EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D1191

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 255/2016 от 2 декември 2016 година за изменение на Протокол 47 (относно премахването на техническите пречки пред търговията с вино) към Споразумението за ЕИП [2018/1191]

OJ L 215, 23.8.2018, p. 53–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1191/oj

23.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 215/53


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 255/2016

от 2 декември 2016 година

за изменение на Протокол 47 (относно премахването на техническите пречки пред търговията с вино) към Споразумението за ЕИП [2018/1191]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент за изпълнение (ЕС) № 2016/765 на Комисията от 11 март 2016 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 606/2009 по отношение на определени енологични практики (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Настоящото решение се отнася до законодателството относно виното. Законодателството относно виното не се прилага по отношение на Лихтенщайн дотогава, докато прилагането на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти включва Лихтенщайн, както е посочено в седма алинея от уводната част на Протокол 47 към Споразумението за ЕИП. Поради това настоящото решение не се прилага по отношение на Лихтенщайн.

(3)

Протокол 47 към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В точка 10 (Регламент (ЕО) № 606/2009 на Комисията) от допълнение 1 към Протокол 47 към Споразумението за ЕИП се добавя следното тире:

„—

32016 R 0765: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/765 на Комисията от 11 март 2016 г. (ОВ L 127, 18.5.2016 г., стр. 1).“

Член 2

Текстовете на Делегиран регламент (ЕС) 2016/765 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 3 декември 2016 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 2 декември 2016 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ОВ L 127, 18.5.2016 г., стр. 1.

(*1)  Без отбелязани конституционни изисквания.


Top