EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22015D0821

Решение № 1 на Съвета за стабилизиране и асоцииране ЕС—Албания от 11 май 2015 година за замяна на Протокол 4 към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Албания, от друга страна относно определението на понятието „продукти с произход“ и на методите на административно сътрудничество [2015/821]

OJ L 129, 27.5.2015, p. 50–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/821/oj

27.5.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 129/50


РЕШЕНИЕ № 1 НА СЪВЕТА ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ И АСОЦИИРАНЕ ЕС—АЛБАНИЯ

от 11 май 2015 година

за замяна на Протокол 4 към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Албания, от друга страна относно определението на понятието „продукти с произход“ и на методите на административно сътрудничество [2015/821]

СЪВЕТЪТ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ И АСОЦИИРАНЕ ЕС—АЛБАНИЯ,

като взе предвид подписаното на 12 юни 2006 г. в Люксембург Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Албания, от друга страна (1), и по-специално член 41 от него,

като взе предвид Протокол 4 към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Албания, от друга страна, относно определението на понятието „продукти с произход“ и на методите на административно сътрудничество,

като има предвид, че:

(1)

Член 41 от Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Албания, от друга страна („Споразумението“) се отнася до Протокол 4 към Споразумението („Протокол 4“), в който се определят правилата за произход и се предвижда кумулация на произход между Европейския съюз, Албания, Турция и всички държави или територии, участващи в процеса на стабилизиране и асоцииране на Съюза.

(2)

В член 38 от Протокол 4 се посочва, че предвиденият в член 116 от споразумението Съвет за стабилизиране и асоцииране може да вземе решение за изменение на разпоредбите на Протокол 4.

(3)

Целта на Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход (2) („Конвенцията“) е да замени протоколите относно правилата за произход, които са в сила между държавите от паневросредиземноморския регион, с единен правен акт. В съответствие с Програмата от Солун, приета от Европейския съвет през юни 2003 г., Албания и други участници в процеса на стабилизиране и асоцииране в страните от Западните Балкани бяха поканени да се присъединят към системата на паневропейската диагонална кумулация на произход. Те бяха поканени да се присъединят към конвенцията с решение на Евро-Средиземноморската министерска конференция, проведена през октомври 2007 г.

(4)

Съюзът и Албания подписаха Конвенцията съответно на 15 юни 2011 г. и 27 юни 2011 г.

(5)

Съюзът и Албания депозираха своите документи за приемане при депозитаря на Конвенцията съответно на 26 март 2012 г. и на 5 март 2012 г. В резултат на това и съгласно член 10, параграф 3 от Конвенцията, тя влезе в сила на 1 май 2012 г. както за Съюза, така и за Албания.

(6)

Поради това Протокол 4 следва да бъде заменен с нов протокол, който съдържа препратка към Конвенцията,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Протокол 4 към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Албания, от друга страна относно определението на понятието „продукти с произход“ и на методите на административно сътрудничество към споразумението се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила от датата на приемането му.

То се прилага от 1 май 2015 г.

Съставено в Брюксел на 11 май 2015 година.

За Съвета за стабилизиране и асоцииране

Председател

F. MOGHERINI


(1)  ОВ L 107, 28.4.2009 г., стр. 166.

(2)  ОВ L 54, 26.2.2013 г., стр. 4.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Протокол 4

относно определението на понятието „продукти с произход“ и на методите на административно сътрудничество

Член 1

Приложими правила за произход

1.   За целите на изпълнението на настоящото споразумение се прилагат допълнение I и съответните разпоредби от допълнение II към Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход (1) („Конвенцията“).

2.   Всички препратки към „съответното споразумение“ в допълнение I и в съответните разпоредби от допълнение II към Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход се тълкуват като препратки към настоящото споразумение.

Член 2

Уреждане на спорове

1.   При възникване на спорове във връзка с процедурите за проверка по член 32 от допълнение I към Конвенцията, които не могат да бъдат уредени между митническите органи, изискващи проверка, и митническите органи, отговорни за провеждането ѝ, тези спорове се отнасят до Съвета за стабилизиране и асоцииране.

2.   Във всички случаи уреждането на спорове между вносителя и митническите органи на държавата вносител се извършва съгласно законодателството на тази държава.

Член 3

Изменения на протокола

Съветът за стабилизиране и асоцииране може да реши да измени разпоредбите на настоящия протокол.

Член 4

Оттегляне от Конвенцията

1.   Ако или Съюзът, или Албания изпрати писмено предизвестие до депозитаря на конвенцията относно намерението си да се оттегли от Конвенцията съгласно член 9 от нея, Съюзът и Албания започват незабавно преговори по правилата за произход за целите на изпълнението на настоящото споразумение.

2.   До влизането в сила на договорените нови правила за произход приложимите към момента на оттеглянето правила за произход, които се съдържат в допълнение I, и когато е уместно, в съответните разпоредби от допълнение II към Конвенцията, продължават да се прилагат към настоящото споразумение. Независимо от това от момента на оттеглянето правилата за произход, които се съдържат в допълнение I, и когато е уместно, в съответните разпоредби от допълнение II към Конвенцията, се тълкуват така, че да позволяват двустранна кумулация единствено между Съюза и Албания.

Член 5

Преходни разпоредби — кумулация

Независимо от разпоредбите на член 16, параграф 5 и член 21, параграф 3 от допълнение I към Конвенцията, когато кумулацията обхваща само държави от ЕАСТ, Фарьорските острови, Съюза, Турция и участниците в процеса на стабилизиране и асоцииране, доказателството за произход може да бъде сертификат за движение EUR.1 или декларация за произход.


(1)  ОВ L 54, 26.2.2013 г., стр. 4.


Top