EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013D0220

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 220/2013 от 13 декември 2013 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) и приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

OJ L 154, 22.5.2014, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/220(2)/oj

22.5.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 154/13


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 220/2013

от 13 декември 2013 година

за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) и приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент за изпълнение (ЕС) № 208/2013 на Комисията от 11 март 2013 г. относно изискванията за проследяване на кълновете и на семената, предназначени за производство на кълнове (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Регламент (ЕС) № 241/2013 на Комисията от 14 март 2013 г. за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от хлорантранилипрол, флудиоксонил и прохексадион във или върху определени продукти (2) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(3)

Регламент (ЕС) № 251/2013 на Комисията от 22 март 2013 г. за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от аминопиралид, бифеназат, каптан, флуазинам, флуопиколид, фолпет, крезоксим-метил, пентиопирад, прокиназид, пиридат и темботрион във или върху определени продукти (3) следва да бъде включен в Споразумението.

(4)

Настоящото решение се отнася до законодателството относно фуражите и храните. Законодателството относно фуражите и храните не се прилага по отношение на Лихтенщайн дотогава, докато Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти се прилага за Лихтенщайн, както е посочено в секторните адаптации на приложение I и в уводната част на глава XII от приложение II към Споразумението за ЕИП. Следователно настоящото решение не се прилага по отношение на Лихтенщайн.

(5)

Поради това приложения I и II към Споразумението за ЕИП следва съответно да бъдат изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В глава II, точка 40 (Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета) от приложение I към Споразумението за ЕИП се добавят следните тирета:

„—

32013 R 0241: Регламент (ЕС) № 241/2013 на Комисията от 14 март 2013 г. (ОВ L 75, 19.3.2013 г., стр. 1),

32013 R 0251: Регламент (ЕС) № 251/2013 на Комисията от 22 март 2013 г. (ОВ L 88, 27.3.2013 г., стр. 1).“

Член 2

Глава XII от приложение II към Споразумението за ЕИП се изменя, както следва:

1.

В точка 54щщш (Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета) се добавят следните тирета:

„—

32013 R 0241: Регламент (ЕС) № 241/2013 на Комисията от 14 март 2013 г. (ОВ L 75, 19.3.2013 г., стр. 1),

32013 R 0251: Регламент (ЕС) № 251/2013 на Комисията от 22 март 2013 г. (ОВ L 88, 27.3.2013 г., стр. 1).“

2.

След точка 74 (Регламент за изпълнение (ЕС) № 788/2012 на Комисията) се вмъква следната точка:

„75.

32013 R 0208: Регламент за изпълнение (ЕС) № 208/2013 на Комисията от 11 март 2013 г. относно изискванията за проследяване на кълновете и на семената, предназначени за производство на кълнове (ОВ L 68, 12.3.2013 г., стр. 16).“

Член 3

Текстовете на Регламент за изпълнение (ЕС) № 208/2013 и регламенти (ЕС) № 241/2013 и (ЕС) № 251/2013 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила на 14 декември 2013 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (4).

Член 5

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 13 декември 2013 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Thórir IBSEN


(1)  ОВ L 68, 12.3.2013 г., стр. 16.

(2)  ОВ L 75, 19.3.2013 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 88, 27.3.2013 г., стр. 1.

(4)  Без отбелязани конституционни изисквания.


Top