Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22006D0073

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 73/2006 от 2 юни 2006 година за изменение на протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи

OJ L 245, 7.9.2006, p. 44–44 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 443–445 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 068 P. 68 - 68
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 068 P. 68 - 68
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 100 P. 142 - 142

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/73/oj

11/ 68

BG

Официален вестник на Европейския съюз

68


22006D0073


L 245/44

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 73/2006

от 2 юни 2006 година

за изменение на протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, по-нататък наричано „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Протокол 31 към споразумението бе изменен с Решение № 38/2006 на Съвместния комитет на ЕИП от 10 март 2006 г. (1).

(2)

Подходящо е да се разшири сътрудничеството на договарящите се страни по споразумението, като се включи Решение № 2113/2005/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 14 декември 2005 г. за изменение на Решение № 2256/2003/ЕО с оглед разширяване през 2006 г. на програмата за разпространение на добрата практика и наблюдение и контрол на проучването на информацията и комуникационните технологии (ITCs) (2).

(3)

Във връзка с това в протокол 31 от споразумението следва да бъдат внесени съответните изменения с цел създаване на възможност това разширено сътрудничество да започне да се осъществява на практика от 1 януари 2006 г.,

РЕШИ:

Член 1

В член 2, параграф 5, деветото тире (Решение № 2256/2003/EО на Европейския парламент и на Съвета) от протокол 31 към споразумението се добавя следното подтире:

32005 D 2113: (Решение № 2113/2005/EО на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2005 г. (ОВ L 344, 27.12.2005 г., стр. 34).“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на 3 юни 2006 г. в деня след получаването на последната нотификация до Съвместния комитет на ЕИП съгласно член 103, параграф 1 от Споразумението (3).

Настоящото решение се прилага от 1 януари 2006 г.

Член 3

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 2 юни 2006 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

R. WRIGHT


(1)  ОВ L 147, 1.6.2006 г., стр. 58.

(2)  ОВ L 344, 27.12.2005 г., стр. 34.

(3)  Не са посочени конституционни изисквания.


Top