EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22014D0066

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 66/2014 от 16 май 2014 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП

OJ L 310, 30.10.2014, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/66/oj

30.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 310/7


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 66/2014

от 16 май 2014 година

за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Решение за изпълнение 2013/709/ЕС на Комисията от 2 декември 2013 г. за разрешаване на лаборатория в Съединените американски щати да извършва серологични тестове за мониторинг на ефикасността на ваксините против бяс (1) следва да бъде включено в Споразумението за ЕИП.

(2)

Посоченото решение се отнася до законодателството относно живи животни, различни от риби и от животни от аквакултура. Законодателството по тези въпроси не се прилага по отношение на Исландия, както е посочено в параграф 2 от уводната част на глава I от приложение I към Споразумението за ЕИП. Следователно посоченото решение не се прилага по отношение на Исландия.

(3)

Посоченото решение се отнася до законодателството относно ветеринарните въпроси. Законодателството относно ветеринарните въпроси не се прилага по отношение на Лихтенщайн дотогава, докато Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти включва Лихтенщайн, както е посочено в секторните адаптации на приложение I към Споразумението за ЕИП. Следователно посоченото решение не се прилага по отношение на Лихтенщайн.

(4)

Поради това приложение I към Споразумението за ЕИП следва съответно да бъде изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

След точка 54а (Решение за изпълнение 2012/304/EС на Комисията) от част 4.2 на глава I от приложение I към Споразумението за ЕИП се вмъква следната точка:

„54б.

32013 D 0709: Решение за изпълнение 2013/709/ЕС на Комисията от 2 декември 2013 г. за разрешаване на лаборатория в Съединените американски щати да извършва серологични тестове за мониторинг на ефикасността на ваксините против бяс (ОВ L 323, 4.12.2013 г., стр. 34).

Посоченият акт не се прилага за Исландия.“

Член 2

Текстът на Решение за изпълнение 2013/709/ЕС на норвежки език, който ще бъде публикуван в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, е автентичен.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 17 май 2014 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (2).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 16 май 2014 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Gianluca GRIPPA


(1)  ОВ L 323, 4.12.2013 г., стр. 34.

(2)  Без отбелязани конституционни изисквания.


Top