EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22009A1120(01)

Споразумение между Европейската комисия и Европейския надзорен орган на ГНСС по отношение на сигурността и обмена на класифицирана информация

OJ L 306, 20.11.2009, p. 41–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 055 P. 263 - 266

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

22009A1120(01)

Споразумение между Европейската комисия и Европейския надзорен орган на ГНСС по отношение на сигурността и обмена на класифицирана информация

Официален вестник n° L 306 , 20/11/2009 стр. 0041 - 0044


ПРИЛОЖЕНИЕ

Споразумение между Европейската комисия и Европейския надзорен орган на ГНСС по отношение на сигурността и обмена на класифицирана информация

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

наричана по-долу "Комисията", представлявана от генералния директор на Генерална дирекция "Енергетика и транспорт",

от една страна, и

ЕВРОПЕЙСКИЯТ НАДЗОРЕН ОРГАН НА ГНСС,

наричан по-долу "GSA", представляван от своя изпълнителен директор,

от друга страна,

наричани по-долу "страните" или "страна",

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Договора за създаване на Европейската общност,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Регламент (ЕО) № 683/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за продължаване на изпълнението на европейските програми за спътникова навигация (EGNOS и "Галилео"),

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Регламент (ЕО) № 1321/2004 на Съвета от 12 юли 2004 г. за създаване на структури за управление на европейските сателитни радионавигационни програми,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Решение 2001/844/ЕО, ЕОВС, Евратом на Комисията от 29 ноември 2001 г. за изменение на нейния процедурен правилник,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че в контекста на европейските програми за спътникова навигация EGNOS и "Галилео" съществува постоянна необходимост за обмен на класифицирана информация между страните,

КАТО ПРИЗНАВАТ, че за едни оптимални и ефективни консултации и сътрудничество може да се изисква достъп до класифицирана информация на страните, както и обмен на такава информация между тях,

КАТО ОСЪЗНАВАТ, че подобен достъп и обмен на класифицирана информация изискват подходящи мерки за сигурност,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

За целите на настоящото споразумение:

а) "класифицирана информация" означава всякаква информация (а именно знание, което може да бъде съобщено под всякаква форма) или всеки материал, включително документи, за които една от страните счита, че трябва да бъдат защитени срещу непозволено разгласяване и които са били обозначени като такива съгласно класификацията за сигурност;

б) "страна — източник на информацията" означава страната, от която произхожда класифицираната информация, която се съобщава или разкрива на другата страна, страната адресат;

в) "страна адресат" означава страната, която получава класифицираната информация на другата страна, страната — източник на класифицираната информация;

г) "нормативна уредба относно сигурността" означава Решение 2001/844/ЕО, ЕОВС, Евратом във вида му, приложим за всяка от страните, както и вътрешните процедури и разпоредби на всяка от страните.

Член 2

Настоящото споразумение се прилага за класифицираната информация, съобщена от една от страните на другата или обменена между тях съгласно тяхната съответна нормативна уредба относно сигурността за нуждите на европейските програми за спътникова навигация (EGNOS и "Галилео").

Член 3

Всяка от страните:

а) осигурява защитата и съхранението на класифицираната информация по настоящото споразумение, съобщена от една от страните на другата или обменена между тях;

б) гарантира, че класифицираната информация, съобщена или разменена по силата на настоящото споразумение, запазва класификацията за сигурност, дадена ѝ от страната — източник на информацията. Страната адресат осигурява защитата и съхранението на тази класифицирана информация съгласно разпоредбите на собствената ѝ нормативна уредба относно сигурността на класифицираната информация с равностойна класификация за сигурност в съответствие с мерките за сигурност, които трябва да бъдат установени по силата на член 9;

в) не използва класифицираната информация по настоящото споразумение за цели, различни от установените от страната — източник на информацията;

г) не разкрива класифицираната информация по настоящото споразумение на трети страни, различни от посочените в член 4, параграфи 4 и 5, без предварителното съгласие на страната — източник на информацията;

д) позволява достъп до подобна класифицирана информация само на лицата, които имат нужда от нея, и ако е приложимо, имат разрешение за достъп до необходимото ниво на класификация.

Член 4

1. Класифицираната информация може да се съобщава или разкрива в съответствие с принципа на контрол от органа източник, от страната — източник на информацията, на страната адресат.

2. Разгласяването или съобщаването на класифицирана информация на трети страни, различни от посочените в параграфи 4 и 5, се извършва след решение на страната адресат при предварително писмено съгласие от страната — източник на информацията, в съответствие с принципа на контрол от органа източник, както е определено в разпоредбите му за сигурност.

3. В рамките на прилагане на параграфи 1 и 2 автоматичното разгласяване на трети страни, различни от посочените в параграфи 4 и 5, е възможно само ако между страните са били разработени и установени процедури за някои категории информация, свързани с техните оперативни нужди.

4. Класифицираната информация, произхождаща от GSA, може да бъде разкривана автоматично от Комисията на Европейската космическа агенция (ЕКА), на Съвета и на държавите-членки.

5. Комисията полага усилия да сключи споразумения и спогодби съответно с ЕКА, Съвета и държавите-членки, за да позволи автоматичното разкриване на GSA на класифицирана информация, произхождаща от ЕКА, Съвета или държавите-членки.

Член 5

1. Страните осигуряват система за сигурност и въвеждат мерки за сигурност, основани на основните принципи и минималните норми за сигурност, предвидени в тяхната съответна нормативна уредба и отразени в разпоредбите, които предстои да бъдат установени съгласно член 9, така че да се гарантира, че към класифицираната информация по настоящото споразумение се прилага равностойно ниво на защита.

2. Страните се подпомагат взаимно по отношение на сигурността на класифицираната информация по настоящото споразумение и по въпроси от общ интерес в областта на сигурността. Органите по член 9 провеждат взаимни консултации и инспекции в областта на сигурността, за да оценят ефективността на мерките за сигурност, за които са отговорни и които трябва да бъдат установени съгласно посочения член.

3. Преди съобщаване или обмен на класифицирана информация по настоящото споразумение между страните, отговарящите за сигурността органи по член 9 потвърждават, че по тяхна оценка страната адресат е в състояние да осигури защитата и съхранението на посочената информация при спазване на мерките, които трябва да бъдат установени съгласно посочения член.

Член 6

Страните гарантират, че всяко лице, което при изпълнение на служебните си задължения има нужда от достъп или поради своите задължения или функции може да има достъп до класифицирана информация, съобщена или обменена съгласно настоящото споразумение, притежава разрешение за достъп до подходящото ниво на класификация, преди да му предоставят достъп до информацията.

Целта на процедурите за проучване на надеждността е да се определи дали дадено лице, като се вземат предвид неговата лоялност и благонадеждност, може да има достъп до класифицирана информация.

Член 7

1. За целите на настоящото споразумение:

а) за Комисията цялата кореспонденция се изпраща до централната регистратура на генералния секретариат на Комисията на следния адрес:

Commission européenne

Secrétariat général

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

б) за GSA цялата кореспонденция се изпраща на следния адрес:

GSA

Local Security Officer

Rue de la Loi/Wetstraat 56

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2. Чрез дерогация от параграф 1 кореспонденцията от едната страна, която е достъпна само за определени компетентни служители, органи или служби на тази страна, може по оперативни причини да се адресира и да е достъпна само за определени компетентни служители, органи или служби на другата страна, специално посочени като адресати, като се взема предвид тяхната компетентност и съгласно принципа "необходимост да се знае". В този случай:

а) за Комисията тази кореспонденция се изпраща директно от GSA до местната регистратура, която обслужва компетентните служители, органи или служби на Комисията или чрез [централната регистратура на генералния секретариат] на Комисията, ако служителите, органите или службите адресати не разполагат с местна регистратура,

б) за GSA тази кореспонденция се предава чрез отдела за сигурност на GSA.

Член 8

Изпълнителният директор на GSA и директорът на Дирекцията за сигурност на Комисията упражняват надзор върху прилагането на настоящото споразумение.

Член 9

1. За целите на прилагането на настоящото споразумение органите, посочени в параграфи 2 и 3, установяват мерки за сигурност с оглед определяне на нормите за защита на сигурността и взаимно съхранение на класифицираната информация, съобщена или обменена по силата на настоящото споразумение.

2. Отделът за сигурност на GSA, под ръководството и от името на изпълнителния директор на GSA, изготвя мерките за сигурност, които да се вземат за осигуряване на защита и съхраняване на класифицираната информация, съобщена на GSA или разменена с него по силата на настоящото споразумение.

3. Дирекцията за сигурност на Комисията, действаща под ръководството на члена на Комисията, отговарящ за въпросите на сигурността, изготвя мерките за сигурност, които да се вземат за осигуряване на защита и опазване на класифицираната информация, съобщена или разменена по силата на настоящото споразумение в рамките на Комисията и нейните помещения.

4. За GSA мерките за сигурност по параграф 1 подлежат на одобрение от страна на управителния съвет на GSA.

Член 10

Органите, посочени в член 9, установяват процедурите, които да бъдат следвани в случай на доказано или предполагаемо нарушение по отношение на класифицираната информация по настоящото споразумение, включително уведомяване на другата страна за обстоятелствата и предприетите действия.

Член 11

Всяка страна поема своите разходи по прилагане на настоящото споразумение.

Член 12

Разногласията между Комисията и GSA в резултат на тълкуването или прилагането на настоящото споразумение са предмет на преговори между страните.

Член 13

1. Настоящото споразумение влиза в сила на първия ден от първия месец след датата, на която страните са се уведомили взаимно за изпълнението на необходимите вътрешни процедури.

2. Всяка от страните уведомява другата относно всяка промяна в своята нормативна уредба, която би могла да навреди на защитата на класифицираната информация по настоящото споразумение.

3. Настоящото споразумение може да се преразгледа при поискване на една от страните за въвеждане на евентуални изменения.

4. Всяко изменение на настоящото споразумение се извършва само писмено и при взаимно съгласие на страните. То влиза в сила след взаимно уведомяване съгласно разпоредбите на параграф 1.

5. Настоящото споразумение се сключва за неограничен срок. То може да бъде прекратено по всяко време от едната страна чрез писмено известие за прекратяване, изпратено до другата страна. Прекратяването влиза в сила шест месеца след получаване на известието от другата страна. Все пак то не засяга ангажиментите, поети преди това по силата на разпоредбите на настоящото споразумение. По-специално всяка класифицирана информация, съобщена или обменена по силата на настоящото споразумение, продължава да бъде защитена съгласно разпоредбите на споразумението, докато страната адресат не я върне на страната — източник на информацията, при поискване от последната.

6. Настоящото споразумение е съставено в два екземпляра на английски език.

В доказателство за това долуподписаните надлежно упълномощени лица подписаха настоящото споразумение.

Съставено в Брюксел на 11 ноември 2009 година.

За Комисията

Генерален директор

Matthias Ruete

За Европейския надзорен орган на ГНСС

Изпълнителен директор

Pedro Pedreira

--------------------------------------------------

Top