EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22017D1064

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 275/2015 от 30 октомври 2015 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП [2017/1064]

OJ L 161, 22.6.2017, p. 62–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1064/oj

22.6.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 161/62


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 275/2015

от 30 октомври 2015 година

за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП [2017/1064]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 376/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване, за изменение на Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2003/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на регламенти (ЕО) № 1321/2007 и (ЕО) № 1330/2007 на Комисията (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Поради това приложение XIII към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение XIII към Споразумението за ЕИП се изменя, както следва:

1.

Текстът на точка 66г (Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета) се заменя със следното:

32010 R 0996: Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно разследването и предотвратяването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване и за отмяна на Директива 94/56/ЕО (ОВ L 295, 12.11.2010 г., стр. 35), изменен с:

32014 R 0376: Регламент (ЕС) № 376/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. (ОВ L 122, 24.4.2014 г., стр. 18).

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на регламента се четат със следната адаптация:

В член 18, параграф 5 се добавя следната алинея:

„Лихтенщайн и Швейцария имат съвместна национална база данни за събития в гражданското въздухоплаване. Релевантните данни с произход от Лихтенщайн, ще бъдат интегрирани в централния регистър заедно с данните от Швейцария.“

2.

След точка 66жб (Регламент (ЕО) № 1330/2007 на Комисията) се вмъква следното:

„66жв.

32014 R 0376: Регламент (ЕС) № 376/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване, за изменение на Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2003/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на регламенти (ЕО) № 1321/2007 и (ЕО) № 1330/2007 на Комисията (ОВ L 122, 24.4.2014 г., стр. 18).

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на регламента се четат със следната адаптация:

Лихтенщайн и Швейцария имат съвместна национална база данни за събития в гражданското въздухоплаване. Релевантните данни с произход от Лихтенщайн, ще бъдат интегрирани в централния регистър заедно с данните от Швейцария. С оглед на двустранното сътрудничество с Швейцария по отношение на събитията в гражданското въздухоплаване в Лихтенщайн, Лихтенщайн ще обработва входящите молби съгласно настоящия регламент в тясно сътрудничество с Швейцария.“

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕС) № 376/2014 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 1 ноември 2015 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 30 октомври 2015 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Oda SLETNES


(1)  ОВ L 122, 24.4.2014 г., стр. 18.

(*1)  Без отбелязани конституционни изисквания.


Top