Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22012D0162

2012/162/ЕС: Решение № 1/2011 на Комитета, създаден съгласно Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за взаимно признаване по отношение на оценка за съответствие от 20 декември 2011 година относно включването в приложение 1 на нова глава 19 относно въжените линии и за актуализиране на препратките към нормативните документи, изброени в приложение 1

OJ L 80, 20.3.2012, p. 31–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/162(1)/oj

20.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 80/31


РЕШЕНИЕ № 1/2011 НА КОМИТЕТА, СЪЗДАДЕН СЪГЛАСНО СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ ЗА ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

от 20 декември 2011 година

относно включването в приложение 1 на нова глава 19 относно въжените линии и за актуализиране на препратките към нормативните документи, изброени в приложение 1

(2012/162/ЕС)

КОМИТЕТЪТ,

като взе предвид Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за взаимно признаване по отношение на оценка за съответствие (наричано по-нататък „Споразумението“), и по-специално член 10, параграф 4, член 10, параграф 5 и член 18, параграф 2 от него,

като има предвид, че в член 10, параграф 5 от Споразумението се предвижда, че Комитетът може, при предложение от една от страните, да изменя приложенията към Споразумението,

РЕШИ:

1.

Приложение 1 „Продуктови сектори“ към Споразумението се изменя с цел включването на нова глава 19 „Въжени линии“ в съответствие с разпоредбите, установени в притурка А, приложена към настоящото решение.

2.

Приложение 1 „Продуктови сектори“ към Споразумението се изменя в съответствие с разпоредбите, установени в притурка Б, приложена към настоящото решение.

3.

Настоящото решение, съставено в два екземпляра, се подписва от представители на Комитета, упълномощени да действат от името на страните. Настоящото решение влиза в сила от датата на полагане на последния подпис.

Подписано в Берн на 20 декември 2011 година.

От името на Конфедерация Швейцария

Christophe PERRITAZ

Подписано в Брюксел на 14 декември 2011 година.

От името на Европейския съюз

Fernando PERREAU DE PINNINCK


ПРИТУРКА А

В приложение 1 „Продуктови сектори“ се включва следната глава 19 „Въжени линии“:

„ГЛАВА 19

ВЪЖЕНИ ЛИНИИ

РАЗДЕЛ I

Законови, подзаконови и административни разпоредби

Разпоредби, попадащи в обхвата на член 1, параграф 2:

Европейски съюз

Директива 2000/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 март 2000 г. относно въжените линии за превоз на хора (ОВ L 106, 3.5.2000 г., стр. 21; наричана по-нататък „Директива 2000/9/ЕО“).

Швейцария

Федерален закон от 23 юни 2006 г. относно въжените линии за превоз на хора (RO 2006 5753), последно изменен на 20 март 2009 г. (RO 2009 5597).

Наредба от 21 декември 2006 г. относно въжените линии за превоз на хора (RO 2007 39), последно изменена на 11 юни 2010 г. (RO 2009 2749).

РАЗДЕЛ II

Органи за оценка на съответствието

Комитетът, създаден съгласно член 10 от настоящото споразумение, съставя и поддържа актуален списък на органите за оценка на съответствието съгласно процедурата, описана в член 11 от споразумението.

РАЗДЕЛ III

Определящи органи

Комитетът, създаден съгласно член 10 от настоящото споразумение, съставя и поддържа актуален списък на определящите органи, нотифицирани от страните по споразумението.

РАЗДЕЛ IV

Специални правила, свързани с определянето на органи за оценка на съответствието

При определянето на органи за оценка на съответствието определящите органи спазват общите принципи, включени в приложение 2 към настоящото споразумение, и критериите за оценка, определени в приложение VIII към Директива 2000/9/ЕО.

РАЗДЕЛ V

Допълнителни разпоредби

1.   Обмен на информация

В съответствие с член 9 и член 12 от настоящото споразумение страните обменят помежду си информацията, необходима за правилното прилагане на настоящата глава.

Компетентните органи в Швейцария и в държавите-членки, както и Европейската комисия обменят помежду си по-специално информацията, посочена в член 11 и член 14 от Директива 2000/9/ЕО.

Органите за оценка на съответствието, определени в съответствие с раздел IV от настоящото приложение, обменят помежду си информацията, посочена в приложение V към Директива 2000/9/ЕО, във връзка с модул B, точки 7 и 8, модул D, точка 6 и модул H, точки 6 и 7.5.

2.   Техническа документация

За производителите, техните упълномощени представители или лицето, отговарящо за пускането на продуктите на пазара, е достатъчно да разполагат с техническата документация в съответствие с изискванията в Директива 2000/9/ЕО на територията на една от страните по споразумението.

Страните се задължават да препращат всички съответни технически документи при поискване от органите на другата страна по споразумението.

3.   Надзор на пазара

Страните се уведомяват взаимно за установените на тяхната територия органи, отговарящи за провеждането на дейностите по надзор, свързани с прилагането на тяхното законодателство, както е посочено в раздел I.

Страните се уведомяват взаимно за дейностите по надзор на пазара, провеждани в рамките на определените за целта органи.“


ПРИТУРКА Б

ИЗМЕНЕНИЯ НА ПРИЛОЖЕНИЕ I

ГЛАВА 1

МАШИНИ

В раздел I „Законови, подзаконови и административни разпоредби“, в рубриката „Разпоредби, попадащи в обхвата на член 1, параграф 2“ препратките към разпоредбите на Европейския съюз и Швейцария следва да се заличат и да се заменят със следния текст:

„Европейски съюз

1.

Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно машините и за изменение на Директива 95/16/ЕО (ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 24), последно изменена с Директива 2009/127/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за изменение на Директива 2006/42/ЕО по отношение на машините за прилагане на пестициди (ОВ L 310, 25.11.2009 г., стр. 29)

Швейцария

100.

Федерален закон от 12 юни 2009 г. относно безопасността на продуктите (RO 2010 2573)

101.

Наредба от 19 май 2010 г. относно безопасността на продуктите (RO 2010 2583)

102.

Наредба от 2 април 2008 г. относно безопасността на машините (RO 2008 1785), последно изменена на 19 май 2010 г. (RO 2010 2583)“

ГЛАВА 2

ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

В раздел I „Законови, подзаконови и административни разпоредби“, в рубриката „Разпоредби, обхванати от член 1, параграф 2“ препратките към разпоредбите на Швейцария следва да се заличат и да се заменят със следния текст:

„Швейцария

100.

Федерален закон от 12 юни 2009 г. относно безопасността на продуктите (RO 2010 2573)

101.

Наредба от 19 май 2010 г. относно безопасността на продуктите (RO 2010 2583)“

ГЛАВА 5

ГАЗОВИ УРЕДИ И БОЙЛЕРИ

В раздел I „Законови, подзаконови и административни разпоредби“, в рубриката „Разпоредби, обхванати от член 1, параграф 2“ препратките към разпоредбите на Швейцария следва да се заличат и да се заменят със следния текст:

„Швейцария

101.

Федерален закон от 12 юни 2009 г. относно безопасността на продуктите (RO 2010 2573)

102.

Наредба от 19 май 2010 г. относно безопасността на продуктите (RO 2010 2583)“

ГЛАВА 6

СЪДОВЕ ПОД НАЛЯГАНЕ

В раздел I „Законови, подзаконови и административни разпоредби“, в рубриката „Разпоредби, обхванати от член 1, параграф 1“ препратките към разпоредбите на Европейския съюз следва да се заличат и да се заменят със следния текст:

„Европейски съюз

1.

Директива 2010/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2010 г. относно транспортируемото оборудване под налягане и за отмяна на директиви 76/767/ЕИО, 84/525/ЕИО, 84/526/ЕИО, 84/527/ЕИО и 1999/36/ЕО на Съвета (ОВ L 165, 30.6.2010 г., стр. 1)“

В раздел I „Законови, подзаконови и административни разпоредби“, в рубриката „Разпоредби, обхванати от член 1, параграф 2“ препратките към разпоредбите на Швейцария следва да се заличат и да се заменят със следния текст:

„Швейцария

102.

Федерален закон от 12 юни 2009 г. относно безопасността на продуктите (RO 2010 2573)

103.

Наредба от 19 май 2010 г. относно безопасността на продуктите (RO 2010 2583)

104.

Наредба от 20 ноември 2002 г. относно обикновените съдове под налягане (RO 2003 38), последно изменена на 19 май 2010 г. (RO 2010 2583)

105.

Наредба от 20 ноември 2002 г. относно безопасността на оборудването под налягане (RO 2003 38), последно изменена на 19 май 2010 г. (RO 2010 2583)“

ГЛАВА 7

РАДИОНАВИГАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ И ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНО КРАЙНО ОБОРУДВАНЕ

В раздел I „Законови, подзаконови и административни разпоредби“, в рубриката „Разпоредби, обхванати от член 1, параграф 2“ препратките към разпоредбите на Швейцария следва да се заличат и да се заменят със следния текст:

„Швейцария

100.

Федерален закон от 30 април 1997 г. относно далекосъобщенията (LTC); (RO 1997 2187), последно изменен на 12 юни 2009 г. (RO 2010 2617)

101.

Наредба от 14 юни 2002 г. относно далекосъобщителното оборудване (OIT); (RO 2002 2086), последно изменена на 18 ноември 2009 г. (RO 2009 6243)

102.

Наредба от 14 юни 2002 г. на Федералната служба по съобщенията (OFCOM) относно далекосъобщителното оборудване; (RO 2002 2111), последно изменена на 7 април 2011 г. (RO 2011 1391)

103.

Приложение 1 към Наредбата относно далекосъобщителното оборудване на OFCOM (RO 2002 2115), последно изменено на 21 ноември 2005 г. (RO 2005 5139)

104.

Списък на техническите стандарти, публикувани във „Feuille Fédérale“ със заглавия и препратки, последно изменен на 3 май 2011 г. (FF 2011 0799)

105.

Наредба от 9 март 2007 г. относно далекосъобщителните услуги (RO 2007 945), последно изменена на 4 ноември 2009 г. (RO 2009 5821)“

ГЛАВА 8

ОБОРУДВАНЕ И ЗАЩИТНИ СИСТЕМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В ПОТЕНЦИАЛНО ЕКСПЛОЗИВНА АТМОСФЕРА

В раздел I „Законови, подзаконови и административни разпоредби“, в рубриката „Разпоредби, обхванати от член 1, параграф 2“ препратките към разпоредбите на Швейцария следва да се заличат и да се заменят със следния текст:

„Швейцария

100.

Федерален закон от 24 юни 1902 г. относно слаботоковите и силнотоковите електрически уредби (RO 19 252 и RS 4 798), последно изменен на 20 март 2008 г. (RO 2008 3437)

101.

Наредба от 2 март 1998 г. относно безопасността на оборудване и защитни системи, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера (RO 1998 963), последно изменена на 11 юни 2010 г. (RO 2010 2749)

102.

Федерален закон от 12 юни 2009 г. относно безопасността на продуктите (RO 2010 2573)

103.

Наредба от 19 май 2010 г. относно безопасността на продуктите (RO 2010 2583)“

ГЛАВА 9

ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ И ЕЛЕКТРОМАГНИТНА СЪВМЕСТИМОСТ

В раздел I „Законови, подзаконови и административни разпоредби“, в рубриката „Разпоредби, обхванати от член 1, параграф 2“ препратките към разпоредбите на Швейцария следва да се заличат и да се заменят със следния текст:

„Швейцария

100.

Федерален закон от 24 юни 1902 г. относно слаботоковите и силнотоковите електрически уредби (RO 19 252 и RS 4 798), последно изменен на 20 март 2008 г. (RO 2008 3437)

101.

Наредба от 30 март 1994 г. относно слаботоковите електрически уредби (RO 1994 1185), последно изменена на 18 ноември 2009 г. (RO 2009 6243)

102.

Наредба от 30 март 1994 г. относно силнотоковите електрически уредби (RO 1994 1199), последно изменена на 8 декември 1997 г. (RO 1998 54)

103.

Наредба от 9 април 1997 г. относно електрическото оборудване с ниско напрежение (RO 1997 1016), последно изменена на 11 юни 2010 г. (RO 2010 2749)

104.

Наредба от 18 ноември 2009 г. относно електромагнитната съвместимост (RO 2009 6243), последно изменена на 24 август 2010 г. (RO 2010 3619)

105.

Наредба от 14 юни 2002 г. относно далекосъобщителното оборудване (OIT); (RO 2002 2086), последно изменена на 18 ноември 2009 г. (RO 2009 6243)“

ГЛАВА 11

ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ И ГОТОВИ ОПАКОВКИ

В раздел I „Законови, подзаконови и административни разпоредби“, в рубриката „Разпоредби, обхванати от член 1, параграф 2“ препратките към разпоредбите на Швейцария следва да се заличат и да се заменят със следния текст:

„Швейцария

102.

Федерален закон от 9 юни 1977 г. относно метрологията (RO 1977 2394), последно изменен на 18 юни 2010 г. (RO 2010 5003)

103.

Наредба от 23 ноември 1994 г. относно мерните единици (RO 1994 3109)

104.

Наредба от 15 февруари 2006 г. относно измервателните уреди (RO 2010 1453), последно изменена на 8 септември 2010 г. (RO 2007 4489)

105.

Наредба на Федералното министерство на правосъдието и полицията от 16 април 2004 г. относно везните с неавтоматично действие (RO 2004 2093), последно изменена на 2 октомври 2006 г. (RO 2006 4189)

106.

Наредба на Федералното министерство на правосъдието и полицията от 19 март 2006 г. относно измервателните уреди за дължина (RO 2006 1433)

107.

Наредба на Федералното министерство на правосъдието и полицията от 19 март 2006 г. относно измерването на обем (RO 2006 1525)

108.

Наредба на Федералното министерство на правосъдието и полицията от 19 март 2006 г. относно измервателните системи за течности, различни от вода (RO 2006 1533), последно изменена на 5 октомври 2010 г. (RO 2010 4595)

109.

Наредба на Федералното министерство на правосъдието и полицията от 19 март 2006 г. относно везните с автоматично действие (RO 2006 1545)

110.

Наредба на Федералното министерство на правосъдието и полицията от 19 март 2006 г. относно уредите за измерване на топлинната енергия (RO 2006 1569)

111.

Наредба на Федералното министерство на правосъдието и полицията от 19 март 2006 г. относно уредите за измерване на количествата газ (RO 2006 1591)

112.

Наредба на Федералното министерство на правосъдието и полицията от 19 март 2006 г. относно средствата за измерване на отработилите газове от горивните двигатели (RO 2006 1599)

113.

Наредба на Федералното министерство на правосъдието и полицията от 19 март 2006 г. относно уредите за измерване на електрическата енергия и мощност (RO 2006 1613)

114.

Наредба от 15 август 1986 г. относно теглото (RO 1986 2022), последно изменена на 2 октомври 2006 г. (RO 2006 4193)“

ГЛАВА 14

ДОБРА ЛАБОРАТОРНА ПРАКТИКА (ДЛП)

В раздел I „Законови, подзаконови и административни разпоредби“, в рубриката „Разпоредби, обхванати от член 1, параграф 2“ препратките към разпоредбите на Швейцария следва да се заличат и да се заменят със следния текст:

„Швейцария

100.

Федерален закон от 7 октомври 1983 г. относно защитата на околната среда (RO 1984 1122), последно изменен на 19 март 2010 г. (RO 2010 3233)

101.

Федерален закон от 15 декември 2000 г. относно защитата срещу опасни вещества и препарати (RO 2004 4763), последно изменен на 17 юни 2005 г. (RO 2006 2197)

102.

Наредба от 18 май 2005 г. относно защитата срещу опасни вещества и препарати (RO 2005 2721), последно изменена на 10 ноември 2010 г. (RO 2010 5223)

103.

Наредба от 18 май 2005 г. относно разрешаването на продукти за растителна защита (RO 2005 3035), последно изменена на 17 юни 2011 г. (RO 2011 2927)

104.

Федерален закон от 15 декември 2000 г. относно лекарствените продукти и медицинските изделия (RO 2001 2790), последно изменен на 8 септември 2010 г. (RO 2010 4027)

105.

Наредба от 17 октомври 2001 г. относно лекарствените продукти (RO 2001 3420), последно изменена на 8 септември 2010 г. (RO 2010 3863)“

ГЛАВА 15

ИНСПЕКЦИЯ НА ДОБРИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРАКТИКИ (ДПП) ЗА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ПАРТИДИ

В раздел I „Законови, подзаконови и административни разпоредби“, в рубриката „Разпоредби, обхванати в член 1, параграф 2“ препратките към разпоредбите на Швейцария следва да се заличат и да се заменят със следния текст:

„Швейцария

100.

Федерален закон от 15 декември 2000 г. относно лекарствените продукти и медицинските изделия (RO 2001 2790), последно изменен на 8 септември 2010 г. (RO 2010 4027)

101.

Наредба от 17 октомври 2001 г. относно разрешенията за установяване (RO 2001 3399), последно изменена на 25 май 2011 г. (RO 2011 2561)

102.

Наредба на Швейцарската агенция за терапевтични продукти от 9 ноември 2001 г. относно изискванията за разрешителните за пускане на пазара на лекарствени продукти (RO 2001 3437), последно изменена на 22 юни 2006 г. (RO 2006 3587)

103.

Наредба от 17 октомври 2001 г. относно клиничните изпитвания на фармацевтични продукти (RO 2010 3511), последно изменена на 8 септември 2010 г. (RO 2007 4043)“

ГЛАВА 17

АСАНСЬОРИ

В раздел I „Законови, подзаконови и административни разпоредби“, в рубриката „Разпоредби, попадащи в обхвата на член 1, параграф 2“ препратките към разпоредбите на Европейския съюз и Швейцария следва да се заличат и да се заменят със следния текст:

„Европейски съюз

1.

Директива 95/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 юни 1995 г. относно сближаване законодателствата на държавите-членки относно асансьорите (ОВ L 213, 7.9.1995 г., стр. 1), последно изменена с Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно машините и за изменение на Директива 95/16/ЕО (ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 24).

Швейцария

100.

Федерален закон от 12 юни 2009 г. относно безопасността на продуктите (RO 2010 2573)

101.

Наредба от 19 май 2010 г. относно безопасността на продуктите (RO 2010 2583)

102.

Наредба от 23 юни 1999 г. относно безопасността на асансьорите (RO 1999 1875), последно изменена на 19 май 2010 г. (RO 2010 2583)“

ГЛАВА 18

БИОЦИДИ

В раздел I „Законови, подзаконови и административни разпоредби“, в рубриката „Разпоредби, попадащи в обхвата на член 1, параграф 2“ препратките към разпоредбите на Швейцария следва да се заличат и да се заменят със следния текст:

„Швейцария

100.

Федерален закон от 15 декември 2000 г. относно защитата срещу опасни вещества и препарати (RO 2004 4763), последно изменен на 17 юни 2005 г. (RO 2006 2197)

101.

Федерален закон от 7 октомври 1983 г. относно защитата на околната среда (RO 1984 1122), последно изменен на 19 март 2010 г. (RO 2010 3233)

102.

Наредба от 18 май 2005 г. относно пускането на пазара и използването на биоциди (RO 2005 2821), последно изменена на 4 април 2011 г. (RO 2011 1403)“


Top