Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22019D0196

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 84/2017 от 5 май 2017 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2019/196]

OJ L 36, 7.2.2019, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/196/oj

7.2.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 36/29


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 84/2017

от 5 май 2017 година

за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2019/196]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/662 на Комисията от 1 април 2016 г. относно координирана многогодишна контролна програма на Съюза за 2017, 2018 и 2019 г. за гарантиране на спазването на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни от животински и растителен произход и за оценка на експозицията на потребителите на тези пестицидни остатъци (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/662 се отменя Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/595 (2) на Комисията, който е включен в Споразумението за ЕИП и който съответно следва да бъде заличен от него.

(3)

Настоящото решение се отнася до законодателство относно хранителните продукти. Законодателството относно хранителните продукти не се прилага по отношение на Лихтенщайн дотогава, докато прилагането на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти включва Лихтенщайн, както е посочено в уводната част на глава XII от приложение II към Споразумението за ЕИП. Следователно настоящото решение не се прилага по отношение на Лихтенщайн.

(4)

Поради това приложение II към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Глава XII от приложение II към Споразумението за ЕИП се изменя, както следва:

1.

След точка 120 (Регламент (ЕС) 2016/1412 на Комисията) в глава XII от приложение II към Споразумението за ЕИП се вмъква следното:

„121.

32016 R 0662: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/662 на Комисията от 1 април 2016 г. относно координирана многогодишна контролна програма на Съюза за 2017, 2018 и 2019 г. за гарантиране на спазването на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни от животински и растителен произход и за оценка на експозицията на потребителите на тези пестицидни остатъци (ОВ L 115, 29.4.2016 г., стр. 2).

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на регламента се тълкуват със следните адаптации:

В точка 5 от таблицата в приложение II се добавя следното:

IS

12

NO

12“

2.

Текстът на точка 102 (Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/595 на Комисията) се заличава.

Член 2

Текстовете на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/662 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 6 май 2017 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 5 май 2017 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Claude MAERTEN


(1)  ОВ L 115, 29.4.2016 г., стр. 2.

(2)  ОВ L 99, 16.4.2015 г., стр. 7.

(*1)  Без отбелязани конституционни изисквания.


Top