EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31967L0548

Директива на Съвета от 27 юни 1967 година за сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества

OJ 196, 16.8.1967, p. 1–98 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1967 P. 211 - 233
English special edition: Series I Volume 1967 P. 234 - 256
Greek special edition: Chapter 13 Volume 001 P. 34 - 38
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 001 P. 50 - 148
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 001 P. 50 - 148
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 001 P. 19 - 116
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 001 P. 19 - 116
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 001 P. 23 - 30
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 001 P. 23 - 30
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 021 P. 3 - 7

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2015; отменен от 32008R1272

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1967/548/oj

31967L0548Официален вестник n° 196 , 16/08/1967 стр. 0001 - 0098
специално финландско издание: глава 15 том 1 стр. 0019
специално датско издание поредица I глава 1967 стр. 0211
специално шведско издание: глава 15 том 1 стр. 0019
специално английско издание: поредица I глава 1967 стр. 0234
специално гръцко издание: глава 13 том 1 стр. 0034
специално испанско издание: глава 13 том 1 стр. 0050
специално португалско издание глава 13 том 1 стр. 0050
специално чешко издание глава 13 том 001 стр. 27 - 31
специално испанско издание глава 13 том 001 стр. 27 - 31
специално унгарско издание глава 13 том 001 стр. 27 - 31
специално литвийско издание глава 13 том 001 стр. 27 - 31
LV.ES глава 13 том 001 стр. 27 - 31
MT.ES глава 13 том 001 стр. 27 - 31
PL.ES глава 13 том 001 стр. 27 - 31
SK.ES глава 13 том 001 стр. 27 - 31
специално словенско издание глава 13 том 001 стр. 27 - 31


19670627

Директива на Съвета

от 27 юни 1967 година

за сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества

(67/548/ЕИО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ОБЩНОСТ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 100 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Асамблеята [1],

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет [2],

като има предвид, че всички правила относно предлагането на пазара на опасни вещества и препарати задължително имат за цел защита на населението, и в частност на работниците, които използват такива вещества и препарати;

като има предвид, че различията между националните разпоредби на шестте държави-членки относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества и препарати затрудняват търговията на тези вещества и препарати в рамките на Общността и следователно директно влияят върху създаването и функционирането на общия пазар;

като има предвид, че следователно е необходимо да се отстранят тези затруднения; като има предвид, че това води до сближаване на законовите, подзаконови и административни разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането;

като има предвид, че с оглед на подготвителните дейности, които все още предстои да се изпълнят, сближаването на разпоредбите относно опасните препарати трябва да се уреди с приети по-късно директиви; като има предвид, че следователно настоящата директива трябва да се ограничи до сближаването на разпоредбите относно опасните вещества;

като има предвид, че с оглед обхвата на тази област и многобройните подробни мерки, които се изискват за сближаването на всички разпоредби относно опасни вещества, е препоръчително първо да се уреди сближаването на законовите, подзаконови и административни разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасните вещества, а впоследствие, с приети по-късно директиви да се уреди сближаването на разпоредбите относно използването на тези опасни вещества и препарати, ако се установи, че различията в тези разпоредби пряко въздействат върху създаването или функционирането на общия пазар;

като има предвид, че сближаването на националните разпоредби, което се урежда с настоящата директива, не засяга прилагането на разпоредбите в членове 31 и 32 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

1. Целта на настоящата директива е да сближи законовите, подзаконовите и административни разпоредби на държавите-членки относно:

- класификацията,

- опаковането, и

- етикетирането

на опасни вещества, които се предлагат на пазара в държавите-членки на Общността.

2. Настоящата директива не засяга разпоредбите относно:

а) лекарствени продукти, наркотици и радиоактивни вещества;

б) превоза на опасни вещества чрез железопътен, автомобилен, вътрешен воден, морски или въздушен транспорт;

в) муниции и предмети, съдържащи избухливи вещества под формата на запалителни материали или автомобилни горива.

3. Настоящата директива не се прилага за опасни вещества, изнасяни в трети страни.

4. Членове 5 — 7 на настоящата директива не се отнасят за контейнери с газове, които са сгъстени, втечнени или разтворени под налягане.

Член 2

1. По смисъла на настоящата директива:

а) "вещества" означава

химични елементи и техните съединения в натурално състояние или произведени промишлено;

б) "препарати" означава

смеси или разтвори, съставени от две или повече вещества.

2. Следните вещества и препарати се считат за "опасни" по смисъла на настоящата директива:

a) експлозивни:

вещества и препарати, които могат да експлодират под въздействието на пламък или които са по-чувствителни към удар или триене от динитробензола;

б) оксидиращи:

вещества и препарати, които предизвикват силно екзотермична реакция, когато влизат в контакт с други вещества, и по-специално със запалими вещества;

в) лесно запалими:

вещества и препарати, които

- могат да се нагорещят и накрая да се запалят, когато влязат в контакт с въздух с температурата на околната среда без никакво прилагане на енергия, или

- твърди вещества и препарати, които могат лесно да се запалят след кратък контакт с източник на огън и които продължават да горят или да тлеят след отстраняване източника на огън, или

- течни вещества и препарати с температура на запалване под 21 °C, или

- газообразни вещества и препарати, които са запалими на въздух при нормално налягане, или

- вещества и препарати, които в контакт с вода или влажен въздух отделят високо запалими газове в опасни количества;

г) запалими:

течни вещества и препарати с температура на възпламеняване между 21 °C и 55 °C;

д) токсични:

вещества и препарати, които, ако се вдишат или поемат вътрешно или проникнат през кожата, могат да причинят сериозни, остри или хронични рискове за здравето и дори смърт;

е) вредни:

вещества и препарати, които, ако се вдишат или поемат вътрешно или проникнат през кожата, могат да съдържат ограничени рискове за здравето;

ж) корозивни:

вещества и препарати, които могат при контакт с живи тъкани, да ги унищожат;

з) дразнещи:

не-корозивни вещества и препарати, които при непосредствен, продължителен или многократен контакт с кожата или лигавицата, могат да причинят възпаление.

Член 3

Класификацията на опасни вещества според най-голямата степен на опасност и специфичната същност на рисковете се основава на категориите, установени в член 2.

Член 4

Приложение I към настоящата директива представя списък на опасните вещества, класифицирани съгласно разпоредбите на член 3.

Член 5

Държавите-членки вземат всички необходими мерки, за да не допуснат пускане на пазара на опасни вещества, освен когато здравината и непроницаемостта на опаковката им удовлетворява следните изисквания, като всяка опаковка, която отговаря на тези изисквания, се счита за задоволителна:

1. Опаковките са така направени и затворени, че се изключва всякаква възможност за загуба на съдържанието; това изискване не се прилага, когато са предписани специални устройства за безопасност;

2. Материалите, от които са изработени опаковките и приспособленията за затваряне, не подлежат на увреждане от съдържанието, нито допускат образуване на вредни или опасни съединения със съдържанието;

3. Опаковките и приспособленията за затваряне трябва да бъдат здрави и твърди изцяло, за да не се допусне разхлабване и трябва безопасно да понасят нормалните натоварвания и напрежения при манипулирането с тях.

Член 6

1. Държавите-членки предприемат всички необходими мерки, за да не допуснат пускане на пазара на опасни вещества, освен когато етикетирането върху тяхната опаковка удовлетворява следните изисквания.

2. Всички опаковки трябва да имат етикети с:

- наименованието на веществото,

- произхода на веществото,

- символа за опасност и индикация за опасността при употребата на веществото,

- указания за специфичните рискове, които възникват при такива опасности;

a) наименованието на веществото трябва да бъде един от термините, изброени в приложение I към настоящата директива;

б) означението за произход трябва да включва името и адреса на производителя, дистрибутора или вносителя;

в) трябва да се използват следните символи и индикации за опасност:

експлозивни: | експлодираща бомба (Е) |

оксидиращи: | пламък над окръжност (О) |

лесно запалими: | пламък (F) |

токсични: | череп с кръстосани кости (Т) |

вредни: | кръста на Св.Андрей (буквата Х) (Хn) |

корозивни: | символа, обозначаващ вредния ефект на киселина (С) |

дразнещи: | кръста на Св.Андрей (буквата Х) (Xi) |

Символите трябва да съответстват на посочените в приложение II към настоящата директива; те се печатат с черен цвят на оранжево-жълт фон.

г) Същността на специалните рискове при използването на веществата се обозначава с един или повече от стандартните текстове които, в съответствие с указанията, съдържащи се в списъка на приложение I, са посочени в приложение III към настоящата директива.

3. Ако опаковката е придружена от инструкция с предпазни мерки за безопасност, отнасящи се до употребата на веществата, формулировката, в съответствие с указанията, дадени в списъка на приложение I, трябва да се вземе от приложение IV към настоящата директива.

Член 7

1. Когато данните, изисквани от член 6, се вписват върху етикет, този етикет се поставя на една или повече повърхности от опаковката така че да може да се прочете хоризонтално, когато опаковката се поставя нормално. Размерите на етикета не трябва да бъдат по-малки от стандартен размер А8 (52 х 74 мм), но могат да превишават размерите на стандарт А5 (148 x 210 мм). Всеки символ трябва да покрива най-малко една десета от площта на етикета. Цялата повърхност на етикета трябва да бъде залепена към първичната опаковка на веществото.

2. Не се изисква етикет, когато данните са отпечатани ясно върху нормалната опаковка съгласно параграф 1.

3. Данните върху опаковката или на етикета се отпечатват с ясни, четливи и неизличими букви и знаци, така че символите и означенията за опасност и инструкциите за специфични рискове да са достатъчно видни.

4. Държавите-членки могат, на своите територии, да разрешат пускането на пазара на опасни вещества с използването на националния език или езици при етикетирането на тези вещества.

5. Задълженията по параграфи 1 — 4 относно етикетирането се считат за удовлетворителни, когато един изпратен контейнер носи етикет в съответствие със изискванията за изпращане и когато този етикет показва съответния символ, установен в член 6, параграф 2, буква в). Това дерогиране не се отнася към контейнери, поставени вътре в други контейнери.

Член 8

Държавите-членки могат:

a) да разрешат етикетирането съгласно член 6 да бъде поставено по друг подходящ начин върху опаковки, които са твърде малки по размер, за да позволяват етикетиране в съответствие с член 7, параграфи 1 или 2;

б) чрез дерогация от членове 6 и 7, да разрешат опаковките на опасни вещества, които не са нито експлозивни, нито токсични, да бъдат без етикет или да бъдат означени по друг начин, ако съдържат толкова малки количества, че не представляват опасност за работниците или други лица.

Член 9

Държавите-членки информират Комисията за всички законови, подзаконови и административни разпоредби, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 10

Държавите-членки приемат мерките, необходими, за да се съобразят с настоящата директива и започват да ги прилагат не по-късно от 1 януари 1970 година.

Те незабавно информират Комисията за това.

Член 11

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 27 юни 1967 година.

За Съвета

Председател

R. Van Elslande

[1] ОВ 209, 11.12.1965 г., стр. 3133/65.

[2] ОВ 11, 20.1.1966 г., стр. 143/66.

--------------------------------------------------

19670627

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Виж Директива 2001/59/ЕО на Комисията (ОВ L 225, 21.8.2001 г., стр. 1), Акта за присъединяване от 2003 г. (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 96) и Директива 93/72/ЕИО на Комисията (ОВ L 258, 16.10.1993 г., стр. 29).

--------------------------------------------------

19670627

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Виж Акта за присъединяване от 2003 г. (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 96).

--------------------------------------------------

19670627

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Виж Акта за присъединяване от 2003 г. (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 96).

--------------------------------------------------

19670627

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Виж Акта за присъединяване от 2003 г. (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 96).

--------------------------------------------------

Top