Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D1747

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 13/2017 от 3 февруари 2017 година за изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2018/1747]

OJ L 297, 22.11.2018, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1747/oj

22.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 297/16


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 13/2017

от 3 февруари 2017 година

за изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2018/1747]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство (наричано по-нататък „Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Директива (ЕС) 2016/1855 на Комисията от 19 октомври 2016 г. за изменение на Директива 2009/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно екстракционните разтворители, използвани в производството на храни и съставките на храни (1), следва да бъде включена в Споразумението за ЕИП.

(2)

Настоящото решение се отнася до законодателството в областта на хранителните продукти. Законодателството в областта на хранителните продукти не се прилага по отношение на Лихтенщайн дотогава, докато прилагането на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти включва Лихтенщайн, както е посочено в уводната част на глава XII на приложение II към Споразумението за ЕИП. Следователно настоящото решение не се прилага по отношение на Лихтенщайн.

(3)

Поради това приложение II към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В точка 54щщщщи (Директива 2009/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) от глава XII на приложение II към Споразумението за ЕИП се добавя следното тире:

„—

32016 L 1855: Директива (ЕС) 2016/1855 на Комисията от 19 октомври 2016 г. (ОВ L 284, 20.10.2016 г., стр. 19).“

Член 2

Текстът на Директива (ЕС) 2016/1855 на исландски и норвежки език, който ще бъде публикуван в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, е автентичен.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 4 февруари 2017 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 февруари 2017 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Claude MAERTEN


(1)  ОВ L 284, 20.10.2016 г., стр. 19.

(*1)  Без отбелязани конституционни изисквания.


Top