EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22024D0147

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 139/2021 от 23 април 2021 г. за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2024/147]

OВ L, 2024/147, 25.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/147/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/147/oj

European flag

Официален вестник
на Европейския съюз

BG

Cерия L


2024/147

25.1.2024

РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП № 139/2021

от 23 април 2021 г.

за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2024/147]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1281 на Комисията от 14 септември 2020 г. относно неодобряването на активното вещество етаметсулфурон-метил в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Поради това приложение II към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

След точка 13щщщщщщщщщщщд (Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1280 на Комисията) от глава XV от приложение II към Споразумението за ЕИП се вмъква следната точка:

„13щщщщщщщщщщще.

32020 R 1281: Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1281 на Комисията от 14 септември 2020 г. относно неодобряването на активното вещество етаметсулфурон-метил в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 301, 15.9.2020 г., стр. 7).“

Член 2

Текстът на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1281 на исландски и норвежки език, който ще бъде публикуван в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, е автентичен.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 24 април 2021 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 23 април 2021 г.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Clara GANSLANDT


(1)   ОВ L 301, 15.9.2020 г., стр. 7.

(*1)  Без отбелязани конституционни изисквания.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/147/oj

ISSN 1977-0618 (electronic edition)


Top