EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22023D1621

Решение № 1/2023 на Специализирания комитет, създаден по силата на член 8, параграф 1, буква с) от Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна, от 19 юни 2023 година за въвеждане на стандартен формуляр за исканията за взаимопомощ [2023/1621]

PUB/2023/1050

OJ L 199, 9.8.2023, p. 103–115 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1621/oj

9.8.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 199/103


РЕШЕНИЕ № 1/2023 НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ КОМИТЕТ, СЪЗДАДЕН ПО СИЛАТА НА ЧЛЕН 8, ПАРАГРАФ 1, БУКВА С) ОТ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ, ОТ ДРУГА СТРАНА,

от 19 юни 2023 година

за въвеждане на стандартен формуляр за исканията за взаимопомощ [2023/1621]

СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯТ КОМИТЕТ ПО ПРАВОПРИЛАГАНЕ И СЪДЕБНО СЪТРУДНИЧЕСТВО,

като взе предвид Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна („Споразумението за търговия и сътрудничество“) (1), и по-специално член 635, параграф 1 от него,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

С настоящото се приема приложение 50 към Споразумението за търговия и сътрудничество, с което се въвежда стандартен формуляр за исканията за взаимопомощ по наказателноправни въпроси, посочен в допълнението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение поражда действие на първия ден от третия месец, следващ датата на приемането му.

Съставено в Брюксел на 19 юни 2023 година.

За Специализирания комитет по правоприлагане и съдебно сътрудничество

Съпредседатели

Chris JONES

Bruno GENCARELLI

Stephen CURZON


(1)  ОВ L 149, 30.4.2021 г., стр. 10.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ИСКАНЕ ЗА ВЗАИМОПОМОЩ ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ВЪПРОСИ

Настоящият формуляр се използва от компетентните органи, за които се прилага съгласно Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Предоставената информация трябва да бъде относима и да не надхвърля необходимото за изпълнение на това искане, съобразно със съответните изисквания за защита на данните.

РАЗДЕЛ A

Референтен номер на делото: …

Молеща държава: …

Запитващ орган: …

Замолена държава: …

Запитан орган (ако е известен): …

РАЗДЕЛ Б: Неотложност

Моля, посочете дали е налице неотложност поради:

укриване или унищожаване на доказателства

непосредствено предстояща дата на съдебно производство

задържане на лице

изтичане на давностен срок

друга причина

Моля, уточнете по-долу:

Сроковете за изпълнение на искането са определени в член 640 от Споразумението за търговия и сътрудничество. Ако обаче настоящото искане е неотложно и/или изисква предприемане на действия до/на конкретна дата, моля, посочете и обяснете причината: …

РАЗДЕЛ В: Поверителност

Настоящото искане е поверително

Моля да предоставите допълнителна информация, ако е уместно: …

РАЗДЕЛ Г: Връзка с предходно или едновременно искане за взаимопомощ

Моля, ако е приложимо, посочете всички действия, предприети в рамките на тези или свързани производства за набавяне на тези доказателства по други канали. Моля, посочете дали това искане за взаимопомощ допълва предходно или едновременно искане/искания за помощ до замолената държава и ако е приложимо, до друга държава.

Предишни контакти с правоприлагащи органи, прокурори или други органи

Посочете подробности за всеки предходен контакт на молещата държава, включително държавата, органа, с който е осъществен контакт, съответните данни за контакт и всички референтни номера на делата: …

Предходно свързано или едновременно искане за взаимопомощ или европейска заповед за разследване

Посочете информацията, от значение за идентифициране на другите искания, включително държавата, органа, на който е била предадена, датата на искането и референтните номера, дадени от запитващия и запитания орган: …

Друго

Ако е приложимо, посочете информация, свързана със съответното друго искане за помощ:

РАЗДЕЛ Д: Основания за искането:

1.

Квалификация на престъплението(ята)

За да се гарантира, че искането ще бъде изпратено на подходящия орган, посочете вида и правната квалификация на престъплението(ята), за което(които) е отправено искането: …

Моля, посочете максималното наказание, давностния срок и ако е приложимо, текста на законовата разпоредба/кодекса, включително съответните разпоредби относно наказанията:

2.

Кратко изложение на фактите

Описание на поведението, довело до престъплението(ята), във връзка с което(които) се иска помощ, и кратко изложение на основните факти: …

За връчване на процесуални документи и съдебни решения, моля, представете кратко резюме на документа(ите) и/или решението(ята), което(които) следва да бъдат връчени, ако те не са достъпни на езика на замолената държава:

За други искания, моля, опишете как исканите доказателства/мерки могат да помогнат за разследването и наказателното преследване на престъплението(ята): …

Етап на разследването/производството:

разследване

наказателно преследване

съдебен процес

друго (уточнете): …

Описание на рисковете, свързани с получаването на тези доказателства, ако е приложимо: …

Всяка друга информация, която според молещата държава ще е полезна за изпълняващия орган при изпълнението на искането за помощ, ако е приложимо: …

3.

Представлява ли това престъпление пътнотранспортно правонарушение, посочено в член 640, параграф 6 от Споразумението за търговия и сътрудничество:

да

не

4.

Вид производство, за което е отправено искането:

производство във връзка с престъпления, чието наказване към момента на искането за помощ е от компетентността на съдебните органи на молещата държава

производство, образувано от административни органи във връзка с деяния, които са наказуеми съгласно националното право на молещата или замолената държава, тъй като съставляват правонарушения, когато решението може да доведе до образуване на производство пред съд, компетентен по-специално по наказателни дела;

РАЗДЕЛ Е: Самоличност на засегнатите физически или юридически лица

Моля, посочете единствено относима информация, която не надхвърля необходимото за настоящото искане. Ако е засегнато повече от едно лице, моля, дайте информация за всяко лице.

1.

Посочете цялата информация, доколкото е известна, относно самоличността на лицето(ата), засегнато(и) от мярката:

i)

За физически лица

Име: …

Собствено(и) име(на): …

Друго(и) име(на) от значение, ако е приложимо: …

Псевдоними, ако е приложимо: …

Пол: …

Гражданство: …

Личен номер или номер на социално осигуряване: …

Вид и номер на документа(ите) за самоличност (лична карта, паспорт), ако е приложимо:

Дата на раждане: …

Място на раждане: …

Местопребиваване и/или известен адрес; ако не са известни, посочете последния известен адрес:

Работно място (включително данни за контакт):. …

Други данни за контакт (адрес на електронна поща, телефонен номер): …

Език(езици), които лицето разбира: …

Моля, посочете положението на засегнатото лице в производството към настоящия момент:

заподозрян или обвиняем

жертва

свидетел

вещо лице

трето лице

друго (моля, уточнете): …

ii)

За юридически лица

Име: …

Правна форма на юридическото лице: …

Съкратено наименование, често използвано наименование или търговска фирма, ако е приложимо:

Седалище по регистрация: …

Регистрационен номер: …

Адрес на юридическото лице: …

Други данни за контакт (адрес на електронна поща, телефонен номер): …

Име на представителя на юридическото лице: …

Моля, посочете положението на засегнатото лице в производството към настоящия момент:

заподозрян или обвиняем

жертва

свидетел

вещо лице

трето лице

друго (моля, уточнете): …

2.

Друга относима информация:

РАЗДЕЛ Ж: Изисквана мярка

1.

Моля, уточнете каква мярка се изисква:

претърсване и изземване (ако е поставена отметка, трябва да се попълни раздел З1)

предоставяне на документи и/или търговска/служебна документация

предоставяне на банкови материали или информация от други финансови институции (ако е поставена отметка, трябва да се попълни раздел З2)

връчване на процесуални документи и съдебни решения с помощта на замолената държава

получаване на информация или доказателства, с които замолената държава вече разполага

получаване на информация от базите данни на полицията или съдебните органи

декларации и изслушвания (ако е поставена отметка, трябва да се попълнят раздел Е (Самоличност на засегнатите физически или юридически лица) и раздел И (Формалности и процедури, изисквани за изпълнението):

свидетел

вещо лице

заподозрян или обвиняем

жертва

трето лице

изслушване чрез видеоконферентна връзка, телефонна конференция или друго аудио-визуално предаване (Ако е поставена отметка, трябва да се попълни раздел З4):

свидетел

вещо лице

заподозрян или обвиняем

жертва

трето лице

Получаване на данни за абонат / субект (ако е поставена отметка, трябва да се попълни раздел З3)

Получаване на данни за трафик / събития (включително местонахождение) (ако е поставена отметка, трябва да се попълни раздел З3)

Получаване на данни за съдържание (ако е поставена отметка, трябва да се попълни раздел З3)

Процесуално-следствено действие, което изисква събирането на доказателства в реално време, непрекъснато и в продължение на определен период:

проследяване на банкови или други финансови операции

контролирани доставки

друго (моля, уточнете): …

Временна(и) мярка(мерки) с цел обезпечаване на доказателства, запазване на съществуващо положение или защита на застрашени законни интереси (ако е поставена отметка, трябва да се попълни раздел З5)

Временно предаване на задържано лице на молещата държава (ако е поставена отметка, трябва да се попълни раздел З6)

Временно предаване на задържано лице на замолената държава (ако е поставена отметка, трябва да се попълни раздел З6)

Разследване под прикритие (ако е поставена отметка, трябва да се попълни раздел З7)

друго (моля, уточнете): …

2.

Моля, опишете необходимата помощ и ако са известни, местата, където се (счита, че се) намират доказателствата, както и всяка необходима информация за изпълнението на тази мярка. За да поискате спазването на формалности или процедури, направете справка с раздел И: …

РАЗДЕЛ З: Допълнителни изисквания за определени действия

Попълнете разделите, приложими към поисканото(ите) процесуално-следствено(и) действие(я):


РАЗДЕЛ З1: Претърсване и изземване

Физическо или юридическо лице, свързано с претърсването. Ако е засегнато повече от едно лице, моля, дайте информация за всяко лице:

Помещения, които трябва да бъдат претърсени. Моля, дайте подробности за това как лицето е свързано с помещенията. Ако е засегнато повече от едно лице, моля, дайте информация за всяко лице: …

Какви доказателства се търсят? Посочете материала — предмет на претърсването, възможно най-подробно: …

Защо считате, че доказателствата вероятно ще бъдат открити на горепосоченото мястото и са относими и от съществено значение за разследването: …

Съществува ли риск от намиране на поверителна информация? Ако отговорът е „да“, моля, посочете подробности:

Ще бъде ли необходимо при претърсването да присъстват служители на молещата държава? (Ако отговорът е „да“, моля, посочете подробности в раздел И):

да

не

Всяка известна информация, свързана с разследвания в други държави, която може да окаже въздействие върху искането за претърсване и изземване: …

Моля, посочете всяка друга относима информация, свързана с претърсването и изземването:


РАЗДЕЛ З2: Предоставяне на информация за банкови и други финансови сметки

Ако е засегната повече от една сметка, моля, дайте информация за всяка сметка.

Моля, уточнете каква информация се търси:

информация за банковите сметки, които лицето притежава или с които то е упълномощено да се разпорежда

информация за други финансови сметки, които лицето притежава или с които то е упълномощено да се разпорежда

информация за банкови операции:

банкови извлечения

документация за откриване на сметка

упълномощаване или допълнително име на сметка

друго (моля, уточнете): …

информация за други финансови операции:

извлечения от сметка

документация за откриване на сметка

упълномощаване или допълнително име на сметка

друго (моля, уточнете): …

Ако са известни, моля, посочете:

 

Име на титуляра на сметката: …

 

Наименование на банката/финансовата институция: …

 

IBAN или номер на сметката и банков код: …

 

Времеви обхват за трансакциите: …

друго (моля, уточнете): …

Моля, посочете допълнителна обосновка защо е вероятно тези доказателства да са относими и от съществено значение за разследването, включително връзката между сметката и извършеното престъпление: …

Ако е необходимо, моля, посочете всяка допълнителна информация, която е вероятно да бъде необходима за изпълнението на това искане: …


РАЗДЕЛ З3: Данни за абонати, трафик, местонахождение и съдържание

Вид на исканите данни:

данни за абонат / субект (напр. абонамент за телефонен номер или IP адрес), уточнете: …

данни за трафик / събития, уточнете: …

данни за местонахождение, уточнете: …

данни за съдържание (напр. вторично копие на уеб/пощенската кутия или регистрационни файлове на съобщението, моментна снимка), уточнете: …

друго (уточнете): …

За всички искания за данни за абонати, за трафик или местонахождение и за съдържание се изисква следната информация:

дата (ДД/ММ/ГГГГ): …

времеви печат (чч:мм:сс): …

часова зона: …

Представете допълнителни подробности, за да помогнете за идентифицирането на исканите данни:

IP адрес (и номер на порта, ако е приложимо): …

телефонен(ни) номер(а): …

IMEI номер(а): …

друго (моля, уточнете): …


РАЗДЕЛ З4: Видеоконференция или телефонна конференция или друго аудио-визуално предаване

Ако се отправя искане за изслушване чрез видеоконференция или телефонна конференция или друго аудио-визуално предаване:

Моля, посочете името на органа, който ще проведе изслушването (моля, посочете името на лицето, което ще проведе изслушването/данни за контакт/език, ако са известни): …

Предложена(и) дата(и) (ДД/ММ/ГГГГ): …

Начален час на конференцията (чч:мм:сс): …

Часова зона: …

Приблизително времетраене на изслушването: …

Технически подробности:

 

Наименование на мястото: …

 

Система за комуникация: …

 

Информация за контакт с техника (език): …

Дата и час на предварителния тест: …

Данни за контакт с оператора за предварителния тест, ако са известни: …

Договорености за език и устен превод: …

Други изисквания (моля, уточнете): …

Настоящото искане се отнася до обвиняем или заподозрян и разпитът е, или съставлява част от, съдебния процес срещу лицето

Причина(и), поради която(ито) не е желателно или възможно свидетелят или вещото лице да присъства лично:

Моля, посочете дали физическото лице, заподозреният или обвиняемият са дали съгласието си:

Да

Не

Отправям искане за получаване на съгласието на лицето, преди да се пристъпи към изпълнението на това искане


РАЗДЕЛ З5: Временни мерки

Ако се иска временна мярка с цел обезпечаване на доказателства, запазване на съществуващо положение или защита на застрашени законни интереси, моля, посочете дали:

вещта следва да бъде предадена на молещата държава

вещта следва да остане в замолената държава; Моля, отбележете очакваната дата:

 

за прекратяване на временната мярка: …

 

за внасяне на следващо искане относно вещта: …


РАЗДЕЛ З6: Предаване на задържано лице

1)

Ако се отправя искане за временно предаване на молещата държава на задържано лице за целите на разследването, моля, посочете дали лицето е съгласно с тази мярка:

Да

Не

Отправям искане за получаване на съгласието на лицето

2)

Ако се отправя искане за временно предаване на замолената държава на задържано лице за целите на разследването, моля, посочете дали лицето е съгласно с тази мярка:

Да

Не

 

Ако е необходимо, моля, посочете допълнителна информация: …


РАЗДЕЛ З7: Разследвания под прикритие

Моля, посочете причините, поради които считате, че процесуално-следственото действие под прикритие е релевантно за целите на наказателното производство:

Моля, посочете следната информация:

а)

информация за идентифициране на лицето — обект на разследването под прикритие: …

б)

желаната начална дата и продължителност на мярката под прикритие: …

в)

данни за превозни средства/адрес на мярката под прикритие: …

г)

ако е необходимо, моля, посочете всяка допълнителна информация, имаща отношение към изпълнението на това искане:


РАЗДЕЛ И: Формалности и процедури, изисквани за изпълнението

1.

Поставете отметка и попълнете, ако е приложимо

От съответния / компетентния орган на замолената държава се иска да спазва следните формалности и процедури (включително всички права / указания / предупреждения, които трябва да бъдат съобщени на лицето): …

2.

Поставете отметка и попълнете, ако е приложимо

Отправя се искане един или няколко служители на молещата държава да присъстват при изпълнението на искането в подкрепа на компетентните органи на замолената държава.

Име, длъжност и данни за контакт на служителите:

Езици, които могат да се използват за връзка, ако са различни от езика, посочен в раздел Й:

Естество на помощта, която следва да се предостави от служителите на молещата държава, и/или всякакви други съответни подробности:

3.

Сигурно предаване на информация и/или доказателства

Моля, посочете сигурен начин на предаване по електронен път, ако се приема електронно предаване:

Ако електронното предаване не се приема или би било неподходящо в този случай, моля, посочете искания начин на предаване: …


РАЗДЕЛ Й: Данни за органа, издал искането

1.

Наименование на органа, издал искането: …

Име на представителя/точката за контакт: …

Адрес: …

Телефонен номер: (код на държавата) (код на областта/града) …

Адрес на електронна поща: …

2.

Ако е различно от горепосоченото, наименование на органа, провеждащ наказателното разследване:

Име и длъжност на служителя, провеждащ наказателното разследване: …

Адрес: …

Телефонен номер: (код на държавата) (код на областта/града) …

Адрес на електронна поща: …

3.

Езици, на които е възможно да се осъществи връзка със запитващия орган:

4.

Ако са различни от горепосочените — данни за контакт на лицето(ата), което(ито) да бъдат търсени за допълнителна информация или за уточняване на практическите подробности по предаването на доказателствата:

Име/Длъжност/Организация: …

Адрес: …

Адрес на електронна поща: …

Телефонен номер за връзка: …

РАЗДЕЛ К: Подпис

Подписвайки настоящия формуляр, удостоверявам, че:

съдържанието на искането, съдържащо се в настоящия формуляр, е вярно и точно,

настоящото искане е издадено от компетентен орган,

издаването на това искане е необходимо за целите на производството, и

исканите процесуално-следствени действия биха могли да бъдат разпоредени при същите условия в сходен национален случай и когато е приложимо, е получено необходимото разрешение.

Подпис на запитващия орган и/или на неговия представител:

Име: …

Заемана длъжност: …

Дата: …

Официален печат (ако е приложимо):

Списък на приложенията (ако е приложимо):


Top