EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22016D0121

Решение № 2/2016 на Съвместния комитет ЕС—Швейцария от 3 декември 2015 година за изменение на Протокол № 3 относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество към Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария [2016/121]

OJ L 23, 29.1.2016, p. 79–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/121/oj

29.1.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 23/79


РЕШЕНИЕ № 2/2016 НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ ЕС—ШВЕЙЦАРИЯ

от 3 декември 2015 година

за изменение на Протокол № 3 относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество към Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария [2016/121]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ,

като взе предвид подписаното на 22 юли 1972 г. в Брюксел Споразумение между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария (1) („споразумението“), и по-специално член 11 от него,

като взе предвид Протокол № 3 относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество („Протокол № 3“) към споразумението,

като има предвид, че:

(1)

Член 11 от споразумението се отнася до Протокол № 3, в който се определят правилата за произход и се предвижда кумулация на произход между ЕС, Исландия, Норвегия, Турция, Фарьорските острови, Швейцария (включително Лихтенщайн) и участниците в Барселонския процес (2).

(2)

В член 39 от Протокол № 3 се посочва, че предвиденият в член 29 от споразумението Съвместен комитет може да реши да измени разпоредбите на посочения протокол.

(3)

Целта на Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход (3) („конвенцията“) е да замени протоколите относно правилата за произход, които са в сила между държавите от паневросредиземноморския регион, с единен правен акт.

(4)

ЕС и Швейцария подписаха конвенцията на 15 юни 2011 г.

(5)

ЕС и Швейцария депозираха своите документи за приемане при депозитаря на конвенцията съответно на 26 март 2012 г. и на 28 ноември 2011 г. В резултат на това и съгласно член 10, параграф 3 от конвенцията тя влезе в сила за ЕС на 1 май 2012 г., а за Швейцария — на 1 януари 2012 г.

(6)

Посредством конвенцията участниците в процеса на стабилизиране и асоцииране и Република Молдова бяха включени в паневросредиземноморската зона за кумулация на произход.

(7)

Поради това Протокол № 3 към споразумението следва да бъде изменен така, че да съдържа препратка към конвенцията,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Протокол № 3 относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество към споразумението се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила от датата на приемането му.

Прилага се от 1 февруари 2016 година.

Съставено в Брюксел на 3 декември 2015 година.

За Съвместния комитет

Председател

Luc DEVIGNE


(1)  ОВ L 300, 31.12.1972 г., стр. 189.

(2)  Алжир, Египет, Израел, Йордания, Ливан, Мароко, Западният бряг и Ивицата Газа, Сирия и Тунис.

(3)  ОВ L 54, 26.2.2013 г., стр. 4.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРОТОКОЛ № 3

относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество

Член 1

Приложими правила за произход

За целите на изпълнението на настоящото споразумение се прилагат допълнение I и съответните разпоредби от допълнение II към Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход (1) („конвенцията“).

Всички препратки към „съответното споразумение“ в допълнение I и в съответните разпоредби от допълнение II към конвенцията се тълкуват като препратки към настоящото споразумение.

Член 2

Уреждане на спорове

При възникване на спорове във връзка с процедурите за проверка по член 32 от допълнение I към конвенцията, които не могат да бъдат уредени между митническите органи, изискващи проверката, и митническите органи, отговорни за провеждането ѝ, тези спорове се отнасят до Съвместния комитет.

Във всички случаи уреждането на спорове между вносителя и митническите органи на държавата вносител се извършва съгласно законодателството на тази държава.

Член 3

Изменения на протокола

Съвместният комитет може да реши да измени разпоредбите на настоящия протокол.

Член 4

Оттегляне от конвенцията

1.   Ако ЕС или Швейцария изпрати писмено предизвестие до депозитаря на конвенцията относно намерението си да се оттегли от конвенцията съгласно член 9 от нея, двете страни започват незабавно преговори по правилата за произход за целите на изпълнението на настоящото споразумение.

2.   До влизането в сила на договорените нови правила за произход приложимите към момента на оттеглянето правила за произход, които се съдържат в допълнение I и, когато е уместно, в съответните разпоредби от допълнение II към конвенцията, продължават да се прилагат към настоящото споразумение. Независимо от това от момента на оттеглянето правилата за произход, които се съдържат в допълнение I и, когато е уместно, в съответните разпоредби от допълнение II към конвенцията, се тълкуват така, че да позволяват двустранна кумулация единствено между ЕС и Швейцария.

Член 5

Преходни разпоредби — кумулация

Независимо от разпоредбите на член 16, параграф 5 и член 21, параграф 3 от допълнение I към конвенцията, когато кумулацията обхваща само държавите от ЕАСТ, ЕС, Турция, Фарьорските острови, участниците в процеса на стабилизиране и асоцииране и Република Молдова, доказателството за произход може да бъде сертификат за движение EUR.1 или декларация за произход.“


(1)  ОВ L 54, 26.2.2013 г., стр. 4.


Top