EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22021A0430(04)

Споразумение за сътрудничество между правителството на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Европейската общност за атомна енергия относно безопасното използване на ядрената енергия за мирни цели

Това е автентичният и окончателен текст на споразумението, който заменя ab initio 22020A1231(04).

OJ L 150, 30.4.2021, p. 1–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2020/2255/oj

30.4.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 150/1


СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ ОТНОСНО БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГИЯ ЗА МИРНИ ЦЕЛИ

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ (ЕВРАТОМ), наричана по-нататък „Общността“,

от една страна, и

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ, наричано по-нататък „Обединеното кралство“,

от друга страна,

наричани по-нататък заедно „страните“ и поотделно „страна“,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че на 24 януари 2020 г. Обединеното кралство, Европейският съюз („Съюзът“) и Общността сключиха Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия („Споразумението за оттегляне“) и че на тази основа Обединеното кралство се оттегли от Съюза в 23:00 ч. GMT и 00:00 ч. CET на 31 януари 2020 г.,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че в дял IX от Споразумението за оттегляне се уреждат въпроси, свързани с Евратом във връзка с оттеглянето,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че Съюзът и Обединеното кралство постигнаха съгласие по Политическата декларация, очертаваща рамката за бъдещите отношения между Съюза и Обединеното кралство след оттеглянето на Обединеното кралство,

КАТО ПРИЗНАВАТ степента на интеграция между Общността и Обединеното кралство в ядрената област,

КАТО ПРИЗНАВАТ, че Обединеното кралство, Общността и нейните държави членки са достигнали сравнима висока степен на използване на ядрената енергия за мирни цели, предвидена в съответните им законови и подзаконови нормативни актове относно ядрените гаранции и ядрената сигурност, общественото здраве, ядрената безопасност, радиационната защита, управлението на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво и опазването на околната среда,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ ангажимента на Обединеното кралство да разработва и внедрява ядрената енергия като част от своя диверсифициран и нисковъглероден енергиен микс,

КАТО ЖЕЛАЯТ да сключат дългосрочни договорености за сътрудничество в областта на използването на ядрената енергия за мирни и невзривни цели по предвидим и практичен начин, като се вземат предвид нуждите на съответните им програми за ядрена енергия и се улесняват търговията, научноизследователската и развойната дейност, както и други съвместни дейности между Обединеното кралство и Общността,

КАТО ПРИЗНАВАТ, че Обединеното кралство и Общността се облагодетелстват от сътрудничеството помежду си при използването на ядрената енергия за мирни цели,

КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ ангажимента на страните да гарантират, че международното развитие и използване на ядрената енергия за мирни цели спомага за постигането на целта за неразпространение на ядрени оръжия,

КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ подкрепата на Обединеното кралство, Общността и нейните държави членки за целите на Международната агенция за атомна енергия („МААЕ“) и системата за гаранции на МААЕ, както и желанието си да работят заедно, за да гарантират нейната трайна ефективност,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че Обединеното кралство и всички държави — членки на Общността, са страни по Договора за неразпространение на ядреното оръжие, сключен във Вашингтон, Лондон и Москва на 1 юли 1968 г. и влязъл принципно в сила на 5 март 1970 г. („Договора за неразпространение“),

КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ подкрепата на страните за целите на Договора за неразпространение и желанието си да насърчават всеобщото присъединяване към Договора за неразпространение,

КАТО ПРИПОМНЯТ твърдия ангажимент на Обединеното кралство, Общността и нейните държави членки по отношение на неразпространението на ядреното оръжие, включително засилването и ефективното прилагане на свързаните гаранции и режими за контрол на износа, съгласно които се осъществява сътрудничеството в областта на използването на ядрената енергия за мирни цели между Обединеното кралство и Общността,

КАТО ПРИЗНАВАТ, че Обединеното кралство, в качеството си на държава, разполагаща с ядрено оръжие съгласно Договора за неразпространение, доброволно е сключило Споразумението между Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Международната агенция за атомна енергия за прилагане на гаранциите в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия във връзка с Договора за неразпространение на ядреното оръжие (IAEA INFCIRC/951) и допълнителния протокол към същото споразумение (IAEA INFCIRC/951/Add.1), сключени във Виена на 7 юни 2018 г. и които влязоха в сила в 23:00 ч. GMT на 31 декември 2020 г. (наричани заедно по-нататък „Споразумение между Обединеното кралство и МААЕ относно гаранциите“),

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че ядрените гаранции се прилагат във всички държави членки на Общността както съгласно Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия („Договора за Евратом“), така и съгласно споразуменията за гаранциите, сключени между Общността, нейните държави членки и МААЕ,

КАТО ПРИПОМНЯТ твърдия ангажимент на Обединеното кралство, Общността и нейните държави членки по отношение на сигурното използване на ядрен материал като страни по Конвенцията за физическа защита на ядрения материал, сключена във Виена и Ню Йорк на 3 март 1980 г. и влязла принципно в сила на 8 февруари 1987 г., както и на изменението на същата конвенция, сключено във Виена на 8 юли 2005 г. и влязло принципно в сила на 8 май 2016 г. (наричани заедно по-нататък „изменената КФЗЯМ“),

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че Обединеното кралство и всички държави — членки на Общността, участват в Групата на ядрените доставчици,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че следва да се вземат предвид ангажиментите, поети от Обединеното кралство и всяка от държавите — членки на Общността, в рамките на Групата на ядрените доставчици,

КАТО ПРИЗНАВАТ, че настоящото споразумение не засяга Споразумението между Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Федерална република Германия и Кралство Нидерландия за сътрудничество в областта на разработването и експлоатацията на процес на разделяне чрез газова центрофуга за производство на обогатен уран, сключено в Алмело на 4 март 1970 г., и Споразумението между правителствата на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кралство Нидерландия, Федерална република Германия и Френската република относно сътрудничеството в областта на центрофужната технология, сключено в Кардиф на 12 юли 2005 г.,

КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ подкрепата на Обединеното кралство, Общността и нейните държави членки за международните конвенции относно ядрената безопасност, управлението на радиоактивни отпадъци и отработено гориво, ранното уведомяване за ядрена авария и помощта в случай на извънредни ситуации,

КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ ангажимента на страните за безопасно използване на ядрен материал и съоръжения и за защита на хората и околната среда от вредните въздействия на йонизиращото лъчение; значението, което отдава международната общност на гарантирането на безопасно, добре регулирано и екологосъобразно използване на ядрената енергия; и значението на двустранното и многостранното сътрудничество за установяването на ефективни договорености за ядрена безопасност, както и за укрепването на тези договорености,

КАТО ПРИЗНАВАТ принципа на непрекъснато подобряване на ядрената безопасност и водещата роля на двете страни в тази област, включително насърчаването на високи стандарти в световен мащаб, и като признават значението за всяка страна на поддържането на високо равнище на ядрена безопасност,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД значението, което страните отдават на научните и технологичните изследвания в областта на ядреното делене и термоядрения синтез за свързани и за несвързани с енергетиката приложения, както и техния взаимен интерес от сътрудничество по този въпрос,

КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ, че с подписването на Споразумението за създаване на Международна организация по термоядрена енергия ITER за съвместно изпълнение на проекта ITER (1), Общността пое ангажимент да участва в изграждането и бъдещата експлоатация на проекта ITER (наричан по-нататък „ITER“); участието на Общността се управлява чрез Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия (Съвместно предприятие „термоядрен синтез за енергия“), създадено с Решение 2007/198/Евратом на Съвета (2);

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че конкретните ред и условия за участието на Обединеното кралство в проекта ITER или в други дейности чрез Съвместното предприятие „термоядрен синтез за енергия“ и участието на Обединеното кралство като асоциирана държава в програмата на Общността за научни изследвания и обучение, включително финансовото участие, се определят отделно,

КАТО ПРИЗНАВАТ основния принцип на свободно движение на стоки, продукти и капитали, както и свободата на заетост на специалистите в рамките на вътрешния общ ядрен пазар на Общността,

КАТО ПРИЗНАВАТ, че настояшото споразумение следва да отговаря на международните задължения на Съюза и на Обединеното кралство по силата на споразуменията на Световната търговска организация,

КАТО ИЗТЪКВАТ ОТНОВО ангажиментите на Обединеното кралство и на държавите — членки на Общността, по отношение на двустранните им споразумения в областта на използването на ядрената енергия за мирни цели,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Цел

1.   Целта на настоящото споразумение е да предостави рамка за сътрудничество между страните в областта на използването на ядрената енергия за мирни цели въз основата на взаимна изгода и реципрочност и без да се засягат съответните компетенции на всяка страна.

2.   Сътрудничеството съгласно настоящото споразумение се осъществява единствено за мирни цели.

3.   Обектите, които са предмет на настоящото споразумение, се използват единствено за мирни цели и не се използват за ядрени оръжия и ядрени взривни устройства, нито за научни изследвания или развойна дейност в областта на ядрените оръжия или други ядрени взривни устройства, или за военни цели.

Член 2

Определения

За целите на настоящото споразумение се прилагат следните определения:

а)

„компетентен орган“” означава:

i)

за Обединеното кралство — Министерството на икономиката, енергетиката и индустриалната стратегия и Службата за ядрено регулиране;

ii)

за Общността, Европейската комисия;

или друг такъв орган, за който съответната страна може по всяко време да уведоми писмено другата страна;

б)

„оборудване“ означава обектите, изброени в раздели 1, 3, 4, 5, 6 и 7 от приложение Б на Групата на ядрените доставчици;

в)

„Насоки за пренос на ядрени материали“ означава насоките, изложени в документ на МААЕ INFCIRC/254/Част 1, със съответните му периодични изменения, и прилагани от страните, освен ако е договорено друго след консултации в Съвместния комитет;

г)

„интелектуална собственост“ има значението, посочено в член 2 от Конвенцията за създаване на международната организация по интелектуална собственост, сключена в Стокхолм на 14 юли 1967 г., изменена на 28 септември 1979 г., и може да включва по взаимна договореност между страните и други обекти;

д)

„Съвместен комитет“ означава комитетът, създаден съгласно член 19;

е)

„неядрен материал” има значението, определено в приложение Б на Групата на ядрените доставчици;

ж)

„приложение Б на Групата на ядрените доставчици“ означава приложение Б към Насоките за пренос на ядрени материали;

з)

„ядрен материал“ означава всеки „изходен материал“ или „специален делящ се материал“, както тези термини са определени в член XX от Устава на МААЕ, сключен в седалището на Организацията на обединените нации на 23 октомври 1956 г. и влязъл в сила на 29 юли 1957 г. („Устав на МААЕ“). Всяко ново определение, дадено от Управителния съвет на МААЕ съгласно член ХХ от Устава на МААЕ, с което се изменя списъкът с материалите, определени като „изходен материал“ или „специален делящ се материал“, придобива сила съгласно настоящото споразумение само ако страните постигнат съгласие след консултации в Съвместния комитет;

и)

„мирни цели“ включва използването на ядрен материал, включително ядрен материал, получен чрез един или повече процеса, неядрен материал, оборудване и технологии в области като производството на електрическа енергия и топлинна енергия, медицината, селското стопанство и промишлеността, но не включва производството, научните изследвания или развойната дейност в областта на ядрените оръжия или други ядрени взривни устройства, или военни цели. Военните цели не включват снабдяването на военна база с енергия, идваща от която и да е енергийна мрежа, или производството на радиоизотопи, предназначени за използване за медицински цели във военна болница;

й)

„лица“ означава всяко физическо лице, предприятие или друг субект, по отношение на което се прилагат законовите и подзаконовите нормативни актове в съответната териториална юрисдикция на страните, но не включва самите страни по настоящото споразумение;

к)

„технология“ има значението, определено в приложение А към Насоките за пренос на ядрени материали;

л)

„преходен период“ има значението, определено в Споразумението за оттегляне; и

м)

„Споразумение за търговия и сътрудничество“ означава Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединеното кралство и Северна Ирландия, от друга страна, сключено в Брюксел и в Лондон на 30 декември 2020 г.; и

позоваванията в настоящото споразумение на членове са към членове от настоящото споразумение, освен ако е предвидено друго.

Член 3

Обхват на сътрудничеството в ядрената област

1.   Сътрудничеството в областта на използването на ядрената енергия за мирни цели, предвидено между страните по силата на настоящото споразумение, може да включва:

а)

улесняване на търговията и търговското сътрудничество;

б)

доставка на ядрен материал, неядрен материал и оборудване;

в)

трансфер на технологии, включително предоставяне на информация във връзка с настоящия член;

г)

снабдяване с оборудване и устройства;

д)

достъп до оборудване и съоръжения и тяхното използване;

е)

безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, включително геоложко погребване;

ж)

ядрена безопасност и радиационна защита, включително аварийно планиране и готовност и наблюдение на нивата на радиоактивност в околната среда;

з)

ядрени гаранции и физическа защита;

и)

използване на радиоизотопи и радиация в селското стопанство, промишлеността, медицината и научните изследвания; по-специално с цел да се сведат до минимум рисковете от недостиг при снабдяването с медицински радиоизотопи и да се подкрепи разработването на нови технологии и лечения, включващи радиоизотопи, в интерес на общественото здраве;

й)

геоложки и геофизични проучвания, разработване, производство, по-нататъшно обработване и използване на урановите ресурси;

к)

регулаторни аспекти на използването на ядрената енергия за мирни цели;

л)

научноизследователската и развойна дейност; както и

м)

други области, свързани с предмета на настоящото споразумение, които могат да бъдат съвместно определени от страните в писмена форма след консултации в Съвместния комитет.

2.   Сътрудничеството в конкретни области, посочени в параграф 1, може да се осъществи при необходимост чрез договорености между правен субект, установен в Обединеното кралство, и правен субект, установен в Общността, като за всеки от тях съответният компетентен орган уведомява другия компетентен орган, че е надлежно оправомощен да извършва такова сътрудничество. Всички подобни договорености включват разпоредби, които уреждат защитата на правата върху интелектуална собственост, в случай че такива права съществуват или възникнат.

Член 4

Форми на сътрудничеството в ядрената област

Сътрудничеството, посочено в член 3, може да приеме, но не се ограничава до, следните форми:

а)

Пренос на ядрен материал, неядрен материал, оборудване и технологии;

б)

обмен на информация в области от взаимен интерес, като например ядрени гаранции, ядрена безопасност, нива на радиоактивност в околната среда и снабдяване с радиоизотопи;

в)

улесняване на обмена, посещенията и обучението на персонал и експерти, включително професионално и специализирано обучение за административен, научен и технически персонал;

г)

организиране на симпозиуми и семинари;

д)

обмен на научна и техническа информация, помощ и услуги, включително по отношение на научноизследователски и развойни дейности;

е)

организиране и участие в съвместни проекти и създаване на съвместни предприятия и съответни двустранни работни групи или проучвания;

ж)

улесняване на търговското сътрудничество, свързано с ядрения горивен цикъл, като например доставка на услуги, свързани с ядрения горивен цикъл, включително преобразуване на уран и изотопно обогатяване; както и

з)

други форми на сътрудничество, които могат да бъдат съвместно определени от страните в писмена форма след консултации в Съвместния комитет.

Член 5

Обекти, които са предмет на споразумението

1.   Настоящото споразумение се прилага за обектите, посочени в параграф 2, освен ако:

а)

страните определят друго по взаимно съгласие в писмена форма; или

б)

се прилага изключение по силата на параграф 4.

2.   Обектите, посочени в параграф , са следните:

а)

ядрен материал, неядрен материал, оборудване или технология, пренасяни между страните или съответни техни лица, било пряко, или през трето лице. Този ядрен материал, неядрен материал, оборудване или технологии стават предмет на настоящото споразумение в момента на попадането им в териториалната юрисдикция на страната получател, ако страната доставчик е уведомила писмено страната получател за преноса, а страната получател писмено е потвърдила, че тези обекти се разглеждат или ще бъдат разглеждани като предмет на настоящото споразумение и че предложеният получател, ако той не е страната получател, е упълномощено лице съгласно териториалната юрисдикция на страната получател;

б)

ядрен материал, неядрен материал или оборудване, използвани в обектии, които са предмет на настоящото споразумение или произведени чрез използването на такива обекти и които могат да бъдат допълнително определени в административните договорености, установени съгласно член 15;

в)

ядрен материал, неядрен материал, оборудване или технологии, определени в съответствие с процедурите, предвидени в административните договорености, установени съгласно член 15, като предмет на настоящото споразумение след влизането в сила на настоящото споразумение; както и

г)

всякакви други обекти, съвместно определени от страните след консултации в рамките на Съвместния комитет.

3.   Обектите, спрямо които настоящото споразумение се прилага, както е посочено в параграф 1 от настоящия член, остават предмет на разпоредбите на настоящото споразумение, докато в съответствие с процедурите, предвидени в административните договорености, установени съгласно член 15, не се определи, че:

а)

тези обекти са били повторно пренесени извън териториалната юрисдикция на страната получател в съответствие с относимите разпоредби на настоящото споразумение;

б)

по отношение на ядрения материал — ядреният материал вече е неизползваем за каквато и да е ядрена дейност от гледна точка на гаранциите, посочени в член 6, параграф 1, или е станал практически неизвлечим; с цел да се установи кога ядрения материал, който е предмет на настоящото споразумение, вече е неизползваем или практически не може да бъде извлечен за преработване във вид, който е подходящ за каквато и да е ядрена дейност от гледна точка на гаранциите, двете страни приемат решение, изготвено от МААЕ в съответствие с разпоредбите за прекратяване на действието на гаранциите на съответните споразумения за гаранции, по които МААЕ е страна;

в)

по отношение на неядрените материали и оборудване – този обект вече е неизползваем ядрени цели;

г)

този обект вече не е предмет на настоящото споразумение в съответствие с критериите, определени в административните договорености, установени съгласно член 15; или

д)

страните определят друго по взаимно съгласие в писмена форма след консултации в Съвместния комитет.

4.   Технологиите са предмет на настоящото споразумение за всички държави — членки на Общността, с изключение на държавите членки, за които е посочено от Общността в писмено уведомление до Обединеното кралство относно влизането в сила на настоящото споразумение, че тези държави членки са изразили желанието си да не се включват технологиите в рамките на настоящото споразумение. Тези действия не засягат правото на Общността, по-специално правилата относно общия ядрен пазар. Всяка държава членка, във връзка с която е направено уведомление съгласно настоящия параграф, подпомага компетентния орган на Общността при изпълнението на задълженията по настоящото споразумение, що се отнася до трансфера и повторния трансфер на технологии. След консултации в Съвместния комитет уведомлението, посочено в настоящия параграф, може да бъде оттеглено в писмена форма по отношение на всяка засегната държава членка по всяко време, ако тази държава членка е изразила волята си в този смисъл. Практическите условия за прилагането на настоящата разпоредба се определят в административните договорености, установени съгласно член 15.

Член 6

Гаранции

1.   Ядреният материал, който е предмет на настоящото споразумение, отговаря на следните условия:

а)

в Общността — на гаранциите, прилагани от Евратом съгласно Договора за Евратом, и на гаранциите, прилагани от МААЕ съгласно следните споразумения за гаранции, със съответните техни изменения и замени, и в съответствие с Договора за неразпространение:

i)

Споразумението между държавите — членки на Общността, неразполагащи с ядрени оръжия, Европейската общност за атомна енергия и Международната агенция за атомна енергия, сключено в Брюксел на 5 април 1973 г. и влязло в сила на 21 февруари 1977 г. (документ на МААЕ INFCIRC/193), и Споразумението между Франция, Европейската общност за атомна енергия и Международната агенция за атомна енергия, сключено през юли 1978 г. и влязло в сила на 12 септември 1981 г. (документ на МААЕ INFCIRC/290); както и

ii)

допълнителните протоколи на МААЕ INFCIRC/193/Add.8 и INFCIRC/290/Add.1, подписани във Виена на 22 септември 1998 г. и влезли в сила на 30 април 2004 г. въз основа на документ на МААЕ INFCIRC/540 (коригиран текст) (Система за засилени гаранции, част II);

б)

в Обединеното кралство:

i)

на вътрешната система за гаранции, прилагана от националния компетентен орган; както и

ii)

на гаранциите на МААЕ съгласно Споразумението за гаранции между Обединеното кралство и МААЕ.

2.   В случай на спиране или на прекратяване по каквато и да е причина на прилагането в Общността или в Обединеното кралство на някое от споразуменията с МААЕ, посочени в параграф 1, съответната страна сключва без забавяне споразумение с МААЕ, което осигурява ефективност и обхват, равностойни на ефективността и обхвата, предвидени в съответните споразумения за гаранции, посочени в параграф 1, букви а) или б), или, ако това не е възможно:

а)

Общността, доколкото се отнася до нея, прилага гаранции, основани на системата за гаранции на Евратом, която предоставя ефективност и обхват, равностойни на предоставените със споразуменията за гаранции, посочени в параграф 1, буква а), и Обединеното кралство, доколкото се отнася до него, прилага гаранции, които предоставят ефективност и обхват, равностойни на предоставените със споразуменията за гаранции, посочени в параграф 1, буква б);

б)

или, ако това не е възможно, страните постигат договорености за прилагането на гаранции, които предоставят ефективност и обхват, равностойни на предоставените със споразуменията за гаранции, посочени в параграф 1, буква а) или б).

3.   Двете страни се договарят да прилагат в рамките на съответните си юрисдикции стабилна и ефективна система за отчетност и контрол на ядрения материал, която има за цел да гарантира, че ядреният материал, предмет на настоящото споразумение, не се отклонява от използването му за мирни цели. Надзорът, включително инспекциите в инсталациите, в които се съдържа ядрен материал, предмет на настоящото споразумение, се извършва по такъв начин, че съответните компетентни органи да могат да правят независими заключения и, когато е необходимо, да изискват подходящи коригиращи действия и да наблюдават тези действия.

Член 7

Физическа защита

1.   Мерки за физическа защита се прилагат по всяко време на равнища, които отговарят поне на критериите, изложени в приложение В към Насоки за пренос на ядрени материали. В допълнение към посочения документ, при прилагането на мерки за физическа защита Обединеното кралство, Общността, представлявана от Европейската комисия, и правителствата на държавите — членки на Общността, се позовават на своите задължения съгласно изменената КФЗЯМ, включително всички последващи изменения на изменената КФЗЯМ, които са в сила за всяка страна, и на препоръките на документа на МААЕ INFCIRC/225/Rev.5 (Препоръки за ядрена сигурност относно физическата защита на ядрения материал и ядрените съоръжения), включително всяко преразглеждане, освен ако страните съвместно са определили друго след консултации в Съвместния комитет.

2.   Превозът на ядрен материал е предмет на разпоредбите на изменената КФЗЯМ, включително всички изменения, които са в сила за всяка страна, и на Разпоредбите на МААЕ за безопасен превоз на радиоактивен материал (стандарти за безопасност на МААЕ, серия № TS-R-1), включително всяко преразглеждане, освен ако страните съвместно са определили друго след консултации в Съвместния комитет.

Член 8

Ядрена безопасност

1.   Общността и Обединеното кралство са страни по Конвенцията за ядрена безопасност, сключена във Виена на 17 юни 1994 г. и влязла в сила на 24 октомври 1996 г. (документ на МААЕ INFCIRC/449), Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци, сключена във Виена на 5 септември 1997 г. и влязла в сила на 18 юни 2001 г. (документ на МААЕ INFCIRC/546), Конвенцията за помощ в случай на ядрена авария или радиационна аварийна обстановка, сключена във Виена на 26 септември 1986 г. и влязла в сила на 26 февруари 1987 г. (документ на МААЕ INFCIRC/336), и на Конвенцията за оперативно уведомяване при ядрена авария, сключена във Виена на 26 септември 1986 г. и влязла в сила на 27 октомври 1986 г. (документ на IAEA INFCIRC/335). Всяко изменение на някоя от горепосочените конвенции се прилага към настоящото споразумение, освен ако някоя от страните е уведомила писмено другата страна, че не приема изменението. Общността, нейните държави членки и Обединеното кралство са одобрили Виенската декларация по ядрена безопасност, приета на 9 февруари 2015 г. (документ на МААЕ INFCIRC/872).

2.   Страните отчитат значението на международното сътрудничество за ефективни договорености за ядрена безопасност и, като признават водещата роля на двете страни в тази област, работят заедно за непрекъснатото подобряване на международните стандарти и конвенции за ядрена безопасност и на тяхното прилагане.

3.   Като признават принципа на непрекъснато подобряване на ядрената безопасност и правото на всяка страна да прилага стандарти за ядрена безопасност и доколкото това не противоречи на развитието на правно обвързващите международни стандарти за ядрена безопасност, всяка страна не отслабва или намалява нивата на защита под тези, предвидени от стандартите за защита и от тяхното прилагане, споделяни от страните в края на преходния период по отношение на ядрената безопасност, радиационната защита, безопасното управление на радиоактивни отпадъци и отработено гориво, извеждането от експлоатация, безопасния превоз на ядрен материал и аварийно планиране и готовност.

4.   Страните продължават да си сътрудничат, да поддържат редовни контакти и да обменят информация по въпроси, свързани с ядрената безопасност, радиационната защита, аварийното планиране и готовност и управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, включително резултатите от международни партньорски проверки, когато е целесъобразно.

5.   Страните продължават да си сътрудничат по въпросите, обхванати от:

а)

установените системи на Общността за мониторинг и обмен на информация относно нивата на радиоактивност в околната среда, включително:

i)

Системата на Европейската общност за ранен обмен на информация в случай на радиационна опасност (ECURIE); както и

ii)

Европейската платформа за обмен на радиологични данни (EURDEP);

б)

създадените експертни консултативни групи в областта на ядрената безопасност, включително Групата на европейските регулатори в областта на ядрената безопасност; както и

в)

всякакви други системи или групи на Общността, за които страните могат да споразумеят чрез своите компетентни органи.

Общността, чрез своя компетентен орган, може да покани Обединеното кралство да участва като трето лице в посочените системи и групи.

Член 9

Преноси, повторни преноси и улесняване на търговията

1.   Всеки пренос на ядрен материал, неядрен материал, оборудване или технологии, извършван съгласно дейностите за сътрудничество по силата на настоящото споразумение, се извършва в съответствие с относимите международни ангажименти на Общността, държавите — членки на Общността, и Обединеното кралство във връзка с използването на ядрената енергия за мирни цели, изброени в член 6 и член 7, и във връзка с ангажиментите, поети от отделните държави — членки на Общността, и Обединеното кралство в рамките на Групата на ядрените доставчици, както е посочено в Насоките за пренос на ядрени материали.

2.   Страните улесняват търговията с обекти, които са предмет на настоящото споразумение, помежду си или между лица, установени в съответните територии на страните с оглед на взаимните интереси на производителите, промишлеността, свързана с ядрения горивен цикъл, комуналните услуги и потребителите.

3.   Доколкото е възможно практически, страните се подпомагат при закупуването на ядрен материал, неядрен материал, оборудване или технологии от всяка една от страните или от лица в рамките на Общността или под юрисдикцията на Обединеното кралство.

4.   Продължаването на сътрудничеството, предвидено в настоящото споразумение, зависи от взаимно удовлетворяващото прилагане на системата от гаранции и контрол, установена от Общността в съответствие с Договора за Евратом, и на системата от гаранции и контрол, установена от Обединеното кралство.

5.   Разпоредбите на настоящото споразумение не могат да се използват за застрашаване на целостта и безпрепятственото функциониране на общия ядрен пазар на Общността, по-специално за възпрепятстване на свободното движение на стоки и услуги в него или за осуетяване на общата политика на Общността в областта на ядрените доставки.

6.   Преносите на ядрен материал, неядрен материал, оборудване или технологии и съответните услуги се осъществяват при справедливи търговски условия. Настоящият параграф се прилага, без да се засяга Договорът за Евратом и произтичащото от него вторично законодателство, нито законовите и подзаконовите нормативни актове на Обединеното кралство.

7.   Всеки повторен пренос на ядрен материал, неядрен материал, оборудване или технологии, които са предмет на настоящото споразумение, извън юрисдикцията на страните, се извършва само в рамките на ангажиментите, поети от отделните държави — членки на Общността, и Обединеното кралство в рамките на Групата на доставчиците на ядрени материали. По-специално за повторни преноси на обекти, които са предмет на настоящото споразумение, се прилагат Насоките за пренос на ядрени материали.

8.   Писмените уведомления по отношение на преносите на обекти, които са предмет на настоящото споразумение, и повторните преноси на неядрен материал, оборудване и технологии, които са предмет на настоящото споразумение, се обменят в съответствие с процедурите, предвидени в административните договорености, установени съгласно член 15.

9.   Неядрените материали, оборудване и технологии, които са предмет на настоящото споразумение, не се пренасят извън териториалната юрисдикция на страната получател без предварителното писмено съгласие на страната доставчик, освен в съответствие с параграф 11 от настоящия член. Настоящата разпоредба не засяга член 5, параграф 4.

10.   Когато в Насоките за пренос на ядрени материали се изисква съгласието на страната доставчик, ядреният материал, който е предмет на настоящото споразумение, не се пренася извън териториалната юрисдикция на страната получател без предварителното писмено съгласие на страната доставчик, освен в съответствие с параграф 11.

11.   След влизането в сила на настоящото споразумение страните разменят списъци на държавите, в които е разрешен повторен пренос на ядрен материал, неядрен материал, оборудване и технологии от другата страна съгласно параграфи 9 и 10 от настоящия член. Всяка страна уведомява другата страна за промени в своите списъци на държави в съответствие с процедурите, определени в административните договорености, установени съгласно член 15.

12.   Когато Обединеното кралство или държава — членка на Общността, трансферира технология, която е предмет на настоящото споразумение, в държава членка, която попада в обхвата на изключението, предвидено в член 5, параграф 4, се прилагат параграфи 7 и 9 от настоящия член. Практическите условия за прилагането на настоящия параграф се определят в рамките на административните договорености, установени съгласно член 15.

Член 10

Обогатяване

Всяка страна получава писменото съгласие на другата страна преди обогатяването на ядрен материал, който е предмет на настоящото споразумение, до 20 % или повече с изотопа уран-235. Ако бъде дадено, такова съгласие трябва да описва условията, при които полученият уран, обогатен до 20 % или повече процента, може да бъде използван. В административните договорености, установени съгласно член 15, могат да бъдат определени допълнителни разпоредби, необходими за улесняване на прилагането на настоящата разпоредба.

Член 11

Преработване

Всяка страна дава съгласието си за преработване от другата страна на ядрено гориво, съдържащо ядрен материал, който е предмет на настоящото споразумение, при условие че преработването се извършва съгласно условията, изложени в приложението.

Член 12

Сътрудничество в областта на ядрената научноизследователска и развойна дейност

1.   Страните, както и техните агенции, си сътрудничат помежду си в областта на научноизследователската и развойната дейност за използването на ядрената енергия за мирни цели, както за производство на енергия, така и за използване извън областта на енергетиката, включително развитието на термоядрената енергия, когато страните имат общи интереси и доколкото те са обхванати от съответните им научноизследователски и развойни програми и дейности. Страните или техните агенции, според случая, могат да разрешат участието в това сътрудничество на изследователи и организации от всички научноизследователски сектори, включително университети, лаборатории и частния сектор. Страните, в съответствие със своите законови и подзаконови нормативни актове, се стремят да улеснят това сътрудничество между лицата в тази област.

2.   Сътрудничеството по настоящия член може да включва:

а)

участие на Обединеното кралство като трета държава в програмите и дейностите на Общността за научни изследвания и обучение; както и

б)

Членството на Обединеното кралство в Съвместното предприятие „Термоядрен синтез за енергия“,

в съответствие с условията, определени в Споразумението за търговия и сътрудничество.

3.   Доколкото това е необходимо, страните или техните компетентни органи могат да сключат отделни договорености за прилагане, в които се определят конкретните обхват, ред и условия на сътрудничеството, предмет на настоящия член.

4.   Договореностите за прилагане, установени съгласно параграф 3, могат да обхващат, inter alia, разпоредби за финансиране, възлагане на управленски и оперативни отговорности и подробни разпоредби относно разпространението и обмена на информация, както и интелектуалната собственост.

Член 13

Обмен на информация и технически експертен опит

1.   Страните насърчават и улесняват подходящия и пропорционален обмен на информация и технически експертен опит помежду си и между съответните си компетентни органи по въпроси, попадащи в обхвата на настоящото споразумение.

2.   Страните могат да си предоставят взаимно, както и на своите компетентни органи и на лица в рамките на Общността или под юрисдикцията на Обединеното кралство, информация с която разполагат, по въпроси, които попадат в обхвата на настоящото споразумение.

3.   Информацията, получена от трето лице при условия, препятстващи допълнителното предоставяне на подобна информация, се изключва от обхвата на настоящото споразумение.

4.   Информацията, за която страната доставчик смята, че има търговска стойност, се предоставя само по реда и условията, определени от страната доставчик.

5.   Страните насърчават и улесняват обмена на информация между лица под юрисдикцията на Обединеното кралство, от една страна, и лица в рамките на Общността, от друга страна, по въпроси, които попадат в обхвата на настоящото споразумение.

6.   Информацията, притежавана от тези лица, се предоставя само с тяхно съгласие и по реда и условията, определени от тях.

7.   Страните вземат всички подходящи предпазни мерки, за да запазят поверителността на информацията, получена в резултат на действието на настоящото споразумение.

Член 14

Интелектуална собственост

1.   Страните гарантират адекватна и ефективна защита на създадената интелектуална собственост и на трансферираните технологии съгласно настоящото споразумение в съответствие с относимите международни споразумения и договорености, както и със законовите и подзаконовите нормативни актове, действащи в Обединеното кралство и в Съюза, в Общността или в техните държави членки.

2.   Настоящото споразумение няма за цел прехвърлянето на интелектуална собственост. Интелектуалната собственост, създадена в рамките на сътрудничеството, предвидено в настоящото споразумение, се разпределя според случая в конкретните споразумения, договорености или договори, свързани с настоящото споразумение.

Член 15

Административни договорености

1.   Страните, чрез съответните си компетентни органи, установяват административни договорености за ефективното прилагане на настоящото споразумение. Тези договорености включват процедурите, необходими, за да могат компетентните органи да прилагат и администрират настоящото споразумение.

2.   Административните договорености, установени съгласно настоящия член, могат да бъдат изменяни по взаимно съгласие в писмена форма между компетентните органи.

3.   Административните договорености могат да предвиждат обмен на инвентарни списъци по отношение на обектите, които са предмет на настоящото споразумение.

4.   Административните договорености могат да определят механизмите за консултации между компетентните органи.

5.   Воденето на отчет на ядрения материал и неядрените материали, които са предмет на настоящото споразумение, се основава на заменяемостта и върху принципите на пропорционалност и равностойност на ядрения материал и неядрените материали, посочени в административните договорености, установени съгласно настоящия член.

Член 16

Прилагане

1.   Разпоредбите на настоящото споразумение се прилагат добросъвестно и по такъв начин, че да се избегнат възпрепятстването, забавянето или прекомерната намеса в ядрените дейности в Обединеното кралство и в Общността, и по такъв начин, че да бъде в съответствие с благоразумните управленски практики, изисквани за икономичното и безопасно провеждане на ядрени дейности.

2.   Разпоредбите на настоящото споразумение не се използват с цел преследване на търговски или индустриални предимства, нито за намеса в търговските или индустриалните интереси, независимо дали са местни или международни, на някоя от страните или на упълномощени лица, нито за намеса в ядрената политика на някоя от страните или на държавите — членки на Общността, нито за възпрепятстване на подпомагането на използването на ядрената енергия за мирни и невзривни цели, нито за възпрепятстване на движението на обекти, предмет на или обявени за бъдещ предмет на настоящото споразумение, в рамките на съответната териториална юрисдикция на страните, или между Обединеното кралство и Общността.

Член 17

Приложимо право

1.   Предвиденото в настоящото споразумение сътрудничество е в съответствие с относимите законови и подзаконови нормативни актове в сила в Обединеното кралство и в рамките на Съюза и Общността, както и с международните споразумения, сключени от страните, без да се засяга член 18. По отношение на Общността приложимото право включва Договора за Евратом и произтичащото от него вторично законодателство.

2.   Всяка страна носи отговорност спрямо другата за гарантирането, че разпоредбите на настоящото споразумение се приемат и спазват — по отношение на Обединеното кралство — от всички лица под негова юрисдикция, на които е издадено разрешение съгласно настоящото споразумение, а по отношение на Общността — от всички лица в рамките на Общността, на които е издадено разрешение съгласно настоящото споразумение.

Член 18

Съществуващи споразумения

1.   Разпоредбите на което и да е действащо двустранно гражданско споразумение за ядрено сътрудничество между Обединеното кралство и държави — членки на Общността, се считат за допълващи настоящото споразумение и при необходимост се заменят с разпоредбите на настоящото споразумение.

2.   Настоящото споразумение не представлява допълващо споразумение към Споразумението за търговия и сътрудничество.

3.   Настоящото споразумение се прилага, без да засяга което и да е по-ранно двустранно споразумение между Обединеното кралство, от една страна, и Съюза и Общността, от друга страна.

Член 19

Съвместен комитет

1.   Страните създават съвместен комитет.

2.   Съставът на и процедурите, свързани със Съвместния комитет, се определят в административните договорености, установени съгласно член 15.

3.   Съвместният комитет заседава редовно, както и по искане на компетентния орган на всяка страна, за да упражнява надзор върху прилагането на настоящото споразумение.

4.   Функциите на Съвместния комитет включват, но не се ограничават до, следното:

а)

обмен на информация, обсъждане на най-добри практики, споделяне на опит в прилагането;

б)

създаване и координиране на работни групи, действащи в рамките на обхвата на настоящото споразумение;

в)

идентифициране, обсъждане и консултиране по технически въпроси;

г)

приемане на препоръки за съвместни решения, които да бъдат взети от страните, когато това е предвидено в настоящото споразумение, включително за съвместни решения за изменение настоящото споразумение;

д)

функциониране като форум за консултации, включително по отношение на уреждането на спорове;

е)

координиране на действията за сътрудничество за използване на ядрената енергия извън областта на енергетиката, по-специално с цел да се сведат до минимум рисковете от недостиг при снабдяването с медицински радиоизотопи и да се подкрепи разработването на нови технологии и лечения, включващи радиоизотопи, в интерес на общественото здраве; както и

ж)

функциониране като технически форум по всякакви други въпроси, свързани с настоящото споразумение.

Член 20

Консултации

По искане на някоя от страните представители на страните се срещат, когато е необходимо, за да проведат консултации в рамките на Съвместния комитет по въпроси, възникващи при прилагането на настоящото споразумение, да упражняват надзор над изпълнението му и да обсъждат договорености за сътрудничество, допълващи предвидените в настоящото споразумение. Тези консултации могат да се осъществяват и под формата на обмен на кореспонденция.

Член 21

Уреждане на спорове

1.   Страните обсъждат своевременно в Съвместния комитет всеки спор между тях относно прилагането, тълкуването или изпълнението на настоящото споразумение с оглед разрешаване на спора чрез преговори. Тези обсъждания или преговори могат да се осъществяват и под формата на обмен на кореспонденция.

2.   Всеки такъв спор, който не е уреден чрез преговори и задължителни консултации в рамките на Съвместния комитет, се отнася, по искане на една от страните, до арбитражен съд, който е съставен от трима арбитри. Всяка страна определя по един арбитър, като така определените двама арбитри избират трети, който не е гражданин на никоя от страните, за председател.

3.   Ако в рамките на тридесет дни от искането за арбитраж някоя от страните не е посочила арбитър, другата страна в спора може да поиска председателят на Международния съд да назначи арбитър за страната, която все още не е посочила арбитър. Ако в рамките на тридесет дни от посочването или назначаването на арбитри и за двете страни третият арбитър не е избран, всяка страна може да поиска председателят на Международния съд да назначи третия арбитър.

4.   Мнозинството от членовете на арбитражния съд образува кворум, като всички решения се взимат с мнозинство от всички членове на арбитражния съд. Арбитражната процедура се определя от съда. Решенията му са задължителни и за двете страни и се изпълняват от тях. Възнаграждението на арбитрите се изчислява на същата основа като тези на съдиите ad hoc към Международния съд. Всяко арбитражно решение се изпълнява в съответствие с цялото приложимо законодателство на страните и международното право.

Член 22

Прекратяване на сътрудничеството в случай на сериозно нарушение

1.   В случай че:

а)

някоя от страните или държава — членка на Общността, е в сериозно нарушение на съществено задължение по членове 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11 или 15, или на други задължения по настоящото споразумение, които могат да бъдат съвместно определени от страните в писмена форма след консултации в Съвместния комитет; или

б)

по-специално, държава — членка на Общността, неразполагаща с ядрено оръжие, детонира ядрено взривно устройство или държава членка на Общността, или Обединеното кралство детонира ядрено взривно устройство, като използва обект, който е предмет на настоящото споразумение,

другата страна може, след писмено уведомление за това, да спре или да прекрати изцяло или частично сътрудничеството по настоящото споразумение. В уведомлението си страната посочва мерките, които счита за сериозно нарушение на задълженията по настоящото споразумение, посочва разпоредбите, които възнамерява да спре или прекрати, както и датата, от която възнамерява да приложи спирането или прекратяването.

2.   Преди някоя от страните да предприеме действия с тази цел, страните се консултират в рамките на Съвместния комитет с оглед разрешаването на спора по взаимно съгласие, включително постигане на решение дали са необходими коригиращи или друг вид мерки, и ако е така — мерките, които да се предприемат, както и графика, в рамките на който трябва да бъдат взети тези мерки.

3.   Спиране или прекратяване съгласно параграф 1 се предприема само в случай, че коригиращите или друг вид мерки не бъдат приложени в срока, определен от Съвместния комитет, или в случай, че не бъде намерено решение по взаимно съгласие, в рамките на разумен срок, но без забавяне.

4.   Спирането престава да се прилага, когато спиращата страна е убедена, че другата страна спазва задълженията си по настоящото споразумение, по своя инициатива или в резултат на решение на арбитражен съд.

5.   В случай на спиране или прекратяване на настоящото споразумение страната доставчик има право да поиска връщането на обекти, които са предмет на настоящото споразумение.

Член 23

Изменения

1.   По искане на някоя от страните те могат да провеждат в рамките на Съвместния комитет консултации относно евентуални изменения на настоящото споразумение, особено с оглед на международното развитие в ядрената област.

2.   Настоящото споразумение може да бъде изменено, ако страните постигнат съгласие за това.

3.   Всяко изменение влиза в сила на датата, определена от страните, посредством размяната на дипломатически ноти между страните или чрез техните компетентни органи, според случая, относно това, че са изпълнени съответните вътрешни процедури, необходими за влизането му в сила.

4.   Приложението към настоящото споразумение представлява неразделна част от него и може да бъде изменено в съответствие с настоящия член.

Член 24

Влизане в сила и срок на действие

1.   Настоящото споразумение влиза в сила на първия ден от месеца след месеца, в който двете страни са се уведомили взаимно, че са изпълнили съответните си вътрешни изисквания и процедури за установяване на съгласието си да бъдат обвързани.

2.   Настоящото споразумение остава в сила за първоначален срок от 30 години. След това настоящото споразумение се подновява автоматично за допълнителни срокове от по десет години, освен ако някоя от страните най-малко шест месеца преди датата на изтичането на първоначалния тридесетгодишен срок или на всеки допълнителен десетгодишен срок уведоми чрез размяна на дипломатически ноти другата страна за намерението си да прекрати споразумението.

3.   Независимо от спирането, прекратяването или изтичането на срока на действие на настоящото споразумение или на сътрудничество съгласно него, по каквито и да са причини, задълженията по членове 1, 5, 6, 7, 9, 10 и 11, членове 13 –18, членове 20, 21 и 22 остават в сила за срока, през който обектите, които са предмет на горепосочените членове, продължават да се намират на територията на другата страна или където и да било под нейна юрисдикция или контрол, или докато не бъде определено съвместно от страните в съответствие с член 5, че ядреният материал, който е предмет на настоящото споразумение, вече е неизползваем или е станал практически невъзстановим за преработване във вид, който е подходящ за каквато и да е ядрена дейност от гледна точка на на гаранциите.

Член 25

Автентични текстове

Настоящото споразумение е сключено в два еднообразни екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки и шведски език. Всички езикови версии на споразумението подлежат на окончателна правно-езикова редакция, която се извършва до 30 април 2021 г. Текстовете на езиците, получени в резултат на тази окончателна правно-езикова редакция заменят от самото начало подписаните версии на споразумението и се установяват като автентични и окончателни чрез размяна на дипломатически ноти между страните.

Съставено в Брюксел и Лондон на тридесети декември две хиляди и двадесета година.

Hecho en Bruselas y Londres, el treinta de diciembre de dos mil veinte.

V Bruselu a v Londýně dne třicátého prosince dva tisíce dvacet.

Udfærdiget i Bruxelles og London, den tredivte december to tusind og tyve.

Geschehen zu Brüssel und London am dreißigsten Dezember zweitausendzwanzig.

Kahe tuhande kahekümnenda aasta detsembrikuu kolmekümnendal päeval Brüsselis ja Londonis.

Έγινε στις Βρυξέλλες και στο Λονδίνο, στις τριάντα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες είκοσι.

Done at Brussels and London on the thirtieth day of December in the year two thousand and twenty.

Fait à Bruxelles et à Londres, le trente décembre deux mille vingt.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil agus i Londain, an tríochadú lá de mhí na Nollag an bhliain dhá mhíle fiche.

Sastavljeno u Bruxellesu i Londonu tridesetog prosinca godine dvije tisuće dvadesete.

Fatto a Bruxelles e Londra, addì trenta dicembre duemilaventi.

Briselē un Londonā, divi tūkstoši divdesmitā gada trīsdesmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai dvidešimtų metų gruodžio trisdešimtą dieną Briuselyje ir Londone.

Kelt Brüsszelben és Londonban, a kétezer-huszadik év december havának harmincadik napján.

Magħmul fi Brussell u Londra, fit-tletin jum ta’ Diċembru fis-sena elfejn u għoxrin.

Gedaan te Brussel en Londen, dertig december tweeduizend twintig.

Sporządzono w Brukseli i Londynie dnia trzydziestego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego.

Feito em Bruxelas e em Londres, em trinta de dezembro de dois mil e vinte.

Întocmit la Bruxelles și la Londra la treizeci decembrie două mii douăzeci.

V Bruseli a Londýne tridsiateho decembra dvetisícdvadsať.

V Bruslju in Londonu, tridesetega decembra dva tisoč dvajset.

Tehty Brysselissä ja Lontoossa kolmantenakymmenentenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentä.

Som skedde i Bryssel och i London den trettionde december år tjugohundratjugo.

Image 1

Image 2


(1)  ОВ L 358, 16.12.2006 г., стр. 62.

(2)  Решение 2007/198/Евратом на Съвета от 27 март 2007 г. за създаване на Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия и за предоставяне на предимства на същото (ОВ L 90, 30.3.2007 г., стр. 58).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРЕРАБОТВАНЕ

Член 1

Ядреният материал, който е предметна настоящото споразумение, се преработва при спазване на следните условия:

а)

преработването се осъществява с цел използването на енергията или управлението на материали, съдържащи се в отработено гориво, в съответствие с програмата за ядрения горивен цикъл, както е взаимно съгласувана чрез консултации между компетентните органи;

б)

когато някоя от страните планира дейности по програма за ядрения горивен цикъл, нейният компетентен орган представя описание на предложената програма с подробности относно политическата, правната и регулаторната рамка за преработването или съхранението, превоза и използването на плутоний;

в)

възстановеният плутоний се съхранява и използва съгласно програмата за ядрения горивен цикъл, посочена в буква а); както и

г)

преработването и използването на възстановения плутоний за други мирни и невзривни цели, включително научноизследователска дейност, невключена в програмата за ядрения горивен цикъл, посочена в буква а), се осъществява единствено при условията, съвместно определени в писмена форма между страните след консултации съгласно член 2 от настоящото приложение.

Член 2

В рамките на 40 дни от получаването на искане от някоя от страните се провеждат консултации в Съвместния комитет:

а)

за преглед на действието на разпоредбите на настоящото приложение;

б)

за обсъждане на изменения на програмата за ядрения горивен цикъл, посочена в член 1 от настоящото приложение;

в)

за обсъждане на подобрения на международните гаранции и други техники за контрол, включително създаването на нови и общоприети международни механизми за преработването и плутония; или

г)

за обсъждане на предложения за преработването, използването, съхранението и превоза на възстановения плутоний за други мирни и невзривни цели, включително научноизследователска дейност.


Top