EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22014D0095

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 95/2014 от 16 май 2014 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

OJ L 310, 30.10.2014, p. 60–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/95(2)/oj

30.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 310/60


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 95/2014

от 16 май 2014 година

за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно разследването и предотвратяването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване и за отмяна на Директива 94/56/ЕО (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Регламент (ЕС) № 996/2010 отменя Директива 94/56/ЕО на Съвета (2), който е включен в Споразумението и който следователно следва да отпадне от Споразумението за ЕИП.

(3)

Поради това приложение XIII към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Текстът на точка 66 г (Директива 94/56/ЕО на Съвета) от приложение XIII към Споразумението за ЕИП се заменя със следното:

32010 R 0996: Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно разследването и предотвратяването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване и за отмяна на Директива 94/56/ЕО (ОВ L 295, 12.11.2010 г., стр. 35).

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на този регламент се тълкуват със следната адаптация:

Към член 18, параграф 5 и член 19, параграф 1 се добавя следната алинея:

„Предвид това, че Лихтенщайн и Швейцария имат съвместна национална база данни съгласно Директива 2003/42/ЕО, съответните данни, идващи от Лихтенщайн, ще бъдат интегрирани в централния регистър заедно с данните от Швейцария.““

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕС) № 996/2010 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 17 май 2014 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (3).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 16 май 2014 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Gianluca GRIPPA


(1)  ОВ L 295, 12.11.2010 г., стр. 35.

(2)  ОВ L 319, 12.12.1994 г., стр. 14.

(3)  Без отбелязани конституционни изисквания.


Top