Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22007D0067

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 67/2007 от 29 юни 2007 година за изменение на протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи

OJ L 304, 22.11.2007, p. 51–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 032 P. 21 - 21

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/67(2)/oj

22.11.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 304/51


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 67/2007

от 29 юни 2007 година

за изменение на протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-долу „споразумението“, и по-специално членове 86 и 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Протокол 31 към споразумението беше изменен с Решение № 74/2006 на Съвместния комитет на ЕИП от 2 юни 2006 г. (1).

(2)

Целесъобразно е да се разшири сътрудничеството между договарящите се страни по споразумението, като се включи Решение № 1639/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 г. за създаване на Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (2007—2013 г.) (2).

(3)

Следователно протокол 31 към споразумението следва да бъде съответно изменен, за да позволи разширяване на сътрудничеството, считано от 1 януари 2007 г.,

РЕШИ:

Член 1

В член 7, параграф 5 от протокол 31 към споразумението се добавя следното тире:

„—

32006 D 1639: Решение № 1639/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 г. за създаване на Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (2007—2013 г.) (ОВ L 310, 9.11.2006 г., стр. 15).“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след последното уведомление, получено от Съвместния комитет на ЕИП, съгласно член 103, параграф 1 от споразумението (3).

То се прилага от 1 януари 2007 година.

Член 3

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 29 юни 2007 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Alan SEATTER


(1)  ОВ L 245, 7.9.2006 г., стр. 45.

(2)  ОВ L 310, 9.11.2006 г., стр. 15.

(3)  Не са посочени конституционни изисквания.


Top