EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22009A1229(01)

Споразумение за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Таджикистан, от друга страна

OB L 350, 29.12.2009, p. 3–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Този документ е публикуван в специално издание (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2009/989/oj

Related Council decision

22009A1229(01)

Споразумение за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Таджикистан, от друга страна

Официален вестник n° L 350 , 29/12/2009 стр. 0003 - 0051


Споразумение за партньорство и сътрудничество

за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Таджикистан, от друга страна

КРАЛСТВО БЕЛГИЯ,

ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА,

КРАЛСТВО ДАНИЯ,

ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ,

РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ,

РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ,

КРАЛСТВО ИСПАНИЯ,

ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА,

ИРЛАНДИЯ,

ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА КИПЪР,

РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ,

РЕПУБЛИКА ЛИТВА,

ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ,

РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ,

РЕПУБЛИКА МАЛТА,

КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ,

РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ,

РЕПУБЛИКА ПОЛША,

ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ,

СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ,

КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ,

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,

страни по Договора за създаване на Европейската общност и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, наричани по-долу "държавите-членки", и

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ,

наричани по-долу "Общността",

от една страна, и

РЕПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН,

от друга страна,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД съществуващите връзки между Общността, нейните държави-членки и Република Таджикистан и общите ценности, които те споделят,

КАТО ПРИЗНАВАТ, че Общността и Република Таджикистан желаят да укрепват тези връзки и да установят партньорство и сътрудничество, които биха задълбочили и разширили вече установените между тях взаимоотношения, по-специално чрез Споразумението между Европейската икономическа общност и Европейската общност за атомна енергия и Съюза на съветските социалистически републики за търговско и икономическо сътрудничество, подписано на 18 декември 1989 г.,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД ангажимента на Общността и нейните държави-членки и на Република Таджикистан да укрепват политическите и икономическите свободи, които съставляват самата основа на партньорството,

КАТО ПРИЗНАВАТ, че в този контекст подкрепата на независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Република Таджикистан ще допринесе за запазването на мира и стабилността в Централна Азия,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД поетите от страните ангажименти за укрепване на международния мир и сигурност, както и мирното уреждане на спорове и за сътрудничество за постигане на тази цел в рамките на Организацията на обединените нации и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ),

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД непоколебимата решимост на Общността и нейните държави-членки и на Република Таджикистан да прилагат в пълна степен всички принципи и разпоредби на Заключителния акт на Конференцията за сигурност и сътрудничество в Европа (КССЕ), в заключителните документи на Мадридската и Виенската конференция, в документа на Бонската конференция на КССЕ за икономическо сътрудничество, Парижката харта за нова Европа и документа "Предизвикателствата на промяната" на КССЕ от Хелзинки от 1992 г., както и на други основни документи на ОССЕ,

УБЕДЕНИ в първостепенното значение на принципите на правовата държава и зачитането на правата на човека, по-специално тези на малцинствата, създаването на многопартийна система със свободни и демократични избори и икономическата либерализация, целяща изграждане на пазарна икономика,

КАТО ВЯРВАТ, че пълното прилагане на настоящото споразумение за партньорство и сътрудничество ще зависи от и ще допринесе за продължаване и осъществяване на политическите, икономическите и правните реформи в Република Таджикистан, както и за създаване на необходимите фактори за сътрудничество, по-специално във връзка със заключенията на Бонската конференция на КССЕ,

КАТО ЖЕЛАЯТ да насърчат процеса на вътрешно помирение, започнал в Република Таджикистан вследствие на мирните споразумения от Москва,

КАТО ЖЕЛАЯТ да насърчат процеса на регионално сътрудничество със съседните държави в обхванатите от настоящото споразумение области, за да се подпомогнат благополучието и стабилността на региона,

КАТО ЖЕЛАЯТ да установят и развиват редовен политически диалог по двустранни и международни въпроси от взаимен интерес,

КАТО ПРИЗНАВАТ И ПОДКРЕПЯТ желанието на Република Таджикистан да установи тясно сътрудничество с европейските институции,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД необходимостта да се насърчат инвестициите в Република Таджикистан, включително в енергийния сектор и сектора на управление на водните ресурси, като потвърждават значението, което Общността, нейните държави-членки и Република Таджикистан отдават на Европейската енергийна харта, както и на пълното прилагане на Договора за Енергийната харта и Протокола към Енергийната харта относно енергийната ефективност и съответните екологични аспекти,

КАТО ОТЧИТАТ готовността на Общността да осигури, при необходимост, социално-икономическо сътрудничество и техническа помощ, включително в борбата срещу бедността,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че Споразумението може да насърчи постепенното сближаване между Република Таджикистан и по-широка зона на сътрудничество в Европа и съседните региони, както и постепенното ѝ интегриране в отворената международна система за търговия,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД поетия от страните ангажимент за либерализиране на търговския обмен съгласно правилата на Световната търговска организация (СТО), както и факта, че Общността приветства намерението на Република Таджикистан да се присъедини към СТО,

КАТО СЪЗНАВАТ необходимостта от подобряване на търговските и инвестиционни условия, и по-специално условията за установяване на дружества, трудова заетост, предоставяне на услуги и движение на капитали,

УБЕДЕНИ, че настоящото споразумение ще създаде нов климат за икономически отношения между страните, по-специално за развитие на търговията и инвестициите, които са от съществено значение за икономическото преструктуриране и технологичната модернизация,

КАТО ЖЕЛАЯТ да установят тясно сътрудничество в областта на опазването на околната среда, предвид съществуващата взаимозависимост между страните в тази област,

КАТО ПРИЗНАВАТ, че сътрудничеството за предотвратяване и контрол на незаконната имиграция, международната организирана престъпност, международния трафик на наркотици и борбата срещу тероризма представляват основни цели на настоящото споразумение,

КАТО ЖЕЛАЯТ да установят културно сътрудничество, сътрудничество в областта на образованието и да подобрят обмена на информация,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Установява се партньорство между Общността и нейните държави-членки, от една страна, и Република Таджикистан, от друга страна. Неговите цели са следните:

- да подкрепи независимостта и суверенитета на Република Таджикистан,

- да подкрепи усилията на Република Таджикистан за укрепване на демокрацията, развитие на икономиката и социалната инфраструктура и осъществяване на преход към пазарна икономика,

- да осигури подходяща рамка за политически диалог между страните, който да даде възможност за развитието на тесни политически връзки между тях,

- да насърчи търговския обмен и инвестициите, по-специално в енергийния сектор и сектора на водните ресурси, както и хармоничните икономически отношения между страните, за да подпомогне тяхното устойчиво икономическо развитие,

- да създаде основа за сътрудничество в областта на законодателството, икономиката, социалната политика, финансите, научните изследвания за граждански цели, промишлеността, технологиите и културата.

ДЯЛ I

ОБЩИ ПРИНЦИПИ

Член 2

Зачитането на демократичните принципи и основните права и на правата на човека, определени по-специално във Всеобщата декларация за правата на човека, Устава на ООН, Заключителния акт от Хелзинки и Парижката харта за нова Европа, ръководи вътрешната и външната политика на страните и представлява съществен елемент на настоящото споразумение.

Член 3

Страните смятат, че е от основно значение за бъдещото благополучие и стабилност на новите независими държави, възникнали след разпадането на Съюза на съветските социалистически републики, наричани по-долу "независими държави", те да поддържат и развиват сътрудничеството помежду си в съответствие с принципите на Заключителния акт от Хелзинки и международното право и в дух на добросъседски отношения, и да полагат всички усилия за насърчаване на този процес.

ДЯЛ II

ПОЛИТИЧЕСКИ ДИАЛОГ

Член 4

Между страните се установява редовен и постоянен политически диалог, който те възнамеряват да развиват и засилват. Той съпътства и укрепва сближаването между Общността и Република Таджикистан, подкрепя политическите и социално-икономически промени, протичащи в тази държава, и допринася за установяването на нови форми на сътрудничество. Политическият диалог:

- ще укрепи връзките на Република Таджикистан с Общността и нейните държави-членки, а по този начин — с общността на демократичните народи като цяло. Икономическото сближаване, осъществено благодарение на настоящото споразумение, ще доведе до по-интензивни политически отношения,

- ще доведе до по-голямо сближаване на позициите по международни въпроси от взаимен интерес, като увеличи сигурността и стабилността в региона,

- ще насърчи страните да си сътрудничат в области, свързани със спазването на принципите на демокрацията и зачитането, защитата и развитието на правата на човека, включително на малцинствата, и при необходимост да се консултират по съответните въпроси.

Страните считат, че разпространението на оръжия за масово унищожение (ОМУ) и на средствата за доставянето им на държавни и на недържавни субекти представлява една от най-сериозните заплахи за международната стабилност и сигурност. Ето защо страните се споразумяват да си сътрудничат и да допринасят за противодействие на разпространението на оръжия за масово унищожение и на средствата за доставянето им чрез пълно спазване и изпълнение на национално равнище на настоящите си задължения съгласно международните договори и споразумения за разоръжаване и неразпространение на оръжия и други свързани международни задължения. Страните изразяват съгласие, че тази разпоредба представлява съществен елемент на настоящото споразумение и ще бъде част от политическия диалог, който ще придружава и консолидира тези елементи.

Освен това, страните се споразумяват да си сътрудничат и да допринасят за предотвратяване на разпространението на оръжия за масово унищожение и на средствата за доставянето им, като:

- предприемат стъпки за подписване, ратифициране или присъединяване към, в зависимост от случая, всички други приложими международни инструменти, и за цялостното им изпълнение,

- създадат ефективна система за контрол на националния износ, контролираща износа и транзита на изделия, свързани с ОМУ, включително контрол на крайната употреба в областта на ОМУ на технологиите с възможна двойна употреба, и предвиждаща ефективни санкции за нарушения на контрола на износа. Този диалог може да протича на регионална основа.

Член 5

На ниво министри политическият диалог протича в рамките на Съвета за сътрудничество, създаден съгласно член 77, или при други случаи, по взаимно съгласие.

Член 6

Страните създават и други процедури и механизми за политически диалог, по-специално:

- редовни срещи на висши служители, представляващи Общността и нейните държави-членки, от една страна, и Република Таджикистан, от друга страна,

- пълноценно използване на дипломатическите канали между страните, по-специално чрез подходящи контакти на двустранно или многостранно равнище, включително на заседанията в ООН, ОССЕ или други организации,

- всички други средства, като например срещи между експерти, които могат да допринесат за укрепване и развиване на диалога.

ДЯЛ III

ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ

Член 7

1. Страните си предоставят взаимно третиране на най-облагодетелствана нация във всички области по отношение на:

- вносни и износни митни сборове и такси, включително начина на събиране на тези митни сборове и такси,

- разпоредби, отнасящи се до митническо оформяне, транзит, складиране и претоварване,

- данъци и други вътрешни такси от всякакъв вид, прилагани пряко или косвено към внасяните стоки,

- начини на плащане и прехвърляне на тези плащания,

- правилата, отнасящи се до продажбата, покупката, превоза, дистрибуцията и употребата на стоки на вътрешния пазар.

2. Разпоредбите на параграф 1 не се прилагат по отношение на:

а) преимуществата, предоставени с цел създаване на митнически съюз или зона за свободна търговия, както и тези, произтичащи от създаването на такъв съюз или зона;

б) преимуществата, предоставени на определени държави съгласно правилата на Световната търговска организация (СТО) и други международни договорености в полза на развиващите се държави;

в) преимуществата, предоставени на съседни държави с цел улесняване на граничния трафик.

3. Разпоредбите на параграф 1 не се прилагат по време на преходен период, изтичащ пет години след влизането в сила на Споразумението за партньорство и сътрудничество, по отношение на преференциите, определени в приложение I и предоставяни от Република Таджикистан на другите държави, възникнали след разпадането на СССР.

Член 8

1. Страните изразяват съгласие, че принципът за свобода на транзита е съществено условие за постигане на целите на настоящото споразумение.

Във връзка с това всяка страна осигурява безпрепятствен транзит през нейна територия на стоки, произхождащи от митническата територия или предназначени за митническата територия на другата страна.

2. Правилата, описани в член V, параграфи 2, 3, 4 и 5 от ГАТТ 1994, се прилагат между страните.

3. Правилата, изложени в настоящия член, не засягат други договорени между страните специални правила, отнасящи се до специфични отрасли, по-специално транспорт, или продукти.

Член 9

Без да се засягат правата и задълженията, произтичащи от международните конвенции за временен внос на стоки, обвързващи страните, всяка страна освобождава другата страна от вносни митни сборове и такси върху стоки, предмет на временен внос, в случаите и в съответствие с процедурите, определени във всяка друга обвързваща за страната международна конвенция по този въпрос, в съответствие с нейното законодателство. Отчитат се условията, при които произтичащите от такава конвенция задължения са били приети от съответната страна.

Член 10

1. Стоките с произход от Република Таджикистан се внасят в Общността без никакви количествени ограничения или мерки с равностоен ефект, без да се засягат разпоредбите на членове 12, 15 и 16 от настоящото споразумение.

2. Стоките с произход от Общността се внасят в Република Таджикистан без никакви количествени ограничения или мерки с равностоен ефект, без да се засягат разпоредбите на членове 12, 15 и 16 от настоящото споразумение.

Член 11

Стоките се търгуват между страните по пазарни цени.

Член 12

1. Когато вносът на определен продукт на територията на една от страните се увеличи до такъв размер или се осъществява при такива условия, които причиняват или създават опасност да причинят вреда на местните производители на сходни или пряко конкуриращи се продукти, Общността или Република Таджикистан, в зависимост от случая, могат да предприемат подходящи мерки в съответствие със следните процедури и условия.

2. Преди да предприемат някакви мерки или възможно най-бързо след това в случаите, в които се прилага параграф 4, Общността или Република Таджикистан, в зависимост от случая, предоставят на Съвета за сътрудничество цялата информация, необходима за намиране на приемливо за страните решение, както е предвидено в дял ХI.

3. Ако след проведените консултации страните не постигнат съгласие, в срок от 30 дни от отнасянето на въпроса до Съвета за сътрудничество, относно мерките за преодоляване на затрудненията, страната, поискала консултациите, има право да ограничи вноса на съответните продукти до такава степен и за такъв срок, каквито са необходими, за да се предотврати или поправи вредата, или да предприеме други подходящи мерки.

4. При изключителни обстоятелства, когато всяко забавяне би причинило вреди, които трудно могат да се възстановят, страните могат да предприемат мерки преди провеждане на консултациите, при условие че незабавно след предприемането на тези действия бъдат предложени консултации.

5. При избора на мерките по настоящия член, страните отдават приоритет на тези, които в най-малка степен възпрепятстват постигането на целите на настоящото споразумение.

6. Никоя от разпоредбите на настоящия член не засяга и не пречи по никакъв начин на предприемането от която и да е от страните на антидъмпингови или изравнителни мерки, в съответствие с член VI от ГАТТ 1994, Споразумението за прилагането на член VI от ГАТТ 1994, Споразумението за субсидиите и изравнителните мерки или съответното вътрешно законодателство.

Член 13

Страните се задължават да адаптират разпоредбите на настоящото споразумение относно търговията със стоки между тях в зависимост от обстоятелствата, и по-специално от положението вследствие на бъдещото присъединяване на Република Таджикистан към СТО. Съветът за сътрудничество може да отправя към страните препоръки относно това адаптиране, които, в случай че бъдат приети, могат да бъдат приложени чрез сключване на споразумение между страните в съответствие с техните процедури.

Член 14

Настоящото споразумение не изключва възможността за налагане на забрани или ограничения по отношение на вноса, износа или транзита на стоки, поради съображения, свързани с обществения морал, обществения ред или обществената сигурност, защитата на здравето и живота на хората, животните или растенията, опазването на природните ресурси, опазването на националните ценности с художествена, историческа или археологическа стойност, или защитата на интелектуалната, индустриалната и търговската собственост, нито с правилата, отнасящи се до златото и среброто. Тези забрани или ограничения обаче не представляват средство за произволна дискриминация или прикрито ограничаване на търговията между страните.

Член 15

Търговията с текстилни изделия, обхванати в глави 50—63 от Комбинираната номенклатура, се урежда с отделно двустранно споразумение. След изтичането на срока на действие на отделното споразумение текстилните изделия се включват в настоящото споразумение.

Член 16

Търговията с ядрени материали се извършва в съответствие с разпоредбите на Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия. При необходимост, търговията с ядрени материали се урежда с отделно споразумение, което следва да се сключи между Европейската общност за атомна енергия и Република Таджикистан.

ДЯЛ IV

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ТЪРГОВИЯТА И ИНВЕСТИЦИИТЕ

ГЛАВА I

Условия на труд

Член 17

1. При спазване на приложимите във всяка държава-членка закони, условия и процедури, Общността и държавите-членки се стремят гражданите на Република Таджикистан, законно пребиваващи и законно наети на работа на територията на дадена държава-членка, да не бъдат обект на дискриминация, основана на национална принадлежност, по отношение на условия на труд, трудово възнаграждение или освобождаване от работа, в сравнение с гражданите на съответната държава-членка.

2. При спазване на приложимите в Република Таджикистан закони, условия и процедури, Република Таджикистан се стреми гражданите на държава-членка, законно пребиваващи и законно наети на работа на територията на Република Таджикистан, да не бъдат обект на дискриминация, основана на национална принадлежност, по отношение на условия на труд, трудово възнаграждение или освобождаване от работа, в сравнение със собствените ѝ граждани.

Член 18

Съветът за сътрудничество разглежда подобренията, които могат да бъдат внесени в условията на труд на търговците в съответствие с международните ангажименти на страните, включително тези, определени в документа на Бонската конференция на КССЕ.

Член 19

Съветът за сътрудничество отправя препоръки за прилагането на членове 17 и 18.

ГЛАВА II

Условия относно установяването и дейността на дружествата

Член 20

1. Общността и държавите-членки предоставят, по отношение на установяването на таджикски дружества съгласно определението в член 22, буква г), не по-малко благоприятно третиране от предоставеното на дружества от трети държави.

2. Без да се засягат резервите, изброени в приложение II, Общността и нейните държави-членки предоставят на дъщерни дружества на таджикски дружества, установени на тяхна територия, не по-малко благоприятно третиране във връзка с тяхната дейност от предоставеното на дружества от Общността.

3. Общността и нейните държави членки предоставят на клонове на таджикски дружества, установени на тяхна територия, не по-малко благоприятно третиране във връзка с тяхната дейност от предоставеното на клонове на дружества от трети държави.

4. Република Таджикистан предоставя, по отношение на установяването на дружества от Общността съгласно определението в член 22, буква г), не по-малко благоприятно третиране от предоставеното на таджикски дружества или на дружества от трети държави, ако то е по-благоприятно.

5. Република Таджикистан предоставя на дъщерни дружества и клонове на дружества от Общността, установени на нейна територия, не по-малко благоприятно третиране във връзка с тяхната дейност от предоставеното на таджикски дружества или клонове, или на дружества или клонове от трети държави, ако то е по-благоприятно.

Член 21

1. Разпоредбите на член 20 не се прилагат за въздушния, речния и морския транспорт.

2. По отношение обаче на дейностите на морски агенции, предоставящи услуги за международен морски транспорт, включително дейности с комбиниран транспорт, включващ морски преход, всяка от страните разрешава на дружествата на другата страна да имат търговско присъствие на нейна територия под формата на дъщерни дружества или клонове, при условия на установяване и дейност, не по-малко благоприятни от предоставените на собствените ѝ дружества или на дъщерни дружества или клонове от трети държави, ако те са по-благоприятни.

Тези дейности включват следното, без да се ограничават до него:

а) предлагане на пазара и продажба на услуги в областта на морския транспорт и свързаните с тях услуги чрез пряк контакт с клиенти, от предложението за цена до оформянето на фактурата, независимо дали тези услуги се извършват или предлагат от самия доставчик на услугата или от доставчици на услуги, с които продавачът на услуги е установил постоянни търговски договорености;

б) покупка и използване за собствена сметка или за сметка на клиентите им (както и препродажба на клиентите им) на всякакви транспортни и свързани с тях услуги, включително услуги за вътрешен транспорт от всякакъв вид, по-специално речен, автомобилен или железопътен транспорт, необходими за предоставяне на комплексни услуги;

в) изготвяне на транспортни, митнически или други документи, свързани с произхода и естеството на превозваните стоки;

г) осигуряване на търговска информация с всички средства, включително с компютризирани информационни системи и чрез електронен обмен на данни (при условие че се спазват ограниченията с недискриминационен характер по отношение на електронните съобщения);

д) установяване на търговски договорености, включително участие в капитала на дружеството и наемане на местен персонал (или, в случай на чуждестранен персонал, при спазване на съответните разпоредби на настоящото споразумение), с други местни морски агенции;

е) организиране за сметка на други дружества на престоя на кораба в междинно пристанище и приемането на товара при необходимост.

Член 22

По смисъла на настоящото споразумение:

а) "дружество от Общността", съответно "таджикско дружество", е дружество, учредено в съответствие със законите на държава-членка или на Република Таджикистан, което има седалище, адрес на управление или основно място на стопанска дейност на територията на Общността или на Република Таджикистан. Когато обаче дружество, учредено в съответствие със законите на държава-членка или съответно на Република Таджикистан, има само седалище на територията на Общността или на Република Таджикистан, то се смята за дружество от Общността или за таджикско дружество, когато дейността му е действително и трайно свързана с икономиката на една от държавите-членки или съответно на Република Таджикистан;

б) "дъщерно дружество" е дружество, което е ефективно контролирано от друго дружество;

в) "клон" на дружество е място на стопанска дейност без правосубектност, което изглежда дълготрайно установено, като например разширение на дружество-майка, има собствено управление и е материално обезпечено да договаря сключване на сделки с трети страни, така че последните, въпреки че знаят, че при необходимост се установява правна връзка с дружеството-майка, чието седалище е в чужбина, не се налага да работят директно с това дружество-майка, а могат да сключват сделки на мястото на стопанска дейност, което представлява разширението;

г) "установяване" е правото за дружествата от Общността или таджикските дружества, определени в буква а), да упражняват стопанска дейност, като учредят дъщерни дружества и клонове съответно в Република Таджикистан или в Общността;

д) "дейност" е извършване на стопански дейности;

е) "стопански дейности" са дейности с промишлен или търговски характер, както и свободни професии.

По отношение на международния морски транспорт, включително дейностите с комбиниран транспорт, включващ морски преход, от разпоредбите на настоящата глава и глава III се ползват също граждани на държавите-членки или на Република Таджикистан, установени извън Общността или Република Таджикистан, както и корабни дружества, установени извън Общността или Република Таджикистан и контролирани от граждани на държава-членка или на Република Таджикистан, когато техните плавателни съдове са регистрирани в същата държава-членка или в Република Таджикистан, в съответствие с тяхното законодателство.

Член 23

1. Независимо от всякакви други разпоредби на настоящото споразумение, на никоя страна не се забранява да предприема предпазни мерки, включително за закрила на инвеститори, вложители, притежатели на застрахователни полици или лица, към които доставчик на финансови услуги има фидуциарно задължение, или с цел осигуряване на целостта и стабилността на финансовата система. Когато тези мерки не са съобразени с разпоредбите на настоящото споразумение, те не се използват за неизпълнение на задълженията на страната по споразумението.

2. Никоя от разпоредбите на споразумението не може да се тълкува като изискване към една от страните да разкрива информация, свързана с делата и сметките на отделни клиенти или всякаква поверителна или защитена информация, която е на разположение на публични образувания.

3. По смисъла на настоящото споразумение "финансови услуги" са дейностите, описани в приложение III.

Член 24

Разпоредбите на настоящото споразумение не засягат прилагането от всяка страна на мерки, необходими за предотвратяване на заобикалянето посредством разпоредбите на настоящото споразумение на мерките, които е предприела по отношение на достъпа на трети държави до нейния пазар.

Член 25

1. Независимо от разпоредбите на глава I от настоящия дял, дружество от Общността или таджикско дружество, установено на територията на Република Таджикистан или съответно на територията на Общността, има право да наема на работа или да осигурява наемането на работа в своите дъщерни дружества или клонове, в съответствие с действащото законодателство на държавата на установяване, на територията на Република Таджикистан или съответно на Общността, служители, които са граждани на държавите-членки на Общността или съответно на Република Таджикистан, при условие че тези служители са ключов персонал съгласно определението в параграф 2 и че те се наемат изключително от тези дружества или клонове. Разрешителните за пребиваване и работа на тези служители обхващат само периода на тази заетост.

2. Ключов персонал на посочените дружества, наричани по-долу "организации", са "вътрешно командировани кадри", съгласно определението в буква в), попадащи в следните категории, при условие че организацията притежава правосубектност и съответните лица са били наети от нея или са били съдружници в нея (но не в качеството на мажоритарни акционери) най-малко в продължение на една година непосредствено преди командироването:

а) лица, заемащи отговорна длъжност в дадена организация, които основно ръководят управлението на предприятието, получават общи насоки или са под ръководството на управителния съвет или акционерите на дружеството или от техния равностоен орган и които:

- ръководят предприятието или отдел или подразделение на предприятието,

- упражняват надзор и контрол върху работата на други служители, изпълняващи надзорни, технически или ръководни функции,

- имат правомощията да назначават и освобождават служители или да дават препоръки за назначаване и освобождаване, или да решават други кадрови въпроси;

б) лица, работещи в дадена организация, които притежават изключителни познания от съществено значение за обслужването, изследователското оборудване, техниката или управлението на предприятието. Оценката на такива познания може да отразява, освен специфичните за предприятието познания, високо ниво на квалификация за вида работа или професия, изискваща специфични технически познания, включително принадлежност към акредитирана професия;

в) "вътрешно командирован кадър" се определя като физическо лице, работещо в организация на територията на една от страните, което временно е командировано за целите на упражняване на стопански дейности на територията на другата страна; основното място на стопанска дейност на съответната организация трябва да е на територията на една от страните и командироването трябва да е към клон или дъщерно дружество на тази организация, което реално осъществява сходна стопанска дейност на територията на другата страна.

Член 26

1. Страните полагат всички усилия да избягват предприемането на мерки или действия, които биха направили условията за установяване и дейност на дружествата на другата страна по-ограничителни от тези в деня, предхождащ датата на подписване на споразумението.

2. Разпоредбите на настоящия член не засягат тези на член 34: случаите, обхванати в член 34, се уреждат единствено от неговите разпоредби.

3. Като действа в дух на партньорство и сътрудничество и в съответствие с разпоредбите на член 40, правителството на Република Таджикистан информира Общността за своите намерения да предложи нови законови разпоредби или да приеме нови подзаконови разпоредби, които могат да направят условията за установяване или дейност в Република Таджикистан на дъщерни дружества и клонове на дружества от Общността по-ограничителни от тези в деня, предхождащ датата на подписване на споразумението. Общността може да поиска от Република Таджикистан да представя проектите за тези законови или подзаконови разпоредби и да провежда консултации по тези проекти.

4. Когато новите законови или подзаконови разпоредби, въведени в Република Таджикистан, биха направили условията за дейност на дъщерни дружества и клонове на дружества от Общността, установени в Република Таджикистан, по-ограничителни от тези в деня на подписване на споразумението, тези законови или подзаконови разпоредби не се прилагат по отношение на дъщерните дружества и клоновете, установени в Република Таджикистан към датата на влизане в сила на съответния акт, за срок от три години след влизането му в сила.

ГЛАВА III

Трансгранично предоставяне на услуги между Общността и Република Таджикистан

Член 27

1. Страните се задължават, в съответствие с разпоредбите на настоящата глава, да предприемат необходимите мерки за постепенно разрешаване на предоставянето на услуги от дружества от Общността или от таджикски дружества, установени в страна, различна от тази на получателя на услугите, като се отчита развитието на сектора на услугите в двете страни.

2. Съветът за сътрудничество отправя препоръки за прилагането на параграф 1.

Член 28

Страните си сътрудничат за развитието на пазарно ориентиран сектор на услугите в Република Таджикистан.

Член 29

1. Страните се задължават ефективно да прилагат принципа за неограничен достъп до международния морски пазар и трафик на търговска основа:

а) посочената по-горе разпоредба не засяга правата и задълженията, произтичащи от Конвенцията на ООН за Кодекса на поведение за сдруженията на морските превозвачи, приложими за страните по настоящото споразумение. Операторите, които не са обвързани от Конвенцията, могат свободно да се конкурират с обвързаните от нея оператори, при условие че се придържат към принципа за лоялна конкуренция на търговска основа;

б) страните потвърждават, че ще се придържат към принципа на свободната конкуренция по отношение на търговията с твърди и течни насипни товари.

2. При прилагане на принципите по параграф 1 страните:

а) не прилагат, след влизането в сила на настоящото споразумение, разпоредбите за разпределяне на товарите на двустранни споразумения между държави-членки на Общността и бившия Съветски съюз;

б) не включват клаузи за разпределяне на товарите в бъдещи двустранни споразумения с трети държави, освен при изключителни обстоятелства, когато корабните дружества от едната или другата страна по настоящото споразумение не биха имали реално друга възможност да участват в превозите към и от съответната трета държава;

в) забраняват клаузите за разпределяне на товарите в бъдещи двустранни споразумения относно търговията с твърди и течни насипни товари;

г) премахват при влизането в сила на настоящото споразумение всички едностранни мерки, административни, технически и други пречки, които могат да имат ограничителен или дискриминационен ефект върху свободното предоставяне на услуги в международния морски транспорт.

3. Всяка страна предоставя, inter alia, не по-малко благоприятно третиране за корабите, експлоатирани от граждани или дружества на другата страна, от тези, предоставени на собствените ѝ кораби, по отношение на достъпа до пристанища, отворени за международна търговия, използването на инфраструктура и спомагателни морски услуги на пристанищата, свързаните с това такси, митническите услуги и осигуряването на корабни места и съоръжения за товарене и разтоварване.

Член 30

С цел осигуряване на съгласувано развитие на транспорта между страните, съответстващо на търговските им нужди, условията за взаимен достъп до пазара и предоставянето на услуги в областта на автомобилния, железопътния и речния и, когато е приложимо, въздушния транспорт, могат да се уреждат със специални споразумения, договаряни между страните след влизането в сила на настоящото споразумение.

ГЛАВА IV

Общи разпоредби

Член 31

1. Разпоредбите на настоящия дял се прилагат при спазване на ограниченията, обосновани от съображения, свързани с обществения ред, обществената безопасност или общественото здраве.

2. Те не се прилагат за дейности, които на територията на страните са свързани, дори инцидентно, с упражняването на официална власт.

Член 32

За целите на настоящия дял никоя от разпоредбите на споразумението не възпрепятства прилагането от страните на техните законови и подзаконови разпоредби относно влизането и пребиваването, работата, условията на труд и установяването на физически лица и предоставянето на услуги, при условие че в тези случаи те не ги прилагат по начин, който обезсилва или нарушава ползите, произтичащи за всяка от страните от условията на някоя конкретна разпоредба на настоящото споразумение. Посочената по-горе разпоредба не засяга прилагането на член 31.

Член 33

Дружествата, които се контролират от и са изключителна съвместна собственост на таджикски дружества и дружества от Общността, също се ползват от разпоредбите на глави II, III и IV.

Член 34

Третирането, което всяка от страните предоставя на другата по силата на настоящото споразумение към деня, предхождащ с един месец влизането в сила на съответните задължения по Общото споразумение за търговията с услуги (ГАТС), по отношение на отраслите или мерките, обхванати от ГАТС, в никакъв случай не е по-малко благоприятно от това, предоставено от първата страна в съответствие с разпоредбите на ГАТС по отношение на всеки отрасъл, подотрасъл или начин на предоставяне на услуги.

Член 35

За целите на глави II, III и IV не се взема предвид третирането, предоставяно от Общността, нейните държави-членки или Република Таджикистан във връзка със задължения, поети в рамките на споразумения за икономическа интеграция, в съответствие с принципите на член V от ГATС.

Член 36

1. Третирането на най-облагодетелствана нация, предоставено в съответствие с разпоредбите на настоящия дял, не се прилага за данъчните преференции, които страните предоставят или ще предоставят в бъдеще въз основа на споразумения за избягване на двойно данъчно облагане или на други данъчни договорености.

2. Никоя от разпоредбите на настоящия дял не може да се тълкува като възпрепятстваща приемането или прилагането от страните на мерки, насочени към предотвратяване на избягване на данъчно облагане или предотвратяване на данъчна измама в съответствие с данъчните разпоредби на споразуменията за избягване на двойно данъчно облагане, на други данъчни договорености или на вътрешното данъчно законодателство.

3. Никоя от разпоредбите на настоящия дял не може да се тълкува като възпрепятстваща държавите-членки или Република Таджикистан да разграничават при прилагането на съответните разпоредби на тяхното данъчно законодателство данъкоплатците, които не са в еднакво положение, по-специално по отношение на местопребиваването им.

Член 37

Без да се засяга член 24, никоя разпоредба на глави II, III и IV не може да се тълкува като даваща право на:

- граждани на държавите-членки или съответно на Република Таджикистан да влизат или да пребивават на територията на Република Таджикистан или съответно на територията на Общността, във всякакво качество, и по-специално в качеството на акционер или съдружник в дружество, на мениджър или служител в това дружество или на доставчик или получател на услуги,

- дъщерни дружества или клонове на таджикски дружества в Общността да наемат на работа или да осигуряват наемане на работа на таджикски граждани на територията на Общността,

- дъщерни дружества или клонове на дружества от Общността в Таджикистан да наемат на работа или да осигуряват наемане на работа на граждани на държавите-членки на територията на Република Таджикистан,

- таджикски дружества или дъщерни дружества или клонове на таджикски дружества в Общността да осигуряват таджикски граждани, които да действат за сметка и под контрола на други лица по силата на срочни трудови договори,

- дружества от Общността или дъщерни дружества или клонове на дружества от Общността в Таджикистан да осигуряват работници, които са граждани на държава-членка, по силата на срочни трудови договори.

ГЛАВА V

Текущи плащания и капитали

Член 38

1. Страните се задължават да разрешат извършването в свободно конвертируема валута на всякакви плащания по текущата сметка на платежния баланс между лица, пребиваващи в Общността и в Република Таджикистан, свързани с движението на стоки, услуги или хора в съответствие с разпоредбите на настоящото споразумение.

2. По отношение на сделките по капиталовите операции на платежния баланс, страните осигуряват, от влизането в сила на настоящото споразумение, свободното движение на капитали за целите на преки инвестиции в дружества, учредени в съответствие със законите на държавата на установяване, инвестиции, извършвани в съответствие с разпоредбите на глава II, както и ликвидирането или репатрирането на тези инвестиции и на произтичащите от тях печалби.

3. Без да се засягат параграф 2 или параграф 5, от влизането в сила на настоящото споразумение страните не въвеждат нови валутни ограничения по отношение на движението на капитали и свързаните с това движение текущи плащания между лица, пребиваващи в Общността и в Република Таджикистан, и не правят съществуващите разпоредби по-ограничителни.

4. Страните провеждат консултации помежду си с цел улесняване на движението на видове капитали, различни от посочените в параграф 2, между Общността и Република Таджикистан, за постигане на целите на настоящото споразумение.

5. Въз основа на разпоредбите на настоящия член, докато не бъде въведена пълна конвертируемост на паричната единица на Република Таджикистан по смисъла на член VIII от Устава на Международния валутен фонд (МВФ), Република Таджикистан може при изключителни обстоятелства да прилага валутни ограничения, свързани с отпускането или поемането на краткосрочни и средносрочни финансови кредити, доколкото тези ограничения се налагат на Република Таджикистан за отпускането на такива кредити и са допустими съгласно статута ѝ в МВФ. Република Таджикистан прилага тези ограничения без дискриминация. Те се прилагат по такъв начин, че възможно най-малко да засягат действието на настоящото споразумение. Република Таджикистан своевременно информира Съвета за сътрудничество за въвеждането на такива мерки и за всяка промяна в тях.

6. Без да се засягат параграфи 1 и 2, когато при изключителни обстоятелства движението на капитали между Общността и Република Таджикистан причинява или има опасност да причини сериозни затруднения за осъществяване на политиката по отношение на обменния курс, или на паричната политика в Общността или в Република Таджикистан, Общността и съответно Република Таджикистан могат да предприемат предпазни мерки по отношение на движението на капитали между Общността и Република Таджикистан за срок, не по-дълъг от шест месеца, ако тези мерки са крайно наложителни.

ГЛАВА VI

Защита на интелектуалната, индустриалната и търговската собственост

Член 39

1. Съгласно разпоредбите на настоящия член и на приложение IV, Република Таджикистан продължава да подобрява защитата на правата на интелектуална, индустриална и търговска собственост, с цел до края на петата година след влизането в сила на настоящото споразумение да осигури ниво на защита, подобно на съществуващото в Общността, включително ефективни средства за прилагане на тези права.

2. До края на петата година след влизането в сила на настоящото споразумение, Република Таджикистан се присъединява към многостранните конвенции относно правата на интелектуална, индустриална и търговска собственост, посочени в приложение IV, точка 1, по които държавите-членки са страни или които се прилагат на практика от държавите-членки, съгласно съответните разпоредби на тези конвенции. Общността ще предоставя подкрепа, когато е възможно, за прилагането на тази разпоредба.

ДЯЛ V

СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ОБЛАСТ

Член 40

1. Страните признават, че важно условие за укрепване на икономическите връзки между Република Таджикистан и Общността е сближаването на действащото и бъдещото законодателство на Република Таджикистан със законодателството на Общността. Република Таджикистан полага всички усилия да приведе постепенно законодателството си в съответствие със законодателството на Общността.

2. Сближаването на законодателството обхваща по-специално следните области: митническо законодателство, дружествено право, право на банковите и други финансови услуги, счетоводство и данъчно облагане на дружествата, интелектуална собственост, безопасност на труда, правила за конкуренцията, включително всички въпроси и практики, свързани с търговия, обществени поръчки, закрила на здравето и живота на хората, животните и растенията, околна среда, защита на потребителите, косвено данъчно облагане, технически правила и стандарти, законови и подзаконови разпоредби в областта на ядрената енергетика, транспорт и електронни съобщения.

3. Общността предоставя на Република Таджикистан техническа помощ за прилагане на тези мерки, която може да включва:

- обмен на експерти,

- своевременно предоставяне на информация, по-специално във връзка със съответното законодателство,

- организиране на семинари,

- обучение на служителите, участващи в съставянето и прилагането на законодателните актове,

- помощ при превода на законодателството на Общността в съответните области.

4. Страните се споразумяват да проучат възможностите за съгласувано прилагане на съответните им правни разпоредби за конкуренцията, когато тяхното прилагане засяга търговията между страните.

ДЯЛ VI

ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 41

1. Общността и Република Таджикистан установяват икономическо сътрудничество, предназначено да подпомогне процеса на икономически реформи, възстановяването и устойчивото развитие на Република Таджикистан. Това сътрудничество укрепва съществуващите икономически връзки в полза на страните.

2. Политиките и другите мерки целят да подпомогнат икономическите и социалните реформи и преструктурирането на икономическите системи в Република Таджикистан, и са подчинени на изискванията за устойчиво и хармонично социално развитие; те са изцяло съобразени и с изискванията за опазване на околната среда и с борбата срещу бедността.

3. За тази цел сътрудничеството се съсредоточава по-специално върху икономическо и социално развитие, развитие на човешките ресурси, подпомагане на предприятията (включително приватизация, инвестиции и развитие на финансовите услуги), селско стопанство и храни (включително сигурност на снабдяването с храни), енергетика (включително водна енергия), управление на водните ресурси и гражданска ядрена безопасност, здравеопазване и борба срещу бедността, транспорт, пощенски услуги, електронни съобщения, туризъм, опазване на околната среда, трансгранични дейности и регионално сътрудничество.

4. Специално внимание се отделя на мерките за насърчаване на икономическия потенциал на Република Таджикистан и регионалното сътрудничество.

5. Когато е целесъобразно, формите на икономическо и друго сътрудничество по настоящото споразумение могат да бъдат подпомогнати чрез техническа помощ от Общността въз основа на съответния регламент на Съвета, приложим за техническата помощ в независимите държави, на съгласуваните приоритети в индикативната програма за техническа помощ от Общността за Централна Азия и прилагането на тази програма в Република Таджикистан и установените в нея процедури за координация и изпълнение. Република Таджикистан може също така да се ползва от други програми на Общността в съответствие със съответните разпоредби, приети от Съвета.

Член 42

Сътрудничество в областта на търговията със стоки и услуги

Страните си сътрудничат за осигуряване на съответствието на провежданата от Република Таджикистан международна търговия с правилата на СТО. За тази цел Общността предоставя на Република Таджикистан техническа помощ.

Сътрудничеството обхваща конкретни области, непосредствено свързани с улесняването на търговията, по-специално с цел да се окаже съдействие на Република Таджикистан да хармонизира своите законови и подзаконови разпоредби с правилата на СТО и по този начин да изпълни възможно най-бързо условията за присъединяване към тази организация. Тези области включват:

- определяне на политика в областта на търговията и по въпросите, свързани с търговията, по-специално плащанията и клиринговите механизми,

- съставяне на съответното законодателство.

Член 43

Сътрудничество в областта на промишлеността

1. Сътрудничеството си поставя за цел по-специално да насърчи:

- развитие на търговски връзки между икономически оператори от двете страни, включително между малки и средни предприятия,

- участие на Общността в усилията на Република Таджикистан за преструктуриране на нейната промишленост,

- подобряване на управлението,

- повишаване на качеството на промишлената продукция и адаптирането ѝ към международните стандарти,

- развитие на ефикасен капацитет за добив и преработване в суровинния сектор,

- разработване на подходящи търговски правила и практики, включително за предлагане на продукти на пазара,

- опазване на околната среда,

- конверсия на отбранителната промишленост,

- обучение на персонал.

2. Разпоредбите на настоящия член не засягат прилагането на правилата на Общността за конкуренция по отношение на предприятията.

Член 44

Насърчаване и защита на инвестициите

1. Като има предвид съответните правомощия и области на компетентност на Общността и на държавите-членки, сътрудничеството има за цел да създаде благоприятен климат за местни и чужди частни инвестиции, по-специално чрез подобряване на условията за защита на инвестициите, прехвърляне на капитали и обмен на информация относно възможности за инвестиции.

2. Целите на сътрудничеството по-специално включват:

- сключване, когато е целесъобразно, на споразумения между държавите-членки и Република Таджикистан за избягване на двойно данъчно облагане,

- създаване на благоприятни условия за привличане на чуждестранни инвестиции в таджикската икономика,

- установяване на стабилни и подходящи търговски закони и условия, както и обмен на информация за законовите и подзаконовите актове и административните практики в областта на инвестициите,

- обмен на информация относно възможностите за инвестиране, inter alia, под формата на търговски панаири, изложения, търговски седмици и други прояви.

Член 45

Обществени поръчки

Страните си сътрудничат за развитие на условия на открито и конкурентно възлагане на обществени поръчки, по-специално чрез търгове.

Член 46

Сътрудничество в областта на стандартите и оценката на съответствието

1. Сътрудничеството между страните има за цел да насърчи постигането на международните критерии, принципи и насоки в областта на метрологията, стандартите и оценката на съответствието, за да улесни взаимното признаване в областта на оценката на съответствието и да повиши качеството на таджикските продукти.

2. За тази цел страните се стремят да си сътрудничат в рамките на проекти за техническа помощ, целящи:

- да насърчат подходящото сътрудничество със специализираните в тези области организации и институции,

- да насърчат използването на техническите норми на Общността и прилагането на европейските стандарти и процедури за оценка на съответствието,

- да улеснят обмена на опит и техническа информация в областта на управлението на качеството.

Член 47

Минно дело и суровини

1. Страните се стремят да увеличават инвестициите и търговията в областта на минното дело и суровините, включително цветната металургия.

2. Сътрудничеството обхваща по-специално следните области:

- обмен на информация за новостите в секторите на минното дело и цветната металургия,

- създаване на правна рамка за сътрудничеството,

- търговски въпроси,

- приемане и прилагане на законодателство в областта на околната среда,

- обучение,

- безопасност в минната промишленост.

Член 48

Сътрудничество в областта на науката и технологиите

1. Страните насърчават сътрудничеството в областта на научните изследвания за граждански цели и технологичното развитие на основата на взаимна полза, както и — при отчитане на наличните ресурси — взаимния достъп до програмите си, при осигуряване на необходимата ефективна защита на правата на интелектуална, индустриална и търговска собственост.

2. Сътрудничеството в областта на науката и технологиите обхваща:

- обмен на научна и техническа информация,

- съвместни дейности в областта на научните изследвания и технологичното развитие,

- обучение и програми за обмен на учени, изследователи и специалисти от двете страни, работещи в областта на научните изследвания и технологичното развитие.

Когато това сътрудничество приема формата на дейности, свързани с образованието и/или обучението, то трябва да се провежда в съответствие с разпоредбите на член 49.

По взаимно съгласие страните могат да прибягват до други форми на сътрудничество в областта на науката и технологиите.

При провеждане на това сътрудничество особено внимание се отделя на устройването на нови работни места на учени, инженери, изследователи и специалисти, които участват или са участвали в изследванията и/или производството на оръжия за масово унищожение.

3. Сътрудничество по този член се осъществява при условия, които подлежат на специално договаряне и сключване в съответствие с процедурите, приети от всяка от страните, които съдържат подходящи разпоредби в областта на правата на интелектуална, индустриална и търговска собственост.

Член 49

Образование и обучение

1. Страните си сътрудничат с цел повишаване равнището на общото образование и професионалното обучение в Република Таджикистан, както в държавния, така и в частния сектор.

2. Сътрудничеството обхваща по-специално следните области:

- модернизиране на системите на висшето образование и обучението в Република Таджикистан, включително системата за признаване на висшите училища и дипломите за завършено висше образование,

- обучение на ръководни кадри от държавния и частния сектор, както и на държавни служители в приоритетни области, които предстои да се определят,

- сътрудничество между учебните заведения и между учебните заведения и предприятията,

- мобилност на преподаватели, дипломанти, административен персонал, млади учени и изследователи и млади хора,

- насърчаване на обучението по европеистика в подходящи институции,

- изучаване на езиците на Общността,

- следдипломно обучение на конферентни преводачи,

- обучение на журналисти,

- обучение на преподаватели.

3. Евентуалното участие на една страна в различни образователни програми и програми за обучение на другата страна може да се разгледа при спазване на съответните им процедури; когато е целесъобразно се създават институционални рамки и програми за сътрудничество чрез участието на Република Таджикистан в програмата "Темпус" на Общността.

Член 50

Селско стопанство и аграрно-промишлен сектор

Сътрудничеството в тази област има за цел продължаването на аграрната реформа и реформата на селскостопанските структури, модернизацията, приватизацията и преструктурирането на земеделието, животновъдството, аграрно-промишления сектор и сектора на услугите в Република Таджикистан, развитието на вътрешните и международните пазари за таджикски продукти при условия, осигуряващи опазването на околната среда, при отчитане на необходимостта от подобряване на сигурността на снабдяването с храни, развитието на аграрно-промишления сектор, преработването и разпространението на селскостопански продукти. Страните продължават също постепенното сближаване на таджикските стандарти с техническите норми на Общността за промишлените и селскостопанските хранителни продукти, включително санитарните и фитосанитарните стандарти.

Член 51

Енергетика

1. Сътрудничеството се основава на принципите на пазарната икономика и Европейската енергийна харта и се развива в условията на постепенната интеграция на енергийните пазари в Европа.

2. Сътрудничеството се съсредоточава, inter alia, върху определянето и разработването на енергийна политика. То обхваща следните области:

- подобряване на управлението и нормативната уредба на енергийния сектор в съответствие с пазарната икономика,

- подобряване на енергоснабдяването, включително сигурността на доставките, по икономически и екологично надежден начин,

- насърчаване на енергоспестяването и енергийната ефективност и прилагане на Протокола към Енергийната харта относно енергийната ефективност и съответните екологични аспекти,

- модернизация на енергийната инфраструктура,

- подобряване на технологиите за енергоснабдяване и потребление, независимо от вида енергия,

- управление и техническо обучение в енергийния сектор,

- пренос и транзитен пренос на енергийни материали и продукти,

- въвеждане на определени институционални, правни, данъчни и други условия, необходими за насърчаване на нарастването на търговския обмен и инвестициите в областта на енергетиката,

- развитие на водноелектрическите и другите възобновяеми източници на енергия.

3. Страните обменят полезна информация относно инвестиционни проекти в енергийния сектор, по-специално във връзка с разработването на енергийни източници, изграждането и реконструкцията на нефтопроводи и газопроводи или други средства за пренос на енергийни продукти. Страните отдават особено значение на сътрудничеството по отношение на инвестициите в енергийния сектор и начина, по който те се регламентират. Те си сътрудничат с цел прилагане на разпоредбите на дял IV и на член 44 възможно най-ефикасно по отношение на инвестициите в енергийния сектор.

Член 52

Околна среда и здравеопазване

1. Като имат предвид Европейската енергийна харта, декларациите от конференцията в Люцерн през април 1993 г. и конференцията в София през октомври 1995 г., и като вземат под внимание Договора за Енергийната харта, и по-специално член 19 от него, както и Протокола към Енергийната харта относно енергийната ефективност и съответните екологични аспекти, страните развиват и укрепват сътрудничеството си в областта на околната среда и човешкото здраве.

2. Сътрудничеството има за цел опазване на околната среда и борба с всички видове замърсяване, и обхваща по-специално:

- ефективно наблюдение на нивата на замърсяване и оценка на околната среда, система за обмен на информация относно състоянието на околната среда,

- борба с местното, регионалното и трансграничното замърсяване на въздуха и водите,

- възстановяване на околната среда,

- устойчиво, ефикасно и екологосъобразно производство и потребление на енергия,

- обезопасяване на промишлените съоръжения,

- класифициране и безопасно използване на химикали,

- качество на водите,

- намаляване, рециклиране и безопасно обезвреждане на отпадъци, прилагане на Базелската конвенция след нейното подписване,

- въздействие на селското стопанство върху околната среда, ерозия на почвата, химическо замърсяване,

- опазване на горите,

- съхранение на биологичното разнообразие и защитените зони, както и устойчиво използване и управление на биологичните ресурси,

- териториално планиране, включително строително и градоустройствено планиране,

- използване на икономически и данъчни инструменти,

- глобално изменение на климата,

- образование и информираност за проблемите на околната среда,

- прилагане на Конвенцията от Еспо за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст след нейното подписване.

3. Формите на сътрудничество включват:

- планиране на действия при бедствия и други извънредни ситуации,

- обмен на информация и експерти, включително информация и експерти в областта на трансфера на чисти технологии и безопасното и екологосъобразно използване на биотехнологиите,

- съвместни изследователски дейности,

- сближаване на законодателството със стандартите на Общността,

- сътрудничество на регионално ниво, включително в рамките на Европейската агенция за околната среда, както и на международно ниво,

- разработване на стратегии, по-специално по отношение на глобални и климатични проблеми, и за постигане на устойчиво развитие,

- изследвания за въздействието върху околната среда.

4. Страните се стремят да развиват сътрудничеството си по въпросите на човешкото здраве, по-специално чрез техническа помощ за профилактика и борба с инфекциозните болести и закрила на майките и малките деца.

Член 53

Транспорт

Страните развиват и укрепват сътрудничеството си в областта на транспорта.

Това сътрудничество цели, inter alia, преструктуриране и модернизиране на транспортните системи и мрежи в Република Таджикистан; развитие и осигуряване, където е целесъобразно, на съвместимост на транспортните системи в контекста на изграждане на глобална транспортна система; както и определяне и разработване на приоритетни проекти и полагане на усилия за привличане на инвестиции за тяхното изпълнение.

Сътрудничеството обхваща:

- модернизиране на управлението и дейността на автомобилния транспорт, железопътната мрежа и летищата,

- модернизиране и развитие на железопътната, речната, пътната, летищната и въздухоплавателната инфраструктура и помощните навигационни средства, включително модернизиране на главните пътища от общ интерес и на трансевропейските връзки за посочените видове транспорт, по-специално включените в проекта TRACECA,

- насърчаване и развиване на комбиниран транспорт,

- насърчаване на съвместни научноизследователски и развойни програми,

- изготвяне на законодателна и институционална рамка за развитие и прилагане на политика в областта на транспорта, предвиждаща приватизация на транспортния сектор,

- опростяване на процедурите за всички видове транспорт в региона.

Член 54

Електронни съобщения и пощенски услуги

В рамките на своите правомощия и области на компетентност, страните разширяват и укрепват сътрудничеството, насочено към:

- установяване на политики и основни насоки за развитието на сектора на електронните съобщения и пощенските услуги,

- разработване на тарифна политика и принципи за предлагане на пазара на електронни съобщителни услуги и пощенски услуги,

- трансфер на технологии и ноу-хау, по-специално по отношение на европейските технически стандарти и системи за сертифициране,

- насърчаване на разработването на проекти в областта на електронните съобщения и пощенските услуги и привличане на инвестиции,

- подобряване на ефикасността и качеството на електронните съобщения и пощенските услуги, inter alia, чрез либерализация на дейностите в подотраслите,

- насърчаване на широкото прилагане на електронните съобщения, по-специално в областта на електронното прехвърляне на средства,

- подобряване на управлението и оптимизиране на електронните съобщителни мрежи,

- разработване на подходяща нормативна база за предоставяне на електронни съобщителни услуги и пощенски услуги и за използване на радиочестотния спектър,

- подобряване на обучението в областта на електронните съобщения и пощенските услуги с цел използването им в пазарни условия.

Член 55

Финансови услуги и данъчни институции

1. Сътрудничеството в областта на финансовите услуги цели по-специално улесняване на включването на Република Таджикистан в общопризнатите клирингови системи. Техническата помощ обхваща:

- развитие на фондов пазар и пазар на ценни книжа,

- развитие на банковите услуги, развитие на общ пазар на кредитните ресурси и включване на Република Таджикистан в общопризната клирингова система,

- развитие на застрахователните услуги, което би създало, inter alia, благоприятна среда за участие на дружества от Общността в установяването на смесени дружества в застрахователния сектор в Република Таджикистан, както и развитие на застраховането на експортното кредитиране.

Това сътрудничество допринася по-специално за насърчаване на отношенията между страните в сектора на финансовите услуги.

2. Страните си сътрудничат за развиване на данъчната система и данъчните институции в Република Таджикистан. Това сътрудничество включва обмен на информация и опит по данъчни въпроси, както и обучение на служители, участващи в определянето и прилагането на данъчната политика.

Член 56

Преструктуриране и приватизация на предприятия

Като признават, че приватизацията е от основно значение за устойчивото възстановяване на икономиката, страните се споразумяват да си сътрудничат при разработването на необходимата институционална, правна и методологична рамка. Особено внимание се отделя на изрядното и прозрачно протичане на процеса на приватизация, обмена на информация и опит, както и подходящото обучение в областта на инвестиционната политика.

Техническата помощ обхваща, inter alia:

- по-нататъшно развитие на институционална основа в рамките на правителството на Република Таджикистан, с цел подпомагане на определянето и управлението на процеса на приватизация,

- по-нататъшно развитие на приватизационната стратегия на правителството на Република Таджикистан, включително законодателната рамка, както и механизми за нейното прилагане,

- доразвиване на пазарните подходи за земеползване и плодоползване,

- преструктуриране на предприятията, които още не са готови за приватизиране,

- развитие на частното предприемачество, и по-специално на малките и средните предприятия,

- развитие на инвестиционни фондове.

Това сътрудничество цели да допринесе за насърчаването на инвестиции от Общността в Република Таджикистан.

Член 57

Регионално развитие

1. Страните укрепват сътрудничеството в областта на регионалното развитие и териториалното планиране.

2. За тази цел страните насърчават обмена на информация между националните, регионалните и местните органи относно регионалната политика и политиката на териториално планиране, както и относно методите за определяне на регионалните политики, като отделят специално внимание на развитието на райони в неравностойно положение.

Те също така насърчават преките контакти между съответните регионални и публични организации, отговарящи за планирането на регионалното развитие, с цел, inter alia, да обменят информация относно начините за насърчаване на регионалното развитие.

Член 58

Сътрудничество в областта на социалната политика

1. В областта на здравето и безопасността страните развиват сътрудничеството помежду си с цел повишаване, inter alia, на защитата на здравето и безопасността на работниците.

Това сътрудничество включва:

- образование и обучение по въпроси на здравето и безопасността, с отделяне на специално внимание на високорисковите сектори на дейност,

- разработване и популяризиране на превантивни мерки за борба с професионалните болести и другите заболявания с професионален характер,

- предотвратяване на опасността от големи аварии и работа с токсични химикали,

- научни изследвания за разработване на информация и проучване на работната среда и здравословните и безопасни условия на труд.

2. В областта на трудовата заетост сътрудничеството обхваща по-специално техническа помощ за:

- оптимизиране на пазара на труда,

- модернизиране на услугите в областта на заетостта и професионалната ориентация,

- планиране и управление на програми за преструктуриране,

- насърчаване на развитието на заетостта на местно равнище,

- обмен на информация за програмите за гъвкава заетост, включително тези, които стимулират самостоятелната заетост и насърчават предприемачеството.

3. Страните отделят особено внимание на сътрудничеството в областта на социалната защита, включително сътрудничеството в планирането и провеждането на реформи по отношение на социалната защита в Република Таджикистан.

Тези реформи целят да развият в Република Таджикистан методи за защита, които са характерни за пазарните икономики, и включват всички подходящи форми на социална защита.

Член 59

Туризъм

Страните укрепват и развиват сътрудничеството помежду си, по-специално с цел да:

- улесняват туристическия обмен,

- увеличават потока от информация,

- осъществяват обмен на ноу-хау,

- проучват възможностите за организиране на съвместни дейности,

- осигуряват сътрудничество между официалните туристически органи, включително изготвяне на рекламни материали,

- осигуряват обучение за развитието на туризма.

Член 60

Малки и средни предприятия

1. Страните целят да развиват и укрепват малките и средни предприятия (МСП) и техните сдружения, както и сътрудничеството между МСП в Общността и Република Таджикистан.

2. Сътрудничеството включва техническа помощ, по-специално в следните области:

- разработване на законодателна рамка за МСП,

- изграждане на подходяща инфраструктура за подкрепа на МСП, насърчаване на връзките и търговското сътрудничество между МСП, както в рамките на Република Таджикистан, така и извън нея, и подготовка на МСП с цел осигуряване на финансиране,

- обучение в областта на маркетинга, счетоводството и контрола на качеството на продуктите.

Член 61

Информация и комуникации

Страните подкрепят разработването на съвременни методи за обработка на информацията, включително медиите, и стимулират ефективния обмен на информация. Приоритет се дава на програми, насочени към предоставяне на широката общественост на основна информация за Общността и Република Таджикистан, включително, когато е възможно, достъп до базите данни, при цялостно спазване на правата на интелектуална собственост.

Член 62

Защита на потребителите

Страните установяват тясно сътрудничество с цел постигане на съвместимост между техните системи за защита на потребителите. Това сътрудничество може да обхваща обмена на информация относно законодателната дейност и институционалните реформи, установяването на постоянни системи за взаимно информиране за опасни продукти, подобряването на информацията, която се предоставя на потребителите, особено по отношение на цени и характеристики на предлаганите продукти и услуги, развитието на обмена между представителите на потребителски организации и увеличаването на съвместимостта на политиките за защита на потребителите, както и организирането на семинари и курсове за обучение.

Член 63

Митници

1. Сътрудничеството цели да гарантира спазването на всички разпоредби, които предстои да се приемат в областта на търговията и справедливата търговия, и да постигне сближаването на митническата система на Република Таджикистан с тази на Общността.

2. Сътрудничеството се осъществява по-специално чрез:

- обмен на информация,

- подобряване на методите на работа,

- въвеждане на Комбинираната номенклатура и на Единния административен документ,

- опростяване на проверките и формалностите при превоза на стоки,

- подкрепа за въвеждането на съвременни митнически информационни системи,

- организиране на семинари и курсове за обучение.

При необходимост се предоставя техническа помощ.

3. Без да се засягат другите форми на сътрудничество, предвидени в настоящото споразумение, и по-специално в дял VIII, взаимната помощ по митнически въпроси между административните органи на страните се основава на разпоредбите на протокола, приложен към настоящото споразумение.

Член 64

Сътрудничество в областта на статистиката

Сътрудничеството в тази област е насочено към разработване на ефикасна статистическа система, която да осигури надеждни статистически данни, необходими за подпомагане и наблюдение на процеса на социално-икономическа реформа, както и да допринесе за развитието на частното предприемачество в Република Таджикистан.

Страните си сътрудничат по-специално в следните области:

- адаптиране на таджикската статистическа система към международните методи, стандарти и класификации,

- обмен на статистическа информация,

- предоставяне на макро- и микроикономическите статистически данни, необходими за осъществяване и управление на икономическите реформи.

За тази цел Общността предоставя на Република Таджикистан техническа помощ.

Член 65

Икономическа наука

Страните улесняват процеса на социално-икономическа реформа и съгласуването на икономическите политики чрез сътрудничество, насочено към подобряване на разбирането за основните механизми на техните икономики и към разработване и прилагане на икономическата политика в условията на пазарна икономика. За тази цел страните обменят информация за макроикономическите резултати и перспективи.

Общността предоставя техническа помощ за:

- подпомагане на Република Таджикистан в процеса на икономическата реформа чрез предоставяне на консултантска и техническа помощ,

- насърчаване на сътрудничеството между икономистите с цел ускоряване на трансфера на ноу-хау за изготвянето на икономически политики и осигуряване на по-широко разпространение на съответните научни изследвания,

- подобряване на способността на Република Таджикистан за определяне на икономически модели.

ДЯЛ VII

СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ДЕМОКРАЦИЯТА И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Член 66

Страните си сътрудничат по всички въпроси, свързани със създаването или укрепването на демократичните институции, включително онези от тях, които са необходими за укрепване на принципите на правовата държава и защитата на правата на човека и основните свободи, в съответствие с принципите на международното право и на ОССЕ.

Това сътрудничество включва програми за техническа помощ, предназначени за оказване на съдействие, inter alia, при съставяне на съответните законови и подзаконови актове, прилагането на тези актове, функционирането на съдебните институции, ролята на държавата по въпросите на правосъдието и функционирането на избирателната система. При необходимост се включва и обучение. Страните насърчават контактите и обмена между своите национални, регионални и съдебни органи, парламенти и неправителствени организации.

ДЯЛ VIII

СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НЕЗАКОННИ ДЕЙНОСТИ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА НЕЗАКОННАТА ИМИГРАЦИЯ

Член 67

Страните установяват сътрудничество, насочено към предотвратяване на незаконни дейности като:

- незаконни дейности в областта на икономиката, включително корупция,

- незаконни сделки с различни стоки, включително промишлени отпадъци, и незаконен трафик на оръжия,

- фалшифициране.

Сътрудничеството в посочените области се основава на взаимни консултации и тясно взаимодействие. Предоставя се техническа и административна помощ в области като:

- съставяне на национално законодателство в областта на предотвратяване на незаконните дейности,

- създаване на информационни центрове,

- увеличаване на ефикасността на институциите, занимаващи се с предотвратяване на незаконни дейности,

- обучение на служители и изграждане на инфраструктура за научни изследвания,

- разработване на взаимно приемливи мерки за противодействие на незаконните дейности.

Член 68

Изпиране на пари

1. Страните изразяват съгласие относно необходимостта от полагане на усилия и сътрудничество за предотвратяване на използването на техните финансови системи за изпиране на приходи от престъпни дейности като цяло, и по-специално от престъпни дейности, свързани с наркотици.

2. Сътрудничеството в тази област включва административна и техническа помощ с цел установяване на стандарти срещу изпирането на пари, равностойни на възприетите от Общността и международните форуми в тази област, включително Специалната група за финансови действия (FATF).

Член 69

Борба срещу наркотиците

В рамките на своите правомощия и области на компетентност страните си сътрудничат за повишаване на ефективността и ефикасността на политики и мерки за противодействие на незаконното производство, доставки и трафик на наркотични и психотропни вещества, включително предотвратяване на отклоняването на прекурсори, както и за насърчаване на превенцията и намаляването на търсенето на наркотици. По отношение на контрола на прекурсори и други основни вещества, използвани за незаконно производство на наркотични и психотропни вещества, това сътрудничество се основава на стандартите, приети от Общността и съответните международни органи, като Специалната група за действие относно химичните вещества (CATF). Сътрудничеството в тази област се основава на взаимни консултации и тясна координация между страните по отношение на целите и мерките, които следва да се предприемат в различните области, свързани с наркотиците.

Член 70

Сътрудничество по въпросите на миграцията

1. Страните потвърждават отново значението, което отдават на съвместното управление на миграционните потоци между техните територии. С цел укрепване на сътрудничеството помежду си, те установяват всеобхватен диалог по всички въпроси, свързани с миграцията, включително незаконната миграция, контрабандата на хора, трафика на хора, както и включването на проблемите на миграцията в националните стратегии за икономическо и социално развитие на районите, от които произхождат мигрантите.

2. Сътрудничеството се основава на оценка на специфични потребности, извършена чрез взаимни консултации между страните, и се прилага в съответствие с действащото общностно и национално законодателство. Сътрудничеството обхваща, по-специално:

а) причините, които са в основата на миграцията;

б) разработване и прилагане на национално законодателство и практики за международна защита, с цел изпълнение на разпоредбите на Женевската конвенция от 1951 г. относно статута на бежанците, Протокола от 1967 г. и други международни правни инструменти, и гарантиране на спазването на принципа на забраната за връщане;

в) правила за допускане, права и статут на допуснатите лица, справедливо третиране и интеграция на законно пребиваващите чужди граждани, образование и обучение, мерки срещу расизма и ксенофобията;

г) установяване на ефективна и превантивна политика за борба с незаконната имиграция, контрабандата на мигранти и трафика на хора, включително въпроса за начините на противодействие на мрежите за контрабанда и трафик на хора и начините за защита на жертвите на този трафик;

д) връщане на незаконно пребиваващите лица при хуманни условия и при зачитане на човешкото достойнство, включително насърчаване на доброволното им завръщане, както и обратното приемане на тези лица в съответствие с параграф 3;

е) визов режим, и по-специално визови въпроси от взаимен интерес;

ж) граничен контрол, и по-специално въпроси, свързани с организация, обучение, най-добри практики и други оперативни мерки на място, както и оборудване, когато е целесъобразно, при отчитане на потенциалната двойна употреба на това оборудване.

3. В рамките на сътрудничеството за предотвратяване и контрол на незаконната имиграция, страните се споразумяват също да приемат обратно своите незаконни мигранти. За тази цел:

- Република Таджикистан приема обратно всички свои граждани, незаконно пребиваващи на територията на държава-членка на Европейския съюз, по искане на последната и без допълнителни формалности,

- и всяка държава-членка на Европейския съюз приема обратно всички свои граждани, незаконно пребиваващи на територията на Република Таджикистан, по искане на последната и без допълнителни формалности.

Държавите-членки на Европейския съюз и Република Таджикистан ще предоставят на своите граждани необходимите за тези цели документи за самоличност.

Страните се споразумяват да сключат, при поискване и възможно най-бързо, споразумение за уреждане на особените задължения за държавите-членки на Европейския съюз и Република Таджикистан във връзка с обратното приемане, включително задължение за обратно приемане на граждани на други държави и лица без гражданство.

За тази цел "страни" означава Европейската общност, всяка от нейните държави-членки и Република Таджикистан.

Член 71

Борба срещу тероризма

Страните потвърждават отново значението на борбата срещу тероризма и в съответствие с международните споразумения и своите законови и подзаконови разпоредби се споразумяват да си сътрудничат за предотвратяване и противодействие на терористични актове. Те ще си сътрудничат, по-специално:

- в рамките на цялостното прилагане на Резолюция 1373 на Съвета за сигурност на ООН и други резолюции на ООН, споразумения и други международни инструменти, свързани с тази област,

- чрез обмен на информация в съответствие с международните и националните законови разпоредби относно терористичните групи и поддържащите ги мрежи,

- и чрез обмен на становища относно средствата и методите, използвани за противодействие на тероризма, включително технически области и обучение, както и чрез обмен на опит относно предотвратяване на тероризма.

ДЯЛ IХ

КУЛТУРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 72

Страните се задължават да развиват, насърчават и улесняват културното сътрудничество. Когато е целесъобразно, сътрудничеството може да обхваща програмите за културно сътрудничество на Общността или на една или няколко от нейните държави-членки, както и предприемането на други дейности от взаимен интерес.

ДЯЛ Х

ФИНАНСОВО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 73

За осъществяване на целите на настоящото споразумение и в съответствие с членове 74, 75 и 76, Република Таджикистан може да ползва временна финансова помощ, която се отпуска от Общността посредством безвъзмездни технически помощи.

Член 74

Тази финансова помощ се обхваща от програмата ТАСИС и съответния регламент на Съвета. Република Таджикистан може също така да ползва други видове помощ от Общността в зависимост от потребностите си. Особено внимание се отделя на насочването на помощта, съгласуването на инструментите за подпомагане и връзката между различните видове помощ от Общността: хуманитарна, за възстановяване и за развитие. Борбата срещу бедността се включва в програмите на Общността.

Член 75

Целите и областите на финансовата помощ от Общността се определят в индикативна програма, отразяваща приоритетите между Общността и Република Таджикистан, при отчитане на потребностите на Република Таджикистан, капацитета на различните отрасли за усвояване на отпуснатите средства и напредъка на реформите. Страните информират Съвета за сътрудничество за това.

Член 76

С цел да се постигне оптимално използване на наличните ресурси, страните следят помощта от Общността да се съгласува тясно с вноските от други източници като държавите-членки, други държави и международни организации като Международната банка за възстановяване и развитие и Европейската банка за възстановяване и развитие.

ДЯЛ ХI

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ, ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 77

Създава се Съвет за сътрудничество, който да следи изпълнението на настоящото споразумение. Той заседава редовно на ниво министри. Съветът за сътрудничество сам определя периодичността на заседанията си, които се провеждат не по-малко от веднъж на две години. Той разглежда всички важни въпроси, възникващи в рамките на настоящото споразумение, както и всякакви други двустранни или международни въпроси от взаимен интерес за постигане на целите на настоящото споразумение. Със съгласието на страните Съветът за сътрудничество може също така да отправя подходящи препоръки.

Член 78

1. Съветът за сътрудничество се състои от членове на Съвета на Европейския съюз и членове на Комисията на Европейските общности, от една страна, и от членове на правителството на Република Таджикистан, от друга страна.

2. Съветът за сътрудничество приема свой вътрешен правилник.

3. Съветът за сътрудничество се председателства последователно от представител на Общността и от член на правителството на Република Таджикистан.

Член 79

1. При изпълнение на задълженията си Съветът за сътрудничество се подпомага от Комитет за сътрудничество, съставен от представители на членовете на Съвета на Европейския съюз и на членовете на Комисията на Европейските общности, от една страна, и от представители на правителството на Република Таджикистан, от друга страна, по принцип на ниво висши държавни служители. Комитетът за сътрудничество се председателства последователно от Общността и от Република Таджикистан.

Във вътрешния си правилник Съветът за сътрудничество определя задълженията на Комитета за сътрудничество, които включват подготовка за заседанията на Съвета за сътрудничество, както и начина на функциониране на Комитета.

2. Съветът за сътрудничество може да делегира правомощията си на Комитета за сътрудничество, който осигурява приемственост между заседанията на Съвета за сътрудничество.

Член 80

Съветът за сътрудничество може да реши да създаде други специални комитети или органи, които да му съдействат при изпълнение на неговите задължения, като определя състава, задълженията и начина на функциониране на тези комитети или органи.

Член 81

При разглеждане на въпрос, възникнал в рамките на настоящото споразумение във връзка с разпоредба, която се позовава на член от някое от споразуменията в основата на СТО, Съветът за сътрудничество във възможно най-голяма степен взема под внимание общоприетото тълкуване, което се дава на съответния член от членовете на СТО.

Член 82

Създава се Парламентарен комитет за сътрудничество. Той е форум за срещи и обмен на мнения между членовете на таджикския парламент и на Европейския парламент, включително по въпроси, свързани с политическия диалог на парламентарно равнище. Парламентарният комитет за сътрудничество сам определя периодичността на заседанията си.

Член 83

1. Парламентарният комитет за сътрудничество се състои от членове на Европейския парламент, от една страна, и от членове на таджикския парламент, от друга страна.

2. Парламентарният комитет за сътрудничество приема свой вътрешен правилник.

3. Парламентарният комитет за сътрудничество се председателства последователно от Европейския парламент и от таджикския парламент, в съответствие с разпоредбите, които следва да бъдат определени във вътрешния му правилник.

Член 84

Парламентарният комитет за сътрудничество може да поиска от Съвета за сътрудничество да му предостави информация във връзка с прилагането на настоящото споразумение, и в такъв случай Съветът за сътрудничество предоставя на Комитета исканата информация.

Парламентарният комитет за сътрудничество бива информиран относно препоръките на Съвета за сътрудничество.

Парламентарният комитет за сътрудничество може да отправя препоръки до Съвета за сътрудничество.

Член 85

1. В рамките на обхвата на настоящото споразумение всяка страна се задължава да осигури на физически и юридически лица на другата страна свободен от дискриминация в сравнение със собствените ѝ граждани достъп до компетентните съдилища и административни органи на страните, за да защитят своите лични и вещни права, включително правата, свързани с интелектуална, индустриална и търговска собственост.

2. В рамките на своите правомощия и области на компетентност, страните:

- насърчават прилагането на арбитраж за уреждане на спорове, произтичащи от търговски сделки и сделки за сътрудничество, сключени от икономически оператори от Общността и от Република Таджикистан,

- се споразумяват, че когато даден спор бъде отнесен до арбитраж, всяка страна по спора може, освен когато правилата на избрания от страните арбитражен център предвиждат друго, да избере свой собствен арбитър, независимо от неговото гражданство, и че председателстващият трети арбитър или единственият арбитър може да бъде гражданин на трета държава,

- препоръчват на своите икономически оператори да избират по взаимно съгласие правото, приложимо по отношение на техните договори,

- насърчават прилагането на арбитражните правила, разработени от Комисията по международно търговско право на Организацията на обединените нации (Uncitral), и на арбитраж, извършен от всеки център на държава, която е подписала Конвенцията за признаване и изпълнение на чуждестранни арбитражни решения, съставена в Ню Йорк на 10 юни 1958 г.

Член 86

Нищо в настоящото споразумение не забранява една от страните, в рамките на своите правомощия и области на компетентност, да предприеме мерки:

а) които тя счита за необходими, за да предотврати разкриването на информация в ущърб на нейните основни интереси в областта на сигурността;

б) които се отнасят до производството или търговията с оръжия, боеприпаси или военно оборудване, както и до научни изследвания, развойна дейност или производство, необходими за целите на отбраната, при условие че тези мерки не нарушават условията на конкуренцията по отношение на продукти, които не са предназначени конкретно за военни цели;

в) които счита за съществени за собствената ѝ сигурност в случай на сериозни вътрешни безредици, които смущават поддържането на законността и реда, по време на война или сериозно международно напрежение, което съставлява заплаха от война, или за да изпълни задълженията, които е поела с цел поддържане на мира и международната сигурност;

г) които счита за необходими, за да изпълни международните си задължения и ангажименти за упражняване на контрол върху промишлени изделия и технологии с двойна употреба.

Член 87

1. В областите, обхванати от настоящото споразумение, и без да се засяга никоя от специалните разпоредби, съдържащи се в него:

- режимът, прилаган от Република Таджикистан по отношение на Общността, не поражда никаква дискриминация между държавите-членки, техните граждани или техните дружества,

- режимът, прилаган от Общността по отношение на Република Таджикистан, не поражда никаква дискриминация между гражданите на Република Таджикистан или нейните дружества.

2. Разпоредбите на параграф 1 не засягат правото на страните да прилагат съответните разпоредби на своето данъчно законодателство към данъкоплатци, които не са в еднакво положение по отношение на местопребиваването им.

Член 88

1. Всяка от страните може да отнесе до Съвета за сътрудничество всеки спор, свързан с прилагането или тълкуването на настоящото споразумение.

2. Съветът за сътрудничество може да урежда споровете посредством препоръка.

3. В случай че уреждането на спора в съответствие с параграф 2 от настоящия член се окаже невъзможно, всяка от страните може да уведоми другата за определянето на помирител; в такъв случай другата страна трябва да определи втори помирител в срок от два месеца. За целите на прилагането на тази процедура Общността и държавите-членки се считат за една страна по спора.

Съветът за сътрудничество определя трети помирител.

Препоръките на помирителите се приемат с мнозинство. Тези препоръки не са обвързващи за страните.

Член 89

Страните се споразумяват да провеждат взаимни консултации своевременно и по подходящ начин, по искане на една от страните, по всички въпроси, свързани с тълкуването или прилагането на настоящото споразумение и с други аспекти на отношенията между страните.

Разпоредбите на настоящия член по никакъв начин не засягат и не нарушават разпоредбите на членове 12, 88 и 94.

Съветът за сътрудничество може да приеме вътрешен правилник за уреждането на спорове.

Член 90

Третирането, предоставено на Република Таджикистан по силата на настоящото споразумение, по никакъв начин не може да бъде по-благоприятно от това, което държавите-членки си предоставят една на друга.

Член 91

За целите на настоящото споразумение "страни" означава Република Таджикистан, от една страна, и Общността или държавите-членки, или Общността и държавите-членки, в съответствие с техните правомощия, от друга страна.

Член 92

Доколкото въпроси от обхвата на настоящото споразумение попадат в обхвата на Договора за Енергийната харта и протоколите към него, при влизането в сила на споразумението този договор и тези протоколи се прилагат по отношение на тези въпроси, но само в предвидената в тях степен.

Член 93

Настоящото споразумение се сключва за първоначален срок от десет години, след което се подновява автоматично всяка година, при условие че никоя от страните не го денонсира шест месеца преди изтичането му, като нотифицира писмено другата страна.

Член 94

1. Страните предприемат всички общи или конкретни мерки, които се изискват за изпълнение на задълженията им по настоящото споразумение. Те гарантират постигането на целите, определени в настоящото споразумение.

2. Ако една от страните счита, че другата страна не е изпълнила свое задължение, произтичащо от настоящото споразумение, тя може да предприеме подходящи мерки. Преди да направи това, освен в особено спешни случаи, тя предоставя на Съвета за сътрудничество цялата информация, необходима за задълбочено проучване на въпроса, с цел намиране на приемливо за страните решение.

При подбора на мерките трябва да се дава предимство на тези, които в най-малка степен нарушават действието на настоящото споразумение. Съветът за сътрудничество незабавно се нотифицира за тези мерки, ако другата страна го изиска.

Член 95

Приложения I, II, III и IV, заедно с Протокола, са неразделна част от настоящото споразумение.

Член 96

До постигането на равностойни права за физическите лица и икономическите оператори, настоящото споразумение не засяга правата, които им се предоставят от съществуващи споразумения, обвързващи една или повече държави-членки, от една страна, и Република Таджикистан, от друга страна, освен в области от компетентността на Общността и без да се засягат задълженията на държавите-членки, произтичащи от настоящото споразумение в областите, които са от тяхната компетентност.

Член 97

Настоящото споразумение се прилага, от една страна, по отношение на териториите, за които са в сила Договорът за създаване на Европейската общност и Договорът за създаване на Европейската общност за атомна енергия и в съответствие с предвидените в тях условия, а от друга страна — по отношение на територията на Република Таджикистан.

Член 98

Депозитар на настоящото споразумение е генералният секретар на Съвета на Европейския съюз.

Член 99

Оригиналът на настоящото споразумение, чиито текстове на английски, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, немски, нидерландски, полски, португалски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки, шведски и таджикски език са еднакво автентични, се депозира при генералния секретар на Съвета на Европейския съюз.

Член 100

Настоящото споразумение се одобрява от страните в съответствие с техните процедури.

Настоящото споразумение влиза в сила на първия ден от втория месец след датата, на която страните нотифицират генералния секретар на Съвета на Европейския съюз за изпълнението на посочените в първа алинея процедури.

При влизането в сила на настоящото споразумение и доколкото то засяга отношенията между Република Таджикистан и Общността, настоящото споразумение заменя Споразумението между Европейската икономическа общност и Съюза на съветските социалистически републики за търговско и икономическо сътрудничество, подписано в Брюксел на 18 декември 1989 г.

Член 101

В случай че до изпълнението на процедурите, необходими за влизането в сила на настоящото споразумение, разпоредбите на някои части от него се прилагат по силата на временно споразумение между Общността и Република Таджикистан, страните изразяват съгласие, че при такива обстоятелства "дата на влизане в сила на настоящото споразумение" означава датата на влизане в сила на временното споразумение.

Hecho en Luxemburgo, el once de octubre del dos mil cuatro.

V Lucemurku dne jedenáctého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den elevte oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am elften Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu üheteistkümnendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις ένδεκα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the eleventh day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le onze octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussembourgo, addi’ undici ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada vienpadsmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio vienuoliktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-negyedik év október havának tizenegyedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu fil- ħdax-il jum ta’ Ottubru fis-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de elfde oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu dnia jedenastego października roku dwutysięcznego czwartego.

Feito em Luxemburgo, em onze de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu jedenásteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, enajstega oktobra dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa yhdentenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den elfte oktober tjugohundrafyra.

Ин Созишнома дар шахри Люксембург 11 октябри соли 2004 ба имзо расид.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

+++++ TIFF +++++

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französisch Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za Českou republiku

+++++ TIFF +++++

På Kongeriget Danmarks vegne

+++++ TIFF +++++

Für die Bundesrepublik Deutschland

+++++ TIFF +++++

Eesti Vabariigi nimel

+++++ TIFF +++++

Για την Ελληνική Δημοκρατία

+++++ TIFF +++++

Por el Reino de España

+++++ TIFF +++++

Pour la République française

+++++ TIFF +++++

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

+++++ TIFF +++++

Per la Repubblica italiana

+++++ TIFF +++++

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

+++++ TIFF +++++

Latvijas Republikas vārdā

+++++ TIFF +++++

Lietuvos Respublikos vardu

+++++ TIFF +++++

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

+++++ TIFF +++++

A Magyar Köztársaság részéről

+++++ TIFF +++++

Għar-Repubblika ta' Malta

+++++ TIFF +++++

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

+++++ TIFF +++++

Für die Republik Österreich

+++++ TIFF +++++

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

+++++ TIFF +++++

Pela República Portuguesa

+++++ TIFF +++++

Za Republiko Slovenijo

+++++ TIFF +++++

Za Slovenskú republiku

+++++ TIFF +++++

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

+++++ TIFF +++++

För Konungariket Sverige

+++++ TIFF +++++

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

+++++ TIFF +++++

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Аз чониби Чумхурии Точикистон

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ

Приложение I | Примерен списък на преимуществата, предоставяни от Република Таджикистан на независимите държави в съответствие с член 7, параграф 3. |

Приложение II | Резерви на Общността в съответствие с член 21, параграф 2. |

Приложение III | Финансови услуги в съответствие с член 23, параграф 3. |

Приложение IV | Конвенции относно интелектуалната, индустриалната и търговската собственост, посочени в член 39. |

Протокол относно взаимната административна помощ по митнически въпроси.

--------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРИМЕРЕН СПИСЪК НА ПРЕИМУЩЕСТВАТА, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ РЕПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН НА НЕЗАВИСИМИТЕ ДЪРЖАВИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 7, ПАРАГРАФ 3

1. Република Беларус, Република Казахстан, Киргизка република, Руска федерация: не се прилагат митни сборове.

2. Стоките, превозвани в съответствие със споразумения за сътрудничество в областта на промишлеността с държавите от ОНД, не подлежат на облагане с данъци.

3. Сертификатът за съответствие за серийно производство, въз основа на който се издава националният сертификат за съответствие, е признат във всички държави от ОНД.

4. Съществува специална система за текущи плащания с всички държави от ОНД.

5. С всички държави от ОНД са договорени специални условия за транзит.

--------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ II

РЕЗЕРВИ НА ОБЩНОСТТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 21, ПАРАГРАФ 2

Минно дело

В някои държави-членки може да се изисква концесия за предоставяне на права за разработване на мини и добив на минерали, за дружества, които не се контролират от Общността.

Риболов

Освен ако не е предвидено друго, достъпът до биологични ресурси и риболовни полета, които се намират в териториалните води или във водите под юрисдикцията на държавите-членки на Общността, както и експлоатацията им, са разрешени само за риболовни кораби, плаващи под знамето на държава-членка на Общността и регистрирани на територията на Общността.

Купуване на недвижими имоти

В някои държави-членки купуването на недвижими имоти от дружества, които не са регистрирани в Общността, подлежи на ограничения.

Аудио-визуални услуги, включително радио

Националното третиране по отношение на производството и разпространението, включително телевизионно и радиоразпръскване и други форми на общодостъпно излъчване, може да бъде запазено за аудио-визуални произведения, които отговарят на определени критерии за произход, като това изключва инфраструктурата за радиоразпръскване за излъчването на такива аудио-визуални произведения.

Професионални услуги

Услуги, запазени за физически лица, които са граждани на държавите-членки. При определени условия тези лица могат да образуват дружества.

Селско стопанство

В някои държави-членки не се прилага национално третиране по отношение на дружества извън контрола на Общността, които желаят да предприемат селскостопанска дейност. Придобиването на лозя от дружества, които не се контролират от Общността, подлежи на уведомителен и при необходимост — разрешителен режим.

Услуги на информационни агенции

В някои държави-членки съществуват ограничения по отношение на чуждестранното участие в издателски дружества и в дружества за телевизионно и радиоразпръскване.

--------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ФИНАНСОВИ УСЛУГИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 23, ПАРАГРАФ 3

Финансова услуга е всяка услуга от финансово естество, предлагана от доставчик на финансови услуги от една от страните. Финансовите услуги включват следните дейности:

A. Всички застрахователни и свързани със застраховането услуги.

1. Пряко застраховане (включително съвместно застраховане):

i) животозастраховане;

ii) други видове застраховане.

2. Презастраховане и ретроцесия.

3. Посредничество в застраховането, като например посредническа дейност и агентство.

4. Спомагателни по отношение на застраховането услуги, като например консултации, актюерски услуги, оценка на риска и услуги по уреждане на искове.

Б. Банкови и други финансови услуги (с изключение на застрахователни).

1. Приемане на депозити и други възстановими средства от гражданите.

2. Предоставяне на заеми от всякакъв вид, включително, inter alia, потребителски кредит, ипотечен кредит, факторинг и финансиране на търговски сделки.

3. Финансов лизинг.

4. Всички услуги, свързани с плащания и парични прехвърляния, включително кредитни, дебитни и сродни карти, пътнически чекове и платежни нареждания.

5. Гаранции и ангажименти.

6. Търговия за собствена сметка или за сметка на клиента, независимо дали на борсовия пазар, чрез директна търговия или по друг начин, със:

а) инструменти на паричния пазар (чекове, полици, депозитни сертификати и др.);

б) валутен обмен;

в) деривативни продукти, включително, но не само, фючърси и опции;

г) обменни и лихвени инструменти, включително продукти като суапове, споразумения за лихвен форуърд и пр.;

д) прехвърлими ценни книжа;

е) други прехвърлими инструменти и финансови активи, включително авоари в злато.

7. Участие в емитиране на ценни книжа от всякакъв вид, по-конкретно поемане на емисии, емисии за инвестиции (публични или частни) в качеството на посредник и предоставяне на услуги, свързани с това емитиране.

8. Брокерство с пари.

9. Управление на активи, като например управление на парични наличности и портфейли, всички форми на колективно инвестиране, управление на пенсионни фондове, попечителски, депозитарни и доверителни услуги.

10. Услуги за сетълмент и клиринг на финансови активи, включително ценни книжа, деривативни продукти и други прехвърлими инструменти.

11. Консултантски, посреднически и други спомагателни финансови услуги по всички дейности, изброени в точки 1—10, включително кредитни референции и анализи, проучвания и консултации относно инвестиции и портфейли, както и консултации във връзка с придобивания и с корпоративно преструктуриране и стратегия.

12. Предоставяне и трансфер на финансова информация и обработване на финансови данни, както и свързан с тях софтуер, от доставчици на други финансови услуги.

Следните дейности са изключени от определението за финансови услуги:

а) дейности, извършвани от централните банки или от всякакви други публични институции при провеждане на парични политики и политики по отношение на обменните курсове;

б) дейности, извършвани от централни банки, правителствени агенции или департаменти, или от публични институции за сметка или с гаранцията на правителството, освен когато тези дейности могат да се извършват от доставчици на финансови услуги в конкуренция с такива публични образувания;

в) дейности, представляващи част от законово установена система за социална сигурност или публични пенсионни схеми, освен когато тези дейности могат да се осъществяват от доставчици на финансови услуги в конкуренция с публични образувания или частни институции.

--------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

КОНВЕНЦИИ ОТНОСНО ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА, ИНДУСТРИАЛНАТА И ТЪРГОВСКАТА СОБСТВЕНОСТ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 39

1. Член 39, параграф 2 се отнася до следните многостранни конвенции:

- Международна конвенция за закрила на артистите-изпълнители, продуцентите на звукозаписи и излъчващите организации (Рим, 1961 г.);

- Протокол относно Мадридската спогодба за международна регистрация на марките (Мадрид, 1989 г.);

- Международна конвенция за закрила на новите сортове растения (UPOV) (Женевски акт, 1991 г.).

2. Съветът за сътрудничество може да препоръча член 39, параграф 2 да се прилага и за други многостранни конвенции. В случай че възникнат проблеми в областта на интелектуалната, индустриалната и търговската собственост, които засягат търговските условия, се провеждат спешни консултации по искане на която и да е от страните с оглед постигане на взаимно изгодни разрешения.

3. Страните потвърждават значението, което отдават на задълженията, произтичащи от следните многостранни конвенции:

- Парижка конвенция за закрила на индустриалната собственост (Стокхолмски акт, 1967 г., и изменена през 1979 г.);

- Договор за патентно коопериране (Вашингтон, 1970 г., изменен през 1979 г. и през 1984 г.);

- Преразгледаната Бернска конвенция за закрила на литературните и художествени произведения (1886 г., последно изменена през 1979 г.);

- Договора за правото относно марките (Женева, 1994 г.).

4. От момента на влизане в сила на настоящото споразумение Република Таджикистан предоставя на дружествата и гражданите на Общността, по отношение на признаването и защитата на интелектуалната, индустриалната и търговската собственост, третиране, което е не по-малко благоприятно от това, предоставено от нея на всяка трета държава по силата на двустранни споразумения.

5. Разпоредбите на параграф 4 не се прилагат спрямо преимущества, предоставени от Република Таджикистан на всяка трета държава на основата на действителна взаимност, нито спрямо преимущества, предоставени от Република Таджикистан на друга държава от бившия СССР.

--------------------------------------------------

Протокол

относно взаимното административно подпомагане по митнически въпроси

Член 1

Определения

По смисъла на настоящия протокол:

а) "митническо законодателство" означава всички приети от договарящите се страни законови или подзаконови разпоредби, които се прилагат на териториите им и уреждат вноса, износа и транзита на стоки, както и поставянето им под всякакъв друг митнически режим или процедура, включително мерки за забрана, ограничение и контрол;

б) "запитващ орган" означава компетентен административен орган, определен от една от договарящите се страни за тази цел, който отправя искане за помощ по митнически въпроси;

в) "запитан орган" означава компетентен административен орган, определен от една от страните за тази цел, който получава искане за помощ по митнически въпроси;

г) "лични данни" означава цялата информация, свързана с лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано;

д) "действия в нарушение на митническото законодателство" означава всяко нарушение или опит за нарушение на митническото законодателство.

Член 2

Обхват

1. Страните се подпомагат взаимно в областите, които попадат в рамките на тяхната компетентност, в съответствие с договореностите и условията, определени в настоящия протокол, за да се осигури правилно прилагане на митническото законодателство, по-специално с цел предотвратяване, разследване и преследване на действия в нарушение на това законодателство.

2. Помощта по митнически въпроси, предвидена в настоящия протокол, се прилага за всеки административен орган на договарящите се страни, компетентен за прилагането на настоящия протокол. Тя не засяга разпоредбите, които уреждат взаимната помощ по наказателноправни въпроси, нито обхваща информация, получена при упражняването на правомощия по искане на съдебните органи, освен когато съобщаването на тази информация е разрешено от тези органи.

Член 3

Помощ при отправено искане

1. По искане на запитващия орган, запитаният орган му предоставя цялата съществена информация с оглед осигуряване спазването на митническото законодателство, включително информация за установени или планирани действия, които нарушават или биха могли да нарушат митническото законодателство.

2. По искане на запитващия орган, запитаният орган го уведомява:

а) дали стоки, изнесени от територията на една от договарящите се страни, са били редовно внесени на територията на другата страна, като посочва, когато е целесъобразно, митническата процедура, приложена по отношение на тези стоки;

б) дали стоки, внесени на територията на една от договарящите се страни, са били редовно изнесени от територията на другата страна, като посочва, когато е целесъобразно, митническата процедура, приложена по отношение на тези стоки.

3. По искане на запитващия орган, запитаният орган предприема, в рамките на своите законови или подзаконови разпоредби, необходимите стъпки за осигуряване на специално наблюдение на:

а) физически или юридически лица, за които са налице основателни причини да се предполага, че извършват или са извършили действия в нарушение на митническото законодателство;

б) места, където са складирани или могат да бъдат складирани стоки по такъв начин, че са налице основателни причини да се счита, че тези стоки са предназначени да бъдат използвани за действия в нарушение на митническото законодателство;

в) стоки, които са или могат да бъдат превозвани по такъв начин, че са налице основателни причини да се счита, че са предназначени да бъдат използвани за действия в нарушение на митническото законодателство;

г) транспортни средства, за които са налице основателни причини да се предполага, че са използвани или могат да бъдат използвани за действия в нарушение на митническото законодателство.

Член 4

Спонтанна помощ

Договарящите се страни си предоставят взаимна помощ по собствена инициатива и в съответствие със своите закони, правила и други правни инструменти, ако считат, че това е необходимо за правилното прилагане на митническото законодателство, особено когато получат информация относно:

- действия, които са или изглежда, че са в нарушение на митническото законодателство и които могат да представляват интерес за друга договаряща се страна,

- нови средства или начини за осъществяване на дейности в нарушение на митническото законодателство,

- стоки, за които се знае, че са предмет на действия в нарушение на митническото законодателство,

- физически или юридически лица, за които са налице основателни причини да се предполага, че участват или са участвали в действия в нарушение на митническото законодателство,

- транспортни средства, за които са налице основателни причини да се предполага, че са използвани или могат да бъдат използвани за действия в нарушение на митническото законодателство.

Член 5

Предоставяне/съобщаване

По искане на запитващия орган, запитаният орган взема всички необходими мерки в съответствие със своите приложими законови или подзаконови разпоредби, за да:

- предостави всички документи,

- съобщи всички решения,

които произхождат от запитващия орган и попадат в обхвата на настоящия протокол, на адресат, пребиваващ или установен на неговата територия. В този случай при искане за предоставяне или съобщаване се прилага член 6, параграф 3.

Член 6

Форма и съдържание на исканията за помощ

1. Исканията в съответствие с настоящия протокол се правят в писмен вид. Те се придружават от необходимите документи за изпълнение на искането. Когато е необходимо поради спешността на ситуацията, исканията могат да се приемат и в устна форма, но трябва да бъдат незабавно потвърдени в писмена форма.

2. Исканията по параграф 1 включват следната информация:

а) запитващия орган, който отправя искането;

б) мярката, чието прилагане се иска;

в) предмета и основанието за искането;

г) съответните закони, правила и други правни елементи;

д) възможно най-точни и изчерпателни сведения относно физическите или юридическите лица, които са обект на разследванията;

е) резюме на съответните факти и на вече извършените разследвания.

3. Исканията се изпращат на официален език на запитания орган или на приемлив за него език.

4. Когато дадено искане не отговаря на формалните изисквания, може да се поиска то да се поправи или допълни; може обаче да се издаде нареждане за предпазни мерки.

Член 7

Изпълнение на исканията

1. За да изпълни искане за помощ, запитаният орган пристъпва към действие в рамките на своята компетентност и налични ресурси така, както би действал от свое име или по искане на други органи на същата страна, като предоставя притежаваната от него информация, провежда подходящи разследвания или организира тяхното провеждане. Тази разпоредба се прилага също за всеки друг орган, до който е било отнесено искането от запитания орган по силата на настоящия протокол, в случаите когато запитаният орган не може да действа самостоятелно.

2. Исканията за помощ се изпълняват в съответствие със законите, правилата и други правни инструменти на договарящата се страна, до която е отправено искането.

3. Надлежно упълномощените служители на една от договарящите се страни могат, със съгласието на другата страна и при условията, определени от последната, да получат от службите на запитания орган или от друг орган, за които той отговаря, информация, необходима на запитващия орган за целите на настоящия протокол, във връзка с действия, които са или могат да бъдат в нарушение на митническото законодателство.

4. Служители на една от страните могат, със съгласието на другата договаряща се страна и при условията, определени от нея, да присъстват на разследванията, които се провеждат на територията на последната.

Член 8

Форма, в която се предоставя информацията

1. Запитаният орган предоставя на запитващия орган резултатите от разследванията под формата на документи, техни заверени копия, доклади и други материали.

2. Документите, предоставени по параграф 1, могат да бъдат заменени с изпратена по електронен път информация в каквато и да е форма за същите цели.

3. Оригинали на досиета и документи се изискват само в случаите, когато заверените копия не са достатъчни. Изпратените оригинали подлежат на връщане при първа възможност.

Член 9

Изключения от задължението за предоставяне на помощ

1. Страните могат да откажат да предоставят помощ по настоящия протокол, когато предоставянето ѝ:

а) би могло да засегне суверенитета на Република Таджикистан или на държава-членка, до която е отправено искане за предоставяне на помощ по настоящия протокол;

или

б) би могло да засегне обществения ред, сигурността или други съществени интереси, по-специално в случаите, посочени в член 10, параграф 2;

или

в) нарушава индустриална, търговска или професионална тайна.

2. Предоставянето на помощ може да бъде отложено от запитания орган на основание да не се попречи на текущо разследване, преследване или производство. В такъв случай запитаният орган се консултира със запитващия орган, за да определи дали помощта може да бъде предоставена при посочените от запитания орган условия.

3. Когато запитващият орган отправя искане за помощ, каквато той самият не е в състояние да предостави, ако към него бъде отправено искане, той посочва това обстоятелство в искането си. След това запитаният орган решава как да отговори на това искане.

4. При отказ на помощ запитващият орган незабавно трябва да се нотифицира относно решението и причините за него.

Член 10

Обмен на информация и поверителност

1. Всяка информация, предоставена под каквато и да е форма съгласно настоящия протокол, е поверителна или с ограничен достъп в зависимост от правилата, прилагани от всяка от страните. Тя е предмет на задължението за служебна тайна и се ползва със защита, каквато се дава на подобна информация по приложимите закони на получилата я страна и съответните приложими разпоредби за институциите на Общността.

2. Лични данни могат да се обменят само в случай че получаващата страна се задължи да осигури защита на тези данни, поне равностойна на тази, приложима в конкретния случай в предоставящата данните страна.

3. Получената информация се използва само за целите на настоящия протокол. Когато една от страните желае да използва информацията за други цели, тя иска предварителното писмено съгласие на органа, предоставил информацията. Впоследствие посоченото по-горе използване подлежи на всички определени от този орган ограничения.

4. Разпоредбите на параграф 3 не възпрепятстват използването на информация в рамките на съдебни или административни производства, образувани впоследствие във връзка с неспазване на митническото законодателство. Компетентният орган, предоставил информацията, се нотифицира незабавно относно използването на информацията за тази цел.

5. Страните могат да използват получената информация и документите, с които е направена справка, като доказателство в свои протоколи, доклади и свидетелски показания, както и в съдебните и наказателните производства, в съответствие с разпоредбите на настоящия протокол.

Член 11

Вещи лица и свидетели

1. Служител на запитания орган може да бъде упълномощен да се яви в рамките на даденото му пълномощно като вещо лице или свидетел в съдебно или административно производство по въпросите от обхвата на настоящия протокол, които са от компетентността на другата страна, и да представи предмети, документи или техни заверени копия, които могат да бъдат необходими в рамките на съответното производство. В призовката трябва да се посочва изрично по какви въпроси и в какво качество ще бъде разпитан служителят.

2. Служителят се ползва от защитата, осигурена по силата на действащото законодателство на служителите на запитващия орган на негова територия.

Член 12

Разноски за помощта

Договарящите се страни се отказват от предявяване на взаимни искания за възстановяване на разноски, произтичащи от прилагането на настоящия протокол, освен по отношение на разноски, които бъдат направени, по целесъобразност, за вещи лица и свидетели, както и за устни и писмени преводачи, които не са на държавна служба.

Член 13

Прилагане

1. Прилагането на настоящия протокол се възлага на централните митнически органи на Република Таджикистан, от една страна, и на компетентните служби на Комисията на Европейските общности и, при целесъобразност, на митническите органи на държавите-членки, от друга страна. Те вземат решения за всички практически мерки и договорености, необходими за прилагането му, като отчитат действащите правила в областта на защитата на данните. Те могат да препоръчат на компетентните органи изменения, които считат, че следва да бъдат внесени в настоящия протокол.

2. Страните се консултират помежду си и впоследствие взаимно се уведомяват за подробните правила за прилагане, които се приемат в съответствие с разпоредбите на настоящия протокол.

Член 14

Други договорености

1. Като се отчитат съответните компетенции на Европейската общност и на държавите-членки, разпоредбите на настоящия протокол:

- не засягат задълженията на договарящите се страни по никое друго международно споразумение или конвенция,

- се счита, че допълват споразуменията за взаимна помощ, които са или могат да бъдат сключени между отделни държави-членки и Република Таджикистан, както и

- не засягат разпоредбите, регламентиращи предаването между компетентните служби на Комисията и митническите органи на държавите-членки на всякаква информация по въпросите, обхванати от настоящото споразумение, която може да представлява интерес за Общността.

2. Независимо от предвиденото в параграф 1, в случай че разпоредбите на което и да е двустранно споразумение за взаимна помощ, което е или може да бъде сключено между отделни държави-членки и Република Таджикистан, са несъвместими с тези на настоящия протокол, предимство имат разпоредбите на настоящото споразумение.

3. По въпросите относно приложимостта на настоящия протокол договарящите се страни се консултират взаимно във връзка с решаването им в рамките на Комитета за сътрудничество, създаден съгласно член 79 от настоящото споразумение.

--------------------------------------------------

Заключителен Акт

Упълномощените представители на:

КРАЛСТВО БЕЛГИЯ,

ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА,

КРАЛСТВО ДАНИЯ,

ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ,

РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ,

РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ,

КРАЛСТВО ИСПАНИЯ,

ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА,

ИРЛАНДИЯ,

ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА КИПЪР,

РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ,

РЕПУБЛИКА ЛИТВА,

ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ,

РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ,

РЕПУБЛИКА МАЛТА,

КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ,

РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ,

РЕПУБЛИКА ПОЛША,

ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ,

СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ,

КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ,

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,

договарящи се страни по Договора за създаване на ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ и Договора за създаване на ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ, наричани по-долу "държавите-членки", и

на ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ и на ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ, наричани по-долу "Общността",

от една страна, и

упълномощените представители на РЕПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН,

от друга страна,

на заседание в Люксембург на единадесети октомври две хиляди и четвърта година, за подписването на Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Таджикистан, от друга страна, наричано по-долу "Споразумението", приеха следните текстове:

Споразумението, включително приложенията към него и следния протокол:

Протокол относно взаимната административна помощ по митнически въпроси.

Упълномощените представители на държавите-членки и на Общността и упълномощените представители на Република Таджикистан приеха текстовете на съвместните декларации, изброени по-долу и приложени към настоящия заключителен акт:

Съвместна декларация относно личните данни,

Съвместна декларация по член 5 от Споразумението,

Съвместна декларация по член 13 от Споразумението,

Съвместна декларация относно понятието "контрол" в член 22, буква б) и член 33,

Съвместна декларация по член 32 от Споразумението,

Съвместна декларация по член 39 от Споразумението,

Съвместна декларация по член 94 от Споразумението.

Упълномощените представители на държавите-членки и на Общността и упълномощените представители на Република Таджикистан взеха също така под внимание Декларацията на Комисията и Съвета на Европейския съюз относно клаузата за връщането и обратното приемане на незаконни имигранти (член 70), приложена към настоящия заключителен акт.

Упълномощените представители на държавите-членки и на Общността и упълномощените представители на Република Таджикистан взеха също така под внимание следната размяна на писма, приложена към настоящия заключителен акт:

Размяна на писма между Общността и Република Таджикистан във връзка с установяването на дружества.

Hecho en Luxemburgo, el once de octubre del dos mil cuatro.

V Lucemurku dne jedenáctého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den elevte oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am elften Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu üheteistkümnendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις ένδεκα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the eleventh day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le onze octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussembourgo, addi’ undici ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada vienpadsmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio vienuoliktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-negyedik év október havának tizenegyedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu fil- ħdax-il jum ta’ Ottubru fis-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de elfde oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu dnia jedenastego października roku dwutysięcznego czwartego.

Feito em Luxemburgo, em onze de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu jedenásteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, enajstega oktobra dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa yhdentenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den elfte oktober tjugohundrafyra.

Ин Созишнома дар шахри Люксембург 11 октябри соли 2004 ба имзо расид.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

+++++ TIFF +++++

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französisch Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za Českou republiku

+++++ TIFF +++++

På Kongeriget Danmarks vegne

+++++ TIFF +++++

Für die Bundesrepublik Deutschland

+++++ TIFF +++++

Eesti Vabariigi nimel

+++++ TIFF +++++

Για την Ελληνική Δημοκρατία

+++++ TIFF +++++

Por el Reino de España

+++++ TIFF +++++

Pour la République française

+++++ TIFF +++++

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

+++++ TIFF +++++

Per la Repubblica italiana

+++++ TIFF +++++

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

+++++ TIFF +++++

Latvijas Republikas vārdā

+++++ TIFF +++++

Lietuvos Respublikos vardu

+++++ TIFF +++++

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

+++++ TIFF +++++

A Magyar Köztársaság részéről

+++++ TIFF +++++

Għar-Repubblika ta' Malta

+++++ TIFF +++++

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

+++++ TIFF +++++

Für die Republik Österreich

+++++ TIFF +++++

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

+++++ TIFF +++++

Pela República Portuguesa

+++++ TIFF +++++

Za Republiko Slovenijo

+++++ TIFF +++++

Za Slovenskú republiku

+++++ TIFF +++++

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

+++++ TIFF +++++

För Konungariket Sverige

+++++ TIFF +++++

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

+++++ TIFF +++++

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Аз чониби Чумхурии Точикистон

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ЛИЧНИТЕ ДАННИ

При прилагането на настоящото споразумение страните осъзнават необходимостта от адекватна защита на лицата по отношение на обработката на лични данни и свободното движение на тези данни.

--------------------------------------------------

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛЕН 5

В случай че страните изразят съгласие, че обстоятелствата дават основание за провеждането на срещи на най-високо равнище, такива срещи могат да се уреждат съобразно всеки отделен случай.

--------------------------------------------------

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛЕН 13

До присъединяването на Република Таджикистан към СТО страните провеждат консултации в Комитета за сътрудничество относно тарифните политики на Република Таджикистан по отношение на вноса, включително относно промените в тарифната защита. По-конкретно, консултации се предлагат преди засилването на тарифната защита.

--------------------------------------------------

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ПОНЯТИЕТО "КОНТРОЛ" В ЧЛЕН 22, БУКВА Б) И ЧЛЕН 33

1. Страните потвърждават взаимното си разбиране, че въпросът за контрола зависи от фактическите обстоятелства в конкретния случай.

2. Счита се, например, че дадено дружество е "контролирано" от друго дружество и следователно е негово дъщерно дружество, когато:

- другото дружество притежава пряко или косвено мнозинство от гласовете, или

- другото дружество има право да назначава или освобождава мнозинството от членовете на административния орган, на управителния орган или на надзорния орган, и същевременно е акционер или член на дъщерното дружество.

3. Страните считат, че критериите, посочени в параграф 2, не са изчерпателни.

--------------------------------------------------

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛЕН 32

Самият факт, че за физически лица от някои страни се изисква виза, а от други — не, не се разглежда като унищожаващ или увреждащ ползите съобразно условията на определено поето задължение.

--------------------------------------------------

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛЕН 39

Страните изразяват съгласие, че за целите на настоящото споразумение интелектуална, индустриална и търговска собственост обхваща по-специално авторско право, включително авторско право по отношение на компютърни програми и сродните му права, патенти, промишлени образци, географски означения, включително наименования за произход, търговски марки и марки за услуги, топографии на интегрални схеми, както и защита срещу нелоялна конкуренция съгласно определението в член 10а от Парижката конвенция за защита на индустриалната собственост и защита на неразкрита информация за ноу-хау.

--------------------------------------------------

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛЕН 94

1. Страните изразяват съгласие, за целите на правилното тълкуване и практическото прилагане на Споразумението, че понятието "особено спешни случаи", използвано в член 94 от него, означава случаи на нарушение по същество на Споразумението от една от страните. Нарушение по същество на Споразумението е:

а) неизпълнение на Споразумението, което не се санкционира от общите правила на международното право,

или

б) нарушаване на съществения елемент на Споразумението, изложен в член 2.

2. Страните изразяват съгласие, че "подходящите мерки", посочени в член 94, са мерките, които се предприемат в съответствие с международното право. Ако една от страните предприеме мярка при особено спешен случай в съответствие с член 94, другата страна може да се възползва от процедурата за уреждане на спорове.

--------------------------------------------------

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОМИСИЯТА И СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ОТНОСНО КЛАУЗАТА ЗА ВРЪЩАНЕТО И ОБРАТНОТО ПРИЕМАНЕ НА НЕЗАКОННИ ИМИГРАНТИ (ЧЛЕН 70)

Член 70 не засяга вътрешното разделение на правомощията между Европейската общност и нейните държави-членки за сключване на споразумения за обратно приемане.

--------------------------------------------------

РАЗМЯНА НА ПИСМА

между Европейската общност и Република Таджикистан относно установяването на дружества

А. Писмо от правителството на Република Таджикистан

Уважаеми господине,

Позовавам се на Споразумението за партньорство и сътрудничество, парафирано на 16 декември 2003 г.

Както подчертах в хода на преговорите, Република Таджикистан предоставя на дружествата от Общността, които се установяват и упражняват своята дейност в Република Таджикистан, привилегировано в някои отношения третиране. Аз поясних, че това отразява таджикската политика с всички средства да се насърчава установяването на дружества от Общността в Република Таджикистан.

Предвид горното, потвърждавам, че през периода между датата на парафиране на настоящото споразумение и влизането в сила на съответните разпоредби относно установяването на дружества, Република Таджикистан няма да приема мерки или подзаконови разпоредби, които биха въвели или засилили дискриминацията по отношение на дружества от Общността в сравнение с таджикски дружества или дружества от всяка трета държава, спрямо положението към датата на парафиране на настоящото споразумение.

Ще Ви бъда благодарен, ако потвърдите получаването на настоящото писмо.

Моля приемете моите най-високи почитания.

За правителството на

Република Таджикистан

Б. Писмо от Европейската общност

Уважаеми господине,

Благодаря Ви за писмото с днешна дата, което гласи:

"Позовавам се на Споразумението за партньорство и сътрудничество, парафирано на 16 декември 2003 г.

Както подчертах в хода на преговорите, Република Таджикистан предоставя на дружествата от Общността, които се установяват и упражняват своята дейност в Република Таджикистан, привилегировано в някои отношения третиране. Аз поясних, че това отразява таджикската политика с всички средства да се насърчава установяването на дружества от Общността в Република Таджикистан.

Предвид горното, потвърждавам, че през периода между датата на парафиране на настоящото споразумение и влизането в сила на съответните разпоредби относно установяването на дружества, Република Таджикистан няма да приема мерки или подзаконови разпоредби, които биха въвели или засилили дискриминацията по отношение на дружества от Общността в сравнение с таджикски дружества или дружества от всяка трета държава, спрямо положението към датата на парафиране на настоящото споразумение.

Ще Ви бъда благодарен, ако потвърдите получаването на настоящото писмо."

Потвърждавам получаването на Вашето писмо.

Моля приемете моите най-високи почитания.

От името на

Европейската общност

--------------------------------------------------

Top