят може да претендира само по отношение на тези осигурителни периоди;

в)

теоретичния размер и действителния размер на обезщетенията, изчислени в съответствие с разпоредбите на член 46, параграф 2 от регламента.

Така попълненият формуляр се връща на проучващата институция.

Ако, при отчитане само на завършените осигурителни периоди съгласно прилаганото законодателство от институцията на втората държава-членка, се придобива право на обезщетения, и ако размерът на обезщетението, съответстващо на тези периоди, може веднага да се определи, като се има предвид, че процедурата по изчисляване, предвидена в алинея в), изисква значително по-дълъг период от време, формулярът се връща на проучващата институция, заедно с информацията, посочена в алинеи а) и б); информацията, посочена в алинея в), се изпраща възможно най-бързо на проучващата институция.

3.   Ако в процеса участват две или повече други институции, всяка от тези институции попълва въпросния формуляр, като посочва завършените осигурителни периоди съгласно прилаганото от нея законодателство и връща формуляра на проучващата институция.

Ако, при отчитане само на завършените осигурителни периоди съгласно прилаганото законодателство от една или повече от тези институции, се придобива право на обезщетения, и ако размерът на обезщетението, съответстващо на тези периоди, може веднага да се определи, проучващата институция едновременно се уведомява за този размер и за осигурителните периоди; ако определянето на посочения размер предполага известно забавяне, проучващата институция се уведомява за този размер веднага, след като той бъде определен.

При получаване на всички формуляри, предоставящи информация за осигурителните периоди, и по целесъобразност, за дължимата сума или суми съгласно законодателството на една или повече от заинтересованите държави-членки, проучващата институция изпраща екземпляр от така попълнените формуляри до всяка от заинтересованите институции; всяка такава институция посочва върху тях теоретичния размер и действителния размер на обезщетенията, изчислени в съответствие с разпоредбите на член 46, параграф 2 от регламента, след което връща формуляра на проучващата институция.

4.   Веднага, щом проучващата институция, след като е получила информацията, посочена в параграфи 2 или 3, установи, че следва да се приложат разпоредбите на член 40, параграф 2 или член 48, параграфи 2 или 3 от регламента, тя съответно информира за това останалите заинтересовани институции.

5.   В случая, предвиден в член 37, алинея г) от регламента за прилагане, институциите на държавите-членки, на чието законодателство лицето, претендиращо обезщетение, е било субект, но пред които е подало молба за отлагане на отпускането на обезщетенията, вписват във формуляра, предвиден в член 42, параграф 1 от регламента за прилагане, само завършените от лицето, претендиращо обезщетение, осигурителни периоди съгласно прилаганото от тях законодателство.

Член 44

Институция, която е оправомощена да взема решение за степента на инвалидност

1.   Съобразно разпоредбите на параграфи 2 и 3, проучващата институция е единствено оправомощена да взема решението по член 40, параграф 3 от регламента относно степента на инвалидност на лицето, претендиращо обезщетение. Тя взема такова решение веднага, щом е в състояние да определи, дали, след като по целесъобразност бъдат взети предвид разпоредбите на член 45 от регламента, са изпълнени определените от прилаганото от нея законодателство условия за придобиване на право на обезщетения. Тя незабавно уведомява за такова решение другите заинтересовани институции.

2.   Ако, след като бъдат взети предвид разпоредбите на член 45 от регламента, не са изпълнени другите условия за придобиване на право на обезщетения, освен тези, които са свързани със степента на инвалидност, определени от прилаганото от проучващата институция законодателство, тази институция незабавно уведомява компетентната институция за инвалидност на другата държава-членка, на чието законодателство работникът последно е бил субект.

Тази институция, ако са изпълнени определените от прилаганото от нея законодателство условия за придобиване на право на обезщетения, е оправомощена да взема решения относно степента на инвалидност на лицето, претендиращо обезщетение; тя незабавно уведомява за решението си другите заинтересовани институции.

3.   При необходимост, въпросът може при същите условия да се отнесе обратно до компетентната институция за инвалидност на държавата-членка, на чието законодателство работникът е бил субект първо.

Член 45

Условно изплащане на обезщетения и авансово изплащане на обезщетения

1.   Ако проучващата институция установи, че лицето, претендиращо обезщетение, има право на обезщетения съгласно прилаганото от нея законодателство, без да e необходимо да се вземат предвид завършените осигурителни периоди съгласно законодателството на други държави-членки, тя незабавно изплаща тези обезщетения условно.

2.   Ако заявителят няма право на обезщетения съгласно параграф 1, но от предоставената информация на проучващата институция съгласно разпоредбите на член 43, параграфи 2 или 3 от регламента за прилагане личи, че се придобива право на обезщетения съгласно законодателството на друга държава-членка, като се вземат предвид само завършените осигурителни периоди съгласно това законодателство, институцията, която прилага въпросното законодателство, условно изплаща обезщетенията веднага, след като проучващата институция я информира за това нейно задължение.

3.   Ако в случая, посочен в параграф 2, се придобива право на обезщетения съгласно законодателството на повече от една държава-членка, като се вземат предвид само завършените осигурителни периоди съгласно всяко едно от тези законодателства, отговорна за условното изплащане на обезщетенията е институцията, която първа е информирала проучващата институция за наличието на такова право; проучващата институция е длъжна да информира останалите заинтересовани институции.

4.   Институцията, която трябва да изплаща обезщетенията съгласно разпоредбите на параграфи 1, 2 или 3, незабавно информира лицето, претендиращо обезщетение, като изрично му обръща внимание, че предприетата мярка има условен характер и не подлежи на обжалване.

5.   Ако на лицето, претендиращо обезщетение, не се дължи никакво условно обезщетение съгласно разпоредбите на параграфи 1, 2 или 3, но от получената информация личи, че се придобива право съгласно разпоредбите на член 46, параграф 2 от регламента, проучващата институция му изплаща подходящ, подлежащ на възстановяване, аванс, чийто размер е възможно най-близък до сумата, която вероятно ще му бъде отпусната съгласно разпоредбите на член 46, параграф 2 от регламента.

6.   Две или повече държави-членки или компетентните органи на тези държави-членки могат да се споразумеят да прилагат други методи за условно изплащане на обезщетения в случаите, когато са заинтересовани само институциите на тези държави.

Административната комисия се уведомява за всички такива споразумения, сключени по този въпрос.

Член 46

Изчисляване на обезщетения в случай на натрупване на осигурителни периоди

1.   За изчисляването на теоретичния и действителния размер на обезщетенията в съответствие с разпоредбите на член 46, параграф 2, алинеи а) и б) от регламента, се прилагат правилата, предвидени в член 15, параграф 1, алинеи б), в) и г) от регламента за прилагане.

Така изчислената действителна сума се увеличава със сумата, която съответства на периодите на доброволно или продължено осигуряване по избор и се определя в съответствие със законодателството, съгласно което тези осигурителните периоди са завършени.

2.   За целите на член 46, параграф 3 от регламента сумите на обезщетението, съответстващи на периодите на доброволно или продължено осигуряване по избор, не се вземат предвид.

3.   Параграфи 1 и 2 се прилагат по аналогия в случай на допълващо осигуряване по избор, посочено във втора алинея на член 15, параграф 3 от регламента.

За целите на германското законодателство, вноските, които не се вземат предвид по член 15, параграф 1, алинея б) от регламента за прилагане, се вземат предвид при изчисляването на допълнителните суми на допълващото осигуряване по избор. Параграфи 1 и 2 се прилагат по аналогия.

Член 47

Окончателно изчисляване на сумата на дължимите обезщетения от институциите, прилагащи член 46, параграф 3 от регламента

В случая, посочен във втора алинея на член 46, параграф 3 от регламента, проучващата институция изчислява и информира всички заинтересовани институции за окончателния размер на обезщетенията, които всяка институция трябва да отпусне.

Член 48

Уведомяване на лицето, претендиращо обезщетение за решенията на институциите

1.   Окончателните решения, взети от всяка от заинтересованите институции, вземайки предвид, когато е необходимо, уведомяването, посочено в член 47 от регламента за прилагане, се изпращат на проучващата институция. Всяко решение трябва да определи правните средства за защита и разрешените срокове за обжалване, предвидени в съответното законодателство.

След като бъдат получени всички тези решения, проучващата институция ги съобщава на лицето, претендиращо обезщетение, на неговия собствен език посредством обобщено заявление, към което се прилагат горепосочените решения. Допустимите срокове за обжалване започват да текат едва от датата на получаване на обобщеното заявление от лицето, претендиращо обезщетение.

2.   При изпращане на лицето, претендиращо обезщетение, на обобщеното заявление, предвидено в параграф 1, проучващата институция същевременно изпраща екземпляр до всяка от заинтересованите институции, към който прилага екземпляр от решенията на другите институции.

Член 49

Преизчисляване на обезщетения

1.   Разпоредбите на членове 45 и 47 от регламента за прилагане се прилагат по аналогия за прилагането на член 49, параграфи 2 и 3 и член 51, параграф 2 от регламента.

2.   В случай на преизчисляване, отнемане или спиране на обезщетение, институцията, която е взела това решение, трябва незабавно да уведоми за това заинтересованото лице и всяка институция, в която заинтересованото лице има установено право на обезщетение, ако е необходимо, чрез посредничеството на проучващата институция. Решението трябва да определи правните средства за защита и разрешените срокове за обжалване, предвидени от съответното законодателство. Сроковете за обжалване започват да текат единствено от датата на получаване на решението от заинтересованото лице.

Член 50

Мерки за ускоряване на отпускането на обезщетения

1.

а)

i)

Когато работник, който е гражданин на една държава-членка, стане субект на законодателството на друга държава-членка, компетентната институция за пенсиите на последната държава-членка с помощта на всички средства, с които разполага в момента на регистрирането на съответния работник, изпраща на органа, определен от компетентния орган на същата държава-членка (страна на заетост), цялата информация за установяване на самоличността на работника, датата на встъпване в отношения на заетост и името на споменатата компетентна институция и определения от тази институция осигурителен номер;

ii)

освен това, компетентната институция, посочена в подточка i), доколкото е възможно, изпраща също на органа, определен в съответствие с разпоредбите на подточка i), всякаква друга информация, която може да улесни и ускори финалното отпускане на пенсиите;

iii)

такава информация се изпраща, при определените от Административната комисия условия, на органа, който е определен от компетентния орган на съответната държава-членка;

iv)

за прилагането на разпоредбите на подточки i), ii) и iii), лицата без гражданство и бежанците се считат за граждани на държавата-членка, на чието законодателство първо са били субекти;

б)

по искане на работника или на институцията, в която той понастоящем е осигурен, съответните институции изготвят осигурителна справка за него най-късно една година преди датата, на която лицето ще достигне пенсионна възраст.

2.   Административната комисия определя начините за прилагане на разпоредбите на параграф 1.

Административни проверки и медицински прегледи

Член 51

1.   Когато лице, което получава обезщетения, и по-конкретно:

а)

обезщетения за инвалидност;

б)

обезщетения за старост, които се отпускат в случай на неработоспособност;

в)

обезщетения за старост, които се отпускат на възрастни безработни лица;

г)

обезщетения за старост, които се отпускат в случай на преустановяване на професионална или търговска дейност;

д)

обезщетения за преживели лица, които се отпускат в случай на инвалидност или неработоспособност;

е)

обезщетения, които се отпускат при условие, че средствата за издръжка на получателя не надвишават определен таван,

има престой или пребивава на територията на държава-членка, различна от държавата, в която се намира институцията, която отговаря за изплащането, по искане на тази институция се извършват административни проверки и медицински прегледи от институцията по място на престой или място на пребиваване на получателя съобразно реда, определен от прилаганото от последно посочената институция законодателство. Въпреки това, институцията, която отговаря за изплащането, си запазва правото да подлага получателя на преглед от лекар по неин избор.

2.   Ако се установи, че посоченият в параграф 1 получател е заето лице или има средства за издръжка, които надвишават определения таван, институцията по място на престой или място на пребиваване изпраща доклад на институцията, която отговаря за изплащането, и която е поискала извършването на проверката или прегледа. По-специално, в този доклад се посочва естеството на заетостта, размера на доходите или средствата, с които лицето е разполагало през последното завършено тримесечие, обичайно изплащаното възнаграждение в същата област на работник на същото ниво като заинтересованото лице в упражняваната от него професия преди да стане инвалид през референтен период, който се определя от институцията, която отговаря за изплащане на обезщетенията, и по целесъобразност, становището на медицински специалист относно здравословното състояние на съответното лице.

Член 52

Когато, след спиране на обезщетенията, които е получавало, заинтересованото лице възстанови правото си на обезщетения, докато пребивава на територията на държава-членка, различна от компетентната държава, заинтересованите институции взаимно си обменят цялата съответна информация с оглед възобновяване на предоставянето на въпросните обезщетения.

Изплащане на обезщетения

Член 53

Начин за изплащане на обезщетения

1.   Ако институцията, която отговаря за плащанията в дадена държава-членка, не изплаща директно дължимите обезщетения на лицата, които имат право на обезщетения, и които пребивават на територията на друга държава-членка, по искане на институцията, която отговаря за плащанията, тези обезщетения се изплащат от органа за връзка на последната държава-членка или от институцията по място на пребиваване на въпросните лица, които имат право на обезщетения съобразно реда, предвиден в членове 54—58 от регламента за прилагане; ако институцията, която отговаря за плащанията, директно изплаща обезщетенията на лицата, които имат право на тях, тя уведомява за това институцията по място на пребиваване. Процедурата за изплащане, която трябва да се прилага от институциите на държавите-членки, е посочена в приложение 6.

2.   Две или повече държави-членки или компетентните органи на тези държави могат да договарят други процедури за изплащането на обезщетения в случаите, когато компетентните институции на тези държави-членки са единствените заинтересовани институции. Административната комисия бива уведомена за всички сключени по този въпрос споразумения.

3.   Разпоредбите на споразумения за изплащането на обезщетения, които се прилагат в деня преди влизането в сила на регламента, продължават да се прилагат при условие, че са изброени в приложение 5.

Член 54

Уведомяване на разплащателния орган за подробния график на подлежащите на извършване плащания

Институцията, която отговаря за изплащането на обезщетения, изпраща на органа за връзка на държавата-членка, на чиято територия пребивава лицето, което има право на обезщетения, или на институцията по място на пребиваване (двете наричани по-нататък „разплащателен орган“) подробен график за плащанията на подлежащите на извършване плащания, който следва да бъде получен от разплащателния орган не по-късно от 20 дни преди датата, на която стават дължими тези обезщетения.

Член 55

Плащане на дължими суми по сметката на разплащателния орган

1.   Десет дни преди датата, на която обезщетенията стават дължими, институцията, която отговаря за изплащането, плаща необходимата сума за плащанията, посочени в графика, предвиден в член 54 от регламента за прилагане, във валутата на държавата-членка, на чиято територия се намира институцията. Плащането се извършва чрез националната банка или чрез друга банка на държавата-членка, на чиято територия се намира институцията, която отговаря за плащането, по открита сметка на името на националната банка или друга банка на държавата-членка, на чиято територия се намира разплащателният орган, в полза на този орган. Институцията, която отговаря за плащането, същевременно изпраща уведомление за плащането до разплащателния орган.

2.   Банката, по чиято сметка е извършено плащането, кредитира разплащателния орган с обменната стойност на плащането във валутата на държавата-членка, на чиято територия се намира въпросният орган.

3.   Наименованията и седалищата на банките, посочени в параграф 1, са изброени в приложение 7.

Член 56

Изплащане на дължими суми от разплащателния орган на лицата, които имат право на обезщетения

1.   Плащанията, посочени в графика, предвиден в член 54 от регламента за прилагане, се изплащат на лицата, които имат право на обезщетения, от разплащателния орган от името на институцията, която отговоря за плащането. Такива плащания се извършват съобразно реда, определен от прилаганото от разплащателния орган законодателство.

2.   Веднага, щом разплащателният орган или всеки друг определен орган узнае за обстоятелство, което дава основание за спиране или отнемане на обезщетения, той преустановява всички плащания. Същото важи и за случая, когато лицето, което има право на обезщетения, смени пребиваването си на територията на друга държава.

3.   Разплащателният орган уведомява институцията, която отговаря за изплащането на обезщетения, за мотивите за всяко неизвършено плащане. При смърт на лицето, което има право на обезщетения или на неговия съпруг, или в случай на повторна женитба на овдовял съпруг/а, разплащателният орган уведомява посочената институция за датата, на която е настъпило такова събитие.

Член 57

Уреждане на сметки по отношение на плащането, посочено в член 56 от регламента за прилагане

1.   Сметките по отношение на плащанията, посочени в член 56 от регламента за прилагане, се уреждат в края на всеки платежен период, за да се определят действително изплатените суми на лицата, които имат право на обезщетения или на техните законни или упълномощени представители, както и неизплатените суми.

2.   Общата сума, изразена с цифри и думи във валутата на държавата-членка, на чиято територия се намира институцията, която отговаря за плащането, се заверява по отношение на съответствието ѝ с извършените от разплащателния орган плащания и се подписва от представител на този орган.

3.   Разплащателният орган гарантира правилното извършване на така определените плащания.

4.   Разликата между изплатените суми от институцията, която отговаря за изплащането, изразена във валутата на държавата-членка, на чиято територия се намира тази институция, и стойността, изразена в същата валута, на осчетоводените от разплащателния орган плащания се вписва срещу подлежащите впоследствие на изплащане суми по същата позиция от институцията, която отговаря за изплащането.

Член 58

Разходи, извършени при изплащането на обезщетения

Разплащателният орган може да си възстановява от получателите извършените разходи при изплащането на обезщетения, по-специално пощенски и банкови такси, при условията, които са предвидени от прилаганото от този орган законодателство.

Член 59

Уведомление за смяна на пребиваването на лицето, което има право на обезщетения

Когато лице, което има право на дължими обезщетения съгласно законодателството на една или повече държави-членки, сменя пребиваването си от територията на една държава на територията на друга държава, то уведомява за това институцията или институциите, които отговарят за изплащането на такива обезщетения, както и разплащателния орган.

ГЛАВА 4

ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ

Прилагане на разпоредбите на членове 52 и 53 от регламента

Член 60

Обезщетения в натура в случай на пребиваване в държава-членка, различна от компетентната държава

1.   За да получава обезщетения в натура съгласно член 52, алинея а) от регламента, работник трябва да представи на институцията по място на пребиваване заверено заявление, че има право на такива обезщетения в натура. Това заверено заявление, което по целесъобразност се основава на предоставената от работодателя информация, се издава от компетентната институция. Освен това, ако това се предвижда от законодателството на компетентната държава, работникът представя на институцията по място на пребиваване разписка от компетентната институция за уведомление за трудова злополука или професионална болест. Ако работникът не представи посочените документи, институцията по място на пребиваване ги получава директно от компетентната институция, а до пристигането им, тя отпуска на лицето обезщетенията в натура по осигуряването за болест при условие, че работникът отговаря на условията за придобиване на право на такива обезщетения.

2.   Въпросното заверено заявление важи, докато институцията по място на пребиваване не получи уведомление за анулирането му. Въпреки това, когато посоченото заверено заявление е издадено от френска институция, то важи само за срок от три месеца след датата на издаването му и трябва да се подновява на всеки три месеца.

3.   Ако работникът е сезонен работник, посоченото в параграф 1 заверено заявление важи за целия срок на очакваната продължителност на сезонната работа, освен ако междувременно компетентната институция не уведоми институцията по място на пребиваване за неговото анулиране.

4.   При всяко заявление за обезщетения в натура работникът представя оправдателните документи, изискуеми за отпускането на обезщетения в натура съгласно законодателството на държавата-членка, на чиято територия той пребивава.

5.   В случай на болнично лечение, институцията по място на пребиваване, в срок от три дни от узнаването на факта, уведомява компетентната институция за датата на постъпване в болница, за вероятната продължителност на болничното лечение и за датата на изписване от болница.

6.   Институцията по място на пребиваване предварително уведомява компетентната институция за всяко решение във връзка с отпускането на обезщетения в натура, включени в списъка, посочен в член 24, параграф 2 от регламента, като се прилагат необходимите оправдателни документи. Компетентната институция разполага с 15 дни от датата на изпращане на тази информация, в които да повдигне мотивирано възражение; ако в края на този срок не бъде повдигнато такова възражение, институцията по място на пребиваване отпуска обезщетенията в натура. Когато такива обезщетения в натура трябва да се отпуснат в изключително спешни случаи, институцията по място на пребиваване незабавно информира компетентната институция за това.

7.   Работникът информира институцията по място на пребиваване за всяка промяна в положението му, която има вероятност да променя правото му на обезщетения в натура, по-специално прекратяване или смяна на заетостта, или смяна на пребиваването или престоя. По същия начин, ако работникът престане да бъде осигурен или престане да има право на обезщетения в натура, компетентната институция съответно информира институцията по място на пребиваване . Институцията по място на пребиваване може, по всяко време, да изисква от компетентната институция да ѝ предоставя всякаква информация за осигуряването на работника или за правото му на обезщетения в натура.

8.   При погранични работници могат да се изписват лекарствени средства, превръзки, очила и малки устройства и да се извършват лабораторни анализи и изследвания само на територията на държавата-членка, в която са предписани или препоръчани и в съответствие с разпоредбите на законодателството на тази държава-членка.

9.   Две или повече държави-членки, или компетентните органи на тези държави-членки, могат, след получаване на становището на Административната комисия, да договарят други разпоредби за прилагане.

Член 61

Парични обезщетения, различни от пенсии, в случай на пребиваване в държава-членка, различна от компетентната държава

1.   За да получава парични обезщетения, различни от пенсиите съгласно член 52, алинея б) от регламента, работникът, в срок от три дни от началото на неработоспособността, подава молба до институцията по място на пребиваване, като представя уведомление, че е преустановил работа или ако това се предвижда от законодателството, което се прилага от компетентната институция или от институцията по място на пребиваване, заинтересованият работник представя удостоверение за неработоспособност, издадено от лекуващия го лекар.

2.   Ако лекуващите лекари на съответния работник в страната по място на пребиваване не издават удостоверения за неработоспособност, работникът директно подава молба до институцията по място на пребиваване в определения от прилаганото от тази институция законодателство срок.

Институцията незабавно изисква потвърждаването на неработоспособността и съставянето на удостоверението, посочено в параграф 1. В това удостоверение се посочва предполагаемата продължителност на неработоспособността и същото незабавно се изпраща до компетентната институция.

3.   В случаите, в които не се прилагат разпоредбите на параграф 2, институцията по място на пребиваване възможно най-бързо, но във всички случаи в срок от три дни след датата, на която работникът е подал молба до нея, подлага работника на медицински преглед, както ако въпросният работник би бил осигурен в тази институция. В доклада на лекаря, извършил прегледа, се посочва по-специално предполагаемата продължителност на неработоспособността и в срок от три дни след датата на прегледа институцията по място на пребиваване изпраща доклада на компетентната институция.

4.   Институцията по място на пребиваване впоследствие извършва всички необходими административни проверки или медицински прегледи на работника, както ако той е осигурен в тази институция. Веднага щом установи, че работникът отново е годен за работа, тя съответно незабавно уведомява заинтересования работник и компетентната институция, като посочва датата на преустановяване на неговата неработоспособност. Без да се нарушават разпоредбите на параграф 6, уведомлението до работника се счита за решение, взето от компетентната институция.

5.   Във всички случаи компетентната институция си запазва правото да подлага работника на преглед от лекар по неин избор.

6.   Ако компетентната институция реши да не изплаща паричните обезщетения, поради това, че работникът не е извършил формалностите, определени от законодателството на страната по пребиваване, или ако установи, че работникът е годен за работа, тя уведомява работника за решението си и едновременно с това изпраща екземпляр от това решение до институцията по място на пребиваване.

7.   Когато работникът поднови работа, той съответно уведомява компетентната институция, ако съгласно прилаганото от тази институция законодателство се изисква такова уведомление.

8.   Компетентната институция изплаща паричните обезщетения по подходящ начин, по-конкретно чрез международен паричен запис и съответно информира институцията по място на пребиваване и работника. Когато паричните обезщетения се изплащат от институцията по място на пребиваване от името на компетентната институция, последната информира работника за правата му и уведомява институцията по място на пребиваване за размера на паричните обезщетения, датите за изплащане и максималния период, през който те следва да се отпускат в съответствие със законодателството на компетентната държава.

9.   Две или повече държави-членки или компетентните органи на тези държави-членки могат, след получаване на становището на Административната комисия, да договарят въвеждането на други разпоредби за прилагане.

Прилагане на разпоредбите на член 55 от регламента

Член 62

Обезщетения в натура в случай на престой в държава-членка, различна от компетентната държава

1.   За да получава обезщетения в натура, работник, който е включен в приложното поле на член 14, параграф 1, алинея а), i) или параграф 2, алинея а) от регламента, представя на институцията по място на престой удостоверението, предвидено в член 11 от регламента за прилагане. Работник, който е представил такова удостоверение, ще се счита, че е удовлетворил условията за придобиване на право на обезщетения в натура.

2.   За да получи обезщетения в натура, работник, нает в международен транспорт, както е посочено в член 14, параграф 1, алинея б) от регламента, който, в хода на неговата заетост, отива на територията на държава-членка, различна от компетентната държава, трябва, колкото е възможно по-скоро, да представи на институцията по място на престой специално заверено заявление, издадено през текущия календарен месец или през двата предходни календарни месеца от работодателя или негов представител. Това заверено заявление трябва да удостоверява, в частност, датата, от която работникът е в отношения на заетост със споменатия работодател, и наименованието и адреса на компетентната институция. Работникът, който е представил такова заверено заявление, се счита, че е удовлетворил условията за придобиване на право на обезщетения в натура.

Ако работник не е в състояние да се свърже с институцията по място на престой преди получаване на медицинско лечение, той трябва, независимо от това, да получи такова лечение при представяне на споменатото заверено заявление, както ако той е осигурен в тази институция.

3.   Институцията по място на престой в тридневен срок изпраща запитване до компетентната институция, дали работник, който е включен в приложното поле на параграфи 1 или 2, отговаря на условията за придобиване на право на обезщетения в натура. Институцията по място на престой предоставя обезщетенията в натура до получаването на отговор от компетентната институция, но в продължение на не повече от 30 дни.

4.   Компетентната институция изпраща отговора си на институцията по място на престой в 10-дневен срок от получаване на запитването от тази институция. Ако отговорът е положителен, при необходимост компетентната институция посочва максималния период, през който могат да се отпускат обезщетенията в натура съобразно прилаганото от нея законодателство, и институцията по място на престой продължава да предоставя въпросните обезщетения.

5.   Обезщетенията в натура, които се предоставят по силата на презумпцията по параграфи 1 или 2, се възстановяват съгласно разпоредбите на член 36, параграф 1 от регламента.

6.   Вместо удостоверение или заверено заявление, предвидено в параграфи 1 или 2, работниците, посочени в същите параграфи, може да представят на институцията по място на престой заверено заявление, в съответствие с предвиденото в параграф 7.

7.   За да получава обезщетения в натура съгласно член 55, параграф 1, алинея а), i) от регламента, освен по презумпция съгласно параграфи 1 и 2, работникът представя на институцията по място на престой заверено заявление, в което се посочва, че той има право на обезщетения в натура. При необходимост, в това заверено заявление, което се издава от компетентната институция, по възможност преди работникът да напусне територията на държавата-членка, в която пребивава, по-конкретно, по целесъобразност се посочва максималния период, през който могат да се отпускат обезщетения в натура съгласно законодателството на компетентната държава. Ако работникът не представи посоченото заверено заявление, институцията по място на престой го получава от компетентната институция.

8.   Разпоредбите на член 60, параграфи 5, 6 и 9 от регламента за прилагане се прилагат по аналогия.

Член 63

Обезщетения в натура за работници, които сменят пребиваването си или се завръщат в страната си на пребиваване, и за работници, които са получили разрешение да отидат в друга държава-членка с цел получаване на медицинско лечение

1.   За да получава обезщетения в натура съгласно член 55, параграф 1, алинея б), i) от регламента, работник представя на институцията по място на пребиваване заверено заявление, че има право да продължава да получава въпросните обезщетения. При необходимост, в това заверено заявление, което се издава от компетентната институция, по-конкретно се посочва максималният период, през който могат да продължават да се отпускат такива обезщетения съгласно разпоредбите на законодателството на компетентната държава. По искане на заинтересованото лице, завереното заявление може да се издаде след неговото отпътуване, ако поради форсмажорни обстоятелства същото не може да се изготви преди това.

2.   Разпоредбите на член 60, параграфи 5, 6 и 9 от регламента за прилагане се прилагат по аналогия.

3.   Разпоредбите на параграфи 1 и 2 се прилагат по аналогия по отношение на разпоредбите за обезщетенията в натура в случая, посочен в член 55, параграф 1, алинея в), i) от регламента.

Член 64

Парични обезщетения, различни от пенсии, в случай на престой в държава-членка, различна от компетентната държава

Разпоредбите на член 61 от регламента за прилагане се прилагат по аналогия по отношение на получаването на парични обезщетения, различни от пенсии, съгласно член 55, параграф 1, алинея а), ii) от регламента. Въпреки това, без да се нарушава задължението за представяне на удостоверение за неработоспособност, работник, който има престой на територията на държава-членка, без да упражнява там никаква професионална или търговска дейност, не е длъжен да представя уведомлението за преустановяване на работа, посочено в член 61, параграф 1 от регламента за прилагане.

Прилагане на разпоредбите на членове 52—56 от регламента

Член 65

Декларации, разследване и обмяна на информация между институциите за претърпяна трудова злополука или заболяване от професионална болест в държава-членка, различна от компетентната държава

1.   При претърпяване на трудова злополука или диагностициране за първи път на професионална болест на територията на държава-членка, различна от компетентната държава, трябва да се изготви декларация за трудовата злополука или професионалната болест в съответствие с разпоредбите на законодателството на компетентната държава, без да се нарушават никакви действащи законови разпоредби на територията на държавата-членка, в която е настъпила трудовата злополука или за първи път е диагностицирана професионалната болест, които остават приложими в такъв случай. Тази декларация се изпраща до компетентната институция с копие до институцията по място на пребиваване или институцията по място на престой.

2.   Институцията на държавата-членка, на чиято територия е претърпяна трудовата злополука или за първи път е диагностицирана професионалната болест, изпраща в два екземпляра на компетентната институция изготвените на тази територия медицински свидетелства и всякаква евентуално изискана от последната институция информация по случая.

3.   Ако в случай на претърпяна злополука по време на пътуване на територията на държава-членка, различна от компетентната държава, има основания за провеждане на разследване на територията на първата държава-членка, за целта компетентната институция може да назначи следовател, за което информира органите на въпросната държава-членка. Тези органи оказват съдействие на следователя, по-специално чрез назначаване на лице, което да му оказва съдействие при извършването на справки с официалните доклади и всякакви други документи във връзка със злополуката.

4.   В края на лечението, на компетентната институция се изпраща подробен доклад заедно с медицинските свидетелства за трайните последици от злополуката или болестта, и по-специално, за състоянието на потърпевшото лице към съответния момент и за възстановяването му след уврежданията или стабилизирането на състоянието му. Съответните такси се заплащат от институцията по място на пребиваване или институцията по място на престой, в зависимост от случая, в съответствие с прилагания от институцията размер, но те са за сметка на компетентната институция.

5.   При поискване, компетентната институция уведомява институцията по място на пребиваване или институцията по място на престой, в зависимост от случая, за решението, с което се определя датата на възстановяване след уврежданията или стабилизиране на състоянието на лицето, и по целесъобразност, за решението за отпускане на пенсия.

Член 66

Спорове относно професионалния характер на злополуката или болестта

1.   Когато в случаите, посочени в член 52 или 55, параграф 1 от регламента, компетентната институция оспорва прилагането на законодателството за трудови злополуки или професионални болести, тя незабавно уведомява за това институцията по място на пребиваване или институцията по място на престой, която е предоставила обезщетенията в натура; след това тези обезщетения се счита, че произтичат от осигуряването за болест и продължават да се предоставят на това основание при представяне на удостоверенията или заверените заявления, посочени в членове 20 и 21 от регламента за прилагане.

2.   След вземането на окончателно решение по този въпрос, компетентната институция незабавно уведомява за това институцията по място на пребиваване или институцията по място на престой, която е предоставила обезщетенията в натура. В случай, че не се касае за трудова злополука или професионална болест, тази институция продължава да предоставя посочените обезщетения в натура, произтичащи от осигуряването за болест, ако работникът има право на това. В останалите случаи, получените от работника обезщетения в натура, произтичащи от осигуряването за болест се считат за обезщетения за трудова злополука или професионална болест.

Прилагане на разпоредбите на член 57 от регламента

Член 67

Процедура в случай на излагане на риск от професионална болест в няколко държави-членки

1.   В случая, посочен в член 57, параграф 1 от регламента, уведомлението за професионалната болест се изпраща или на компетентната институция за професионални болести на държавата-членка, съгласно чието законодателство страдащото от болестта лице последно е упражнявало дейност, която има вероятност да причинява въпросната болест, или на институцията по място на пребиваване, която препраща уведомлението на посочената компетентна институция.

2.   Ако компетентната институция, посочена в параграф 1, установи, че дейност, която би могла да причини въпросната професионална болест, последно е упражнявана съгласно законодателството на друга държава-членка, тя изпраща уведомлението и съпътстващите документи до съответната институция на тази държава-членка.

3.   Когато институцията на държавата-членка, съгласно чието законодателство страдащото от болестта лице последно е упражнявало дейност, която би могла да причини въпросната професионална болест, установи, че лицето или неговите преживели наследници не отговарят на условията на това законодателство, като отчита разпоредбите на член 57, параграф 2 и член 57, параграф 3, алинеи а) и б) от регламента, посочената институция:

а)

незабавно изпраща на институцията на държавата-членка, съгласно чието законодателство страдащото от болестта лице преди това е упражнявало дейност, която би могла да причини въпросната болест, уведомлението и всички съпътстващи документи, включително констатациите и докладите от организираните от първата институция медицински прегледи, както и екземпляр от решението по алинея б);

б)

същевременно уведомява заинтересованото лице за решението си, като по-конкретно посочва мотивите за отказа за обезщетения, основанията и сроковете за обжалване и датата, на която преписката е изпратена на институцията по алинея а).

4.   При необходимост, в съответствие със същата процедура, случаят се връща на съответната институция на държавата-членка, съгласно чието законодателство страдащото от болестта лице за първи път е упражнявало дейността, която би могла да причинява въпросната професионална болест.

Член 68

Обмяна на информация между институциите в случай на обжалване на решение за отхвърляне на иск — Авансови плащания в случай на такова обжалване

1.   При подаване на жалба срещу решение за отхвърляне на иск, взето от институцията на една от държавите-членки, съгласно чието законодателство страдащото от болестта лице е упражнявало дейност, която би могла да причини въпросната професионална болест, тази институция информира за това институцията, до която е изпратено уведомлението в съответствие с процедурата, определена в член 67, параграф 3 от регламента за прилагане, след което я уведомява за окончателно взетото решение.

2.   Ако правото на обезщетения е придобито съгласно прилаганото законодателство от последната институция, като отчита разпоредбите на член 57, параграфи 2 и 3, алинеи а) и б) от регламента, тази институция извършва авансови плащания до размер, който при необходимост се определя след провеждане на консултации с институцията, срещу чието решение е подадена жалбата. Последната институция възстановява сумата на изплатения аванс, ако в резултат на обжалването, тя е длъжна да предоставя обезщетенията. След това тази сума се приспада от общата сума на дължимите обезщетения на съответното лице.

Член 69

Разпределение на разходите за парични обезщетения в случаи на склерогенна пневмокониоза

За прилагането на разпоредбите на член 57, параграф 3, алинея в) от регламента се прилагат следните правила:

а)

компетентната институция на държавата-членка, съгласно чието законодателство се отпускат парични обезщетения съгласно разпоредбите на член 57, параграф 1 от регламента (наричана по-нататък „институцията, която отговаря за изплащането на парични обезщетения“) използва формуляр, който по-конкретно съдържа заявление и обобщена справка за всички осигурителни периоди (осигуровка за старост), които са завършени от страдащото от болестта лице съгласно законодателството на всяка от заинтересованите държави-членки;

б)

институцията, която отговаря за изплащането на парични обезщетения, изпраща този формуляр до институциите за осигуряване за старост в държавите-членки, при които страдащото от болестта лице е било осигурено; всяка от посочените институции вписва във формуляра осигурителните периоди (осигуровка за старост), завършени съгласно прилаганото от нея законодателство и връща формуляра на институцията, която отговаря за изплащането на парични обезщетения;

в)

след това институцията, която отговаря за изплащането на парични обезщетения разпределя разходите между нея и другите заинтересовани компетентни институции; тя уведомява последно посочените институции за това разпределение, с оглед получаване на тяхното одобрение, заедно с подходящи подкрепящи доказателства, по-специално по отношение на общата сума на отпуснатите парични обезщетения и изчисляването на процентите на разпределението;

г)

в края на всяка календарна година институцията, която отговаря за изплащането на парични обезщетения, изпраща на всяка от другите заинтересовани компетентни институции заявление за изплатените парични обезщетения през съответната финансова година, в която се посочва дължимата сума от всяка от тези институции съгласно предвиденото в алинея в) разпределение; всяка от тези институции възможно най-бързо, но най-късно в срок от три месеца, възстановява дължимата сума на институцията, която отговаря за изплащането на парични обезщетения.

Прилагане на разпоредбите на член 58, параграф 3 от регламента

Член 70

Заверено заявление за членовете на семейството, които следва да се вземат предвид при изчисляването на парични обезщетения, включително пенсии

1.   За да получава обезщетения съгласно разпоредбите на член 58 от регламента, лицето, претендиращо обезщетение представя заверено заявление за членовете на семейството му, които пребивават на територията на държава-членка, различна от тази, в която се намира институцията, която отговаря за отпускането на парични обезщетения.

Това заверено заявление се издава от институцията за здравно осигуряване по мястото на пребиваване на членовете на семейството или от друга институция, определена от компетентния орган на държавата-членка, на чиято територия същите пребивават. Разпоредбите на втора и трета алинея от член 25, параграф 2 от регламента за прилагане се прилагат по аналогия.

Вместо завереното заявление, предвидено в първа алинея, институцията, която отговаря за отпускането на парични обезщетения, може да изисква от заявителя да представи актуални документи за гражданско състояние за членовете на семейството му, които пребивават на територията на държава-членка, различна от тази, в която се намира посочената институция.

2.   В случая по параграф 1, ако прилаганото от съответната институция законодателство изисква членовете на семейството да живеят под един покрив с лицето, претендиращо обезщетение, фактът, че въпросните членове на семейството, които не отговарят на това условие, но въпреки всичко са главно на издръжка на лицето, претендиращо обезщетение, се установява чрез документи, доказващи редовното предаване на част от доходите на лицето, претендиращо обезщетение.

Прилагане на разпоредбите на член 60 от регламента

Член 71

Усложняване на професионална болест

1.   В случаите по член 60, параграф 1 от регламента, работникът предоставя на институцията на държавата-членка, пред която претендира права на обезщетения, цялата информация за отпуснатите преди това обезщетения за въпросната професионална болест. Тази институция може да подаде запитване до всяка друга институция, която преди това е била компетентна, с оглед получаване на всякаква информация, която счита за необходима.

2.   В случая по член 60, параграф 1, алинея в) от регламента, компетентната институция, която е длъжна да изплаща паричните обезщетения, уведомява другата заинтересована институция, с оглед получаване на нейното одобрение, за сумата на разходите, които ще са за сметка на последно споменатата институция в резултат на усложняването, заедно с подходящи подкрепящи доказателства. В края на всяка календарна година първата институция изпраща на втората институция заявление за изплатените парични обезщетения през въпросната финансова година, в която се посочва дължимата сума от последната институция, която възможно най-бързо, но най-късно в срок от три месеца, я възстановява на първата институция.

3.   В случая, посочен в първото изречение на член 60, параграф 2, алинея б) от регламента, институцията, която отговаря за изплащането на парични обезщетения, уведомява заинтересованите компетентни институции, с оглед получаване на тяхното одобрение, за извършените промени в предишното разпределение на разходите, заедно с подходящи подкрепящи доказателства.

4.   В случая, посочен във второто изречение на член 60, параграф 2, алинея б) от регламента, разпоредбите на параграф 2 се прилагат по аналогия.

Прилагане на разпоредбите на член 61, параграф 5 от регламента

Член 72

Оценка на степента на неработоспособност в случай на претърпяна преди това трудова злополука или на диагностицирана преди това професионална болест

1.   За да се оцени степента на неработоспособност в хипотезата на член 61, параграф 5 от регламента, работник трябва да предостави на компетентната институция на държава-членка, на чието законодателство е бил субект при претърпяването на трудовата злополука или при първото диагностициране на професионалната болест, цялата информация за претърпени от него преди това трудови злополуки или професионални болести, към момента, когато е бил субект на законодателството на която и да е друга държава-членка, независимо от степента на причинената неработоспособност вследствие на тези предишни случаи.

2.   В съответствие с прилаганото от нея законодателство по отношение на придобиването на право на обезщетения и определянето на размера на обезщетението, компетентната институция отчита степента на причинената неработоспособност вследствие на тези предишни случаи.

3.   Компетентната институция може да отправя запитване до всяка друга институция, която преди това е била компетентна, с оглед получаването на всякаква информация, която тя счита за необходима.

При предишна неработоспособност, причинена от претърпяна злополука, докато работникът е бил субект на законодателството на държава-членка, съгласно което не се прави разграничение по отношение на причината за неработоспособността, институцията, компетентна относно предишна неработоспособност или органът, определен от компетентния орган на съответната държава-членка, по искане на компетентната институция на друга държава-членка, предоставя информация относно степента на предишната неработоспособност и доколкото е възможно, всякаква информация, която би позволила да се определи, дали неработоспособността е била резултат от трудова злополука по смисъла на прилаганото законодателство от институцията на втората държава-членка. В такъв случай се прилагат по аналогия разпоредбите на параграф 2.

Прилагане на разпоредбите на член 62, параграф 1 от регламента

Член 73

Институции, в които могат да подават молби работниците в мини и сходни предприятия, когато имат престой или пребивават в държава-членка, различна от компетентната държава

1.   В случаите, посочени в член 62, параграф 1 от регламента, и когато в страната на престой или пребиваване предвидените обезщетения по схемата за осигуряване за трудови злополуки и професионална болест за работници, полагащи физически труд в стоманодобивната промишленост са еднакви с предвидените обезщетения по специалната схема за работниците в мини и сходни предприятия, работниците, които спадат към последната категория могат да подават молби в най-близката институция, посочена в приложение 3 към регламента за прилагане, на територията на държавата-членка, в която имат престой или пребивават, дори и ако последната е институция по приложимата схема за работници, полагащи физически труд в стоманодобивната промишленост, която в такъв случай предоставя тези обезщетения.

2.   Когато предвидените обезщетения по специалната схема за работниците в мини и сходни предприятия са по-благоприятни, такива работници имат право да подадат молба или в институцията, която отговаря за прилагането на тази схема, или в най-близката институция на територията на държавата-членка, в която имат престой или пребивават, която прилага схемата за работниците, полагащи физически труд в стоманодобивната промишленост. В последния случай, въпросната институция обръща внимание на работника за факта, че при подаване на молба до институцията, която отговаря за прилагането на гореспоменатата специална схема, той ще получава по-благоприятни обезщетения; освен това, тя трябва да го информира за наименованието и адреса на тази институция.

Прилагане на разпоредбите на член 62, параграф 2 от регламента

Член 74

Отчитане на периода, през който вече са предоставяни обезщетения от институцията на друга държава-членка

С цел прилагане на разпоредбите на член 62, параграф 2 от регламента, институцията на държава-членка, която следва да предоставя обезщетения, може да изисква от институцията на друга държава-членка да ѝ предостави информация за периода, през който последната институция вече е предоставяла обезщетения за същия случай на трудова злополука или професионална болест.

Подаване и проучване на молби за пенсии, без пенсиите за професионални болести, посочени в член 57 от регламента

Член 75

1.   За да получават пенсия или допълнителни помощи съгласно законодателството на дадена държава-членка, работникът или неговите преживели наследници, които пребивават на територията на друга държава-членка, подават молба или пред компетентната институция, или пред институцията по място на пребиваване, която препраща молбата до компетентната институция. Подаването на молбата се подчинява на следните правила:

а)

към молбата се прилагат необходимите подкрепящи документи, а самата молба трябва да се подаде по образеца, предвиден от прилаганото от компетентната институция законодателство;

б)

точността на предоставената от лицето, претендиращо пенсия, информация трябва да се установи чрез приложени към молбата официални документи или да се потвърди от компетентните органи на държавата-членка, на чиято територия пребивава лицето, претендиращо пенсия.

2.   Компетентната институция уведомява лицето, претендиращо пенсия за решението си, пряко или чрез органа за връзка на компетентната държава; тя изпраща екземпляр от това решение на органа за връзка на държавата-членка, на чиято територия пребивава лицето, претендиращо пенсия.

Административни проверки и медицински прегледи

Член 76

1.   Предвидените административни проверки и медицинските прегледи в случай на преразглеждане на пенсии се извършват по искане на компетентната институция от институцията на държавата-членка, на чиято територия се намира лицето, което има право на обезщетения, в съответствие с предвидения за това ред от прилаганото от последно посочената институция законодателство. Въпреки това, компетентната институция си запазва правото да подлага лицето, което има право на обезщетения, на преглед от лекар по неин избор.

2.   Всяко лице, което получава пенсия за себе си или за сирак, информира институцията, която отговаря за изплащането, за всяка промяна в положението му или в положението на сирака, която има вероятност да измени пенсионните права.

Изплащане на пенсии

Член 77

Изплащането на дължимите пенсии от институцията на една държава-членка на лица, претендиращи пенсия, които пребивават на територията на друга държава-членка, се извършва в съответствие с разпоредбите на членове 53 до 58 от регламента за прилагане.

ГЛАВА 5

ПОМОЩИ ПРИ СМЪРТ

Прилагане на разпоредбите на членове 64, 65 и 66 от регламента

Член 78

Подаване на заявление за помощи

За да получава помощи при смърт съгласно законодателството на държава-членка, различна от държавата, на чиято територия пребивава, лицето, претендиращо помощи, подава молбата си или до компетентната институция, или до институцията по място на пребиваване.

Молбата трябва да се съпътства от оправдателните документи, които се изискват от прилаганото от компетентната институция законодателство.

Точността на предоставената от лицето, претендиращо помощи, информация трябва да се установи чрез приложени към заявлението официални документи или да се потвърди от компетентните органи на държавата-членка, на чиято територия пребивава лицето, претендиращо помощи.

Член 79

Заверено заявление за периоди

1.   За да се позове на разпоредбите на член 64 от регламента, лицето, претендиращо помощи, представя на компетентната институция заверено заявление, в което са посочени осигурителните периоди, завършени от работника, съгласно законодателството, чийто субект последно е било лицето.

2.   Това заверено заявление се издава по искане на лицето, претендиращо помощи от институцията за здравно осигуряване или институцията за осигуряване за старост, в зависимост от случая, в която работникът последно е бил осигурен. Ако лицето, претендиращо помощ не представи посоченото заверено заявление, компетентната институция го получава от една от двете гореспоменати институции.

3.   Разпоредбите на параграфи 1 и 2 се прилагат по аналогия, ако, за да се изпълнят условията на законодателството на компетентната държава, е необходимо да се вземат предвид осигурителните периоди, завършени преди това, съгласно законодателството на която и да е друга държава-членка.

ГЛАВА 6

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА

Прилагане на разпоредбите на член 67 от регламента

Член 80

Заверено заявление за осигурителни периоди или периоди на заетост

1.   За да се позове на разпоредбите на член 67, параграфи 1, 2 или 4 от регламента, съответното лице, претендиращо обезщетение, представя на компетентната институция заверено заявление, в което са посочени осигурителни периоди или периодите на заетост, завършени преди това съгласно законодателството, чийто субект последно е било лицето, заедно с всякаква допълнителна информация, която се изисква от прилаганото от тази институция законодателство.

2.   Това заверено заявление се издава по искане на заинтересованото лице или от компетентната институция за безработица на държавата-членка, на чието законодателство последно е било субект лицето, или от друга институция, определена от компетентния орган на същата държава-членка. Ако лицето не представи посоченото заверено заявление, компетентната институция го получава от една от двете гореспоменати институции.

3.   Разпоредбите на параграфи 1 и 2 се прилагат по аналогия, ако, за да се изпълнят условията на законодателството на компетентната държава, е необходимо да се вземат предвид осигурителните периоди или периодите на заетост, завършени преди това съгласно законодателството на която и да е друга държава-членка.

Прилагане на разпоредбите на член 68 от регламента

Член 81

Заверено заявление за изчисляване на обезщетения

Когато за изчисляването на обезщетения отговаря институция, посочена в член 68, параграф 1 от регламента, и когато лицето е упражнявало последната си заетост в продължение на по-малко от четири седмици на територията на държавата-членка, в която се намира тази институция, то подава пред посочената институция заверено заявление, в което се посочва естеството на последната заетост, която е упражнявана в продължение на най-малко четири седмици на територията на друга държава-членка, както и икономическия отрасъл, в който е упражнявана тази заетост. Ако заинтересованото лице не представи това заверено заявление, споменатата институция го получава или от компетентната институция за безработица на последно посочената държава-членка, при която лицето последно е било осигурено, или от друга институция, определена от компетентния орган на същата държава-членка.

Член 82

Заверено заявление за членовете на семейството, които следва да се вземат предвид при изчисляването на обезщетения

1.   За да се позове на разпоредбите на член 68, параграф 2 от регламента, заинтересованото лице представя на компетентната институция заверено заявление за членовете на семейството му, които пребивават на територията на държава-членка, различна от тази, в която се намира посочената институция.

2.   Това заверено заявление се издава от институцията, определена от компетентния орган на държавата-членка, на чиято територия пребивават членовете на семейството. То трябва да удостоверява, че членовете на семейството не се вземат предвид за изчисляването на дължими обезщетения за безработица на друго лице съгласно законодателството на посочената държава-членка. Завереното заявление важи 12 месеца от датата на издаването му и може да се подновява; в такъв случай то важи от датата на подновяването му. Заинтересованото лице незабавно уведомява компетентната институция за настъпването на всяко обстоятелство, което налага изменение на въпросното заверено заявление. Това изменение влиза в сила от датата на настъпване на обстоятелството.

Прилагане на разпоредбите на член 69 от регламента

Член 83

Условия и срокове за запазване на правото на обезщетения, когато безработно лице отива в друга държава-членка

1.   За да запази правото си на обезщетения, безработно лице, посочено в член 69, параграф 1 от регламента, подава пред институцията по мястото, където е отишло, заверено заявление, в което компетентната институция удостоверява, че то продължава да има право на обезщетения при условията, определени в параграф 1, алинея б) на същия член. По-специално, в това заверено заявление компетентната институция посочва:

а)

размера на обезщетението, което следва да се изплаща на безработното лице съгласно законодателството на компетентната държава;

б)

датата, на която безработното лице е престанало да бъде на разположение на службите по заетостта на компетентната държава;

в)

срока по член 69, параграф 1, алинея б) от регламента за регистрация като лице, търсещо работа в държавата-членка, в която е отишло безработното лице;

г)

максималният период в съответствие с разпоредбите на член 69, параграф 1, алинея в) от регламента, през който може да се запазва правото на обезщетение;

д)

факти, които биха могли да променят правото на обезщетение.

2.   Безработно лице, което възнамерява да отиде в друга държава-членка, за да търси там заетост, преди отпътуването си подава молба за издаване на посоченото в параграф 1 заверено заявление. Ако безработното лице не представи въпросното заверено заявление, институцията на мястото, където е отишло лицето, го получава от компетентната институция. Службите по заетостта на компетентната държава трябва да гарантират, че безработното лице е било информирано за задълженията си съгласно член 69 от регламента и съгласно настоящия член.

3.   Институцията на мястото, където е отишло безработното лице, уведомява компетентната институция за датата, на която безработното лице се е регистрирало и за датата, на която е започнало изплащането на обезщетения, както и изплаща обезщетенията на компетентната държава в съответствие с предвидения за това ред от законодателството на държавата-членка, в която е отишло безработното лице.

Институцията по мястото, където е отишло безработното лице, извършва или възлага извършването на проверка все едно, че се касае за безработно лице, което има право на обезщетения съгласно прилаганото от нея законодателство. Тя информира компетентната институция за всяко обстоятелство по параграф 1, алинея д) по-горе веднага след узнаването му, а в случаите, когато обезщетението трябва да бъде спряно или отнето, незабавно преустановява плащането на обезщетението. Компетентната институция незабавно я информира до каква степен и от коя дата този факт засяга правото на обезщетение на безработното лице. По целесъобразност, изплащането на обезщетения може да се възобновява само след получаването на такава информация. Когато обезщетението трябва да бъде намалено, институцията по мястото, където е отишло безработното лице, продължава да му изплаща обезщетение в намален размер, който подлежи на коригиране след получаване на отговора от компетентната институция.

4.   Две или повече държави-членки или компетентните органи на тези държави-членки, могат, след получаване на становището на Административната комисия, да договарят въвеждането на други разпоредби за прилагане.

Прилагане на разпоредбите на член 71 от регламента

Член 84

Безработни лица, които по време на последната си заетост са пребивавали в държава-членка, различна от компетентната държава

1.   С оглед прилагане на разпоредбите на член 80 от регламента за прилагане, в случаите, посочени в член 71, параграф 1, алинея а), ii) и в първото изречение на член 71, параграф 1, алинея б), ii) от регламента, институцията по място на пребиваване се счита за компетентна институция.

2.   За да претендира за обезщетения съгласно разпоредбите на член 71, параграф 1, алинея б), ii) от регламента, освен завереното заявление, предвидено в член 80 от регламента за прилагане, безработното лице представя пред институцията по мястото си на пребиваване заверено заявление от институцията на държавата-членка, на чието законодателство последно е било субект, в което се посочва, че лицето няма право на обезщетения по член 69 от регламента.

3.   С оглед прилагането на член 71, параграф 2 от регламента, институцията по място на пребиваване изисква от компетентната институция всякаква информация във връзка с правата на обезщетения на безработното лице от последната институция.

ГЛАВА 7

СЕМЕЙНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ

Прилагане на разпоредбите на член 72 от регламента

Член 85

Заверено заявление за периоди на заетост

1.   За да се позове на разпоредбите на член 72 от регламента, лицето представя на компетентната институция заверено заявление, в което са посочени периодите на заетост, завършени съгласно законодателството, чийто субект последно е било лицето.

2.   Това заверено заявление се издава по искане на заинтересованото лице или от компетентната институция за семейни обезщетения на държавата-членка, при която лицето последно е било осигурено, или от друга институция, определена от компетентния орган на същата държава-членка. Ако лицето не представи посоченото заверено заявление, компетентната институция го получава от една от двете гореспоменати институции, освен ако осигурителната институция за болест може да му изпрати екземпляр от завереното заявление, предвидено в член 16, параграф 1 от регламента за прилагане.

3.   Разпоредбите на параграфи 1 и 2 се прилагат по аналогия, ако, за да се изпълнят условията на законодателството на компетентната държава, е необходимо да се вземат предвид периоди на заетост, завършени преди това съгласно законодателството на която и да е друга държава-членка.

Прилагане на разпоредбите на член 73, параграф 1 и член 75, параграф 1, алинеи а) и б)

Член 86

Работници, които са субекти на законодателството на държава-членка, различна от Франция

1.   За да получава семейни обезщетения съгласно разпоредбите на член 73, параграф 1 от регламента, работникът подава молба до компетентната институция, при необходимост чрез работодателя си.

2.   В подкрепа на молбата си, работникът представя декларация за гражданско състояние, издадена от компетентните органи по гражданско състояние в страната на пребиваване на въпросните членове на семейството. Тази декларация трябва да се подновява ежегодно.

3.   Когато законодателството на компетентната държава предвижда, че семейните обезщетения могат или трябва да се изплащат на друго лице, а не на работника, в подкрепа на своята молба работникът представя и информация за физическото лице, на което следва да се изплащат семейните обезщетения в страната на пребиваване (име, фамилия, пълен адрес).

4.   Компетентните органи на две или повече държави-членки могат да договарят специален ред за изплащането на семейни обезщетения, по-специално с оглед улесняване на прилагането на разпоредбите на член 75, параграф 1, алинеи а) и б) от регламента. Такива споразумения се съобщават на Административната комисия.

5.   Работникът уведомява компетентната институция, при необходимост чрез работодателя си:

за всяка промяна в положението на членовете на неговото семейство, която би могла да промени правото на семейни обезщетения,

за всяка промяна в броя на членовете на неговото семейство, за които се дължат семейни обезщетения,

за всяка промяна на пребиваването или престоя на въпросните членове на семейството,

за всяко упражняване на професионална или търговска дейност, по силата на което се дължат семейни обезщетения и съгласно законодателството на държавата-членка, на чиято територия пребивават членовете на семейството.

Прилагане на разпоредбите на член 73, параграф 2 от регламента

Член 87

Работници, които са субекти на френското законодателство

1.   За да получи семейни помощи по член 73, параграф 2 от регламента, работникът трябва да подаде молба до компетентната институция, която му издава заверено заявление, че той изпълнява условията за отношения по заетост, които регулират придобиването на право на семейни помощи съгласно френското законодателство. В същото време работникът трябва да подпише декларация, че той няма право на семейни помощи съгласно законодателството на страната по място на пребиваване на членовете на семейството по силата на професионална или търговска дейност.

Когато френското законодателство предвижда правото на получаване на семейни помощи да продължава за период, съответстващ на продължителността на периодите на заетост, завереното заявление следва да определя продължителността на заетостта, завършена през съответния период.

Членовете на семейството трябва да се регистрират в институцията по тяхното място на пребиваване при представяне на това заверено заявление и на оправдателните документи, изисквани от законодателството, прилагано от тази институция за предоставяне на семейни помощи.

Ако членовете на семейството не представят споменатото заверено уверение, институцията по място на пребиваване трябва да го получи от компетентната институция.

2.   Завереното заявление, предвидено в параграф 1, остава валидно за срок от три месеца от датата на неговото издаване и трябва да се подновява автоматично на всеки три месеца от компетентната институция.

3.   В случай на сезонен работник, завереното заявление, предвидено в параграф 1, е валидно за очакваната продължителност на сезонната работа, освен ако междувременно компетентната институция не уведоми институцията по място на пребиваване за неговото анулиране.

4.   Ако законодателството на държава-членка, на чиято територия пребивават членовете на семейството, предвижда ежемесечно или тримесечно предоставяне на семейни помощи, докато френското законодателство предвижда правото на семейни помощи да продължава през период, съответстващ на продължителността на заетостта, семейните помощи следва да се предоставят в съотношение между тази продължителност и продължителността, определена от законодателството на страната по място на пребиваване на членовете на семейството.

5.   Ако законодателството на държавата-членка, на чиято територия пребивават членовете на семейството, предвижда предоставяне на помощи за брой на дните, съответстващ на броя на дните на заетост, докато френското законодателство предвижда правото на семейни помощи да продължава един месец, тогава семейните помощи се предоставят за един месец.

6.   В случаите, посочени в параграфи 4 и 5, когато периодите на заетост, завършени съгласно френското законодателство, се изразяват в единици, различни от тези, които се използват за изчисляване на семейни помощи съгласно законодателството на държавата-членка, на чиято територия пребивават членовете на семейството, преобразуването се извършва в съответствие с разпоредбите на член 15, параграф 3 от регламента за прилагане.

7.   Компетентната институция трябва незабавно да информира институцията по място на пребиваване на членовете на семейството за датата, на която работникът спира да има право на семейни помощи или на която променя своето място на пребиваване от територията на една държава-членка на територията на друга държава-членка.

Институцията по място на пребиваване на членовете на семейството може по всяко време да поиска от компетентната институция да ѝ предостави всякаква информация, свързана с правото на работника на семейни помощи.

Ако компетентната институция го счита за необходимо, институцията по място на пребиваване следва, по нейно искане, да провери декларацията, посочена в първа алинея от параграф 1.

8.   От членовете на семейството се изисква да информират институцията по тяхното място на пребиваване за всяка промяна в положението им, която би могла да промени правото им на семейни помощи, в частност всяка промяна на пребиваването.

Прилагане на разпоредбите на член 74, параграф 1 от регламента

Член 88

Безработни лица, които са субекти на законодателството на друга държава-членка, различна от Франция

Разпоредбите на член 86 от регламента за прилагане се прилагат по аналогия за безработни лица, които са включени в приложното поле на член 74, параграф 1 от регламента.

Прилагане на член 74, параграф 2 от регламента

Член 89

Безработни лица, които са субекти на френското законодателство

1.   За да получават семейни помощи на територията на държавата-членка, където те пребивават, членовете на семейството по член 74, параграф 2 от регламента, следва да представят на институцията по тяхното място на пребиваване заверено заявление, потвърждаващо, че безработното лице получава обезщетения за безработица съгласно френското законодателство.

Това заверено заявление се издава от френската институция, компетентна по въпросите на безработицата, или от институцията, определена от компетентния френски орган, при поискване от безработното лице, което трябва да подпише декларация, удостоверяваща, че той няма право на семейни помощи съгласно законодателството на страната по място на пребиваване на членовете на семейството по силата на професионална или търговска дейност.

Ако членовете на семейството не представят споменатото заверено заявление, институцията по място на пребиваване следва да го получи от компетентната институция.

2.   Член 87, параграфи 2—8 от регламента за прилагане се прилага по аналогия.

ГЛАВА 8

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ДЕЦА НА ИЗДРЪЖКА НА ПЕНСИОНЕРИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА СИРАЦИ

Прилагане на разпоредбите на членове 77, 78 и 79 от регламента

Член 90

1.   За да получава обезщетения съгласно разпоредбите на членове 77 или 78 от регламента, лицето, претендиращо обезщетение, подава молба до институцията по своето място на пребиваване съобразно реда, определен от прилаганото от тази институция законодателство.

2.   Въпреки това, ако лицето, претендиращо обезщетение, не пребивава на територията на държавата-членка, в която се намира компетентната институция, то може да подаде своята молба или пред компетентната институция, или пред институцията по своето място на пребиваване, която след това препраща молбата до компетентната институция, като посочва датата на подаване на въпросната молба. Тази дата се счита за дата на подаване на молбата пред компетентната институция.

3.   Ако компетентната институция, посочена в параграф 2, установи, че не е налице право на обезщетения съгласно прилаганото от нея законодателство, тя незабавно изпраща молбата, заедно с всички необходими документи и информация, до институцията на държавата-членка, съгласно чието законодателство работникът има най-дългия си завършен осигурителен период.

При необходимост, въпросът може при същите условия да бъде върнат обратно за разглеждане от институцията на държавата-членка, съгласно чието законодателство съответното лице има най-краткия си завършен осигурителен период.

4.   При необходимост, Административната комисия определя всички евентуално необходими допълнителни процедури за подаването на молби за обезщетения.

Член 91

1.   Изплащането на дължимите обезщетения съгласно разпоредбите на членове 77 или 78 от регламента се извършва в съответствие с разпоредбите на членове 53—58 от регламента за прилагане.

2.   При необходимост, компетентните органи на държавите-членки определят компетентната институция за изплащането на дължимите обезщетения съгласно разпоредбите на членове 77 или 78 от регламента.

Член 92

Всяко лице, на което се изплащат обезщетения съгласно разпоредбите на членове 77 или 78 от регламента за деца на пенсионери или за сираци, информира институцията, която отговаря за изплащането на такива обезщетения:

за всяка промяна в положението на децата или сираците, която има вероятност да промени правото на обезщетения,

за всяка промяна в броя на децата или сираците, за които се дължат обезщетения,

за всяка промяна на пребиваването на децата или сираците,

за всяко упражняване на професионална или търговска дейност, което дава право на семейни обезщетения или семейни помощи за въпросните деца или сираци.

ДЯЛ V

ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ

Член 93

Възстановяване на осигурителни обезщетения за болест и майчинство, различни от предвидените в членове 94 и 95 от регламента за прилагане

1.   Действителният размер на обезщетенията в натура, предоставени съгласно разпоредбите на член 19, параграфи 1 и 2 от регламента на работници и на членовете на техните семейства, които пребивават на територията на една и съща държава-членка, и на обезщетенията в натура, предвидени в разпоредбите на член 21, параграф 2, член 22, член 25, параграфи 1, 3 и 4, член 26, член 29, параграф 1 или член 31 от регламента, се възстановява от компетентната институция на институцията, която е предоставила посочените обезщетения съгласно данните в счетоводните сметки на тази институция.

2.   В случаите, посочени в член 29, параграф 1 и член 31 от регламента, и за целите на прилагането на разпоредбите на параграф 1, институцията по място на пребиваване на пенсионера се счита за компетентна институция.

3.   Ако в счетоводните сметки на институцията, която е предоставила обезщетенията по параграф 1, не е посочен действителният размер на тези обезщетения и няма сключено споразумение съгласно разпоредбите на параграф 6, подлежащата на възстановяване сума се определя на основата на еднократно плащане, което се изчислява въз основа на цялата подходяща справочна информация, получена от наличните данни. Административната комисия оценява основите, които следва да се използват за изчисляването на еднократните плащания и взема решение за техния размер.

4.   За целите на възстановяването на суми, не могат да се вземат под внимание стойности, които са по-високи от приложимите стойности за обезщетенията в натура, предоставяни на работници, които са субекти на прилаганото законодателство от институцията, която е предоставила обезщетенията по параграф 1.

5.   Разпоредбите на параграфи 1 и 2 се прилагат по аналогия за възстановяването на парични обезщетения, изплатени в съответствие с разпоредбите на второто изречение на член 18, параграф 8 от регламента за прилагане.

6.   Две или повече държави-членки или компетентните органи на тези държави-членки, могат, след като са получили становището на Административната комисия, да договарят други методи за оценка на подлежащите на възстановяване суми, по-специално на основата на еднократни плащания.

Член 94

Възстановяване на обезщетения в натура, предоставяни при здравно осигуряване и майчинство на членовете на семейството на работник, които не пребивават в същата държава-членка, в която пребивава въпросния работник

1.   Сумата на обезщетенията в натура, предоставени съгласно разпоредбите на член 19, параграф 2 от регламента, на членовете на семейството на работник, които не пребивават на територията на същата държава-членка, в която пребивава съответния работник, се възстановява от компетентните институции на институциите, които са предоставили въпросните обезщетения, на основата на еднократно плащане за всяка календарна година, което е възможно най-близко по размер до действително направените разходи.

2.   Размерът на еднократното плащане се определя чрез умножаване на средните годишни разходи за семейство по средния годишен брой на семействата, които следва да бъдат взети предвид, и чрез намаляване на получения резултат с 20 %.

3.   Необходимите фактори за изчисляване на посоченото еднократно плащане се определят, както следва:

а)

за всяка държава-членка, средните годишни разходи за семейство се получават чрез разделяне на годишните разходи за всички предоставени обезщетения в натура от институциите на съответната държава-членка на всички членове на семействата на работници, които са субекти на законодателството на въпросната държава-членка по схемите за социално осигуряване, които следва да бъдат взети предвид, на средния годишен брой на тези работници, заедно с членовете на техните семейства; схемите за социално осигуряване, които следва да бъдат взети предвид за целта, са посочени в приложение 9 към регламента за прилагане;

б)

при взаимоотношения между институциите на две държави-членки, средният годишен брой на семействата, които следва да бъдат взети предвид, е равен на средния годишен брой на работниците, които са субекти на законодателството на една от тези държави-членки, и чиито членове на семейства имат право на обезщетения в натура, които следва да се предоставят от институция на другата държава-членка.

4.   Броят на семействата, които следва да бъдат взети предвид в съответствие с разпоредбите на параграф 3, алинея б), се определя по списък, който се води за целта от институцията по място на пребиваване въз основа на предоставени от компетентната институция документни доказателства за правата на съответните лица. В случай на спор, съответните институции представят съображенията си на Контролната комисия, предвидена в член 101, параграф 3 от регламента за прилагане.

5.   Административната комисия определя начините и реда за определяне на посочените в параграфи 3 и 4 фактори за изчисляване.

6.   Две или повече държави-членки, или компетентните органи на тези държави-членки, могат, след като са получили становището на Административната комисия, да договарят други начини за оценка на подлежащите на възстановяване суми.

Член 95

Възстановяване на обезщетения в натура, предоставяни при здравно осигуряване и осигуряване за майчинство на пенсионери и членове на техните семейства, които нямат право на обезщетения съгласно законодателството на държавата-членка, където пребивават

1.   Сумата на обезщетенията в натура, предоставени съгласно разпоредбите на член 28, параграф 1 от регламента, се възстановява от компетентните институции на институциите, които са предоставили въпросните обезщетения, на основата на еднократно плащане, което е възможно най-близко по размер до действително направените разходи.

2.   Размерът на еднократното плащане се определя чрез умножаване на средните годишни разходи за пенсионер по средния годишен брой на пенсионерите, които следва да бъдат взети предвид, и чрез намаляване на получения резултат с 20 %.

3.   Необходимите коефициенти за изчисляване на посочената еднократна сума се определят, както следва:

а)

за всяка държава-членка, средните годишни разходи за пенсионер се получават чрез разделяне на годишните разходи за всички предоставени обезщетения в натура от институциите на съответната държава-членка на всички пенсионери, чиито пенсии са дължими съгласно законодателството на въпросната държава-членка по схемите за социално осигуряване, които следва да бъдат взети предвид и на членовете на техните семейства, на средния годишен брой на пенсионерите; схемите за социално осигуряване, които следва да бъдат взети предвид за целта, са посочени в приложение 9;

б)

при взаимоотношения между институциите на две държави-членки, средният годишен брой на пенсионерите, които следва да бъдат взети предвид, е равен на средния годишен брой на пенсионерите, посочени в член 28, параграф 2 от регламента, които, докато пребивават на територията на една от държавите-членки, имат право на обезщетения в натура за сметка на институцията на другата държава-членка.

4.   Броят на пенсионерите, които следва да бъдат взети предвид в съответствие с параграф 3, алинея б), се определя по списък, който се води за целта от институцията по място на пребиваване въз основа на предоставени от компетентната институция документални доказателства за правата на съответните лица. В случай на спор, съответните институции представят съображенията си на Контролната комисия, предвидена в член 101, параграф 3 от регламента за прилагане.

5.   Административната комисия определя начините и реда за определяне на посочените в параграфи 3 и 4 фактори за изчисляване.

6.   Две или повече държави-членки или компетентните органи на тези държави-членки, могат, след като са получили становището на Административната комисия, да договарят други методи за оценка на подлежащите на възстановяване суми.

Прилагане на разпоредбите на член 63, параграф 2 от регламента

Член 96

Възстановяване на обезщетения в натура, предоставени по осигурителни схеми за трудови злополуки и професионални болести от институцията на една държава-членка за сметка на институцията на друга държава-членка

С оглед прилагане на разпоредбите на член 63, параграф 2 от регламента, разпоредбите на член 93 от регламента за прилагане се прилагат по аналогия.

Прилагане на разпоредбите на член 70, параграф 2 от регламента

Член 97

Възстановяване на изплатени обезщетения за безработица на безработни лица, които отиват в друга държава, за да търсят там заетост

1.   Сумата на изплатените обезщетения съгласно разпоредбите на член 69 от регламента се възстановяват от компетентната институция на институцията, която е изплатила въпросните обезщетения, в съответствие с данните в счетоводните сметки на последната институция.

2.   Две или повече държави-членки или компетентните органи на тези държави, могат:

след като са получили становището на Административната комисия, да договарят други методи за определяне на подлежащите на възстановяване суми, по-специално еднократни плащания, или други методи за плащане, или

да премахнат възстановяването на разходи между институциите.

Възстановяване на семейни помощи, изплатени по член 73, параграф 2 и член 74, параграф 2 от регламента

Член 98

Членове на семейства на работници, субекти на френското законодателство, или на безработни лица, получаващи обезщетения за безработица съгласно френското законодателство

1.   Действителната сума на семейните помощи, изплатени по силата на член 73, параграф 2 и член 74, параграф 2 от регламента, се възстановяват от компетентната френска институция на институцията, която е изплатила тези семейни помощи, както е показано в счетоводните сметки на последната институция.

2.   Франция и всяка от другите държави-членки или компетентните органи на Франция и тези на другите държави-членки могат, по взаимна договореност, да предвидят възстановяване на еднократната сума на тези семейни помощи. В случай на възстановяване на еднократна сума, тази еднократна сума се определя чрез умножаване на средната годишна стойност на семейство по средния брой семейства, които трябва да бъдат взети предвид всяка година.

3.   Факторите, необходими за изчисляването на споменатата еднократна сума, се определят съгласно следните правила:

а)

средната годишна стойност на семейство се получава за всяка държава-членка, като се раздели годишният разход за всички семейни помощи, изплатени от институциите на държавата-членка, на чиято територия членовете на семействата пребивават, спрямо общия брой членове на семействата на работници или безработни лица, които пребивават на територията на тази държава-членка на средния годишен брой на семействата, които имат право да получават обезщетения;

б)

средният годишен брой на семейства, който трябва да се вземе предвид, е равен на средния годишен брой на работниците, които са субекти на законодателството на компетентната държава, и когато е необходимо, на безработните лица, получаващи обезщетения за безработица за сметка на институция на тази компетентна държава, членовете на чиито семейства имат правото да получават семейни помощи, изплащани от институция на другата държава-членка, на чиято територия те пребивават.

4.   Административната комисия, въз основа на доклад на Ревизионната комисия, предвиден в член 101, параграф 3 от регламента за прилагане, постановява начините и процедурите за определяне на факторите за изчисление, посочени в параграф 3.

5.   Франция и всяка от другите държави-членки или компетентните органи на Франция и всяка от другите държави-членки, могат да договорят въвеждането на други начини за определяне на еднократната сума, след като са получили становището на Административната комисия.

Общи разпоредби за възстановяването на разходи

Член 99

Административни разходи

Две или повече държави-членки или компетентните органи на тези държави-членки могат, в съответствие с разпоредбите на член 84, параграф 2, третото изречение от регламента, да се договорят за увеличаване на размера на обезщетенията, посочени в членове 93 до 98 от регламента за прилагане, с конкретен процент с оглед отчитане на административните разходи. Този процент може да е различен, в зависимост от съответните обезщетения.

Член 100

Забавени претенции

1.   При уреждането на сметки между институциите на държавите-членки, институцията, която отговаря за плащанията, може да оставя без уважение претенциите за възстановяване на разходи за предоставени обезщетения през календарна година, която предшества с три години или повече датата на предявяване на тези претенции, независимо дали същите са предявени от орган за връзка или от институцията, която отговаря за плащанията в компетентната държава.

2.   За претенциите във връзка с възстановяването на разходи под формата на еднократни плащания, тригодишният срок тече от датата на публикуване в Официален вестник на Европейските общности на средните годишни разходи за обезщетения в натура, определени в съответствие с разпоредбите на членове 94 и 95 от регламента за прилагане.

Член 101

Справка за претенции

1.   Съгласно разпоредбите на членове 36, 63, 70 и 75, параграф 2 от регламента, Административната комисия изготвя справка за претенциите за всяка календарна година.

2.   Административната комисия може да предвиди подходящи проверки за проучването на необходимите статистически и счетоводни данни за изготвянето на предвидената в параграф 1 справка за претенции, по-специално, за да гарантира съответствието им с правилата, определени в дял 2.

3.   Административната комисия взема решенията по настоящия член относно доклада на Ревизионната комисия, която го представя заедно със становище, като посочва мотивите, на които се основава това становище. Административната комисия определя методите на работа и състава на Ревизионната комисия.

Член 102

Функции на Ревизионната комисия — Процедура за възстановяване на парични средства

1.   Ревизионната комисия:

а)

събира необходимите данни и организира необходимите изчисления за прилагането на разпоредбите на настоящия дял;

б)

представя на Административната комисия периодични счетоводни отчети за резултатите от прилагането на регламентите, по-конкретно от гледна точка на финансовия аспект;

в)

отправя всякакви полезни предложения до Административната комисия във връзка с разпоредбите на алинеи а) и б);

г)

представя на Административната комисия предложения по изпратените до нея съображения в съответствие с разпоредбите на член 94, параграф 4 и член 95, параграф 4 от регламента за прилагане;

д)

представя пред Административната комисия предложения във връзка с прилагането на разпоредбите на член 101 от регламента за прилагане;

е)

извършва цялата работа, проучвания или задачи по въпроси, за които е сезирана от Административната комисия.

2.   Възстановяването на суми, предвидено в членове 36, 63, 70 и член 75, параграф 2 от регламента, се извършва от всички компетентни институции на дадена държава-членка в полза на институциите кредитори на друга държава-членка с посредничеството на органите, които са определени от компетентните органи на държавите-членки. Органите, чрез които е извършено възстановяване на парични средства, уведомяват Административната комисия за възстановените суми в сроковете и съобразно реда, определен от посочената комисия.

3.   Когато подлежащите на възстановяване суми се определят въз основа на действителния размер на предоставените обезщетения според данните в счетоводните сметки на институциите, възстановяването за всяко календарно полугодие се извършва през следващото календарно полугодие.

4.   Когато подлежащите на възстановяване суми се определят на основата на еднократно плащане, възстановяването се извършва за всяка календарна година; в такъв случай институциите извършват авансови плащания към институциите кредитори на първо число от всяко календарно полугодие в съответствие с процедурата, определена от Административната комисия.

5.   Компетентните органи на две или повече държави-членки могат да се договарят за други срокове за възстановяването на суми или за други процедури за извършване на авансовите плащания.

Член 103

Съставяне на статистически и счетоводни данни

Компетентните органи на държавите-членки предприемат всички необходими мерки за прилагането на разпоредбите на настоящия дял, по-специално на онези от тях, които изискват съставянето на статистически или счетоводни данни.

Член 104

Вписване в приложение 5 на споразумения за възстановяване на парични средства между държави-членки или между компетентните органи на държавите-членки

1.   Разпоредбите, които са сходни с разпоредбите на член 36, параграф 3, член 63, параграф 3 и член 70, параграф 3 от регламента, и член 93, параграф 6, член 94, параграф 6 и член 95, параграф 6 от регламента за прилагане, и които са действащи в деня преди влизането в сила на регламента, продължават да се прилагат при условие, че са включени в приложение 5 към регламента за прилагане.

2.   Разпоредбите, които са сходни с разпоредбите, посочени в параграф 1 и които, с оглед на взаимоотношенията между две или повече държави-членки, ще се прилагат след влизането в сила на регламента, се вписват в приложение 5 към регламента за прилагане. Същото важи за договорените разпоредби съгласно член 97, параграф 2 и член 98, параграф 2 от регламента за прилагане.

Разходи за административни проверки и медицински прегледи

Член 105

1.   Извършените разходи за административни проверки и медицински прегледи, наблюдения, лекарски прегледи и проверки от всякакво естество, необходими за отпускането, предоставянето или преразглеждането на обезщетения, се възстановяват от институцията, за сметка на която са извършени, на институцията, която е отговаряла за тях, въз основа на прилаганите такси от последно споменатата институция.

2.   Въпреки това, две или повече държави-членки или компетентните органи на тези държави-членки могат да се договарят за други начини за възстановяване на парични средства, по-специално под формата на еднократни плащания, или могат да премахват изискването за възстановяване на разходи между институциите.

Такива споразумения се вписват в приложение 5 към регламента за прилагане. Действащите споразумения в деня преди влизането в сила на регламента продължават да се прилагат при условие, че са включени в споменатото приложение.

Общи разпоредби за изплащането на парични обезщетения

Член 106

Компетентните органи на всяка държава-членка уведомяват Административната комисия, в допустимите срокове и съобразно реда, определен от Комисията, за размера на изплатените парични обезщетения от институциите, попадащи под тяхна юрисдикция, на получатели, които пребивават или имат престой на територията на която и да е друга държава-членка.

Член 107

Конвертиране на валути

1.   По смисъла на разпоредбите, изброени по-долу, превръщането на сумите, посочени в различни национални валути, се извършва по официалните номинални стойности, декларирани от националните валутни органи и признати от Международния валутен фонд:

а)

разпоредби на регламент: член 12, параграфи 2, 3 и 4, последно изречение от член 19, параграф 1, алинея б), член 22, параграф 1, ii), последно изречение, член 25, параграф 1, алинея б), предпоследно изречение, член 41, параграф 1, алинеи в) и г), член 46, параграфи 3 и 4, член 50, член 52, алинея б), последно изречение, член 55, параграф 1, ii), последно изречение, член 57, параграф 3, алинея в), член 60, параграф 1, алинея в), член 60, параграф 2, алинея б), член 70, параграфи 1 и 2 и член 71, параграф 1, алинея б), ii), предпоследното изречение;

б)

разпоредбите на регламент за прилагане: член 34, член 101, параграф 1, член 102, параграф 1, алинея б), член 119, параграф 2.

2.   В случаите, които не попадат в приложното поле на параграф 1, превръщането се извършва по обменен курс, който действително се прилага по време на извършване на плащането.

ДЯЛ VI

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Член 108

Доказване на статут на сезонен работник

За да докаже, че е сезонен работник, работникът, включен в приложното поле на член 1, алинея в) от регламента, следва да представи договора си за заетост, подпечатан от службите по заетостта на държавата-членка, на чиято територия е отишъл да работи или е работил, или друг документ, подпечатан от тези служби, удостоверяващ сезонния характер на работата му.

Член 109

Споразумение за плащане на вноски

Работодателят, който няма място на дейност в държавата-членка, на чиято територия работникът е нает на работа, може да се споразумее с работника той да поеме задълженията на работодателя по отношение на плащането на вноски.

Работодателят уведомява компетентната институция или, при необходимост, институцията, която е определена от компетентния орган на въпросната държава-членка, за всяко такова споразумение.

Член 110

Взаимна административна помощ във връзка с възстановяването на обезщетения, които не са били дължими

Ако институцията на държава-членка, която е предоставила обезщетения, възнамерява да заведе дело срещу лице, което е получило обезщетения, които не са му били дължими, институцията по място на пребиваване на въпросното лице или институцията, определена от компетентния орган на държавата-членка, на чиято територия пребивава това лице, оказва съдействие на първата институция.

Член 111

Възстановяване на недължими плащания от институции за социално осигуряване и искания от спомагателни органи

1.   Ако при отпускането или преразглеждането на обезщетения за инвалидност, старост или смърт (пенсии) съгласно разпоредбите на глава 3 на дял III от регламента, институцията на държава-членка е изплатила на получателя на обезщетения сума над тази, на която той има право, тази институция може да изиска от институцията на всяка друга държава-членка, която отговаря за изплащането на съответните обезщетения на въпросния получател, да приспадне надплатената сума от просрочените суми, които изплаща на същия получател. Последната институция превежда приспадната сума на институцията кредитор. Когато надплатената сума не може да бъде приспадната от просрочени плащания, се прилагат разпоредбите на параграф 2.

2.   Когато институцията на дадена държава-членка е изплатила на получател на обезщетение сума над тази, на която той има право, тази институция може, при условията и в сроковете, определени от прилаганото от нея законодателство, да изиска от институцията на всяка друга държава-членка, която отговаря за изплащането на обезщетения на въпросния получател, да приспадне надплатената сума от сумите, които изплаща на същия получател. Последната институция извършва приспадането при условията и в сроковете, предвидени за такова прихващане от прилаганото от нея законодателство, все едно, че сумите са надплатени от нея и превежда приспадната сума на институцията кредитор.

3.   Когато лице, за което се прилагат разпоредбите на регламента, е получило помощи на територията на държава-членка през период, през който е имало право на обезщетения съгласно законодателството на друга държава-членка, органът, който е оказал съдействие, ако има законово право да изисква обратно дължимите обезщетения на въпросното лице, може да изиска от институцията на всяка друга държава-членка, която отговаря за изплащането на обезщетения в полза на това лице, да приспадне сумата, изплатена за подпомагане, от сумите, които последната институция изплаща на същото лице.

Когато член на семейството на лице, за което се прилагат разпоредбите на регламента, е получил подпомагане на територията на държава-членка през период, през който въпросното лице е имало право на обезщетения за съответния член на семейството съгласно законодателството на друга държава-членка, органът, който е оказал подпомагането, ако има законово право да изисква обратно дължимите обезщетения на въпросното лице за съответния член на семейството, може да изиска от институцията на всяка друга държава-членка, която отговаря за изплащането на такива обезщетения в полза на това лице, да приспадне сумите, изплатени за подпомагане, от сумите, които последната институция изплаща на същото лице за съответния член на семейството.

Институцията, която отговаря за плащанията, извършва приспадането при условията и в сроковете, предвидени за такова прихващане от прилаганото от нея законодателство, и превежда приспадната сума на органа кредитор.

Член 112

Когато дадена институция, пряко или чрез друга институция, е извършила недължими плащания, чието възстановяване е станало невъзможно, в крайна сметка въпросните суми остават за сметка на първата институция, освен когато недължимото плащане е било в резултат от измама.

Член 113

Възстановяване на предоставени, но недължими обезщетения в натура на работници в сферата на международния транспорт

1.   Ако правото на обезщетения в натура не бъде признато от компетентната институция, предоставените обезщетения в натура на работник в сферата на международния транспорт от институцията по място на престой по силата на презумпцията по член 20, параграф 2 или член 62, параграф 2 от регламента за прилагане, се възстановява от компетентната институция.

2.   Извършените разходи от институцията по място на престой по отношение на всеки работник в сферата на международния транспорт, който преди това не е подавал молба до институцията по място на престой и няма право на обезщетения в натура, но въпреки това е получил обезщетения в натура при представяне на завереното заявление, посочено в член 20, параграф 2 или член 62, параграф 2 от регламента за прилагане, се възстановяват от институцията, която е посочена като компетентна във въпросното заверено заявление, или от всяка друга институция, определена за целта от компетентния орган на съответната държава-членка.

3.   Компетентната институция или посочената като компетентна институция, в случая, предвиден в параграф 2, или определената за целта институция дебитира сметката на получателя на обезщетение със стойността на предоставените му, но недължими обезщетения в натура. Въпросната институция уведомява за тези дебитни операции Ревизионната комисия, посочена в член 101, параграф 3 от регламента за прилагане, който изготвя справка за тях.

Член 114

Условни плащания на обезщетения в случаи на спорове относно приложимото законодателство или институцията, която следва да предоставя обезщетенията

В случай на спор между институциите или компетентните органи на две или повече държави-членки относно приложимото законодателство съгласно разпоредбите на дял II от регламента или коя институция следва да предоставя обезщетенията на съответното лице, което при отсъствие на спор би могло да претендира за обезщетения, лицето условно получава обезщетенията, предвидени от законодателството, което се прилага от институцията по място на пребиваване или, ако съответното лице не пребивава на територията на една от заинтересованите държави-членки, обезщетенията, предвидени от законодателството, което се прилага от институцията, до която първо е подадена неговата молба.

Член 115

Процедури за извършване на медицински прегледи в държава-членка, различна от компетентната държава

Институцията по място на престой или място на пребиваване, която съгласно разпоредбите на член 87 от регламента е длъжна да извърши медицински преглед, извършва това в съответствие с процедурите, определени от прилаганото от нея законодателство.

При отсъствие на такива процедури, тя отправя запитване до компетентната институция за информация относно процедурите, които следва да се приложат.

Член 116

Споразумения за възстановяването на вноски

1.   Сключените споразумения съгласно разпоредбите на член 92, параграф 2 от регламента се вписват в приложение 5 към регламента за прилагане.

2.   Сключените споразумения за прилагането на разпоредбите на член 51 от Регламент № 3 продължават да се прилагат при условие, че са включени в приложение 5 към регламента за прилагане.

Член 117

Обработка на данни

1.   Една или повече държави-членки, или техните компетентни органи, могат, след като са получили становището на Административната комисия, да адаптират за обработка на данни образците на удостоверения, заверените заявления, декларациите, молбите и други документи, заедно с операциите и начините за предаване на данните, предвидени за прилагането на регламента и регламента за прилагане.

2.   Когато постигнатото развитие в обработката на данни в държавите-членки позволява това, Административната комисия предприема необходимите проучвания за стандартизация и въвеждане в обща употреба на методите за корекция съгласно разпоредбите на параграф 1.

ДЯЛ VII

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 118

Преходни разпоредби относно пенсиите

1.   Молбите за пенсии, които не са били още отпуснати преди влизането в сила на регламента, подлежат на двойно изплащане:

за периода преди тази дата, в съответствие с разпоредбите на регламент № 3,

за периода, започващ от тази дата, в съответствие с разпоредбите на регламента.

2.   Молба за обезщетение за инвалидност, старост или за преживели наследници, представени на институция към датата на влизане в сила на регламента, автоматично налагат преоценка на обезщетенията, които са били отпуснати за същия случай преди тази дата от институцията или институциите на една или повече от другите държави-членки, в съответствие с разпоредбите на регламента.

Член 119

Преходни разпоредби, свързани със семейните обезщетения

1.   Правата, посочени в член 94, параграф 9 от регламента, са тези, от които се ползват работниците по отношение на членовете на техните семейства, даващи право на семейни обезщетения, при ставка и в границите, приложими в деня, предхождащ деня на влизане в сила на регламента, по член 41 или на Регламент № 3 приложение Г, на член 20 или на приложение 1 към Регламент 36/63/ЕИО на Съвета от 2 април 1963 г. за социалното осигуряване на пограничните работници (4).

2.   При условие, че сумата на семейните обезщетения, посочени в параграф 1, е по-висока от сумата на семейните помощи, които биха били дължими по член 73, параграф 2 от регламента, компетентната френска институция е отговорна да осигури тяхното изплащане на работника или пряко на членовете на неговото семейство по мястото им на пребиваване или по отношение на децата, даващи право на тези обезщетения.

3.   Когато семейни обезщетения трябва да се изплащат по член 73, параграф 2 от регламента, институцията по място на пребиваване на членовете на семейството трябва да осигури изплащането на тези помощи в съответствие с разпоредбите на законодателството, което прилага, при условие, че те се възстановяват от компетентната френска институция.

4.   В двустранните отношения между заинтересованите държави-членки, процедурата за прилагането на настоящия член се определя от тези държави-членки или компетентните органи на тези държави.

Член 120

Допълващи споразумения за прилагане

1.   Две или повече държави-членки или компетентните органи на тези държави-членки могат, когато е необходимо, да сключват споразумения, които имат за цел да допълнят административната процедура за прилагане на регламента. Тези споразумения се изброяват в приложение 5 към регламента за прилагане.

2.   Споразумения, подобни на посочените в параграф 1, които са в сила в деня, предхождащ деня на влизане в сила на регламента за прилагане, продължават да се прилагат при условие, че те са включени в приложение 5 към регламента за прилагане.

Член 121

Характер и изменение на приложенията

1.   Приложенията към регламента за прилагане представляват неразделна част от него.

2.   Тези приложения могат да бъдат изменяни с регламент на Съвета, приет по предложение на Комисията, по искане на държава-членка или съответни държави-членки или техните компетентни органи след получаване на становището на Административната комисия.

3.   Приложение V към регламента, част „Б Германия“, се допълва със следния текст:

„7.

За целите на регламента, еднократната сума на вноските към разходите за раждане, предоставяни съгласно германското законодателство на членовете на семействата на работниците, безработните лица, пенсионерите и претендиращите пенсия, се считат за обезщетения в натура.“

Член 122

Влизане в сила на регламента за прилагане

Регламентът за прилагане влиза в сила на първия ден от седмия месец след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 21 март 1972 година.

За Съвета

Председател

G. THORN


(1)  ОВ L 149, 5.7.1971 г., стр. 2.

(2)  ОВ L 30, 16.12.1958 г., стр. 561/58.

(3)  ОВ L 30, 16.12.1958 г., стр. 597/58.

(4)  ОВ 62, 20.4.1963 г., стр. 1314/63.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ

(Член 1, параграф 1 от регламента и член 4, параграф 1 от регламента за прилагане)

А. БЕЛГИЯ:

Ministre de la prévoyance sociale, Bruxelles /

Minister van sociale voorzorg, Brussel

(Министърът на социалните грижи, Брюксел)

Б. ГЕРМАНИЯ:

Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung,

Bonn (Федералният министър на труда и социалните грижи, Бон)

В. ФРАНЦИЯ:

1.

Ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

Paris (Министърът на здравеопазването и социалното осигуряване, Париж)

2.

Ministre du travail, de l'emploi et de la population,

Paris (Министърът на труда, заетостта и населението, Париж)

3.

Ministre de l'agriculture,

Paris (Министърът на селското стопанство, Париж)

4.

Ministre de la marine marchande, Paris

(Министърът на търговския флот, Париж)

Г. ИТАЛИЯ:

Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(Министърът на труда и социалните грижи), Рим

Д. ЛЮКСЕМБУРГ:

1.

Ministre du travail et de la sécurité sociale,

Luxembourg (Министърът на труда и социалното осигуряване, Люксембург)

2.

Ministre de la famille,

Luxembourg (Министърът по семейните въпроси, Люксембург)

Е. НИДЕРЛАНДИЯ:

1.

Minister van Sociale Zaken,

Den Haag (Министърът на социалните грижи, Хага)

2.

Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

Leidschendam (Министърът на общественото здраве и околната среда, Лайдшендам)


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

КОМПЕТЕНТНИ ИНСТИТУЦИИ

(Член 1, Бчква о) от регламента и член 4, параграф 2 от регламента за прилагане)

А.   БЕЛГИЯ

1.   Болест, майчинство:

а)   

с цел прилагане на членове 16—29 от регламент за прилагане:

i) като общо правило:

Осигурителния орган, при който работникът е осигурен

ii) за моряци:

Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge — Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden onder Belgische vlag — (Фонд за моряци, плаващи под белгийско знаме), Антверпен

б) с цел прилагане на дял V от регламента за прилагане:

Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles — Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel — (Национален институт за здравно осигуряване и осигуряване за инвалидност, Брюксел), който действа за сметка на осигурителните органи или за фонда за моряци, плаващи под белгийско знаме

2.   Инвалидност:

а) обща инвалидност (работници, извършващи физически труд, чиновници и миньори):

Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles — Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel — (Национален институт за осигуряване на болни и инвалиди, Брюксел), който действа от името на осигурителните органи или за фонда за моряци, плаващи под белгийско знаме, заедно с осигурителния орган, при който работникът е или е бил осигурен

б) специална схема за инвалиди миньори:

Fonds national de retraite des ouvriers-mineurs, Bruxelles — Nationaal pensioenfonds voor mijnwerkers, Brusse — (Национален пенсионен фонд за миньори, Брюксел)

в) схема за инвалиди моряци:

Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge — Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden onder Belgische vlag — (Фонд за моряци, плаващи под белгийско знаме), Антверпен

3. Възраст, смърт (пенсии):

Office national des pensions pour travailleurs salariés, Bruxelles — Rijksdienst voor werknemerspensioenen, Brussel — (Национална пенсионна служба за заети лица, Брюксел)

4.   Трудови злополуки:

а) за прилагане на допълнителни помощи към пенсии:

Fonds des accidents du travail, Bruxelles — Fonds voor arbeidsongevallen, Brussel — (Фонд за трудови злополуки, Брюксел)

б)   

други случаи:

i) общо:

Осигурителят

ii) за моряци:

Fonds des accidents du travail, Bruxelles — Fonds voor arbeidsongevallen, Brussel — (Фонд за трудови злополуки, Брюксел)

5. Професионални заболявания:

Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles — Fonds voor beroepsziekten, Brussel — (Фонд за професионални заболявания, Брюксел)

6.   Помощи при смърт

а)   

болест — осигуряване за инвалидност:

i) общо:

Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles — Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel — (Национален осигурителен институт за болест и инвалидност, Брюксел), заедно със осигурителен орган, при който работникът е осигурен

ii) за моряци:

Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge — Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden onder Belgische vlag — (Фонд за моряци, плаващи под белгийско знаме), Антверпен

б)   

трудови злополуки:

i) общо

Осигурителят

ii) за моряци:

Fonds des accidents du travail, Bruxelles — Fonds voor arbeidsongevallen, Brussel — (Фонд за трудови злополуки, Брюксел)

в) професионални болести:

Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles — Fonds voor beroepsziekten, Brussel — (Фонд за професионални заболявания, Брюксел)

7.   Безработица:

i) общо:

Office national de l'emploi, Bruxelles — Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, Brussel — (Национална служба за заетост, Брюксел)

ii) за моряци:

Pool des marins de la marine marchande — Pool van de zeelieden ter koopvaardij — (Търговски флотски фонд), Антверпен

8. Семейни обезщетения:

Caisse de compensation pour allocations familiales pour travailleurs salariés — Compensatiekas der gezinsvergoedingen voor werknemers — (Фонд за семейни компенсации за заети лица, в който служителят е осигурен)

Б.   ГЕРМАНИЯ

Юрисдикцията на германските институции се урежда от разпоредбите на германското законодателство, освен ако не е предвидено друго в следния текст

1.   Здравно осигуряване:

С цел прилагане на член 25, параграф 1 от регламента:

Институцията за здравно осигуряване, при която безработното лице е било осигурено на датата, когато е напуснало територията на Федерална република Германия

За осигуряване за болест на претендиращите пенсия и пенсионерите, и членовете на техните семейства, съгласно разпоредбите на дял III, глава 1, раздели 4 и 5 от регламента:

 

а)

когато съответното лице е осигурено в местния фонд за общи заболявания или окръжния фонд за заболявания, или когато не е осигурено в никаква институция за осигуряване за болест:

Allgemeine Ortskrankenkasse Bad Godesberg, Bonn-Bad Godesberg — (Местен фонд за общи болести, Бад Годесберг, Бон-Бад Годесберг)

б) при всички останали случаи:

Институция за здравно осигуряване, при която претендиращият пенсия или пенсионерът е осигурен

2.   Пенсионно осигуряване за работници, полагащи физически труд, чиновници и миньори:

За допускане до доброволно осигуряване и за определяне на молби за обезщетения и отпускане на обезщетения съгласно разпоредбите на регламента:

 

а)

за лица, които са били осигурени или са считани за осигурени изключително съгласно германското законодателство или за техни преживели наследници, когато тези лица или тези преживели наследници пребивават на територията на друга държава-членка или са граждани на друга държава-членка, пребивават на територията на страна, която не е членка:

 

i)

когато последната вноска е изплатена в пенсионната осигурителна схема за работници, извършващи физически труд:

 

ако съответното лице пребивава в Нидерландия или е гражданин на Нидерландия, пребиваващ на територията на страна, която не е членка:

Landesversicherungsanstalt Westfalen, Münster — (Регионална осигурителна служба на Вестфалия, Мюнстер)

ако съответното лице пребивава в Белгия или е гражданин на Белгия, пребиваващ на територията на страна, която не е членка:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz, Düsseldorf — (Регионална осигурителна служба на провинция Рейн, Дюселдорф)

ако съответното лице пребивава в Италия или е гражданин на Италия, пребиваващ в страна, която не е членка:

Landesversicherungsanstalt Schwaben, Augsburg — (Регионална осигурителна служба на Швабия, Аугсбург)

ако съответното лице пребивава във Франция или Люксембург или е гражданин на Франция или Люксембург, пребиваващ в държава, която не е членка:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz, Speyer — (Регионална осигурителна служба на Райнланд-Пфалц)

Обаче, ако последната вноска е била платена на Регионалната осигурителна служба на Саарланд, Саарбрюкен, или на Федералната железопътна осигурителна служба, Франкфурт на Майн, или на Осигурителния фонд за моряци, Хамбург:

Институцията, на която е платена последната вноска

ii) когато последната вноска е била платена:

 

— в схемата за пенсионно осигуряване за чиновници:

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, Berlin — (Федерална осигурителна служба за чиновници, Берлин)

— в схемата за пенсионно осигуряване за моряци:

Seekasse, Hamburg — (Осигурителен фонд за моряци, Хамбург)

iii)

когато последната вноска е била платена в схемата за пенсионно осигуряване на миньори или когато периодът, необходим за получаване на миньорска пенсия, изплащана поради намалена способност за изпълняване на дейността на миньор (Bergmannsrente) е, или се счита за изминал:

Bundesknappschaft, Bochum — (Федерален осигурителен фонд за миньори, Бохум)

б)

за лица, които са осигурени, или се разглеждат като осигурени съгласно германското законодателство или законодателството на една или повече други държави-членки, или за техните преживели наследници:

 

i)

когато последната вноска съгласно германското законодателство е била платена съгласно пенсионното осигуряване на работниците, полагащи физически труд:

 

когато съответното лице пребивава на територията на Федерална република Германия, с изключение на Саарланд,

 

или

 

когато съответното лице пребивава извън Федерална република Германия и последната вноска съгласно германското законодателство е платена на институция извън Саарланд:

 

ако последната вноска съгласно законодателството на друга държава- членка е платена в нидерландска пенсионноосигурителна институция:

Landesversicherungsanstalt Westfalen, Münster — (Регионална осигурителна служба на Вестфалия, Мюнстер)

ако последната вноска съгласно законодателството на друга държава- членка е платена в белгийска пенсионно осигурителна институция:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz, Düsseldorf — (Регионална осигурителна служба на провинция Рейн, Дюселдорф)

ако последната вноска съгласно законодателството на друга държава- членка е платена в италианска пенсионноосигурителна институция:

Landesversicherungsanstalt Schwaben, Augsburg — (Регионална осигурителна служба на Швабия, Аугсбург)

ако последната вноска съгласно законодателството на друга държава- членка е платена във френска или люксембургска пенсионноосигурителна институция:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz, Speyer — (Регионална осигурителна служба на Райнланд-Пфалц)

когато съответното лице пребивава на територията на Федерална република Германия в Саарланд

 

или

 

когато съответното лице пребивава извън Федерална република Германия и последната вноска съгласно германското законодателство е платена на институция в Саарланд:

Landesversicherungsanstalt Saarland, Saarbrücken — (Регионална осигурителна служба на Саарланд, Саарбрюкен)

когато последната вноска съгласно германското законодателство е платена в Осигурителния фонд за моряци, Хамбург или във Федералния железопътен осигурителен фонд, Франкфурт на Майн:

Институцията, на която тази вноска е платена

ii)

когато последната вноска съгласно германското законодателство е платена в:

 

— пенсионната осигурителна схема за чиновници:

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, Berlin — (Федерална осигурителна служба за чиновници, Берлин)

— пенсионната осигурителна схема за моряци:

Seekasse, Hamburg — (Осигурителен фонд за моряци, Хамбург)

iii)

когато последната вноска съгласно германското законодателство е платена в схемата за пенсионно осигуряване на миньори или когато периодът, необходим за получаване на миньорска пенсия, изплащана поради намалена възможност за изпълняване на дейността на миньор (Bergmannsrente) е, или се счита за завършен, взимайки под внимание или само периодите на осигуряване в германска институция, или периодите на чуждестранно осигуряване:

Bundesknappschaft, Bochum — (Федерален осигурителен фонд за миньори, Бохум)

3. Допълнително осигуряване за работници в металургията:

Landesversicherungsanstalt Saarland, Saarbrücken — (Регионална осигурителна служба на Саарланд, Саарбрюкен)

4. Осигуряване за злополука (трудови злополуки и професионални болести):

Институцията, отговорна за осигуряване за злополука за съответния случай

5. Обезщетения за безработица и семейни обезщетения:

Bundesanstalt für Arbeit, Nürnberg — (Федерална служба по труда, Нюрнберг)

В.   ФРАНЦИЯ

1.   За целите на прилагането на член 93, параграф 1 от регламента за прилагане:

а) обща схема:

Caisse nationale de l'assurance-maladie — (Национален фонд за здравно осигуряване), Париж

б) селскостопанска схема:

Caisse centrale de secours mutuels agricoles — (Централен селскостопански взаимоспомагателен фонд), Париж

в) схема за миньори:

Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines — (Национален независим фонд за социално осигуряване за миньори), Париж

г) схема за моряци:

Établissement national des invalides de la marine — (Национален институт за моряци с увреждания), Париж

2.   За целите на прилагане на член 96 от регламента за прилагане:

а) обща схема:

Caisse nationale de l'assurance-maladie — (Национален фонд за здравно осигуряване), Париж

б) схема за миньори:

Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines — (Национален независим фонд за социално осигуряване за миньори), Париж

в) схема за моряци:

Établissement national des invalides de la marine — (Национален институт за моряци с увреждания), Париж

3.   За целите на прилагане на член 98 от регламента за прилагане

а) обща схема:

Caisse nationale d'allocations familiales — (Национален фонд за семейни помощи), Париж

б) селскостопанска схема:

Caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles — (Централен селскостопански взаимоспомагателен фонд за семейни помощи), Париж

в) схема за миньори:

Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines — (Национален независим фонд за социално осигуряване за миньори), Париж

г) схема за моряци:

Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce — (Национален фонд за семейно подпомагане за моряци), или Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime — (Национален фонд за семейно подпомагане на морската риболовна индустрия), когато е подходящо

4.   Другите компетентни институции са онези, определени съгласно френското законодателство, а именно:

I.   ФРАНЦИЯ (без отвъдморските департаменти)

а)   

обща схема

i) болест, майчинство, смърт (еднократна помощ):

Caisse primaire d'assurance-maladie — (Местен фонд за здравно осигуряване)

ii)   

инвалидност:

аа)

общо, освен за Париж и парижкия регион:

Caisse primaire d'assurance-maladie — (Местен фонд за здравно осигуряване)

за Париж и парижкия регион:

Caisse régionale d'assurance-maladie — (Регионален фонд за здравно осигуряване), Париж

бб)

специална схема съгласно членове Л 365 до Л 382 от Кодекс за социално осигуряване:

Caisse régionale d'assurance-maladie — (Регионален фонд за здравно осигуряване), Страсбург

iii)   

за старост:

аа)

както за общото правило, освен за Париж и парижкия регион:

Caisse régionale d'assurance-maladie (branche vieillesse) — (Регионален фонд за здравно осигуряване (отдел старост)

за Париж и парижкия регион:

Caisse nationale d'assurance-vieillesse des travailleurs salariés — (Национален фонд за осигуряване за старост за заети лица), Париж

бб)

специална схема съгласно членове Л 365 до Л382 от Кодекс за социално осигуряване:

Caisse régionale d'assurance-vieillesse — (Регионален фонд за осигуряване за старост), Страсбург

 

или

 

Caisse régionale d'assurance-maladie — (Регионален фонд за здравно осигуряване), Страсбург

iv)   

трудови злополуки:

аа) временна неработоспособност:

Caisse primaire d'assurance-maladie — (Местен фонд за здравно осигуряване)

бб) постоянна неработоспособност:

 

— пенсии:

— злополуки, станали след 31.12.1946 г.:

Caisse primaire d'assurance-maladie — (Местен фонд за здравно осигуряване)

— злополуки, станали преди 1.1.1947 г.:

Работодателят, или осигурителят, действащ вместо него

— увеличение на пенсии:

— злополуки, станали след 31.12.1946 г.:

Caisse primaire d'assurance-maladie — (Местен фонд за осигуряване на хронично болни)

— злополуки, станали преди 1.1.1947 г.:

Caisse des dépôts et consignations — (Служба за депозити и консигнации)

v) семейни обезщетения:

Caisse d'allocations familiales — (Фонд за семейни помощи)

vi) безработица:

Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre — (Департаментален директорат за труд и работна сила)

б)   

селскостопанска схема:

i)

болест, майчинство, смърт (еднократна помощ), семейни обезщетения:

Caisse de mutualité sociale agricole — (Селскостопански социален съвместен фонд)

ii)

осигуряване и обезщетения за инвалидност и старост за преживял съпруг:

Caisse centrale de secours mutuels agricoles — (Централен селскостопански взаимоспомагателен фонд), Париж

iii)   

трудови злополуки:

аа) като общо правило:

Работодателят или осигурителят, действащ от негово име

бб) за пенсионно увеличение:

Caisse des dépôts et consignations, Arcueil (94) — (Служба за депозити и консигнации, Аркьой (94)

iv) безработица:

Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre — (Департаментален директорат за труд и работна сила)

в)   

схема за миньори:

i) болест, майчинство, смърт (еднократна помощ):

Société de secours minière — (Организация за подпомагане на миньорите)

ii) инвалидност, старост, смърт (пенсии):

Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines — (Национален независим фонд за социално осигуряване за миньори), Париж

iii)   

трудови злополуки:

аа) временна неработоспособност:

Société de secours minière — (Организация за подпомагане на миньорите)

бб)   

постоянна неработоспособност:

— пенсии:

— злополуки, станали след 31.12.1946 г.:

Union régionale des sociétés de secours minières — (Регионален съюз на асоциациите за подпомагане на миньори)

— злополуки, станали преди 1.1.1947 г.:

Работодателят или осигурителят, действащ вместо него

— пенсионно увеличение:

— злополуки, станали след 31.12.1946 г.:

Union régionale des sociétés de secours minières — (Регионален съюз на асоциациите за подпомагане на миньори)

— злополуки, станали преди 1.1.1947 г.:

Caisse des dépôts et consignations — (Служба за депозити и консигнации)

iv) семейни обезщетения:

Union régionale des sociétés de secours minières — (Регионален съюз на асоциациите за подпомагане на миньори)

v) безработица:

Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre — (Департаментален директорат за труд и работна сила)

г)   

схема за моряци:

i)

болест, майчинство, инвалидност, трудови злополуки, смърт (еднократна помощ) и пенсии за наследници на лица с увреждания или лица, които са претърпели трудова злополука:

Section Caisse générale de prévoyance des marins du Quartier des affaires maritimes — (Сектор „Общ фонд за моряци“ към Управлението по морски въпроси)

ii) старост, смърт (пенсии):

Section Caisse de retraite des marins du Quartier des affaires maritimes — (Сектор „Пенсионен фонд за моряци“ към Управлението по морски въпроси)

iii) семейни обезщетения:

Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce — (Национален семеен фонд за моряци), или Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime — (Национален фонд за семейно подпомагане за морската риболовна индустрия), когато е подходящо

iv) безработица:

Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre — (Департаментален директорат за труд и работна сила)

II.   ОТВЪДМОРСКИ ДЕПАРТАМЕНТИ

а)   

Всички схеми (с изключение на схемата за моряци) и всички рискове с изключение на семейните обезщетения:

i) общо:

Caisse générale de sécurité sociale — (Общ фонд за социално осигуряване)

ii)

за пенсионни увеличения относно трудови злополуки, настъпили в департаментите извън страната преди 1.1.1952 г.:

Direction départementale de l'enregistrement — (Департаментален директорат за регистрация)

б) семейни обезщетения:

Caisse d'allocations familiales — (Фонд за семейни помощи)

в)   

схема за моряци:

i) всички рискове, освен старост и семейни обезщетения:

Section Caisse générale de prévoyance des marins du Quartier des affaires maritimes — (Сектор „Общ фонд за моряци“ към Управлението по морски въпроси)

ii) старост:

Section Caisse de retraite des marins du Quartier des affaires maritimes — (Сектор „Пенсионен фонд за моряци“ към Управлението по морски въпроси)

iii) семейни обезщетения:

Caisse d'allocations familiales — (Фонд за семейни помощи)

Г.   ИТАЛИЯ

1. Болест (освен туберкулоза), майчинство:

Istituto nazionale per l'assicurazione contrо le malattie — (Национален здравноосигурителен институт), провинциални служби

Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano, Bolzano — (Провинциален фонд за здравно осигуряване, Болцано)

Cassa mutua provinciale di malattia di Trente, Trente — (Провинциален фонд за здравно осигуряване, Тренто), или институцията, към която съответното лице е регистрирано

2. Туберкулоза:

Istituto nazionale della previdenza sociale — (Национална институция за социално подпомагане), провинциални служби

3.   Трудови злополуки и професионални болести:

а) общо:

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro — (Национална институция за осигуряване при трудови злополуки, провинциални служби)

б) също за селскостопански и горски работници при поискване:

Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati agricoli — (Национална служба за подпомагане на селскостопански работници)

в) за моряци:

Морският фонд, при който съответното лице е регистрирано

4.   Инвалидност, старост и преживели наследници (пенсии):

а) общо:

Istituto nazionale della previdenza sociale — (Национална институция за социално подпомагане), провинциални служби

б) за работници в сферата на развлекателния бизнес:

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo — (Национална служба за подпомагане на работници в сферата на развлекателния бизнес), Рим

в) за контролен персонал:

Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali — (Национална институция за подпомагане на ръководен персонал в индустрията), Рим

г) за журналисти:

Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani - G. Amendola — (Национална институция за подпомагане на италианските журналисти „Г. Амендола“), Рим

5. Помощи при смърт:

Институциите, изброени под номера 1, 2 или 3 съответно

6.   Безработица

а) общо:

Istituto nazionale della previdenza sociale — (Национална институция за социално подпомагане), провинциални служби

б) за журналисти:

Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani - G. Amendola — (Национална институция за подпомагане на италианските журналисти „Г. Амендола“), Рим

7.   Семейни помощи:

а) общо:

Istituto nazionale della previdenza sociale — (Национална институция за социално подпомагане), провинциални служби

б) за журналисти:

Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani - G. Amendola — (Национална институция за подпомагане на италианските журналисти „Г. Амендола“), Рим

Д.   ЛЮКСЕМБУРГ

1.   Болест, майчинство:

а) с цел прилагането на член 28, параграф 2 от регламента:

Институцията или институциите, отговарящи за плащането на пенсии, зависещи от осигурителни вноски

б) други случаи:

Фондът за здравно осигуряване, в който работникът е осигурен поради неговата заетост или с който последно е бил осигурен

2.   Инвалидност, старост, смърт (пенсии):

а)

за чиновници, включително техници, работещи в мините (под земята):

Caisse de pension des employés privés — (Пенсионен фонд за чиновници в частния сектор)

б) други случаи:

Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité — (Осигурително учреждение за старост и инвалидност), Люксембург

3.   Трудови злополуки и професионални болести:

а) за селскостопански и горски работници:

Association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière — (Осигурителна асоциация за злополуки, селскостопански и горски департамент), Люксембург

б) други случаи:

Association d'assurance contre les accidents, section industrielle — (Осигурителна асоциация за злополуки, индустриален департамент), Люксембург

4. Безработица:

Office national du travail — (Национална служба по труда), Люксембург

5.   Семейни обезщетения:

а) за лица, осигурени в институцията съгласно точка 2, буква б):

Caisse d'allocations familiales des ouvriers près l'Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité — (Фонд за семейства на работници, полагащи физически труд, при осигурителната институция за старост и инвалидност), Люксембург

б) други случаи:

Caisse d'allocations familiales des employés près la Caisse de pension des employés privés — (Фонд за семейни помощи за чиновници към пенсионен фонд за чиновници), Люксембург

6.   Помощи при смърт:

за целите на прилагането на член 66 от регламента:

Институцията, отговаряща за изплащане на пенсиите, което се дължи при този вид помощи

Е.   НИДЕРЛАНДИЯ

1.   Болест, майчинство

а) помощи в натура:

Ziekenfonds — (Здравен фонд), в който съответното лице е осигурено

б) парични помощи:

Bedrijfsvereniging — (Професионалната асоциация), в която работодателят на осигуреното лице е осигурен

2.   Инвалидност:

а)

когато правото на помощи е извън приложното поле на този регламент само съгласно законодателството на Нидерландия:

Bedrijfsvereniging — (Професионалната асоциация), в която работодателят на осигуреното лице е осигурен

б) други случаи:

Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging — (Нова обща професионална асоциация)

3. Старост, смърт (пенсии):

Sociale Verzekeringsbank — (Социална осигурителна банка)

4.   Безработица:

а) осигурителни обезщетения за безработица:

Bedrijfsvereniging — (Професионалната асоциация), в която работодателят на осигуреното лице е осигурен

б) обезщетения от органите на публичната власт:

Местни власти по мястото на пребиваване

5.   Семейни обезщетения:

а)

когато лицето, което има право на обезщетения, пребивава в Нидерландия:

Raad van Arbeid — (Трудов съвет), в района на който лицето пребивава

б)

когато лицето, което има право на обезщетения, пребивава извън Нидерландия, но неговият работодател пребивава или е установен в Нидерландия:

Raad van Arbeid — (Трудов съвет), в района на който работодателят пребивава или е установен

в) други случаи:

Sociale Verzekeringsbank — (Социална осигурителна банка)

6.   Професионални болести, за които се прилагат разпоредбите на член 57, параграф 3 от регламента:

За прилагането на член 57, параграф 3, Бчква в) от регламента:

когато помощите се отпускат, считано от дата преди 1.7.1967 г.:

Sociale Verzekeringsbank — (Социална осигурителна банка)

когато помощите се отпускат, считано от дата след 30.6.1967 г.:

Bedrijfsvereniging voor de Mijnindustrie, Heerlen — (Професионална асоциация за миньорската индустрия, Хеерлен)


ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ИНСТИТУЦИИ ПО МЯСТО НА ПРЕБИВАВАНЕ И ИНСТИТУЦИИ ПО МЯСТО НА ПРЕСТОЙ

(Член 1, Бчква п) от регламента и член 4, параграф 3 от регламента за прилагане)

А.   БЕЛГИЯ

I.   

ИНСТИТУЦИИ ПО МЯСТО НА ПРЕБИВАВАНЕ

1.   Болест, майчинство:

а)

с цел прилагане на членове 17, 18, 22, 25, 28, 29, 30 и 32от регламента за прилагане:

Осигурителните органи

б) с цел прилагане на член 31 от регламента за прилагане:

 

i) общо:

Осигурителните органи

ii) за моряци

Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge — Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden onder Belgische vlag (Взаимоосигурителен фонд за социални грижи за моряци, плаващи под белгийско знаме), Антверпен,

 

или

 

осигурителните органи

2.   Инвалидност:

а)

обща инвалидност (работници, полагащи физически труд, чиновници, миньори):

Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles — Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel — (Национален институт за осигуряване на инвалиди и за здравно осигуряване, Брюксел), заедно със осигурителните институти

с цел прилагане на член 105 от регламента за прилагане:

Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles — Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel — (Национален институт за здравно осигуряване, Брюксел)

б) специална схема за инвалидностза миньори:

Fonds national de retraite des ouvriers-mineurs, Bruxelles — Nationaal pensioenfonds voor mijnwerkers, Brussel — (Национален пенсионен фонд за миньори, Брюксел)

в) схема за инвалидност на моряци:

Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge — Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden onder Belgische vlag — (Осигурителен фонд за моряци, плаващи под белгийско знаме), Антверпен

3. Старост и смърт (пенсии):

Office national des pensions pour travailleurs salariés Bruxelles — Rijksdienst voor werknemerspensioenen, Bruxelles — (Национален пенсионен фонд за заети лица, Брюксел)

4. Трудови злополуки (обезщетения в натура):

Осигурителните институции

5. Професионални болести:

Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles — Fonds voor beroepsziekten, Brussel — (Фонд за професионални болести, Брюксел)

6. Помощи при смърт:

Осигурителните институции, заедно с Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles — Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel — (Национален институт за здравно осигуряване и инвалидност, Брюксел)

7.   Безработица:

а) общо:

Office national de l'emploi, Bruxelles — Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, Brussel — (Национална служба по заетостта), Брюксел

б) за моряци:

Pool des marins de la marine marchande — Pool van de zeelieden ter koopvaardij — (Търговски флотски фонд), Антверпен

8. Семейни обезщетения:

Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés; Bruxelles — Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers, Brussel — (Национална служба за семейни помощи за заети лица, Брюксел)

II.   

ИНСТИТУЦИИ ПО МЯСТО НА ПРЕСТОЙ

1. Заболявания, майчинство:

Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles — Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel — (Национален институт за здравно осигуряване и инвалиди, Брюксел) чрез осигурителните органи

2. Трудови злополуки:

Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles — Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel — (Национален институт за здравно осигуряване и инвалиди, Брюксел) чрез осигурителните органи

3. Професионални болести:

Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles — Fonds voor beroepsziekten, Brussel — (Фонд за професионални болести, Брюксел)

Б.   ГЕРМАНИЯ

1.   Здравно осигуряване:

а)

при всички случаи, освен при прилагане на член 19, параграф 2 от регламента и член 17 от регламента за прилагане:

Allgemeine Ortskrankenkasse (Местен фонд за общи заболявания) по място на пребиваване или място на престой на съответното лице

или, при отсъствие на такъв фонд,

Landkrankenkasse (Окръжен федерален фонд за заболявания) по място на пребиваване или място на престой на съответното лице

за лица, осигурени по схемата за миньори и членовете на техните семейства:

Bundesknappschaft, Bochum (Миньорски федерален фонд за осигуряване, Бохум)

б)

за целите на прилагане на член 19, параграф 2 от регламента и член 17 от регламента за прилагане:

Последната институция, където работникът е бил осигурен последно,

ако няма такава институция, или ако осигуреното лице е било осигурено последно в Allgemeine Ortskrankenkasse, или Landkrankenkasse, или Bundesknappschaft:

Компетентната институция по място на пребиваване или място на престой на съответното лице, съгласно алинея а)

в) за лекуване на туберкулоза в лечебен център:

Компетентната пенсионна осигурителна институция за работници, полагащи физически труд, по място на пребиваване или място на престой на съответното лице

2.   Осигуряване при злополука:

а)

обезщетения в натура, с изключение на терапевтично лечение, провеждано по осигуряване при злополука; протези и др.;парични помощи, с изключение на пенсии, увеличения за гледане и постоянни грижи за болни и помощи при смърт:

Allgemeine Ortskrankenkasse (Компетентният фонд за общо заболяване) по мястото на пребиваване или на престой на съответното лице

или, при липса на такъв фонд,

Landkrankenkasse — (Компетентният окръжен фонд за заболявания) по мястото на пребиваване или на престой на съответното лице

за лица, осигурени по схемата за миньори и членове на техните семейства:

Bundesknappschaft, Bochum (Миньорски федерален осигурителен фонд, Бохум)

б)

помощи по видове и в брой, с изключение съгласно алинея а) и за прилагане на член 76 от регламента за прилагане:

Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, Bonn (Федерация на професионалните търговски асоциации в индустрията, Бон)

3.   Пенсионно осигуряване:

а)

пенсионно осигуряване за работници, полагащи физически труд:

 

i) взаимоотношения с Белгия:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz, Düsseldorf (Регионална осигурителна служба за провинция Рейн, Дюселдорф)

ii) взаимоотношения с Франция:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz, Speyer (Регионална осигурителна служба за провинция Райнланд-Пфалц, Шпайер), или в качеството си на компетентна институция съгласно приложение 2 , Landesversicherungsanstalt Saarland, Saarbrücken — (Регионална осигурителна служба за Саарланд, Саарбрюкен)

iii) взаимоотношения с Италия:

Landesversicherungsanstalt Schwaben, Augsburg (Регионална осигурителна служба за Швабия, Аугсбург)

iv) взаимоотношения с Люксембург:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz, Speyer (Регионална осигурителна служба за провинция Райнланд-Пфалц, Шпайер)

v) взаимоотношения с Нидерландия:

Landesversicherungsanstalt Westfalen, Münster (Регионална осигурителна служба за Вестфалия, Мюнстер)

б) пенсионно осигуряване за чиновници:

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, Berlin (Федерална осигурителна служба за чиновници Берлин)

в) пенсионно осигуряване за миньори:

Bundesknappschaft, Bochum (Федерален осигурителен фонд за миньори, Бохум)

4. Обезщетения за безработица и семейни обезщетения:

Компетентната служба за заетостта по място на пребиваване или място на престой на съответното лице

В.   ФРАНЦИЯ

I.   ФРАНЦИЯ (без отвъдморските департаменти):

1.   Рискове, различни от безработица и семейни обезщетения:

а) общо:

Caisse primaire d'assurance-maladie (Фонд за здравно осигуряване по място на пребиваване или място на престой)

б)

за целите на прилагане на член 27 от регламента относно схемата за моряци:

Section Caisse générale de prévoyance des marins du Quartier des affaires maritimes (Сектор „Общ фонд за моряци“ към управлението по морски въпроси)

в)

за целите на прилагане на член 35 от регламента за прилагане:

 

i) обща схема:

 

аа)

като общо правило, с изключение на Париж и парижки регион:

Caisse primaire d'assurance-maladie (Фонд за здравно осигуряване по места)

за Париж и парижки регион:

Caisse régionale d'assurance maladie (Регионален фонд за здравно осигуряване), Париж

бб)

специална схема, съгласно членове Л 365—Л 382 от Социалния кодекс:

Caisse régionale d'assurance-maladie (Регионален фонд за здравно осигуряване), Страсбург

ii) селскостопанска схема:

Caisse de mutualité sociale agricole (Селскостопански социален съвместен фонд)

iii) схема за миньори:

Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (Национален независим фонд за социално осигуряване за миньори), Париж

iv) схема за моряци:

Section Caisse générale de prévoyance des marins du Quartier des affaires maritimes (Сектор „Общ фонд за моряци“ към управлението по морски въпроси)

г)

за целите на прилагането на член 36 от регламента за прилагане за инвалидни пенсии:

 

i) общо, освен за Париж и парижки регион:

Caisse primaire d'assurance-maladie (Местен фонд за здравно осигуряване)

за Париж и парижки регион:

Caisse régionale d'assurance-maladie (Регионален фонд за здравно осигуряване), Париж

ii)

специална схема, съгласно членове Л 365—Л 382 от Кодекс за социално осигуряване:

Caisse régionale d'assurance-maladie (Регионален фонд за здравно осигуряване), Страсбург

д)

за целите на прилагането на член 35 от регламента за прилагане по отношение на пенсии за старост:

 

i) обща схема:

 

аа) общо освен за Париж и за парижки регион:

Caisse régionale d'assurance-maladie (Регионален фонд за здравно осигуряване сектор старост)

за Париж и парижки регион:

Caisse nationale d'assurance-vieillesse des travailleurs salariés (Национален фонд за осигуряване за старост за заети лица), Париж

бб)

специална схема, съгласно членове Л 365—Л 382 от Кодекс за социално осигуряване:

Caisse régionale d'assurance-vieillesse (Регионален фонд за осигуряване за старост), Страсбург

ii) селскостопанска схема:

Caisse centrale de secours mutuels agricoles (Централен селскостопански спомагателен фонд), Париж

iii) схема за миньори:

Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (Национален независим фонд за социално осигуряване за миньори), Париж

iv) схема за моряци:

Section Caisse de retraite des marins du Quartier des affaires maritimes (Сектор „Пенсионен фонд за моряци“ към Управлението по морски въпроси)

е)

за целите на прилагане на член 75 от регламента за прилагане:

Caisse primaire d'assurance-maladie (Местен фонд за застраховане на хронично болни)

2.   Безработица:

а)

за целите на прилагане на членове 80, 81 и 82, параграф 2 от регламента за прилагане:

Дирекция на департамента за труд и работна сила по мястото на заетост, за което се изисква заверено заявление

 

местният департамент на Националната служба по заетостта,

 

общината по място на пребиваване на членовете на семейството

б)

за целите на прилагане на член 83, параграфи 1 и 2 и член 97 от регламента за прилагане:

Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) — (Асоциация за заетост в индустрията и търговията ) по място на пребиваване на съответното лице

в)

за целите на прилагане на член 84 от регламента за прилагане:

 

i) пълна безработица:

Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) — (Асоциация за заетост в индустрията и търговията) по място на пребиваване на съответното лице

ii) частична безработица:

Дирекция на департамента за труд и работна сила по мястото на заетост на съответното лице

г)

за целите на прилагане на член 89 от регламента за прилагане:

Дирекция на департамента за труд и работна сила

3. Семейни обезщетения:

Caisse d'allocations familiales (Фонд за семейни помощи) по място на пребиваване на съответното лице

II   ОТВЪДМОРСКИ ДЕПАРТАМЕНТИ:

1.   Рискови и други семейни обезщетения:

а) общо:

Caisse générale de sécurité sociale (Общ социалноосигурителен фонд)

б) моряци:

 

i) пенсии за инвалидни:

Section Caisse générale de prévoyance des marins du Quartier des affaires maritimes — (Сектор „Общ фонд за моряци“ към Управлението по морски въпроси)

ii) пенсии за старост:

Section Caisse de retraite des marins du Quartier des affaires maritimes (Сектор „Пенсионен фонд за моряци“ към Управлението по морски въпроси)

2. Семейни обезщетения:

Фонд за семейни помощи по място на пребиваване на съответното лице

Г.   ИТАЛИЯ

1. Болест (освен туберкулоза),майчинство:

Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (Национален здравноосигурителен институт)

 

Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano (Провинциален фонд за здравно осигуряване Болцано)

 

Cassa mutua provinciale di malattia di Trento (Провинциален фонд за здравно осигуряване, Тренто)

2. Туберкулоза:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Национален институт за социални грижи), провинциални служби

3. Трудови злополуки и професионални болести:

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Национален институт за осигуряване за трудови злополуки), провинциални служби

4.   Инвалидност, старост,преживели наследници (пенсии):

а) общо:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Национален институт за социални грижи), провинциални служби

б) за работници в развлекателния бизнес:

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, (Национална служба за социални грижи и помощ за работници в развлекателния бизнес), Рим

в) за ръководни служители:

Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (Национален институт за социални грижи за контролния персонал в индустрията), Рим

г) за журналисти:

Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani - G. Amendola (Национален институт за социални грижи за италианските журналисти, „Г. Амендола“), Рим

5. Помощи при смърт:

Институциите, изброени съответно под номера 1, 2, 3

6.   Безработица:

а) общо:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Национален институт за социални грижи, провинциални служби)

б) за журналисти:

Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani - G. Amendola (Национален институт за социални грижи на италианските журналисти „Г. Амендола“), Рим

7.   Семейни помощи:

а) общо:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Национален институт за социални грижи, провинциални служби)

б) за журналисти:

Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani - G. Amendola (Национален институт за социални грижи на италианските журналисти „Г. Амендола“), Рим.

Д.   ЛЮКСЕМБУРГ

1.   Болест, майчинство:

а)

за целите на прилагане на членове 19, 22, 28, параграф 1, член 29, параграф 1 и член 31 от регламента, и членове 17, 18, 20, 21, 22, 24, 29, 30 и 31 от регламента за прилагане:

Caisse nationale d'assurance-maladie des ouvriers (Национален фонд за здравно осигуряване за работници, полагащи физически труд), Люксембург

б) за целите на прилагане на член 27 от регламента:

Фондът за здравно осигуряване, който съгласно законодателството на Люксембург е компетентен за частичната пенсия за Люксембург

2.   Инвалидност, старост, смърт:

а) чиновници, включително техници в мините (под земята):

Caisse de pension des employés privés (Пенсионен фонд за чиновници в частния сектор), Люксембург

б) други случаи:

Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (Осигурително учреждение за старост и инвалидност), Люксембург

3.   Трудови злополуки и професионални болести:

а) за селскостопански и горски работници:

Association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière (Осигурителна асоциация за злополуки, селскостопански и горски департамент), Люксембург

б) други случаи:

Association d'assurance contre les accidents, section industrielle (Осигурителна асоциация за злополуки, индустриален департамент), Люксембург

4. Безработица:

Office national du travail (Национална служба по труда), Люксембург

5.   Семейни помощи:

а)

за лица, осигурени при институцията съгласно точка 2, буква б)

Caisse d'allocations familiales des ouvriers près l'Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (Фонд за семейни помощи за работници, полагащи физически труд, към Осигурителния институт за старост и инвалидност), Люксембург

б) други случаи:

Caisse d'allocations familiales des employés près la Caisse de pension des employés privés (Фонд за семейни помощи за чиновници в частния сектор), Люксембург

Е.   НИДЕРЛАНДИЯ

1.   Болест, майчинство, трудови злополуки, професионални болести

а) обезщетения в натура:

 

i) институции по място на пребиваване:

Един от компетентните фондове за здравна застраховка по място на пребиваване, по избор на съответното лице

ii) институции по място на престой:

Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfonds, Utrecht (Общ здравноосигурителен фонд на Нидерландия, Утрехт)

б) парични обезщетения:

Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging — (Нова обща професионална и търговска асоциация), Амстердам

2.   Инвалидност:

а)

когато съответното лице също има право на обезщетения съгласно нидерландското законодателство само, извън обхвата на регламента:

Компетентната Bedrijfsvereniging (професионална и търговска асоциация)

б) във всички други случаи:

Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Нова обща професионална и търговска асоциация), Амстердам

3.   Старост и смърт (пенсии):

за целите на прилагането на член 36 от регламента за прилагане:

а) общо:

Sociale Verzekeringsbank (Социална застрахователна банка), Амстердам

б) взаимоотношения с Белгия:

Bureau voor Belgische Zaken de sociale verzekering betreffende, Breda (Департамент за белгийски социално осигурителни въпроси, Бреда)

в) взаимоотношения с Германия:

Bureau voor Duitse Zaken van Vereeniging van de Raden van Arbeid, Nijmegen (Департамент за германски въпроси на Федерацията на трудовите съвети, Ниймеген)

4.   Безработица:

а) осигурителни обезщетения за безработица:

Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging, Amsterdam (Нова обща професионална и търговска асоциация, Амстердам)

б) обезщетения от държавни власти:

Местните власти по място на пребиваване или престой

5.   Семейни помощи:

за целите на прилагане на членове 73, параграф 2 и 74, параграф 2, от регламента:

Raad van Arbeid (Съвета по труда), в чийто район членовете на семейството пребивават


ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ОРГАНИ ЗА ВРЪЗКА

(член 3, параграф 1 и член 4, параграф 4 от регламента за прилагане)

А.   БЕЛГИЯ

Ministre de la prévoyance sociale, Bruxelles —

Minister van Sociale Voorzorg, Brussel —

(Министерство на социалните грижи, Брюксел)

Б.   ГЕРМАНИЯ

1. Здравно осигуряване:

Bundesverband der Ortskrankenkassen, Bonn-Bad Godesberg (Национална федерация на местните здравни фондове, Бон-Бад Годесберг)

2. Осигуряване за злополуки:

Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, Bonn (Федерация на професионалните и търговски асоциации, Бон)

3.

Пенсионно осигуряване на работници, полагащи физически труд:

 

а)

за целите на прилагането на член 3, параграф 2 от регламента за прилагане:

Verband Deutscher Rentenversicherungsträger, Frankfurt am Main (Федерация на германските пенсионни застрахователни институции, Франкфурт на Майн)

б)

за целите на прилагането на член 51 и член 53, параграф 1 от регламента за прилагане и съгласно заглавие „Разплащателни органи“ съгласно член 55 от регламента за прилагане:

 

i) взаимоотношения с Белгия:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz, Düsseldorf (Регионална осигурителна служба в провинция Рейн, Дюселдорф)

ii) взаимоотношения с Франция:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz, Speyer (Регионална осигурителна служба на Рейнланд-Пфалц, Шпайер) или компетентната институция съгласно приложение 2 Landesversicherungsanstalt Saarland, Saarbrücken (Регионална осигурителна служба на Саарланд, Саарбрюкен)

iii) взаимоотношения с Италия:

Landesversicherungsanstalt Schwaben, Augsburg (Регионална застрахователна служба на Швабия, Аугсбург)

iv) взаимоотношения с Люксембург:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz, Speyer (Регионална застрахователна служба на Райнланд-Пфалц, Шпайер)

v) взаимоотношения с Нидерландия:

Landesversicherungsanstalt Westfalen, Münster (Регионална застрахователна служба на Вестфалия, Мюнстер)

4. Пенсионно осигуряване на чиновници:

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, Berlin (Федерална осигурителна служба за чиновници, Берлин)

5. Пенсионно осигуряване на миньори:

Bundesknappschaft, Bochum (Федерален осигурителен фонд за миньори, Бохум)

6. Допълнително осигуряване на работници в металургията:

Landesversicherungsanstalt Saarland, Abteilung Hüttenknappschaftliche Pensionsversicherung, Saarbrücken (Регионална осигурителна служба на Саарланд, Пенсионноосигурителен департамент за работници в металургията, Саарбрюкен)

7. Безработица и семейни помощи:

Hauptstelle der Bundesanstalt für Arbeit, Nürnberg (Централен офис на федералния институт по труда, Нюрнберг)

В.   ФРАНЦИЯ

1. Общо:

Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants (Център за социално осигуряване на работници мигранти), Париж

2.

За миньорски схеми (инвалидност, старост и смърт (пенсии):

Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (Национален независим социалноосигурителен фонд за миньори), Париж

Г.   ИТАЛИЯ

1. Болест (различна от туберкулоза), майчинство:

Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, Direzione generale (Генерална дирекция на Националния здравноосигурителен институт), Рим

2. Трудови злополуки и професионални болести:

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Direzione generale (Генерална дирекция на Националния осигурителен институт за трудови злополуки), Рим

3.

Инвалидност, възраст, преживели наследници, туберкулоза, безработица, семейни помощи:

Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione generale (Генерална дирекция на Националния институт за социални грижи), Рим

Д.   ЛЮКСЕМБУРГ

I.   ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛЕН 53 ОТ РЕГЛАМЕНТА ЗА ПРИЛАГАНЕ:

1.   Болест, майчинство:

а)

за целите на прилагане на член 28, параграф 2 от регламента:

Институцията или институциите, отговорни за изплащане на пенсионните вноски

б) други случаи:

Фондът за здравно осигуряване, при който работникът е осигурен във връзка със своята работа или при който е бил последно осигурен

2.   Инвалидност, старост, смърт (пенсии):

а)

за чиновници, включително техници, работещи в мини (под земята)

Caisse de pension des employés privés (Пенсионен фонд за чиновници в частния сектор), Люксембург

б) други случаи:

Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (Осигурително учреждение за старост и инвалидност), Люксембург

3.   Трудови злополуки и професионални болести:

а) за селскостопански и горски работници:

Association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière (Осигурителна асоциация за злополуки, Селскостопански и горски департамент), Люксембург

б) други случаи:

Association d'assurance contre les accidents, section industrielle (Осигурителна асоциация за злополуки, Индустриален департамент), Люксембург

4. Безработица:

Office national du travail (Национална служба по труда), Люксембург

5.   Семейни помощи:

а)

за лица, осигурени при институцията съгласно точка 2, буква б):

Caisse d'allocations familiales des ouvriers près l'Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (Фонд за семейни помощи за физически работници към Осигурителния институт за старост и инвалидност), Люксембург

б) други случаи:

Caisse d'allocations familiales des employés près la Caisse de pension des employés privés (Фонд за семейни помощи за чиновници в частния сектор), Люксембург

6.   Помощи при смърт:

а) за целите на прилагане на член 66 от регламента:

Институциите, отговарящи за плащане на пенсиите, които са задължени за помощите в натура

б) други случаи:

Институциите съгласно точка 1, буква б), точки 2 и 3, в зависимост от това кой осигурителен бранш отговаря за изплащането на обезщетенията

II. ДРУГИ СЛУЧАИ:

Ministère du travail et de la sécurité sociale (Министерство на труда и социалното осигуряване), Люксембург

Е.   НИДЕРЛАНДИЯ

1.   Болест, майчинство, инвалидност, трудови злополуки, професионални болести и безработица:

а) обезщетения в натура:

Ziekenfondsraad — (Съвет на здравноосигурителните фондове), Амстердам

б) парични обезщетения:

Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Нова обща професионална и търговска асоциация), Амстердам

2.   Старост, смърт (пенсии), семейни обезщетения:

а) общо:

Sociale verzekeringsbank (Социална застрахователна банка), Амстердам

б) взаимоотношения с Белгия:

Bureau voor Belgische Zaken de sociale verzekering betreffende, Breda (Департамент за белгийски социалноосигурителни въпроси, Бреда)

в) взаимоотношения с Германия:

Bureau voor Duitse Zaken van de Vereeniging van Raden van Arbeid, Nijmegen (Департамент за германски въпроси на Федерацията на трудовите съвети, Ниймеген)


ПРИЛОЖЕНИЕ 5

РАЗПОРЕДБИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ДВУСТРАННИ КОНВЕНЦИИ, КОИТО ОСТАВАТ В СИЛА

(член 4, параграф 5, член 5, член 53, параграф 3, член 104, член 105, параграф 2, членове 116 и 120 от регламента за прилагане)

Общи забележки

I.

Когато разпоредбите, постановени в настоящото приложение се позовават на разпоредбите на конвенции или на Регламенти № 3, 4 или 36/63/ЕИО, тези позовавания се заменят с позовавания на съответстващите разпоредби на регламент или на регламент за прилагане, освен разпоредбите на тези конвенции, които остават в сила в съответствие с тяхното включване в приложение II от регламента.

II.

Денонсиращата клауза, съдържаща се в конвенция, някои разпоредби, от която са включени в настоящото приложение, остават в сила по отношение на споменатите разпоредби.

1.   БЕЛГИЯ — ГЕРМАНИЯ

а)

Административна договореност № 2 от 20 юли 1965 г. по прилагането на третото Допълващо споразумение към Общата конвенция от 7 декември 1957 г. (изплащане на пенсии за периода преди влизането в сила на конвенцията).

б)

Част III от Договореността от 20 юли 1965 г. за прилагане на Регламенти 3 и 4 на Съвета на Европейската икономическа общност относно социалното осигуряване на работници мигранти.

в)

Споразумение от 6 октомври 1964 г. за възстановяване на обезщетения в натура, предоставени на пенсионери, които са били погранични работници, в приложение на член 14, параграф 3 от Регламент № 36/63/ЕИО и член 73, параграф 4 от Регламент 4 на Съвета на Европейската икономическа общност.

г)

Споразумение от 29 януари 1969 г. по възстановяване на социалноосигурителни вноски.

2.   БЕЛГИЯ — ФРАНЦИЯ

а)

Договореност от 22 декември 1951 г. за прилагането на член 23 от Допълнителното споразумение от 17 януари 1948 г. (Работници в мини и подобни предприятия).

б)

Административна договореност от 21 декември 1959 г., допълваща Административна договореност от 22 декември 1951 г., изготвени съгласно член 23 от Допълнителното споразумение от 17 януари 1948 г. (Работници в мини и подобни предприятия).

в)

Споразумение от 8 юли 1964 г. относно възстановяване на парични обезщетения, предоставени на пенсионери, които са били погранични работници, в приложение на член 14, параграф 3 от Регламент № 36/63/ЕИО и член 73, параграф 4 от Регламент 4 на Съвета на Европейската икономическа общност.

г)

Раздели I, II и III от Споразумението от 5 юли 1967 г. относно медицинските прегледи и административните проверки на пограничните работници, пребиваващи в Белгия и работещи във Франция.

3.   БЕЛГИЯ — ИТАЛИЯ

а)

Членове 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, член 24, втори и трети параграф, и член 28, параграф 4 от Административна договореност от 20 октомври 1950 г., изменени със Списък на грешки 1 от 10 април 1952 г., Списък на грешки 2 от 9 декември 1957 г. и Списък на грешки 3 от 21 февруари 1963 г.

б)

Членове 6, 7, 8 и 9 от Споразумение от 21 февруари 1963 г. доколкото те се отнасят до прилагането на Регламенти 3 и 4 на Съвета на Европейската икономическа общност относно социалното осигуряване на работници мигранти.

4.   БЕЛГИЯ — ЛЮКСЕМБУРГ

а)

Административна договореност от 16 ноември 1959 г. относно прилагането на Конвенцията от 16 ноември 1959 г., изменена на 12 февруари 1964 г. и 10 февруари 1966 г., с изключение на членове 5 до 9 (включително).

б)

Споразумение от 24 юли 1964 г. относно възстановяването на обезщетения в натура, предоставени на пенсионери, които са били погранични работници, в приложение на член 14, параграф 3 от Регламент № 36/63/ЕИО и член 73, параграф 4 от Регламент 4 на Съвета на Европейската икономическа общност.

в)

Споразумение от 28 януари 1961 г. относно възстановяването на социалноосигурителни вноски.

5.   БЕЛГИЯ — НИДЕРЛАНДИЯ

а)

Членове 2, 3, 13, 15, член 25, параграф 2, член 26, параграфи 1 и 2, членове 27, 46 и 48 от Споразумение от 4 ноември 1957 г. относно осигуряване за общо заболяване, майчинство, смърт (помощ), медицинско лечение и инвалидност.

б)

Членове 6, 9 до 15 и член 17, четвърти параграф от Споразумение от 7 февруари 1964 г. относно семейните помощи и помощите за раждане на дете.

в)

Член 9, член 15, параграф 2, членове 17, 18, 29 и 37 от Споразумение от 10 април 1965 г. относно осигуряването срещу общо заболяване, инвалидност и безработица на моряци от търговския флот.

г)

Споразумение от 21 март 1968 г. относно събирането и възстановяването на социалноосигурителни вноски и Административна договореност от 25 ноември 1970 г., изготвени съгласно споменатото споразумение.

д)

Член 1 на Споразумение от 22 януари 1964 г. относно прилагането на член 8, параграф 7 и член 15 от Регламент № 36/63/ЕИО относно социалното осигуряване на погранични работници и член 82 на Регламент 4.

е)

Споразумение от 10 септември 1964 г. относно възстановяването на обезщетения в натура, предоставени на пенсионери, които са били погранични работници, в приложение на член 14, параграф 3 от Регламент № 36/63/ЕИО и член 73, параграф 4 от Регламент 4 на Съвета на Европейската икономическа общност.

ж)

Споразумение от 27 октомври 1971 г., в приложение на член 82 от Регламент № 4.

6.   ГЕРМАНИЯ — ФРАНЦИЯ

а)

Членове 2 - 4 и 22 - 28 на Административна договореност № 2 от 31 януари 1952 г. относно прилагането на Общата конвенция от 10 юли 1950 г.

б)

Член 1 от Споразумение от 27 юли 1963 г. относно прилагането на член 74, параграф 5 от Регламент № 4 (възстановяване на обезщетения в натура, предоставени на членове на семействата на осигурени лица).

7.   ГЕРМАНИЯ — ИТАЛИЯ

а)

Член 14, член 17, параграф 1, членове 18, 35, член 38, параграф 1, членове 39, 42, член 45, параграф 1 и член 46 от Административна договореност от 6 декември 1953 г. относно прилагането на Конвенцията от 5 май 1953 г. (изплащане на пенсии).

б)

Членове 1 и 2 от Споразумение от 27 юни 1963 г. относно прилагането на член 73, параграф 4 и член 74, параграф 5 от Регламент № 4 (възстановяване на обезщетения в натура, предоставени на членове на семейства на осигурени лица).

в)

Споразумение от 5 ноември 1968 г. относно възстановяване от компетентните германски органи на разходите, направени при предоставяне на обезщетения в натура в Италия от италианските институции за здравно осигуряване на членовете на семействата на италиански работници, осигурени във Федерална република Германия.

8.   ГЕРМАНИЯ — ЛЮКСЕМБУРГ

а)

Членове 1 и 2 от Споразумение от 27 юни 1963 г. относно прилагането на член 73, параграф 4 и член 74, параграф 5 от Регламент № 4 (възстановяване на обезщетения в натура, предоставени на членове на семейства на осигурени лица).

б)

Споразумение от 9 декември 1969 г. относно отказ от право на възстановяване на парични суми, предвидено в член 14, параграф 2 на Регламент 36/63/ЕИО, на разходи, направени при предоставяне на обезщетения в натура за здравно осигуряване на пенсионер, който е или предишен пограничен работник, или преживял наследник на пограничен работник и на членовете на неговото семейство.

9.   ГЕРМАНИЯ — НИДЕРЛАНДИЯ

а)

Член 9, член 10, параграфи 2 до 5, членове 17, 18, 19 и 21 от Административна договореност № 1 от 18 юни 1954 г. относно Конвенцията от 29 март 1951 г. (здравно осигуряване и изплащане на пенсии).

б)

Споразумение от 27 май 1964 г. относно отказ от право на възстановяване на разходи, направени за медицински прегледи и административни проверки относно осигуряване за инвалидност, старост и на преживели наследници (пенсионно осигуряване).

в)

Членове 1 до 4 от Споразумение от 27 юни 1963 г. относно прилагането на член 73, параграф 4, член 74, параграф 5 и член 75, параграф 3 от Регламент № 4 (възстановяване на обезщетения в натура, предоставени на членове на семейства на осигурени лица).

г)

Споразумение от 21 януари 1969 г. относно възстановяване на вноски за социално осигуряване.

д)

Споразумение от 3 декември 1969 г. относно отказ от право на възстановяване, предвидено в член 14, параграф 2 от Регламент 36/63/ЕИО, на разходи, направени при предоставяне на обезщетения в натура за здравно осигуряване на пенсионер, който е предишен пограничен работник, или преживял наследник на пограничен работник и на членовете на неговото семейство.

10.   ФРАНЦИЯ — ИТАЛИЯ

Членове от 2 до 4 от Административното споразумение от 12 април 1950 г. относно прилагането на Общата конвенция от 31 март 1948 г. (увеличаване на френските пенсии за трудови злополуки).

11.   ФРАНЦИЯ — ЛЮКСЕМБУРГ

а)

Споразумение от 24 февруари 1969 г., сключено за прилагането на член 51 от Регламент № 3 и Адмиинстративна договореност от същата дата, изготвени в съответствие със споменатия регламент.

б)

Споразумение от 18 юни 1964 г. относно възстановяване на обезщетения в натура, предоставени на пенсионери, които са били погранични работници, в приложение на член 14, параграф 3 на Регламент № 36/63/ЕИО.

12.   ФРАНЦИЯ — НИДЕРЛАНДИЯ

Размяна на писма от 5 май и 21 юни 1960 г. относно член 23, параграф 5 от Регламент № 3 за отказ от право на възстановяване на обезщетения в натура, предоставени на членове на семействата на осигурени лица и на пенсионери и членове на техните семейства.

13.   ИТАЛИЯ — ЛЮКСЕМБУРГ

Член 4, параграфи 5 и 6 от Административното споразумение от 19 януари 1955 г. относно прилагането на разпоредби на Общата конвенция по социално осигуряване (здравно осигуряване за селскостопански работници).

14.   ИТАЛИЯ — НИДЕРЛАНДИЯ

а)

Член 9, трети параграф и член 11, трети параграф от Административно споразумение от 11 февруари 1955 г. относно прилагането на Общата конвенция от 28 октомври 1952 г. (здравно осигуряване).

б)

Споразумение от 27 юни 1963 г. относно прилагането на член 75, параграф 3 на Регламент № 4 (възстановяване на обезщетения в натура, присъдени на пенсионери и на членове на техните семейства).

15.   ЛЮКСЕМБУРГ — НИДЕРЛАНДИЯ

Размяна на писма от 10 октомври и 7 ноември 1960 г. относно член 23, параграф 5 от Регламент № 3 за отказ от право на възстановяване на обезщетения в натура, предоставени на членове на семействата на осигурени лица и на пенсионери и членове на техните семейства.


ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПОМОЩИ

(Член 4, параграф 6 и член 53, параграф 1 от регламента за прилагане)

Общи бележки

Изплащанията на просрочени задължения и други еднократни плащания се извършва чрез органите за връзка, докато текущите и други плащания се извършват в съответствие с процедурата, постановена в настоящото приложение.

А.   БЕЛГИЯ

Пряко изплащане

Б.   ГЕРМАНИЯ

1.   Пенсионно осигуряване на работници на физическия труд и чиновници (инвалидност, старост, смърт):

а) отношения с Белгия, Франция и Люксембург:

Пряко изплащане

б) отношения с Италия и Нидерландия:

Плащане чрез органите за връзка (съвместно прилагане на членове 53 до 58 от регламента за прилагане и на разпоредбите, постановени в приложение 5)

2.   Пенсионно осигуряване за миньори (инвалидност, старост, смърт):

а) отношения с Белгия и Люксембург:

Пряко изплащане

б) отношения с Франция, Италия и Нидерландия:

Плащане чрез органите за връзка (съвместно прилагане на членове 53 до 58 от регламента за прилагане и на разпоредбите, постановени в приложение 5)

3.   Осигуряване за злополука:

Отношения с всички държави-членки:

Плащане чрез органите за връзка (съвместно прилагане на членове 53 до 58 от Регламента за прилагане и на разпоредбите, постановени в приложение 5)

В.   ФРАНЦИЯ

1. Всички схеми освен за моряци:

Пряко изплащане

2. Моряшка схема:

Плащане от изплащащата власт на държавата-членка, където пребивава лицето имащо право на обезщетения

Г.   ИТАЛИЯ

1. Пенсия за инвалидност, старост и преживели наследници:

 

а)

отношения с Белгия и Франция, с изключение на френски моряшки фондове:

Пряко изплащане

б) отношения с Германия и френски фондове за моряци:

Плащане чрез органите за връзка

в) отношения с Люксембург и Нидерландия:

Пряко изплащане

2. Пенсии за трудови злополуки и професионални болести:

Пряко изплащане

Д.   ЛЮКСЕМБУРГ

Пряко изплащане

Е.   НИДЕРЛАНДИЯ

1. Отношения с Белгия:

Пряко изплащане

2. Отношения с Германия:

Плащане чрез органите за връзка (прилагане на разпоредбите, постановени в приложение 5)

3. Отношения с Франция, Италия и Люксембург:

Пряко изплащане


ПРИЛОЖЕНИЕ 7

БАНКИ

(Член 4, параграф 7 и член 55, параграф 3 от регламента за прилагане)

А. БЕЛГИЯ:

Няма

Б. ГЕРМАНИЯ:

Deutsche Bundesbank (Федерална банка на Германия), Франкфурт на Майн

В. ФРАНЦИЯ:

Banque de France (Банка на Франция), Париж

Г. ИТАЛИЯ

Banca Nazionale del Lavoro (Национална трудова банка), Рим

Д. ЛЮКСЕМБУРГ:

Banque internationale (Международна банка), Люксембург

Е. НИДЕРЛАНДИЯ:

Няма


ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕМЕЙНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

(Член 4, член 8 и член 10, параграф 2, Бчква г) от регламента за прилагане)

Член 10, параграф 2, Бчква г) от регламента за прилагане се прилага по отношение на отношенията:

— между Германия и Франция

— между Германия и Люксембург

— между Франция и Люксембург


ПРИЛОЖЕНИЕ 9

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРЕДНАТА ГОДИШНА СТОЙНОСТ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА В НАТУРА

(Член 4, параграф 9, член 94, параграф 3, Бчква а) и член 95, параграф 3, Бчква а) от регламента за прилагане)

А.   БЕЛГИЯ

Общата социалноосигурителна схема се взема предвид при изчисляването на средната годишна стойност на парични обезщетенията.

Б.   ГЕРМАНИЯ

Следните институции се вземат предвид при изчисляване на средната годишна стойност на обезщетенията в натура.

1.

За целите на прилагане на член 94, параграф 3, Бчква а) от регламента за прилагане:

а) Ortskrankenkassen (Местни здравноосигурителни фондове)

б) Landkrankenkassen (Селски здравноосигурителни фондове)

в) Betriebskrankenkassen (Здравноосигурителни фондове на предприятия)

г)

Innungskrankenkassen (Здравноосигурителни фондове на професионалните гилдии)

д) Bundesknappschaft (Федерален осигурителен фонд за миньори)

е) Seekasse (Осигурителен фонд за моряци)

ж) Ersatzkassen für Arbeiter (Компенсаторни фондове за работници)

з) Ersatzkassen für Angestellte (Компенсаторни фондове за чиновници)

в зависимост от фонда, който присъжда обезщетенията

2.

За целите на прилагане на член 95, параграф 3, Бчква а) от регламента за прилагане:

а) Ortskrankenkassen (Местни здравноосигурителни фондове)

б) Landkrankenkassen (Селски здравноосигурителни фондове)

в) Bundesknappschaft (Осигурителен фонд за моряци)

в зависимост от фонда, който присъжда обезщетенията

В.   ФРАНЦИЯ

Общата социалноосигурителна схема се взема предвид при изчисляването на средната годишна стойност на обезщетенията в натура.

Г.   ИТАЛИЯ

Следните схеми се вземат предвид при изчисляване на средната годишна стойност на обезщетенията в натура:

1.

Общата схема за работници в промишлеността и за пенсионери, администрирана от l'Istituto nazionale per l'assicurazzione contrо le malattie (Националния здравноосигурителен институт)

2.

Схемата, прилагана от Istituto nazionale della previdenza sociale (Национален институт за социални грижи) за туберкулозни обезщетения, с изключение на селскостопанските работници

Д.   ЛЮКСЕМБУРГ

Здравноосигурителните фондове от Кодекса за социално осигуряване се вземат предвид при изчисляване на средната годишна стойност на обезщетенията в натура.

Е.   НИДЕРЛАНДИЯ

Общата социалноосигурителна схема се вземат предвид при изчисляване на средната годишна стойност на обезщетенията в натура.

Прави се обаче намаление, за да се позволи действието на:

1.

Осигуряване за инвалидност (arbeidsongeschiktheidsverzekering, W.A.O.)

2.

Осигуряване срещу разходи за специални заболявания (verzekering tegen bijzondere ziektekosten, A.W.B.Z.)


ПРИЛОЖЕНИЕ 10

ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ВЛАСТИ

(Член 4, параграф 1 от регламента за прилагане)

А.   БЕЛГИЯ

1. За целите на прилагане на член 14, параграф 1 от регламента и членове 11, 13 и 14 от регламента за прилагане:

Office national de sécurité sociale, Bruxelles — Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid, Brussel — (Национална социалноосигурителна служба, Брюксел)

2. За целите на прилагане на член 14, параграф 2 от регламента и член 11 от регламента за прилагане:

Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge — Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden onder Belgische vlag — (Фонд за подпомагане и социални грижи за моряци, служещи под белгийски флаг, Антверпен)

3. За целите на прилагане на член 80, параграф 2, член 81, член 82, параграф 2, член 85, параграф 2 и 88 от регламента за прилагане:

 

а) по принцип:

Office national de l'emploi, Bruxelles — Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, Brussel — (Национална служба по заетостта, Брюксел)

б) за моряци:

Pool des marins de la marine marchande — Pool van de zeelieden ter koopvaardij — (Пул на моряците от търговския флот), Антверпен

4. За целите на прилагане на член 102, параграф 2 от регламента за прилагане:

 

а) общо заболяване, майчинство и трудови злополуки:

Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles — Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering , Brussel — (Национален институт за здравно осигуряване и осигуряване за инвалидност, Брюксел)

б) професионални болести:

Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles — Fonds voor beroepsziekten, Brussel — (Фонд за професионални болести, Брюксел)

в) безработица:

 

i) по принцип:

Office national de l'emploi, Bruxelles — Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, Brussel — (Национална служба по заетостта, Брюксел)

ii) за моряци:

Pool des marins de la marine marchande — Pool van de zeelieden ter koopvaardij — (Пул на моряците от търговския флот), Антверпен

г) семейни обезщетения:

Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés, Bruxelles — Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers, Brussel — (Национален институт за семейни добавки за заети лица, Брюксел)

5. За целите на прилагане на член 113, параграф 2 от регламента за прилагане:

Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles — Rijksinstituut voor ziekte - en invaliditeitsverzekering, Brussel — (Национален институт за здравно осигуряване и осигуряване за инвалидност)

Б.   ГЕРМАНИЯ

1.   За целите на прилагане на член 6, параграф 1 от регламента за прилагане:

а) в зависимост от характера на последната извършвана дейност:

Пенсионните осигурителни институти за работници и чиновници, специфицирани в приложение 2 за различните държави-членки

б) когато не е възможно да се определи характера на последната дейност:

Пенсионните осигурителни институти за работници, специфицирани в приложение 2 за различните държави-членки

в)

лица, които съгласно нидерландското законодателство са били осигурени по общата осигурителна схема за старост, когато са извършвали дейност, която не подлежи на задължително осигуряване по германското законодателство:

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte — (Федерална осигурителна служба за чиновници), Берлин

2.   За целите на прилагане на член 11, параграф 1 от регламента за прилагане:

а) работник, който има здравно осигуряване:

Институцията, в която е осигурен

б) работник, който няма здравно осигуряване:

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte — (Федерална осигурителна служба за чиновници), Берлин

3.   За целите на прилагане на:

а)

член 13, параграфи 2 и 3 и член 14, параграфи 1, 2 и 3 от регламента за прилагане:

Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn, Bonn — (Местен общ фонд за здравно осигуряване в Бон), Бон

б)

член 13, параграф 4 и член 14, параграф 4 от регламента за прилагане:

Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn, Bonn — (Местен общ фонд за здравно осигуряване в Бон), Бон, освен когато е осигурен в допълнителен фонд

4. За целите на прилагане на член 80, параграф 2, член 81 и член 82, параграф 2 от регламента за прилагане:

Arbeitsamt (Службата по заетостта) на областта в Германия, в която работникът последно е пребивавал или имал престой, или когато работникът не е пребивавал или имал престой в Германия, когато е работил там, Arbeitsamt на областта в Германия, в която е бил последно нает на работа

5. За целите на прилагане на член 85, параграф 2 от регламента за прилагане:

Arbeitsamt на областта, в която работникът е бил последно нает на работа

6. За целите на прилагане на член 91, параграф 2 от регламента за прилагане:

Пенсионните осигурителни институции за работници на ръчния труд, за чиновници и за миньори, определени за компетентни институции в приложение 2, раздел Б, точка 2

7.   За целите на прилагане на:

а)

членове 36 и 63 от регламента и на член 102, параграф 2 от регламента за прилагане:

Bundesverband der Ortskrankenkassen, Bonn-Bad Godesberg (Национална федерация на местните здравноосигурителни фондове, Бон, Бад Годесберг); за случаите, предвидени в приложение 3, раздел Б, точка 2, алинея б): Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, Bonn (Федерация на професионалните и занаятчийски асоциации, Бон)

б)

член 75 от регламента и член 102, параграф 2 от регламента за прилагане:

Bundesanstalt für Arbeit, Nürnberg (Федерална служба по труда, Нюрнберг)

8.   За целите на прилагане на член 113, параграф 2 от регламента за прилагане:

а)

обратно изплащане на обезщетения в натура, предоставени, но дължими на работници при представяне на завереното уверение, предвидено в член 20, параграф 2 от регламента за прилагане:

Bundesverband der Ortskrankenkassen, Bonn-Bad Godesberg, Bonn (Национална федерация на местните здравноосигурителни фондове, Бон, Бад Годесберг), чрез компенсационния фонд, предвиден в приложение 5, раздел Б, точка 5 от регламента

б)

обратно изплащане на обезщетения в натура, предоставени, но дължими на работници при представяне на завереното уверение, предвидено в член 62, параграф 2 от регламента за прилагане:

 

i)

в случая, при който компетентната институция би била здравноосигурителна институция, ако заинтересованото лице би имало право на обезщетения:

Bundesverband der Ortskrankenkassen, Bonn-Bad Godesberg (Национална федерация на местните здравноосигурителни фондове, Бон, Бад Годесберг), чрез компенсационния фонд, предвиден в приложение 5, раздел Б, точка 5 от регламента

ii) в други случаи:

Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (Федерация на професионалните и търговски асоциации), Бон

В.   ФРАНЦИЯ

1. Регламента за прилагане член 6, параграф 1 от регламента за прилагане:

Direction régionale de la sécurité sociale (Регионална дирекция за социално осигуряване)

2. За целите на прилагане на член 11, параграф 1 от регламента за прилагане:

 

а)   Франция (без отвъдморските департаменти)

i) по принцип:

Caisse primaire d'assurance-maladie (Местен здравноосигурителен фонд)

ii) селскостопанска схема:

Caisse de mutualité sociale agricole (Селскостопански социален съвместен фонд)

iii) миньорска схема:

Société de secours minière (Организация за подпомагане на миньорите)

iv) схема за моряци:

Section Caisse de retraite des marins du Quartier des affaires maritimes (Сектор „Пенсионен фонд за моряци“ към Управлението по морски въпроси)

б)   отвъдморски департаменти

i) по принцип:

Caisse générale de sécurité sociale (Общ социалноосигурителен фонд)

ii) схема за моряци:

Section Caisse de retraite des marins du Quartier des affaires maritimes (Сектор „Пенсионен фонд за моряци“ към Управлението по морски въпроси)

3. За целите на прилагане на член 13, параграфи 2 и 3 и член 14, параграф 3 от регламента за прилагане:

Caisse primaire d'assurance-maladie de la région parisienne (Местен фонд за здравно осигуряване, регион Париж)

4. За целите на прилагане на член 17 от регламента по въпросите, свързани с разпоредбите на член 14, параграф 1, Бчква а):

Direction régionale de la sécurité sociale (Регионална дирекция за социално осигуряване)

5. За целите на прилагане на членове 80 и 81, член 82, параграф 2 и член 85, параграф 2 от регламента за прилагане:

Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre (Дирекция по труда и работната сила) по мястото на заетост, за която се иска заверено уверение.

Местният клон на Националната служба по заетостта.

Градският съвет на мястото на пребиваване на членовете на семейството

6. За целите на прилагане на член 84 от регламента за прилагане:

 

а) пълна безработица:

Association pour l'emploi dans l'industrie et le Commerce (ASSEDIC) (Асоциация за заетост в промишлеността и търговията) на мястото на пребиваване на заинтересованото лице

б) частична безработица:

Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre (Дирекция по труда и работната сила) по мястото на заетост на заинтересованото лице

7. За целите на прилагане на член 89 от регламента за прилагане

Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre (Център по труда и работната сила)

8. За целите на прилагане на членове 36, 63 и 75 от регламента във връзка с член 102, параграф 2 от регламента за прилагане:

Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants (Център за социално осигуряване на работници мигранти), Париж

Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) (Асоциация за заетост в промишлеността и търговията)

9. За целите на прилагане на член 113, параграф 2 от регламента за прилагане:

Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants (Център за социално осигуряване на работници мигранти), Париж

Г.   ИТАЛИЯ

1. За целите на прилагане на член 6, параграф 1 от регламента за прилагане:

Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Министерство на труда и социалните грижи), Рим

2. За целите на прилагане на член 11, параграф 1, член 13, параграфи 2 и 3, и член 14, параграфи 1, 2 и 3 от регламента за прилагане:

Istituto nazionale per l'assicurazione contrо le malattie (Национален здравноосигурителен институт), провинциални служби

3. За целите на прилагане на член 38, параграф 1 от регламента за прилагане

Istituto nazionale della previdenza sociale (Национален институт за социални грижи), провинциални служби

4. За целите на прилагане на член 75, параграф 2 от регламента за прилагане:

Istituto nazionale per l'assicurazione contrо gli infortuni sul lavoro (Национален институт за осигуряване срещу трудови злополуки), провинциални служби

5. За целите на прилагане на член 80, параграф 2, член 81, член 82, параграф 2, член 85, параграф 2, членове 88 и 91, параграф 2 от регламента за прилагане:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Национален институт за социални грижи), провинциални служби

6. За целите на прилагане на член 102, параграф 2 от регламента за прилагане:

 

а) обратни плащания по член 36 от регламента:

Istituto nazionale per l'assicurazione contrо le malattie (Национален здравноосигурителен институт), Рим

б) обратни плащания по член 63 от регламента:

Istituto nazionale per l'assicurazione contrо gli infortuni sul lavoro (Национален институт за осигуряване срещу трудови злополуки), Рим

в) обратни плащания по членове 70 и 75 от регламента:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Национален институт за социални грижи), Рим

7. За целите на прилагане на член 113, параграф 2 от регламента за прилагане:

 

а) общо заболяване (с изключение на туберкулоза):

Istituto nazionale per l'assicurazione contrо le malattie (Национален здравноосигурителен институт), Рим

б) туберкулоза:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Национален институт за социални грижи), Рим

в) трудови злополуки и професионални болести:

Istituto nazionale per l'assicurazione contrо gli infortuni sul lavoro (Национален институт за осигуряване срещу трудови злополуки), Рим

Д.   ЛЮКСЕМБУРГ

1. За целите на прилагане на член 6, параграф 1 от регламента за прилагане:

Caisse de pension des employés privés (Пенсионен фонд за чиновници в частния сектор)

или

Ētablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (Осигурително учреждение за старост и инвалидност), Люксембург

2. За целите на прилагане на член 11, параграф 1, член 13, параграфи 2 и 3 и член 14, параграфи 1, 2 и 3 от регламента за прилагане:

Ministère du travail et de la sécurité sociale (Министерство на труда и социалната сигурност), Люксембург

3. За целите на прилагане на член 22, параграф 1 от регламента за прилагане:

Caisse nationale d'assurance maladie des ouvriers (Национален здравноосигурителен фонд), Люксембург

4. За целите на прилагане на член 80, параграф 2, членове 81, 82, параграф 2, и член 89 от регламента за прилагане:

Office national du travail (Национална служба по труда), Люксембург

5. За целите на прилагане на член 85, параграф 2

Caisse de maladie (Фондът за здравно осигуряване), в който заинтересованото лице е било последно осигурено

6. За целите на прилагане на член 91, параграф 2 от регламента за прилагане:

 

а)   инвалидност, старост, смърт (пенсии):

i)

за чиновнически персонал, включително техници в мини (под земята):

Caisse de pension des employés privés (Пенсионен фонд за чиновници в частния сектор), Люксембург

ii) за други случаи:

Ētablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (Осигурително учреждение за старост и инвалидност), Люксембург

б)   семейни обезщетения:

i) за лица, осигурени в институцията, посочена в буква а), ii):

Caisse d'allocations familiales des ouvriers près l'Ētablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (Фонд за семейни добавки на работници към Осигурителна институция за старост и инвалидност), Люксембург

ii) за други случаи:

Caisse d'allocations familiales des employés près la Caisse de pension des employés privés (Фонд за семейни добавки на чиновници към Пенсионен фонд за чиновници в частния сектор), Люксембург

7. За целите на прилагане на член 102, параграф 2 от регламента за прилагане:

 

а) общо заболяване, майчинство:

Caisse nationale d'assurance-maladie des ouvriers (Национален здравноосигурителен фонд на работниците), Люксембург

б) трудови злополуки:

Association d'assurance contre les accidents, section industrielle (Осигурителна асоциация за трудови злополуки, Промишлена секция), Люксембург

в) безработица:

Office national du travail (Национална служба по труда), Люксембург

г) семейни обезщетения:

Caisse d'allocations familiales des ouvriers près l'Ētablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (Фонд за семейни добавки на работници към Осигурителна институция за старост и инвалидност), Люксембург

8. За целите на прилагане на член 113, параграф 2 от регламента за прилагане:

 

а) общо заболяване, майчинство

Caisse nationale d'assurance-maladie des ouvriers (Национален здравноосигурителен фонд на работниците), Люксембург

б) трудови злополуки:

Association d'assurance contre les accidents, section industrielle (Осигурителна асоциация за трудови злополуки, Промишлена секция), Люксембург

Е.   НИДЕРЛАНДИЯ

1. За целите на прилагане на член 6, параграф 1, член 11, параграф 1, член 13, параграфи 2 и 3, и член 14, параграфи 1 и 2 от регламента за прилагане:

Sociale verzekeringsraad (Национален осигурителен съвет, Хага)

2. За целите на прилагане на член 14, параграф 3 от регламента за прилагане, по отношение на спомагателен персонал на Европейските общности, които не са жители на Нидерландия (само за обезщетения в натура):

Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfond (Общ фонд за здравно осигуряване на Нидерландия), Утрехт

3. За целите на прилагане на член 82, параграф 2 от регламента за прилагане:

Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Нова обща професионална и търговска асоциация), Амстердам

а) възстановяване на плащания по членове 36 и 63 от регламента:

Ziekenfondsraad (Съвет на здравноосигурителните фондовете), Амстердам

б) възстановяване на плащания по член 70 от регламента:

Algemeen Werkloosheidsfond (Общ фонд за безработица, Хага)

в) възстановяване на плащания по член 75 от регламента:

Sociale Verzekeringsbank (С оциална осигурителна банка), Амстердам


Top