Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22010A0204(01)

Парично споразумение между Европейския съюз и града-държава Ватикан

OJ C 28, 4.2.2010, p. 13–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

4.2.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 28/13


ПАРИЧНО СПОРАЗУМЕНИЕ

между Европейския съюз и града-държава Ватикан

2010/C 28/05

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, представляван от Европейската комисия и от Италианската република,

и

ГРАДЪТ-ДЪРЖАВА ВАТИКАН, представляван от Светия престол по смисъла на член 3 от Латеранския договор,

като имат предвид, че:

(1)

По силата на Регламент (ЕО) № 974/98 на Съвета от 3 май 1998 г. еврото замени на 1 януари 1999 г. валутите на всички държави-членки, участващи в третата фаза на икономическия и паричен съюз, в т.ч. и на Италия.

(2)

Италия и градът-държава Ватикан бяха обвързани преди създаването на еврото посредством двустранни споразумения по парични въпроси, и по-специално посредством Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana e lo Stato della Città del Vaticano, сключено на 3 декември 1991 г.

(3)

Декларация № 6, приложена към Заключителния акт на Договора за Европейския съюз, постановява, че Общността следва да обезпечи предоговарянето на съществуващите споразумения с града-държава Ватикан, ако това се налага вследствие на въвеждането на единната валута.

(4)

Европейската общност, представлявана от Италианската република заедно с Европейската комисия и Европейската централна банка (ЕЦБ), сключи на 29 декември 2000 г. Парично споразумение с града-държава Ватикан.

(5)

В съответствие с Паричното споразумение градът-държава Ватикан използва еврото като своя официална валута и присъжда на евробанкнотите и евромонетите статут на законно платежно средство. Той следва да гарантира, че правилата на ЕС за банкнотите и монетите в евро, включително и тези, свързани със защитата им срещу фалшифициране, са приложими в рамките на неговата територия.

(6)

Това споразумение не задължава по никакъв начин ЕЦБ и националните централни банки да включват финансовите инструменти на града-държава Ватикан в списъка/списъците с ценни книжа, отговарящи на изискванията за операции на паричната политика на Европейската система на централните банки.

(7)

Следва да бъде създаден Съвместен комитет, включващ представители на града-държава Ватикан, на Италианската република, на Комисията и на ЕЦБ, за да бъде проучено прилагането на настоящото споразумение, да се определи годишният таван за емисията на монети, да се разгледа целесъобразността на минималната част от монетите, която ще бъде пусната в обращение по номинална стойност, както и да се оценят мерките, предприети от града-държава Ватикан за прилагане на съответните законодателни актове на ЕС.

(8)

Съдът на Европейския съюз следва да бъде съдебният орган, отговарящ за разрешаването на спорове, които могат да възникнат в резултат на прилагането на споразумението,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Градът-държава Ватикан има право да използва еврото като своя официална парична единица в съответствие с регламенти (ЕО) № 1103/97 и (ЕО) № 974/98. Градът-държава Ватикан присъжда на евробанкнотите и евромонетите статут на законно платежно средство.

Член 2

Градът-държава Ватикан не емитира банкноти, монети или каквито и да било парични заместители, освен ако условията за това емитиране са били договорени с Европейския съюз. Условията за емитиране на евромонети, считано от 1 януари 2010 г., са изложени в членовете по-долу.

Член 3

1.   Годишният таван (по отношение на стойността) за емисията на евромонети на града-държава Ватикан се изчислява от създадения с настоящото споразумение Съвместен комитет като сбор от:

фиксирана част, чиято първоначална стойност е определена на 2 300 000 EUR за 2010 г. Съвместният комитет може ежегодно да преразглежда фиксираната част, за да бъдат отчетени както инфлацията — въз основа на инфлацията в Италия през година n–1 според хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), така и евентуални значителни промени, оказващи влияние върху пазара на колекционерски евромонети;

променлива част, съответстваща на средния обем на емисиите на монети на глава от населението в Италианската република през година n–1, умножен по броя на жителите на града-държава Ватикан.

2.   Градът-държава Ватикан може също така да емитира специална възпоменателна монета и/или колекционерски монети в годините, когато Светият престол е вакантен. В случай че вследствие на тази специална емисия общият обем на емисиите превиши тавана, посочен в параграф 1, стойността на тази емисия се отчита като използване на частта, останала под тавана през предходната година, и/или за приспадане от тавана за следващата година.

Член 4

1.   Емитираните от града-държава Ватикан евромонети са идентични на монетите, емитирани от приелите еврото държави-членки на Европейския съюз, по отношение на номинала, статута на законно платежно средство, техническите характеристики и дизайна на общите страни, както и общите характеристики на дизайна на националните страни.

2.   Градът-държава Ватикан уведомява предварително Комисията относно проектите на националните страни на своите евромонети, а Комисията от своя страна проверява тяхното съответствие с правилата на ЕС.

Член 5

1.   Емитираните от града-държава Ватикан евромонети се изсичат от Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato на Италианската република.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 градът-държава Ватикан може да възложи изсичането на своите монети на монетен двор в ЕС, изсичащ евромонети, който е различен от посочения в параграф 1, след одобрение от страна на Съвместния комитет.

Член 6

1.   Обемът на емисията евромонети на града-държава Ватикан се прибавя към обема на емисията евромонети на Италия с цел получаване на одобрение от Европейската централна банка за общия обем на емисията на тази държава-членка в съответствие с член 128, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

2.   Не по-късно от 1 септември всяка година градът-държава Ватикан уведомява Италианската република относно обема и номиналната стойност на евромонетите, които той възнамерява да емитира в рамките на следващата година. Градът-държава Ватикан уведомява и Комисията относно планираните условия на емисията на тези монети.

3.   След подписването на настоящото споразумение градът-държава Ватикан съобщава посочената в параграф 2 информация за 2010 г.

4.   Без да се засяга емитирането на колекционерски монети, градът-държава Ватикан пуска в обращение по номинална стойност най-малко 51 % от ежегодно емитираните евромонети. На всеки пет години Съвместният комитет проверява целесъобразността на минималната част от монетите, която ще бъде пусната в обращение по номинална стойност, и може да вземе решение за нейното увеличаване.

Член 7

1.   Градът-държава Ватикан може да емитира колекционерски евромонети. Те се включват в годишния таван, посочен в член 3. Емисията на колекционерски евромонети на града-държава Ватикан трябва да бъде в съответствие с установените насоки на ЕС за колекционерските евромонети, които, inter alia, изискват приемането на технически характеристики, дизайн и купюрен строеж, които позволяват колекционерските евро монети да бъдат разграничени от монетите, предназначени за пускане в обращение.

2.   Емитираните от града-държава Ватикан колекционерски монети не са законно платежно средство в Европейския съюз.

Член 8

1.   Градът-държава Ватикан се ангажира с приемането на всички целесъобразни мерки, чрез пряко транспониране или възможни еквивалентни действия, с оглед на прилагането на изброените в приложението към настоящото споразумение правни актове и правила на ЕС в областта на:

а)

евробанкнотите и евромонетите;

б)

предотвратяването на изпирането на пари, предотвратяването на измамите и фалшифицирането на парични и непарични разплащателни средства, на медали и отличителни знаци, както и на изискванията за статистическо отчитане.

В случай че в града-държава Ватикан бъде създаден банков сектор, списъкът на правните актове и правила в приложението ще бъде разширен, за да обхване банковото и финансовото законодателство на ЕС и съответните правни актове и правила на ЕЦБ, по-специално относно изискванията за статистическо отчитане.

2.   Посочените в параграф 1 правни актове и правила се прилагат от града-държава Ватикан в съответствие със сроковете, посочени в приложението.

3.   Всяка година приложението се изменя от Комисията, за да бъдат отчетени новите действащи правни актове и правила на ЕС, както и измененията на съществуващите такива. Впоследствие Съвместният комитет определя целесъобразни и приемливи срокове за прилагането на добавените в приложението нови правни актове и правила от страна на града-държава Ватикан.

4.   Актуализираното приложение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 9

Установените в града-държава Ватикан финансови институции могат да имат достъп до междубанков сетълмент и разплащания и до системите за сетълмент на ценни книжа в рамките на еврозоната при правила и условия, които се определят от централната банка на Италия с одобрението на Европейската централна банка.

Член 10

1.   Съдът на Европейския съюз притежава правомощията и изключителната компетентност за разрешаването на трайни спорове между страните, които може да възникнат вследствие на прилагането на настоящото споразумение и които не може да бъдат решени в рамките на Съвместния комитет.

2.   Ако Европейският съюз (действащ по препоръка на делегацията на ЕС в Съвместния комитет) или градът-държава Ватикан смята, че другата страна не е изпълнила свое задължение по настоящото споразумение, случаят може да бъде отнесен до Съда. Решението на Съда ще бъде задължително за страните, които трябва да вземат необходимите мерки, за да се съобразят с решението в срок, който ще бъде определен от Съда в неговото решение.

3.   В случай че Европейският съюз или градът-държава Ватикан не успее да вземе необходимите мерки, за да се съобрази с решението в определения срок, другата страна може незабавно да прекрати споразумението.

Член 11

1.   Създава се Съвместен комитет. Той ще се състои от представители на града-държава Ватикан и на Европейския съюз. Делегацията на ЕС се състои от представители на Комисията и на Италианската република, както и от представители на Европейската централна банка. Делегацията на Европейския съюз приема своя процедурен правилник чрез консенсус.

2.   Съвместният комитет заседава най-малко веднъж годишно. Председателството се сменя ежегодно между представителите на Европейския съюз и представителите на града-държава Ватикан. Съвместният комитет приема своите решения с единодушие.

3.   Съвместният комитет обменя становища и информация и приема решенията, посочени в членове 3, 6 и 8. Той проучва мерките, взети от града-държава Ватикан, и полага усилия за разрешаване на евентуалните спорове, възникнали вследствие на прилагането на настоящото споразумение.

4.   Европейският съюз е първият председател на Съвместния комитет след влизането в сила на настоящото споразумение, както е посочено в член 13.

Член 12

Без да се засяга член 10, параграф 3, всяка страна може да прекрати настоящото споразумение с едногодишно предизвестие.

Член 13

Настоящото споразумение влиза в сила на 1 януари 2010 г.

Член 14

Паричното споразумение от 29 декември 2000 г. се отменя от датата на влизане в сила на настоящото споразумение. Позоваванията на споразумението от 29 декември 2000 г. се приемат като позовавания на настоящото споразумение.

Съставено в Брюксел на 17 декември 2009 година.

За Европейския съюз

Joaquín ALMUNIA

Член на Европейската комисия

За града-държава Ватикан и от негово име за Светия престол

Негово превъзходителство архиепископ André DUPUY

Апостолически нунций към Европейския съюз


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРАВНИ РАЗПОРЕДБИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРИЛОЖЕНИ

СРОК ЗА ПРИЛАГАНЕ

Предотвратяване на изпирането на пари

Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм, ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15

Изменена със:

Директива 2008/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. за изменение на Директива 2005/60/ЕО за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията, ОВ L 76, 19.3.2008 г., стр. 46

Директива 2006/70/ЕО на Комисията от 1 август 2006 г. относно установяването на мерки за прилагане на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определението „видни политически личности“ и техническите критерии за процедурите по опростена проверка на клиентите и за изключения поради финансова дейност на случайна или много ограничена база, ОВ L 214, 4.8.2006 г., стр. 29

Регламент (ЕО) № 1781/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. относно информацията за платеца, придружаваща парични преводи, ОВ L 345, 8.12.2006 г., стр. 1

Регламент (ЕО) № 1889/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. относно контрола на пари в брой, които се внасят и изнасят от Общността, ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 9

Рамково решение 2001/500/ПВР на Съвета от 26 юни 2001 г. относно прането на пари, идентифицирането, проследяването, замразяването, изземването и конфискацията на средствата и приходите от престъпна дейност, ОВ L 182, 5.7.2001 г., стр. 1

31.12.2010 г.

Предотвратяване на измамите и фалшифицирането

Регламент (ЕО) № 1338/2001 на Съвета от 28 юни 2001 г. за определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране, ОВ L 181, 4.7.2001 г., стр. 6

Изменен със:

Регламент (ЕО) № 44/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1338/2001 за определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране, ОВ L 17, 22.1.2009 г., стр. 1

31.12.2010 г.

Регламент (ЕО) № 2182/2004 на Съвета от 6 декември 2004 г. относно медалите и символите, подобни на евромонети, ОВ L 373, 21.12.2004 г., стр. 1

Изменен със:

Регламент (ЕО) № 46/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2182/2004 относно медалите и символите, подобни на евромонети, ОВ L 17, 22.1.2009 г., стр. 5

31.12.2010 г.

Рамково решение 2000/383/ПВР на Съвета от 29 май 2000 г. за повишаване на защитата чрез наказателни и други санкции срещу подправянето във връзка с въвеждането на еврото, ОВ L 140, 14.6.2000 г., стр. 1

Изменено със:

Рамково решение 2001/888/ПВР на Съвета от 6 декември 2001 г. за изменение на Рамково решение 2000/383/ПВР за повишаване на защитата чрез наказателни и други санкции срещу подправянето във връзка с въвеждането на еврото, ОВ L 329, 14.12.2001 г., стр. 3

31.12.2010 г.

Решение 1999/C 149/02 на Съвета от 29 април 1999 г. за разширяване на правомощията на Европол за борбата срещу фалшифицирането на пари и платежни средства, ОВ C 149, 28.5.1999 г., стр. 16

31.12.2010 г.

Решение 2001/923/ЕО на Съвета от 17 декември 2001 г. за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл“), ОВ L 339, 21.12.2001 г., стр. 50

Изменено със:

Решение 2006/75/ЕО на Съвета от 30 януари 2006 г. за изменение и разширяване на Решение 2001/923/ЕО за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл“), ОВ L 36, 8.2.2006 г., стр. 40

Решение 2006/849/ЕО на Съвета от 20 ноември 2006 г. за изменение и удължаване на срока на Решение 2001/923/ЕО за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл“), ОВ L 330, 28.11.2006 г., стр. 28

Рамково решение 2001/888/ПВР на Съвета от 6 декември 2001 г. за изменение на Рамково решение 2000/383/ПВР за повишаване на защитата чрез наказателни и други санкции срещу подправянето във връзка с въвеждането на еврото, ОВ L 329, 14.12.2001 г., стр. 3

Решение 2001/887/ПВР на Съвета от 6 декември 2001 г. за защита на еврото срещу подправяне, ОВ L 329, 14.12.2001 г., стр. 1

31.12.2010 г.

Рамково решение 2001/413/ПВР на Съвета от 28 май 2001 г. относно борбата с измамата и подправянето на платежни средства, различни от парите в брой, ОВ L 149, 2.6.2001 г., стр. 1

31.12.2010 г.

Правила за евро банкноти и евромонети

Регламент (ЕО) № 975/98 на Съвета от 3 май 1998 г. относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евромонети, ОВ L 139, 11.5.1998 г., стр. 6

Изменен със:

Регламент (ЕО) № 423/1999 на Съвета от 22 февруари 1999 г., ОВ L 52, 27.2.1999 г., стр. 2

31.12.2010 г.

Заключения на Съвета от 10 май 1999 г. относно системата за управление на качеството на евромонетите

31.12.2010 г.

Заключения на Съвета от 23 ноември 1998 г. и от 5 ноември 2002 г. относно колекционерските монети

31.12.2010 г.

Препоръка 2009/23/ЕО на Комисията от 19 декември 2008 г. относно общи насоки за националните страни и емитирането на разменни евромонети, ОВ L 9, 14.1.2009 г., стр. 52

31.12.2010 г.

Съобщение 2001/С 318/03 на Комисията от 22 октомври 2001 г. относно защитата на авторското право на дизайна на общата лицева страна на евромонетите (COM(2001) 600 окончателен), ОВ C 318, 13.11.2001 г., стр. 3

31.12.2010 г.

Насоки ЕЦБ/2003/5 на Европейската централна банка от 20 март 2003 г. за налагане на мерки, които да се противопоставят на незаконното възпроизвеждане на евробанкноти и относно замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти, ОВ L 78, 25.3.2003 г., стр. 20

31.12.2010 г.

Решение ЕЦБ/2003/4 на Европейската централна банка от 20 март 2003 г. относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти, ОВ L 78, 25.3.2003 г., стр. 16

31.12.2010 г.


Top