Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22015D1808

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 249/2014 от 13 ноември 2014 година за изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи [2015/1808]

OJ L 263, 8.10.2015, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1808/oj

8.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 263/40


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 249/2014

от 13 ноември 2014 година

за изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи [2015/1808]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално членове 86 и 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Целесъобразно е да се разшири сътрудничеството между договарящите се страни по Споразумението за ЕИП, за да се включи Регламент (ЕС) № 377/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за създаване на програмата „Коперник“ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 911/2010 (1).

(2)

Целесъобразно е участието на държавите от ЕАСТ в дейностите, произтичащи от Регламент (ЕС) № 377/2014, да започне от 1 януари 2014 г. дори ако настоящото решение е прието или ако изпълнението на евентуалните конституционни изисквания за настоящото решение е нотифицирано след 10 юли 2014 г.

(3)

Образуванията, установени в държавите от ЕАСТ, следва да могат да участват в дейностите, които са започнали преди влизането в сила на настоящото решение. Разходите, извършени за такива дейности, които започват да се изпълняват след 1 януари 2014 г., могат да се считат за допустими при същите условия като разходите, извършени от образувания, установени в държавите — членки на ЕС, при условие че настоящото решение влезе в сила преди края на въпросната дейност.

(4)

Поради това Протокол 31 към Споразумението за ЕИП следва да се измени, за да се даде възможност това разширено сътрудничество да започне от 1 януари 2014 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

След параграф 8в от член 1 от Протокол 31 към Споразумението за ЕИП се добавя следният параграф:

„8г.

а)

От 1 януари 2014 г. държавите от ЕАСТ участват в дейностите, които могат да произтичат от следния акт на Съюза:

32014 R 0377: Регламент (ЕС) № 377/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за създаване на програмата „Коперник“ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 911/2010 (ОВ L 122, 24.4.2014 г., стр. 44).

б)

Държавите от ЕАСТ допринасят финансово за дейностите, посочени в буква а), в съответствие с член 82, параграф 1, буква а) от Споразумението и Протокол 32 към Споразумението.

в)

Разходите, извършени за дейности, които започват да се изпълняват след 1 януари 2014 г., могат да се считат за допустими от започването на дейността по съответното споразумение или решение за отпускане на безвъзмездни средства, при условие че Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 249/2014 от 13 ноември 2014 г. влезе в сила преди края на дейността.

г)

Държавите от ЕАСТ участват пълноправно, без да имат правото да гласуват, във всички комитети на Съюза, които подпомагат Европейската комисия в управлението, разработването и изпълнението на дейностите, посочени в буква а).

д)

Настоящият параграф не се прилага по отношение на Норвегия и Лихтенщайн.“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след внасянето на последната нотификация, предвидена в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (2).

То се прилага от 1 януари 2014 г.

Член 3

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 13 ноември 2014 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Kurt JÄGER


(1)  ОВ L 122, 24.4.2014 г., стр. 44.

(2)  Без отбелязани конституционни изисквания.


Top