Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22014D0167

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 167/2014 от 25 септември 2014 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП [2015/1235]

OJ L 202, 30.7.2015, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/1235/oj

30.7.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 202/12


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 167/2014

от 25 септември 2014 година

за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП [2015/1235]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Решение за изпълнение 2013/503/ЕС на Комисията от 11 октомври 2013 г. за признаване на части на Съюза като свободни от болестта вароатоза при пчелите и за установяване на допълнителни гаранции, които се изискват за търговия в рамките на Съюза и за внос, с цел опазване на статута им като свободни от болестта вароатоза (1) трябва да бъде включено в Споразумението за ЕИП.

(2)

Настоящото решение се отнася до законодателството относно ветеринарните въпроси. Законодателството относно ветеринарните въпроси не се прилага по отношение на Лихтенщайн дотогава, докато прилагането на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти включва Лихтенщайн, както е посочено в секторните адаптации на приложение I към Споразумението за ЕИП. Поради това настоящото решение не се прилага по отношение на Лихтенщайн.

(3)

Поради това приложение I към Споразумението за ЕИП следва да бъде изменено по съответния начин,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

След точка 58 (Регламент за изпълнение (ЕС) № 233/2012 на Комисията) в част 7.2 от глава I от приложение I към Споразумението за ЕИП се създава следната точка:

„59.

32013 D 0503: Решение за изпълнение 2013/503/ЕС на Комисията от 11 октомври 2013 г. за признаване на части на Съюза като свободни от болестта вароатоза при пчелите и за установяване на допълнителни гаранции, които се изискват за търговия в рамките на Съюза и за внос, с цел опазване на статута им като свободни от болестта вароатоза (ОВ L 273, 15.10.2013 г., стр. 38).“

Член 2

Текстовете на Решение за изпълнение 2013/503/ЕС на исландски и на норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 26 септември 2014 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (2).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 25 септември 2014 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Kurt JÄGER


(1)  ОВ L 273, 15.10.2013 г., стр. 38.

(2)  Без отбелязани конституционни изисквания.


Top