EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D1771

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 37/2017 от 3 февруари 2017 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП [2018/1771]

OB L 297, 22.11.2018, p. 48–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1771/oj

22.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 297/48


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 37/2017

от 3 февруари 2017 година

за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП [2018/1771]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2014/88/ЕО на Комисията от 9 юли 2014 г. за изменение на Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на общите показатели за безопасност и общите методи за изчисляване на разходите при произшествие (1) следва да бъде включена в Споразумението за ЕИП.

(2)

Следователно приложение XIII към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В точка 42д (Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) от приложение XIII към Споразумението за ЕИП се добавя следното тире:

„—

32014 L 0088: Директива 2014/88/ЕС на Комисията от 9 юли 2014 г. (ОВ L 201, 10.7.2014 г., стр. 9).“

Член 2

Текстовете на Директива 2014/88/ЕС на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 4 февруари 2017 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 февруари 2017 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Claude MAERTEN


(1)  ОВ L 201, 10.7.2014 г., стр. 9.

(*1)  С отбелязани конституционни изисквания.


Top