Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22020D0066

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 49/2018 от 23 март 2018 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2020/66]

OJ L 26, 30.1.2020, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/66/oj

30.1.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 26/28


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 49/2018

от 23 март 2018 година

за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2020/66]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Делегиран регламент (ЕС) 2015/1011 на Комисията от 24 април 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно прекурсорите на наркотичните вещества и на Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета за определяне на правила за мониторинг на търговията между Съюза и трети страни в областта на прекурсорите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1277/2005 на Комисията (1), поправен с ОВ L 185, 14.7.2015 г., стр. 31 и ОВ L 125, 18.5.2017 г., стр. 75, следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1013 на Комисията от 25 юни 2015 г. за установяване на правила по отношение на Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно прекурсорите на наркотичните вещества и на Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета за определяне на правила за мониторинг на търговията между Съюза и трети страни в областта на прекурсорите (2) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(3)

Регламент (ЕС) 2015/1011 отменя Регламент (ЕО) № 1277/2005 на Комисията (3), който е включен в Споразумението за ЕИП и който съответно следва да бъде заличен от Споразумението за ЕИП.

(4)

Поради това приложение II към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Глава XIII от приложение II към Споразумението за ЕИП се изменя, както следва:

1.

След точка 15ч (Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета) се добавя следното:

„15ча.

32015 R 1011: Делегиран регламент (ЕС) 2015/1011 на Комисията от 24 април 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно прекурсорите на наркотичните вещества и на Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета за определяне на правила за мониторинг на търговията между Съюза и трети страни в областта на прекурсорите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1277/2005 на Комисията (ОВ L 162, 27.6.2015 г., стр. 12), поправен с ОВ L 185, 14.7.2015 г., стр. 31 и ОВ L 125, 18.5.2017 г., стр. 75.

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на делегирания регламент се четат със следната адаптация:

 

Регламентът се прилага към държавите от ЕАСТ, които членуват в ЕИП, само във връзка с Регламент (ЕО) № 273/2004.

15чб.

32015 R 1013: Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1013 на Комисията от 25 юни 2015 г. за установяване на правила по отношение на Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно прекурсорите на наркотичните вещества и на Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета за определяне на правила за мониторинг на търговията между Съюза и трети страни в областта на прекурсорите (ОВ L 162, 27.6.2015 г., стр. 33).

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на регламента за изпълнение се четат със следната адаптация:

 

Регламентът се прилага към държавите от ЕАСТ, които членуват в ЕИП, само във връзка с Регламент (ЕО) № 273/2004.“

2.

Текстът на точка 15щд (Регламент (ЕО) № 1277/2005 на Комисията) се заличава.

Член 2

Текстовете на Делегиран регламент (ЕС) 2015/1011, поправен с ОВ L 185, 14.7.2015 г., стр. 31 и ОВ L 125, 18.5.2017 г., стр. 75, и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1013 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 24 март 2018 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 23 март 2018 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Claude MAERTEN


(1)  ОВ L 162, 27.6.2015 г., стр. 12.

(2)  ОВ L 162, 27.6.2015 г., стр. 33.

(3)  ОВ L 202, 3.8.2005 г., стр. 7.

(*1)  Без отбелязани конституционни изисквания.


Top