EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22014D0076

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 76/2014 от 16 май 2014 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

OB L 310, 30.10.2014, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/76(2)/oj

30.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 310/25


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 76/2014

от 16 май 2014 година

за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2013/60/ЕС на Комисията от 27 ноември 2013 г. за изменение за целите на адаптирането към техническия прогрес на Директива 97/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно някои компоненти или характеристики на двуколесните или триколесните моторни превозни средства, Директива 2002/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно типовото одобрение на дву- и триколесни моторни превозни средства и на Директива 2009/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно монтирането на устройствата за осветяване и светлинна сигнализация на дву- или триколесните моторни превозни средства (1) следва да бъде включена в Споразумението за ЕИП.

(2)

Поради това приложение II към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Глава I от приложение II към Споразумението за ЕИП се изменя, както следва:

1.

В точки 45ч (Директива 97/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) и 45ща (Директива 2002/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) се добавя следното тире:

„—

32013 L 0060: Директива 2013/60/ЕС на Комисията от 27 ноември 2013 г. (ОВ L 329, 10.12.2013 г., стр. 15).“

2.

В точка 45щх (Директива 2009/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) се добавя следният текст:

„, изменен със:

32013 L 0060: Директива 2013/60/ЕС на Комисията от 27 ноември 2013 г. (ОВ L 329, 10.12.2013 г., стр. 15).“

Член 2

Текстовете на Директива 2013/60/ЕС на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 17 май 2014 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (2).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 16 май 2014 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Gianluca GRIPPA


(1)  ОВ L 329, 10.12.2013 г., стр. 15.

(2)  Без отбелязани конституционни изисквания.


Top