Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22015D2435

Решение № 1/2015 на Съвета за асоцииране ЕС — Египет от 21 септември 2015 година за замяна на протокол 4 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Арабска република Египет, от друга страна, относно определянето на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество [2015/2435]

OJ L 334, 22.12.2015, p. 62–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2435/oj

22.12.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 334/62


РЕШЕНИЕ № 1/2015 НА СЪВЕТА ЗА АСОЦИИРАНЕ ЕС — ЕГИПЕТ

от 21 септември 2015 година

за замяна на протокол 4 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Арабска република Египет, от друга страна, относно определянето на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество [2015/2435]

СЪВЕТЪТ ЗА АСОЦИИРАНЕ ЕС — ЕГИПЕТ,

като взе предвид Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Арабска република Египет, от друга страна (1), и по-специално член 27 от него,

като взе предвид протокол 4 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Арабска република Египет, от друга страна, относно определянето на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество,

като има предвид, че:

(1)

Член 27 от Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Арабска република Египет, от друга страна („Споразумението“), се отнася до протокол 4 към Споразумението („протокол 4“), в който се определят правилата за произход и се предвижда кумулация на произход между Европейския съюз, Египет и други договарящи страни по Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход (2) („Конвенцията“).

(2)

В член 39 от протокол 4 се посочва, че предвиденият в член 74 от Споразумението Съвет за асоцииране може да реши да измени разпоредбите на посочения протокол.

(3)

Целта на Конвенцията е да замени протоколите относно правилата за произход, които са в сила между държавите от паневросредиземноморския регион, с единен правен акт.

(4)

Съюзът и Египет подписаха Конвенцията съответно на 15 юни 2011 г. и 9 октомври 2013 г.

(5)

Съюзът и Египет депозираха своите документи за приемане при депозитаря на Конвенцията съответно на 26 март 2012 г. и на 23 април 2014 г. В резултат на това и съгласно член 10, параграф 3 от Конвенцията тя влезе в сила съответно за Съюза на 1 май 2012 г., а за Египет — на 1 юни 2014 г.

(6)

Поради това протокол 4 следва да бъде заменен с нов протокол, който съдържа препратка към Конвенцията,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Протокол 4 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Арабска република Египет, от друга страна, относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

То се прилага от 1 февруари 2016 година.

Съставено в Брюксел на 21 септември 2015 година.

За Съвета за асоцииране

Председател

F. MOGHERINI


(1)  ОВ L 304, 30.9.2004 г., стр. 39.

(2)  ОВ L 54, 26.2.2013 г., стр. 4.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРОТОКОЛ 4

относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество

Член 1

Приложими правила за произход

1.   За целите на изпълнението на настоящото споразумение се прилагат допълнение I и съответните разпоредби от допълнение II към Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход (1) („Конвенцията“).

2.   Всички препратки към „съответното споразумение“ в допълнение I и в съответните разпоредби от допълнение II към Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход се тълкуват като препратки към настоящото споразумение.

Член 2

Уреждане на спорове

1.   При възникване на спорове във връзка с процедурите за проверка, посочени в член 32 от допълнение I към Конвенцията, които не могат да бъдат уредени между митническите органи, поискали проверката, и митническите органи, отговорни за провеждането ѝ, тези спорове се отнасят до Съвета за асоцииране.

2.   Във всички случаи уреждането на спорове между вносителя и митническите органи на страната вносител се извършва съгласно законодателството на посочената държава.

Член 3

Изменения на протокола

Съветът за асоцииране може да реши да измени разпоредбите на настоящия протокол.

Член 4

Оттегляне от Конвенцията

1.   Ако Европейският съюз или Египет изпрати писмено предизвестие до депозитаря на Конвенцията относно намерението си да се оттегли от Конвенцията в съответствие с член 9 от нея, Съюзът и Египет започват незабавно преговори по правилата за произход за целите на изпълнението на настоящото споразумение.

2.   До влизането в сила на договорените нови правила за произход приложимите към момента на оттеглянето правила за произход, които се съдържат в допълнение I към Конвенцията и, когато е уместно, в съответните разпоредби от допълнение II към нея, продължават да се прилагат към настоящото споразумение. Независимо от това от момента на оттеглянето правилата за произход, които се съдържат в допълнение I и, когато е уместно, в съответните разпоредби от допълнение II към Конвенцията, се тълкуват така, че да позволяват двустранна кумулация единствено между Европейския съюз и Египет.“


(1)  ОВ L 54, 26.2.2013 г., стр. 4.


Top