EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22009X0612(01)

Споразумение между Европейската общност и Кралство Дания относно компетентността и признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела

OJ L 149, 12.6.2009, p. 80–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

12.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 149/80


В съответствие с член 3, параграф 2 от Споразумението от 19 октомври 2005 г. между Европейската общност и Кралство Дания относно компетентността и признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (1) (наричано по-долу „споразумението“), сключено чрез Решение 2006/325/ЕО на Съвета (2), при приемането на изменения на Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (3) Дания нотифицира Комисията относно взетото от нея решение дали ще прилага съдържанието на тези изменения или не.

На 18 декември 2008 г. бе приет Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета (4) относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка. В член 68 от Регламент (ЕО) № 4/2009 се предвижда, че, при условие че се спазват преходните разпоредби на член 75, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 4/2009, Регламент (ЕО) № 4/2009 изменя Регламент (ЕО) № 44/2001, като заменя разпоредбите му във връзка със задълженията за издръжка.

В съответствие с член 3, параграф 2 от споразумението с писмо от 14 януари 2009 г. Дания уведоми Комисията за решението си да прилага съдържанието на Регламент (ЕО) № 4/2009, доколкото този регламент изменя Регламент (ЕО) № 44/2001. Това означава, че разпоредбите на Регламент (ЕО) № 4/2009 относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка, ще се прилагат за отношенията между Общността и Дания с изключение на разпоредбите на глави III и IV. Разпоредбите на член 2 и глава IX от Регламент (ЕО) № 4/2009 се прилагат обаче само доколкото са свързани с компетентността, признаването, изпълнителната сила и изпълнението на решенията, както и с достъпа до правосъдие.

В съответствие с член 3, параграф 6 от споразумението направеното от Дания уведомление създава взаимни задължения между Дания и Общността. По този начин Регламент (ЕО) № 4/2009 представлява изменение на споразумението, доколкото той изменя Регламент (ЕО) № 44/2001, и се смята за приложен към споразумението.

Относно член 3, параграфи 3 и 4 от споразумението прилагането на горепосочените разпоредби на Регламент (ЕО) № 4/2009 в Дания може да се извърши административно съгласно член 9 от датския Закон № 1563 от 20 декември 2006 г. относно Регламента Брюксел I и следователно не изисква одобрението на Фолкетинга (датския парламент). Необходимите административни мерки влязоха в сила на датата на влизане в сила на Регламент (ЕО) № 4/2009, а именно 30 януари 2009 г.


(1)  ОВ L 299, 16.11.2005 г., стр. 62.

(2)  ОВ L 120, 5.5.2006 г., стр. 22.

(3)  ОВ L 12, 16.1.2001 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 7, 10.1.2009 г., стр. 1.


Top