EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22005A1010(01)

Евро-средиземноморско споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Народна демократична република Алжир, от друга страна

OJ L 265, 10.10.2005, p. 2–228 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 080 P. 3 - 226
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 080 P. 3 - 226
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 045 P. 4 - 227

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/02/2017

11/ 80

BG

Официален вестник на Европейския съюз

3


22005A1010(01)


L 265/2

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ЕВРО-СРЕДИЗЕМНОМОРСКО СПОРАЗУМЕНИЕ

за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Народна демократична република Алжир, от друга страна

КРАЛСТВО БЕЛГИЯ,

КРАЛСТВО ДАНИЯ,

ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ,

РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ,

КРАЛСТВО ИСПАНИЯ,

ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА,

ИРЛАНДИЯ,

ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА,

ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ,

КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ,

РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ,

ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ,

КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ,

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,

Договарящи се страни по Договора за създаване на Европейската общност,

наричани по-долу „държави-членки“ и

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, наричана по-долу Общността, от една страна, и

НАРОДНА ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА АЛЖИР, наричана по-долу „Алжир“,

от друга страна,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД близостта и взаимната зависимост, която историческите връзки и общите ценности са установили между Общността, нейните държави-членки и Алжир,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че Общността, нейните държави-членки и Алжир желаят да укрепят тези връзки и да установят дълготрайни взаимоотношения на базата на взаимност, единство, партньорство и съвместно развитие,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД важността, която страните придават на принципите на Устава на Обединените нации, по-специално на спазването на човешките права и политическата и икономическа свобода, които формират самата база на асоциирането,

КАТО ОСЪЗНАВАТ, от една страна, важността на взаимоотношенията в общия евро-средиземноморски контекст, и от друга страна, целта на интеграцията между страните от Магреба,

КАТО ЖЕЛАЯТ изцяло да постигнат целите на това асоцииране, прилагайки съответните разпоредби на настоящото споразумение за сближаване нивата на икономическо и социално развитие на Общността и Алжир,

КАТО ОСЪЗНАВАТ важността на настоящото споразумение, което се основава на взаимност на интересите, взаимни отстъпки, сътрудничество и диалог,

КАТО ЖЕЛАЯТ да започнат и продължат политическите консултации по двустранни и международни въпроси от взаимен интерес,

КАТО ОСЪЗНАВАТ, че тероризмът и международната организирана престъпност представляват заплаха за осъществяване целите за постигане на стабилност и стабилност в региона,

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД желанието на Общността да окаже подкрепа на Алжир в неговите усилия за осъществяване на икономическа реформи и регулиране, и обществено развитие,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД ангажиментите на Общността и Алжир по отношение на свободната търговия, в съответствие с правата и задълженията, произтичащи от Общото споразумение за митата и търговията (ГATT) в неговата форма след Уругвайския кръг от преговори,

КАТО ИМАТ ЖЕЛАНИЕ да установят сътрудничество, поддържано с регулярен диалог по икономически, научни, технологични, социални, културни, аудиовизуални и екологични въпроси, с цел постигане на по-добро взаимно разбирателство,

КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ, че разпоредбите на настоящото споразумение, които са предмет на част III, дял IV от Договора за създаване на Европейската общност, са задължителни за Обединеното кралство и Ирландия като отделни договарящи се страни и не като държави-членки на Общността, докато Обединеното кралство или Ирландия (в зависимост от обстоятелствата) уведомят Алжир, че е обвързан като част от Общността съгласно Протокола за позицията на Обединеното кралство и Ирландия, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност. Същото се отнася за Дания, съгласно Протокола за позицията на Дания,

КАТО СА УБЕДЕНИ, че настоящото споразумение осигурява подходяща рамка за развитие на партньорството на база на частната инициатива, и че то ще създаде подходящ климат за развитието на икономическите, търговските и инвестиционните взаимоотношения между страните, фактор, който предлага жизнено важна подкрепа за икономическото преструктуриране и технологична модернизация,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

1.   С настоящото се установява сътрудничество между Общността и нейните държави-членки, от една страна, и Алжир, от друга страна.

2.   Целите на споразумението са да:

осигури подходяща рамка за политически диалог между страните, с което да даде възможност за развитие на близки взаимоотношения и сътрудничество във всички области, които те считат уместни за такъв диалог;

насърчава търговията и разширяването на хармонични икономически и социални взаимоотношения между страните и да създаде условия за постепенна либерализация на търговията със стоки, услуги и капитал;

подпомага човешкият обмен, по-специално в областта на административните процедури;

насърчава интегрирането на страните от Магреба като подпомага търговията и сътрудничеството в рамките на групата страни от Магреба и между нея и Общността и нейните държави-членки;

подпомага икономическото, социално, културно и финансово сътрудничество.

Член 2

Зачитането на демократичните принципи и основните човешки права, установени с Всеобщата декларация за правата на човека, вдъхновява местните и международни политики на страните и представлява важен елемент от настоящото споразумение.

ДЯЛ I

ПОЛИТИЧЕСКИ ДИАЛОГ

Член 3

1.   Страните регулярно обсъждат въпроси от областта на политиката и сигурността. Този диалог помага да се изградят трайни връзки на единство между партньорите, които ще допринесат за просперитета, стабилността и сигурността в средиземноморския регион и ще доведат до създаване на климат на разбирателство и толерантност между културите.

2.   Политическият диалог и сътрудничество имат за цел:

а)

да подпомогнат сближаването на страните чрез постигане на по-добро взаимно разбирателство и регулярно координиране по международни въпроси от общ интерес;

б)

да дадат на всяка страна възможност да обмислят позицията и интересите на другата страна;

в)

да допринесат за консолидиране на сигурността и стабилността в евро-средиземноморския регион;

г)

да подпомогнат разработването на съвместни инициативи.

Член 4

Политическият диалог включва всички въпроси от взаимен интерес за страните, по-специално необходимите условия за гарантиране на мира, сигурността и регионалното развитие чрез насърчаване на сътрудничеството.

Член 5

Политическият диалог се провежда регулярно и когато е необходимо:

а)

на ниво министри, основно в рамките на Съвета по асоцииране;

б)

на ниво висши служители, представляващи Алжир, от една страна, и Председателството на Съвета и Комисията, от друга;

в)

възползвайки се напълно от всички дипломатически канали, включително регулярни брифинги, консултации при международни срещи и контакти между дипломатически представители в трети страни;

г)

когато е възможно, по други начини, които биха допринесли за консолидиране на диалога и повишаване на неговата ефективност.

ДЯЛ II

СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ

Член 6

Общността и Алжир постепенно създават зона за свободна търговия за преходен период, продължаващ максимум 12 години, чието начало е датата на влизане в сила на настоящото споразумение в съответствие с разпоредбите по-долу и съгласно тези от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. и други многостранни споразумения за търговията със стоки, приложени към Споразумението за създаване на Световната търговска организация (СТО), наричано по-долу „ГATT“.

ГЛАВА 1

Промишлени стоки

Член 7

Разпоредбите на настоящата глава се прилагат за стоки, произхождащи от Общността и Алжир, които са включени в глави 25 до 97 от Комбинираната номенклатура и Митническата тарифа на Алжир, с изключение на стоките по приложение 1.

Член 8

Стоките, произхождащи от Алжир, се внасят в Общността, освободени от мита и такси, които имат равностойно действие.

Член 9

1.   Митата и таксите с равностойно действие, приложими към вноса в Алжир на стоки, произхождащи от Общността и включени в приложение 2, се премахват след влизането в сила на настоящото споразумение.

2.   Митата и таксите с равностойно действие, приложими към вноса в Алжир на стоки, произхождащи от Общността и включени в приложение 3, прогресивно се премахват съгласно графика по-долу:

две години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всички мита и такси се намаляват до 80 % от базовото мито;

три години след влизане в сила на настоящото споразумение всички мита и такси се намаляват до 70 % от базовото мито;

четири години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всички мита и такси се намаляват до 60 % от базовото мито;

пет години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всички мита и такси се намаляват до 40 % от базовото мито;

шест години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всички мита и такси се намаляват до 20 % от базовото мито;

седем години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение, останалите мита се премахват.

3.   Митата и таксите с равностойно действие, приложими към вноса в Алжир на стоки, произхождащи в Общността, различни от включените в приложения 2 и 3, прогресивно се премахват съгласно следния график:

две години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всички мита и такси се намаляват до 90 % от базовото мито;

три години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всички мита и такси се намаляват до 80 % от базовото мито;

четири години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всички мита и такси се намаляват до 70 % от базовото мито;

пет години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всички мита и такси се намаляват до 60 % от базовото мито;

шест години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всички мита и такси се намаляват до 50 % от базовото мито;

седем години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всички мита и такси се намаляват до 40 % от базовото мито;

осем години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всички мита и такси се намаляват до 30 % от базовото мито;

девет години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всички мита и такси се намаляват до 20 % от базовото мито;

десет години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всички мита и такси се намаляват до 10 % от базовото мито;

единадесет години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всички мита и такси се намаляват до 5 % от базовото мито;

дванадесет години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение останалите мита и такси се премахват.

4.   При сериозни затруднения с дадена стока графиците, установени в съответствие с параграфи 2 и 3, могат да бъдат преработени от Комитета по асоцииране с общо съгласие, при условие че срокът, за който се изисква промяната, не може да бъде продължен по отношение на съответната стока след максималния преходен период съгласно член 6. Ако Комитетът по асоцииране не вземе решение в срок от тридесет дни след молбата му за промяна на графика, Алжир може да временно да преустанови изпълнението на графика за срок, ненадвишаващ една година.

5.   За всяка въпросна стока, базовото мито, което следва да се намалява постепенно съгласно параграфи 2 и 3, са ставките по член 18.

Член 10

Разпоредбите, засягащи премахването на митата върху вноса, се прилагат и към митата от финансово естество.

Член 11

1.   Извънредни мерки с ограничена продължителност, които ограничават разпоредбите на член 9, могат да бъдат предприети от Алжир под формата на увеличение или повторно въвеждане на мита.

Тези мерки могат да засегнат само новите отрасли или определени сектори, които са подложени на преструктуриране или са изправени пред сериозни трудности, по-специално, когато тези трудности създават големи социални проблеми.

Митата върху вноса, приложими в Алжир към стоки, произхождащи от Общността, въведени чрез тези мерки, не могат да надвишават 25 % ad valorem и запазват елемент на преференции за стоки, произхождащи от Общността. Общата стойност на вноса на стоки, подложени на такива мерки, не може да надвишава 15 % от общия внос на промишлените стоки от Общността през последната година, за които има статистически данни.

Тези мерки се прилагат за период, не надвишаващ пет години, освен ако по-голяма продължителност е разрешена от Комитета по асоцииране. Прилагането им се прекратява най-късно след изтичане на максималния преходен период съгласно член 6.

Никакви подобни мерки не могат да се въвеждат за дадена стока, ако са изминали повече от три години от изключването на всички мита и количествени различия или такси, или мерки, които имат равностойно действие по отношение на тази стока.

Алжир информира Комитета по асоцииране за всички изключителни мерки, които възнамерява да предприеме и, по искане на Общността, се провеждат консултации относно такива мерки и секторите, към които те се прилагат, преди да бъдат въведени. Когато приема такива мерки, Алжир предоставя на Комитета по асоцииране график за премахване на митата, въведени съгласно настоящия член. Такъв график предвижда поетапно премахване на съответните мита на равни годишни части, като се започва не по-късно от края на втората година след тяхното въвеждане. Комитетът по асоцииране може да приеме различен график.

2.   Чрез дерогация от четвърта алинея от параграф 1 Комитетът по асоцииране може, по изключение, за да се отчетат трудностите, свързани със създаването на нов отрасъл, да разреши на Алжир да запази мерките, вече предприети по параграф 1, максимум за срок от три години след преходния период по член 6.

ГЛАВА 2

Селскостопански, рибни и обработени селскостопански продукти

Член 12

Разпоредбите на настоящата глава се прилагат за стоки, произхождащи от Общността и Алжир, включени в глави 1 до 24 от Комбинираната номенклатура и в митническата тарифа на Алжир, и за стоките, изброени в приложение 1.

Член 13

Общността и Алжир постепенно установяват по-голяма либерализация в реципрочната си търговия със селскостопански, рибни и обработени селскостопански продукти, които представляват интерес и за двете страни.

Член 14

1.   Селскостопанските продукти, произхождащи от Алжир, включени в Протокол № 1 за внос в Общността, са предмет на договореностите от този протокол.

2.   Селскостопанските продукти, произхождащи от Общността, включени в Протокол № 2 за внос в Алжир, са предмет на договореностите от този протокол.

3.   Рибните продукти, произхождащи от Алжир, включени в Протокол № 3 за внос в Общността, са предмет на договореностите от този протокол.

4.   Рибните продукти, произхождащи от Общността, включени в Протокол № 4 за внос в Алжир, са предмет на договореностите от този протокол.

5.   Търговията с обработени селскостопански продукти, които са включени в настоящата глава, са предмет на договореностите от Протокол № 5.

Член 15

1.   Пет години след влизането в сила на настоящото споразумение Общността и Алжир правят оценка на ситуацията, за да определят мерките за либерализация, които следва да се прилагат от Общността и от Алжир шест години след влизането в сила на споразумението, съгласно целта, определена в член 13.

2.   Без да се засягат разпоредбите на параграф 1 и като се вземат предвид моделите на търговия със селскостопански, рибни и обработени селскостопански продукти между страните и особената деликатност на тези продукти, Общността и Алжир проучват в Съвета по асоцииране, продукт по продукт и на взаимна основа, възможностите за взаимно предоставяне на допълнителни концесии.

Член 16

1.   Прие условие че трябва да бъдат въведени особени правила в резултат прилагането на техните селскостопански политики или модифицирането на техните съществуващи правила, или, при условие че разпоредбите относно прилагането на техните селскостопански политики трябва да бъдат променени или развити, Общността и Алжир могат да променят договореностите, заложени в настоящото споразумение, отнасящи се за въпросните продукти.

2.   Страната, извършваща такава промяна, информира за нея Комитета по асоцииране. По искане на другата страна Комитетът по асоцииране се събира, за да обърне съответното внимание на интересите на другата страна.

3.   Ако Общността или Алжир, при прилагането на параграф 1, промени договореностите за селскостопанските продукти по настоящото споразумение, те предоставят на вноса, произхождащ от другата страна, преимущество, равностойно на предвиденото в настоящото споразумение.

4.   Всяка промяна на договореностите, постигнати с настоящото споразумение, по искане на другата договаряща се страна, е предмет на консултации в Съвета по асоцииране.

ГЛАВА 3

Общи разпоредби

Член 17

1.   Няма да бъдат въвеждани никакви нови мита по вноса или износа или такси, имащи равностоен ефект, нито ще бъдат увеличени съществуващите такива в търговията между Общността и Алжир, след влизането в сила на настоящото споразумение.

2.   Няма да бъдат въвеждани никакви нови количествени ограничения върху вноса или износа, или мерки, които имат равностоен ефект, в търговията между Общността и Алжир.

3.   Количествени ограничения върху вноса или износа и мерки, които имат равностоен ефект върху търговията между Общността и Алжир, се отменят след влизането в сила на настоящото споразумение.

4.   Алжир отменя най-късно до 1 януари 2006 г. временното допълнително мито, прилагано за стоките, описани в приложение 4. Това мито се намалява на линейна база с 12 пункта годишно, като се започва от 1 януари 2002 г.

Ако ангажиментите на Алжир, свързани с неговото присъединяване към Световната търговска организация, предвиждат по-кратък срок за отмяна на временното допълнително мито,се прилага този по-кратък срок.

Член 18

1.   За всеки съответен продукт базовото мито, което следва да бъде намалено съгласно член 9, параграфи 2 и 3 и член 14, е ставката, прилагана фактически по отношение на Общността на 1 януари 2002 г.

2.   При присъединяване на Алжир към Световната търговска организация, приложимото мито за вноса между страните е фиксираната ставка или по-ниската прилагана ставка, която влиза в сила при присъединяването. Ако след присъединяването към Световната търговска организация, се прилага намаление на тарифата на база erga omnes,се прилага намалената ставка.

3.   Разпоредбите на параграф 2 се прилагат за всяко намаление на тарифата, прилагано erga omnes, въведено след датата на приключване на преговорите.

4.   Страните си съобщават взаимно съответните базови ставки, прилагани от 1 януари 2002 г.

Член 19

Стоките, произхождащи от Алжир, не се ползват от по-благоприятен режим, когато се внасят в Общността, от този, който държавите-членки прилагат помежду си.

Разпоредбите на настоящото споразумение се прилагат без да се засягат разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 1911/91 на Съвета от 26 юни 1991 г. относно прилагането на разпоредбите на правото на Общността към Канарските острови (ОВ L 171, 29.6.1991 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1105/2001 (ОВ L 151, 7.6.2001 г., стр. 1).

Член 20

1.   Страните се въздържат от всякакви мерки или практика от вътрешно фискално естество, установяващи, било пряко или косвено, дискриминация между стоките на едната страна и подобни стоки, произхождащи от територията на другата страна.

2.   Стоките, изнасяни за територията на едната от страните, не могат да се ползват от възстановяване на суми, платени като вътрешни данъци в размери, надвишаващи сумата на преките или косвените данъци, наложени върху тях.

Член 21

1.   Настоящото споразумение не изключва поддържането или образуването на митнически съюзи, зони за свободна търговия или споразумения за погранична търговия, доколкото те не променят договореностите, отнасящи се до търговията, предвидени в настоящото споразумение.

2.   В рамките на дейността на Комитета по асоцииране се провеждат консултации между страните относно споразумения, създаващи такива митнически съюзи или зони за свободна търговия и, когато е отправено такова искане по други основни въпроси, свързани със съответната им търговска политика към трети страни. В частност, ако трета страна се присъединява към Общността, такива консултации се провеждат, за да се гарантира отчитане на взаимните интереси на Общността и Алжир, формулирани в настоящото споразумение.

Член 22

Ако една от страните реши, че е налице дъмпинг в търговията с другата страна по смисъла на член VI от ГATT 1994 г., тя може да вземе съответни мерки срещу такава практика в съответствие със Споразумението за прилагането на член VI от ГATT 1994 г. на Световната търговска организация, със съответното вътрешно законодателство и с условията и процедурите, предвидени в член 26.

Член 23

Между страните се прилага Споразумението за субсидиите и изравнителните мерки на Световната търговска организация.

Ако една от страните разбере, че се използват субсидии в търговията с другата страна по смисъла на членове VI и XVI от ГATT 1994 г., тя може да вземе подходящи мерки срещу тази практика съгласно Споразумението за субсидиите и изравнителните мерки на Световната търговска организация и своето вътрешно законодателство по този въпрос.

Член 24

1.   Освен, когато е предвидено друго в настоящия член, между страните се прилагат разпоредбите на член XIX от ГATT 1994 г. и на Споразумението за защитни мерки на Световната търговска организация.

2.   Всяка страна информира незабавно Комитета по асоцииране за всяка стъпка, която тя предприема или възнамерява да предприеме във връзка с прилагането на защитните мерки. Всяка страна изпраща на Комитета по асоцииране, незабавно или най-малко една седмица предварително, писмено съобщение, съдържащо цялата информация, отнасяща се до:

откриване на процедура по разследване;

резултата от разследването.

Представената информация включва обяснение на процедурата, на базата на която се извършва разследването и подробности за графика на изслушванията и други подходящи случаи засегнатите страни да предоставят своите становища.

Всяка страна изпраща до Комитета по асоцииране предварителна писмена нотификация, която съдържа цялата необходима информация за решението да се приложат временни защитни мерки; тази нотификация трябва да бъде полученя най-малко една седмица преди мерките да бъдат приложени.

3.   След като бъде нотифицирана за крайните резултати от разследването и преди прилагането на защитни мерки съгласно разпоредбите на член XIX от ГATT 1994 г. и Споразумението за защитни мерки на Световната търговска организация, страната, която възнамерява да приложи такива мерки отнася въпроса до Комитета по асоцииране за щателно проучване на ситуацията с оглед намирането на взаимно приемливо решение.

4.   За да се намери такова решение, страните следва незабавно да проведат консултации в рамките на Комитета по асоцииране. Ако страните не успеят да постигнат споразумение в срок от 30 дни от началото на консултациите за решение, с което да се избегне прилагането на защитни мерки, страната, която възнамерява да приложи защитни мерки, може да приложи разпоредбите на член XIX от ГATT 1994 г. и на Споразумението за защитни мерки на Световната търговска организация.

5.   При избора на защитни мерки по смисъла на този член страните дават приоритет на тези, които предизвикват най-малко смущение при постигане целите на настоящото споразумение. Тези мерки не трябва да отиват по-далеч от необходимото за отстраняване на възникналите трудности и трябва да запазят нивото или маржа на преференция, предоставен по смисъла на настоящото споразумение.

6.   Страната, която предвижда прилагането на защитни мерки по смисъла на настоящия член, предлага на другата страна компенсация под формата на либерализация на търговията срещу внос от последната; тази компенсация следва да бъде по същество равностойна на неблагоприятните търговски последствия от мерките на другата страна от датата на тяхното прилагане. Предложението се прави преди да бъде приета защитната мярка и едновременно с нотификацията на и отнасянето до Комитета по асоцииране съгласно параграф 3. Ако страната, чийто продукт е планираният обект на защитната мярка, счете предложението за компенсация незадоволително, двете страни могат да договорят други форми на търговска компенсация в рамките на консултациите по параграф 3.

7.   Ако страните не могат да се договорят по въпроса за компенсацията в срок от 30 дни след началото на консултациите, страната, чиято стока е предмет на защитните мерки, може да приеме компенсаторни тарифни мерки, които имат търговски последствия по същество равностойни на защитната мярка, приета по смисъла на този член.

Член 25

Когато съвместимостта с разпоредбите на член 17, параграф 3 води до:

i)

реекспорт в трета страна, срещу която страната износител е приела, за съответната стока, количествени ограничения за износ, експортни мита, или мерки с равностойно действие;

или

ii)

значителен недостиг, или опасност от такъв, от стока, която е основна за страната износител;

и когато описаните по-горе ситуации предизвикват, или могат да предизвикат, сериозни затруднения за страната износител, тази страна може да предприеме съответните мерки при условията и съгласно процедурите, предвидени в член 26. Мерките не трябва да са дискриминационни и се отменят, когато условията вече не оправдават тяхното запазване.

Член 26

1.   В случай, че Общността или Алжир, подложат вноса на стоки, които могат да предизвикат трудностите по член 24, на административна процедура, имаща за цел бързо събиране на информация за тенденциите в търговския поток, те уведомяват за това другата страна.

В случаите, определени в членове 22 и 25, преди предприемането на мерките, предвидени в тях или, в случаите, когато се прилага параграф 2, буква в) от настоящия член, възможно най-скоро Общността или Алжир, според случая, предоставят на Комитета по асоцииране цялата необходима информация с оглед на това да се намери решение, приемливо за двете страни.

При избора на мерки, предимство се дава на тези, които в най-малка степен нарушават функционирането на настоящото споразумение.

2.   За изпълнение на изискванията от втора алинея на параграф 1 се прилагат следните разпоредби:

а)

що се отнася до член 22, страната износител трябва да бъде информирана за случая на дъмпинг веднага щом органите на страната вносител започнат разследването. Когато дъмпингът не е прекратен по смисъла на член VI от ГATT 1994 г. или не се е стигнало до някакво друго удовлетворително решение в срок от 30 дни от отнасянето на въпроса за разглеждане, страната вносител може да приеме съответните мерки;

б)

що се отнася до член 25, трудностите, произтичащи от ситуациите, описани в този член се отнасят за проучване до Комитета по асоцииране.

Комитетът по асоцииране може да вземе решение, което да сложи край на трудностите. Ако той не е взел такова решение в срок от 30 дни след отнасянето на въпроса за разглеждане, страната износител може да наложи съответни мерки върху износа на съответната стока;

в)

когато изключителни обстоятелства, изискващи незабавно действие, правят невъзможна предварителната информация или проучване, според случая, Общността или Алжир, в зависимост от това коя от страните е засегната, могат, в ситуациите описани в членове 22 и 25, да приложат незабавно предпазни мерки, необходими за справяне със ситуацията като незабавно информират за това другата страна.

Член 27

Нищо в настоящото споразумение не препятства забраната или ограничаването на вноса, износа или транзита на стоки, предприети на основата на обществения морал, обществения ред или обществената сигурност, защитата на здравето и живота на хората, животните или растенията, защитата на национални ценности с художествена, историческа или археологическа стойност или защитата на интелектуалната, индустриалната и търговската собственост или разпоредбите, отнасящи се до златото и среброто. Такива забрани или ограничения обаче не могат да представляват средство за произволна дискриминация или прикрито ограничение на търговията между двете страни.

Член 28

Понятието „стоки с произход“ за целите на прилагането на разпоредбите на настоящия дял и методите на административно сътрудничество, свързани с тях, са определени в Протокол № 6.

Член 29

Комбинираната номенклатура на стоките се прилага за класифициране на стоките за внос в Общността. Митническата тарифа на Алжир се прилага за класифициране на стоките за внос в Алжир.

ДЯЛ III

ТЪРГОВИЯ С УСЛУГИ

Член 30

Двустранни задължения

1.   Европейската общност и нейните държави-членки предоставят на Алжир режима, който те са длъжни да предоставят съгласно член II.I от Общото споразумение за търговията с услуги, наричано по-долу „ГАТС“.

2.   Европейската общност и нейните държави-членки предоставят на алжирските доставчици на услуги не по-малко благоприятен режим от този, който се дава на подобни доставчици на услуги, съгласно списъка със специфични задължения, поети от Европейската общност и нейните държави-членки съгласно ГATС, към което той е приложен.

3.   Този режим не се прилага за изгоди, предоставени от която и да е от страните съгласно условията на споразумение от типа, определен в член V от ГATС или за мерки, предприети на базата на такова споразумение и към други изгоди, предоставени в съответствие със списъка на изключенията от режима „най-облагодетелствана нация“, приложен от Европейската общност и нейните държави-членки към ГATС.

4.   Алжир предоставя на доставчиците на услуги от Европейската общност и нейните държави-членки режим не по-малко благоприятен от определения в членове 31–33.

Член 31

Трансгранично предоставяне на услуги

По отношение на предоставянето на услуги на територията на Алжир от страна на доставчици на услуги от Общността, освен чрез търговско присъствие или присъствие на физически лица, съгласно членове 32 и 33, Алжир предоставя на доставчиците на услуги от Общността режим не по-малко благоприятен от предоставяния на компании от която и да е трета страна.

Член 32

Търговско присъствие

1.

а)

Алжир предоставя за установяването на компании от Общността на негова територия режим не по-малко благоприятен от този, предоставен на компании от която и да е трета страна.

б)

Алжир предоставя на дъщерни дружество и клонове на дружества от Общността, установени на негова територия в съответствие с неговото законодателство, по отношение на техните операции, режим не по-малко благоприятен от предоставяния на негови собствени компании или филиали, или на алжирски дъщерни дружества или клонове на дружества от трети страни, който е по-благоприятен.

2.   Режимът по параграф 1, букви а) и б) се предоставя на дружества, дъщерни дружества и клонове, установени в Алжир на датата на влизане в сила на настоящото споразумение и на дружества, дъщерни дружества и клонове, установени там след тази дата.

Член 33

Временно пребиваване на физически лица

1.   Компания от Общността или компания от Алжир, установена съответно на територията на Алжир или Общността, има право временно да наема, или временно е наела чрез едно от своите дъщерни дружества или клонове, в съответствие с действащото законодателство в страната домакин по установяване, служители, които са граждани съответно на държави-членки на Общността и Алжир, при условие че тези служители са квалифициран персонал съгласно параграф 2, и че те са наети изключително от такива компании, дъщерни дружества или клонове. Разрешенията за пребиваване и работа на такива заети лица се издават само за периода, за който са наети.

2.   Квалифициран персонал от горепосочените дружества, наричани по-долу „организации“ са „вътрешнофирмени трансферни специалисти“ съгласно буква в) в следните категории, при условие че организацията е юридическо лице и че въпросните специалисти са били наети от него или са били партньори в него (освен мажоритарните акционери) най-малко 12 месеца предшестващи такова преместване:

а)

лица, заемащи висока позиция в дадена организация, които главно управляват предприятието, като получават общи насоки от съвета на директорите или акционерите на компанията, включително:

управляват предприятието или служба, или поделение на предприятието;

наблюдават и контролират работата на други надзорни или ръководни служители и специалисти;

имат пълномощия да наемат или освобождават, или да препоръчват назначения или уволнения, или други дейности свързани с управлението на персонала;

б)

лица, работещи в организация, които притежават изключителни познания, особено важни за обслужване на предприятието, изследователското оборудване, техниката или за управлението. Оценката на тези познания може да отразява, освен познанията, специфични за предприятието, високото ниво на квалификация, отнасяща се за определен вид работа или професия, изискващи специфични технически познания, включително принадлежност към официално призната професия;

в)

„вътрешнофирменият трансферен специалист“ се дефинира като физическо лице, работещо в организация на територията на дадена страна, което временно се прехвърля, с цел извършване на икономически дейности, на територията на другата страна; въпросната организация трябва да има основно място на дейност на територията на дадена страна и прехвърлянето да се извършва в установяване (клон, дъщерно дружества) на тази организация, ефективно изпълняваща подобни икономически дейности на територията на другата страна.

3.   Влизането и временното пребиваване на съответните територии на Алжир и Общността на граждани съответно на държави-членки или на Алжир се разрешава, когато тези представители на компании са лица, заемащи висша длъжност, съгласно параграф 2, буква а) в дружеството и отговарят за установяването на компания на Алжир или на Общността съответно в Алжир или в Общността, когато:

тези представители не се занимават с извършването на директни продажби или доставки, и

компанията няма друг представител, офис, клон или дъщерно дружество съответно в държава-членка на Общността или в Алжир.

Член 34

Транспорт

1.   Разпоредбите на членове 30 – 33 не се прилагат за въздушния, вътрешния воден или сухоземен транспорт или каботаж, които са предмет на разпоредбите на параграфи 2–6 от настоящия член.

2.   По отношение на дейностите, извършвани от корабните агенции за предоставяне на международни морски транспортни услуги, включително интермодален превоз на товари, включващ морска отсечка, всяка страна разрешава търговско присъствие на дружествата на другата страна на своя територия под формата на дъщерни дружества или клонове при условия на установяване не по-малко благоприятни от предоставяните на собствените и компании или дъщерни предприятия на компании на трета страна, които са по-изгодни. Тези дейности включват, но не само:

а)

маркетинг и продажба на услугата морски превоз и свързаните с нея услуги, чрез пряк контакт с клиенти, от предложението до фактурирането, независимо дали тези услуги се извършват или предлагат от самия доставчик на услуги или от доставчици на услуги, с които продавачът на услуги има установени делови взаимоотношения;

б)

покупка и използване, за тяхна сметка или от името на техен клиент (и препродажбата на техни клиенти), на всякакви транспортни и свързаните с тях услуги, включително услуги, свързани с вътрешния транспорт с всякакви средства, особено вътрешните превози по вода, сухопътни и железопътни превози, необходими за доставянето на цялостна услуга;

в)

подготовка на транспортни документи, митнически документи, или други, свързани с произхода и естеството на транспортираните стоки;

г)

набавяне на бизнес информация от различни източници, включително компютъризирани информационни системи и електронен обмен на данни (при условията на недискриминационни ограничения, отнасящи се до телекомуникациите);

д)

уреждане на всякакви бизнес споразумения, включително акционерно участие в компанията и назначаване на местен персонал (или, когато персоналът е чуждестранен, при условията на съответните разпоредби от настоящото споразумение), с всяка местна корабна агенция;

е)

извършване на дейности от името на компаниите, като организиране на влизането на кораб в пристанището или прехвърлянето на товарите, когато това е необходимо.

3.   По отношение на морския транспорт страните се задължават да прилагат ефективно принципа на неограничен достъп до международния пазар и трафик на търговска основа.

Законодателството на всяка страна се прилага към преференциалното право на националния флаг за национален каботаж и за спасяване, такса за теглене и пилотиране на кораб.

Тези разпоредби не засягат правата и задълженията, произтичащи от Конвенцията на ООН за Кодекса за морските линейни конференции, съгласно приложението им за всяка от страните по настоящото споразумение. Нелинейните конференции са свободни да оперират в конкуренция с конферентна линия доколкото се придържат към принципа за лоялна търговска конкуренция.

Страните заявяват своите ангажименти по отношение на свободната конкурентна среда, която е основна характеристика на търговията с течни и твърди товари.

4.   При прилагане на принципите от параграф 3 по-горе, страните:

а)

не въвеждат договорености за разделяне на товарите в бъдещи двустранни споразумения с трети страни по отношение на сухи и течни товари и линейна търговия. Това, обаче, не изключва възможността от такива договорености, свързани с линейните товари при изключителни обстоятелства, когато компаниите за линейни превози от едната или другата страна по настоящото споразумение иначе не биха имали ефективна възможност да осъществяват търговия към и от съответната трета страна;

б)

отменят, след влизане в сила на настоящото споразумение, всички едностранни мерки, административни, технически и други пречки, които могат да представляват прикрито ограничение или имат дискриминационно действие по отношение предоставянето на услуги в международния морски транспорт.

5.   Всяка страна предоставя, inter alia, режим не по-малко благоприятен от предоставяния на нейните собствени кораби, за корабите, използвани за транспортирането на стоки, пътници или и двете, които плават под флага на другата страна или се управляват от нейни граждани или компании, по отношение на достъпа до пристанища, използването на инфраструктурата и допълнителните морски услуги на тези пристанища, както и съответните такси, митнически съоръжения и определянето на котвени места и съоръжения за товарене и разтоварване.

6.   С оглед координираното развитие на транспорта между страните, приспособено към техните търговски нужди, условията за взаимен достъп до пазара и предоставянето услуги, свързани с въздушния, сухопътния, железопътния и вътрешния воден транспорт могат да бъдат уредени с отделни споразумения, когато това е уместно, договорени между страните след влизането в сила на настоящото споразумение.

Член 35

Вътрешни нормативни актове

1.   Разпоредбите на дял III не препятстват прилагането от всяка страна на всякакви мерки, необходими за предотвратяване заобикалянето на мерките, отнасящи се до достъпа на трета страна до нейния пазар, чрез разпоредбите на настоящото споразумение.

2.   Разпоредбите на настоящия дял се прилагат при условията на ограниченията, налагани от съображения на държавната политика, обществената сигурност или опазване на общественото здраве. Те не се прилагат към дейности, които на територията на всяка от страните са свързани понякога с упражняване на официална власт.

3.   Разпоредбите на настоящия дял не изключват възможността някоя от страните да прилага определени правила, отнасящи се до установяването и извършването на дейност на нейна територия на филиали на компании на друга страна, неучредени на територията на първата страна, оправдани от законови или технически различия между тези клонове и клоновете на дружества, учредени на нейна територия, или, по отношение на финансовите услуги, по надзорни причини. Различието в начина на третиране не излиза извън рамките на строго необходимите мерки, прилагани като резултат от тези законови или технически различия, или, по отношение на финансовите услуги, от изискванията за надзор.

4.   Въпреки всички останали разпоредби на настоящото споразумение, дадена страна може да вземе мерките, необходими по надзорни причини, включително за защита на инвеститори, вложители, държатели на полици или лица, към които доставчик на финансови услуги има доверителни задължения, или, за да се гарантира интегритета и стабилността на финансовата система. Когато тези мерки са несъвместими с разпоредбите на настоящото споразумение, те не се използват като средство за отмяна на задълженията на страната съгласно споразумението.

5.   Нищо в настоящото споразумение не се тълкува като изискване дадена страна да оповестява информация, свързана с делата и сметките на отделни клиенти или някаква поверителна или частна информация, собственост на държавни органи.

6.   За целите на придвижването на физическите лица, предоставящи услуги, нищо в настоящото споразумение не пречи на страните да прилагат своите закони и нормативни актове, отнасящи се до влизането, престоя, условията на труд и установяване на физически лица и предоставянето на услуги, при условие че те не ги прилагат по начин, който да обезсили или намали ползите, предоставяни на всяка страна съгласно условията на конкретна разпоредба от споразумението. Горната разпоредба не препятства прилагането на параграф 2.

Член 36

Определения

За целите на настоящото споразумение:

а)

„доставчик на услуги“ означава всяко физическо или юридическо лице, което предоставя услуги от територията на едната страна на територията на другата страна, на територията на едната страна на клиент на услугата на другата страна, чрез търговско присъствие (установяване) на територията на другата страна и чрез присъствието на физическо лице от едната страна на територията на другата страна;

б)

„дружества на Общността“ или „Алжирски дружества“, означава дружества, създадена съгласно законите съответно на държава-членка или на Алжир и с главно управление според устройствения акт или централно управление, или основно място на извършване на дейност съответно на територията на Общността или Алжир.

При условие, обаче, че компанията, създадена в съответствие със законите съответно на държава-членка или на Алжир, има адрес на управление само на територията съответно на Общността или на Алжир, компанията се счита съответно за компания на Общността или на Алжир, ако нейната дейност е свързана реално и непрекъснато с икономиката съответно на държава-членка или на Алжир;

в)

„дъщерно дружество“ на дадено дружество означава дружество, която се контролира от първата;

г)

„клон“ на дружество означава място на извършване на дейност, което няма статус на юридическо лице, което изглежда постоянно установено, като продължение на компанията майка, има управително тяло и са му предоставени всички възможности да договаря дейност с трети страни така, че последните, въпреки че знаят, че ще бъде осъществена, ако е необходимо, правна връзка с дружеството майка, офисът на която е зад граница, не трябва да контактуват директно с тази дружество майка, а могат да сключват търговски сделки на мястото на извършване на дейност, каквото представлява клон;

д)

„установяване“ означава правото на дрежество от Общността или Алжир съгласно буква б) да започнат икономическа дейност чрез създаване на дъщерни дружества и клонове съответно в Алжир или в Общността;

е)

„дейност“ означава извършване на икономически действия;

ж)

„икономически дейности“ означава извършване на производствени, търговски и професионални дейности;

з)

„гражданин на държава-членка или на Алжир“ означава физическо лице, което е гражданин съответно на някоя от държавите-членки или на Алжир.

По отношение на международния морски транспорт, включително интермодалните дейности, включващи морска отсечка, граждани на държави-членки или на Алжир, установени съответно извън Общността или Алжир, и корабни компании, установени извън Общността или Алжир и контролирани съответно от граждани на държава-членка или Алжир, също се подчиняват на разпоредбите от настоящия дял, ако техните морски съдове са регистрирани съответно в тази държава-членка или в Алжир в съответствие с техните законодателства.

Член 37

Общи разпоредби

1.   Страните се въздържат от приемането на мерки или действия, които правят условията за установяване и извършване на дейност по-ограничителни отколкото в деня, предшестващ датата на подписване на настоящото споразумение.

2.   Страните се задължават да разглеждат разработването на настоящия дял от гледна точка на създаването на „споразумение за икономическа интеграция“ по смисъла на член V от ГATС. Когато дава такива препоръки Съвета по асоциирането взема предвид миналия опит в прилагането на режима на най-облагодетелствана нация и задълженията на всяка страна съгласно ГATС, и по-специално член V от него.

Съветът по асоцииране, когато прави такова проучване, взема предвид напредъка при сближаване на законодателствата на страните в съответните дейности. Постигането на тази цел е първото нещо което се проверява от Съвета по асоцииране най-късно пет години след влизането в сила на настоящото споразумение.

ДЯЛ IV

ПЛАЩАНИЯ, КАПИТАЛ, КОНКУРЕНЦИЯ И ДРУГИ ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПОРЕДБИ

ГЛАВА 1

Текущи плащания и движение на капитали

Член 38

Съгласно разпоредбите на член 40 страните приемат всички текущи плащания по текущи сделки да се извършват в свободно конвертируема валута.

Член 39

1.   Общността и Алжир гарантират, след влизане в сила на споразумението, че капиталите, свързани с преки инвестиции в Алжир в компании, създадени в съответствие с действащото законодателство, могат да се движат свободно и, че доходът от такива инвестиции и печалбата, произтичаща от тях, могат да бъдат изплатени и репатрирани.

2.   Страните се консултират и си сътрудничат с оглед създаване на необходимите условия за улесняване и пълното либерализиране движението на капитали между Общността и Алжир.

Член 40

Когато една или повече държави-членки от Общността или Алжир има сериозни затруднения с платежния баланс, или е заплашена от такива, Общността или Алжир, според случая, могат, съгласно условията, установени от Общото споразумение за митата и търговията и членове VIII и XIV от Споразумението за Международния валутен фонд, да приемат ограничения за текущите сделки с ограничена продължителност и не могат да излизат извън строго необходимите мерки за оздравяване на платежния баланс. Общността или Алжир, според случая, уведомяват незабавно другата страна и възможно в най-кратък срок и предоставят график за отмяна на съответните мерки.

ГЛАВА 2

Конкуренция и други икономически въпроси

Член 41

1.   Изброените по-долу положения са несъвместими с правилното функциониране на Споразумението доколкото могат да засегнат търговията между Общността и Алжир:

а)

всички споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия и съгласувани практики между предприятия, които имат за своя цел или последица предотвратяването, ограничаването или изопачаване на конкуренцията;

б)

злоупотреба от страна на едно или повече предприятия с господстващо положение:

на цялата територия на Общността или на значителна част от нея;

на цялата територия на Алжир или на значителна част от нея.

2.   Страните осигуряват административно сътрудничество при прилагането на своите законодателства в областта на конкуренцията и обменят информация като вземат предвид ограниченията, наложени с изискванията за спазване на професионална и бизнес тайна съгласно процедурите, описани в приложение 5 към настоящото споразумение.

3.   Ако Общността или Алжир приемат, че дадена практика е несъвместима с условията на параграф 1 и, ако тази практика води до или заплашва да доведе до сериозни вреди за другата страна, те могат да предприемат съответните мерки след консултация в рамките на Комитета по асоциирането или след тридесет работни дни след искането за провеждане на такава консултация.

Член 42

Държавите-членки постепенно регулират, без да нарушават своите ангажименти по ГATT, всички държавни търговски монополи така, че да гарантират, че в края на петата година след влизането в сила на настоящото споразумение по отношение на условията, съгласно които стоките се доставят и търгуват не съществува никаква дискриминация между гражданите на държавите-членки и Алжир. Комитетът по асоцииране ще бъде уведомен за мерките, предприети за осъществяването на тази цел.

Член 43

Що се отнася до държавните предприятия и предприятията, на които са били предоставени специални или изключителни права, Съветът по асоциирането гарантира, че след петата година от влизане в сила на настоящото споразумение няма да бъдат приемани или запазени никакви мерки, които смущават търговията между Общността и Алжир по начин, противоречащ на интересите на страните. Настоящата разпоредба не трябва да препятства законовото или фактическо изпълнение на конкретните задачи, възложени на тези предприятия.

Член 44

1.   Страните осигуряват подходяща и ефективна защита на правата на интелектуална, индустриална и търговска собственост, отговаряща на най-високите международни стандарти. Това включва ефективни средства за налагане спазването на тези права.

2.   Прилагането на разпоредбите на настоящия член и на приложение 6 периодично се оценява от страните. Ако възникнат трудности, засягащи търговията, във връзка с правата на интелектуална, индустриална и търговска собственост, всяка от страните може да поиска спешни консултации, за да бъде намерено взаимно приемливо решение.

Член 45

Страните се задължават да приемат съответни мерки, за да гарантират защитата на личните данни с цел премахване на бариерите пред свободното движение на тези данни между страните.

Член 46

1.   Страните си поставят за цел реципрочно и постепенно либерализиране на договорите за обществени поръчки.

2.   Съветът по асоцииране предприема необходимите стъпки за изпълнението на разпоредбите на параграф 1.

ДЯЛ V

ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 47

Цели

1.   Страните се задължават да ускорят икономическото сътрудничество във взаимен интерес и в духа на партньорство, което стои в основата на настоящото споразумение.

2.   Целта на икономическото сътрудничество е да се подкрепят усилията на Алжир да постигне устойчиво икономическо и социално развитие.

3.   Такова икономическо сътрудничество съответства на целите, поставени в Декларацията от Барселона.

Член 48

Обхват

1.   Сътрудничеството ще бъде насочено преди всичко към сфери на дейност, понасящи последствията от вътрешни ограничения и трудности или засегнати от процеса на либерализация на алжирската икономика като цяло, и по-специално от либерализацията на търговията между Алжир и Общността.

2.   Освен това сътрудничеството ще се съсредоточи в области, които биха могли да сближат икономиките на Общността и Алжир, особено тези, които създават растеж и заетост и подпомагат разрастването на търговските потоци между Алжир и Общността, особено като насърчават диверсифицирането на алжирския износ.

3.   Сътрудничеството подпомага икономическата интеграция в групата страни от Магреба, използвайки всички мерки, които подпомагат развитието на тези отношения в региона.

4.   Опазването на околната среда и екологичното равновесие е важен елемент от различните области на икономическо сътрудничество.

5.   Страните могат да се споразумеят и за други области на икономическо сътрудничество.

Член 49

Методи

Икономическото сътрудничество се осъществява посредством:

а)

постоянен икономически диалог между страните, обхващащ всички области на макроикономическата политика;

б)

съобщения и размяна на информация;

в)

размяна на мнения, опит и обучение;

г)

извършване на съвместни действия;

д)

техническа, административна и правна помощ;

е)

мерки в подкрепа на съдружията и преките инвестиции от предприемачи, особено частни предприемачи, и приватизационни програми.

Член 50

Регионално сътрудничество

За да увеличат до най-висока степен влиянието на настоящото споразумение по отношение развитието на евро-средиземноморското сътрудничество в рамките на страните от Магреба, страните подпомага всички дейности, които имат регионално въздействие или включват трети страни, а именно:

а)

икономическа интеграция;

б)

развитие на икономическата инфраструктура;

в)

проблеми на околната среда;

г)

научно-технически изследвания;

д)

образование, обучение и квалификация;

е)

въпроси от областта на културата;

ж)

митнически въпроси;

з)

регионални институции и установяване на общи или хармонизирани програми и политики.

Член 51

Научно-техническо сътрудничество

Сътрудничеството е насочено към:

а)

насърчаване установяването на трайни връзки между научните общности на страните, а именно чрез:

достъпа на Алжир до научноизследователските и развойни програми на Общността, в съответствие с разпоредбите на Общността относно участието на трети страни в тези програми;

участието на Алжир в мрежи за децентрализирано сътрудничество;

насърчаването на синергията между обучение и научни изследвания;

б)

подсилване научноизследователските възможности на Алжир;

в)

стимулиране на техническите иновации, трансфера на нови технологии и ноу-хау, прилагането на научноизследователски и развойни проекти и оптимизирането на резултатите от научно-техническите изследвания;

г)

насърчаване на всички дейности, насочени към установяване на синергия на регионално ниво.

Член 52

Околна среда

1.   Страните насърчават сътрудничеството за предотвратяване влошаване състоянието на околната среда, контролиране на замърсяването и осигуряване на рационално използване на природните ресурси, с оглед гарантирането на стабилно развитие и качеството на околната среда и защита на общественото здраве.

2.   Сътрудничеството се концентрира върху:

въпроси, свързани с изтощаването на земята;

рационално управление на водните ресурси;

увеличаване солеността на почвите;

влиянието на селското стопанство върху качеството на почвите и водата;

подходящо използване на енергията и транспорта;

влиянието на индустриалното развитие върху околната среда, по–специално безопасността на промишлените съоръжения;

управление на отпадъците, по-специално токсичните отпадъци;

интегрираното управление на чувствителните зони;

контрол и предотвратяване на градското, промишлено и морско замърсяване;

използване на модерни инструменти за управление и контрол, най-вече информация за околната среда и статистически системи;

техническа помощ, особено за опазване на биологичното разнообразие.

Член 53

Сътрудничество в индустриалната област

Сътрудничеството е насочено към:

а)

насърчаване и подкрепа на мерките за увеличаване на преките инвестиции и съучастия в промишлени предприятия в Алжир;

б)

насърчаване на прякото сътрудничество между стопанските субекти, включително сътрудничество във връзка с достъпа на Алжир до бизнес мрежите и системите за децентрализирано сътрудничество на Общността;

в)

подкрепа на усилията за модернизиране и преструктуриране на държавния и частен промишлен отрасъл на Алжир (включително, селскостопанския отрасъл);

г)

подпомагане развитието на малките и средни предприятия;

д)

подпомагане създаването на благоприятна среда за развитие на частната инициатива с цел стимулиране и диверсифициране на продукцията за местните и външните пазари;

е)

най-рационално използване на човешките ресурси и промишления потенциал на Алжир чрез по-добро използване на политиката в областта на иновациите и научноизследователската и развойна дейност;

ж)

подпомагане преструктурирането на промишлеността и програмата за промишлена модернизация с оглед създаването на свободна зона на търговия, за да станат продуктите по-конкурентоспособни;

з)

съдействие за разрастване износа на алжирски производители.

Член 54

Поощряване и защита на инвестициите

Целта на сътрудничеството е да създава благоприятен климат за инвестиционните потоци, а именно посредством:

а)

установяването на хармонизирани и опростени процедури, механизъм за съвместни инвестиции (особено за свързване на малките и средни предприятия) и методи за откриване и предоставяне на информация за възможности за инвестиции;

б)

законова среда, благоприятстваща инвестициите между двете страни, чрез сключването на споразумения за защита на инвестициите между държавите-членки и Алжир, както и на споразумения за избягване на двойното данъчно облагане;

в)

техническа помощ за проекти за насърчаване и гарантиране на местните и чужди инвестиции.

Член 55

Стандартизиране и оценяване на съвместимостта

Сътрудничеството има за цел намаляване на отклоненията в стандартизирането и сертифицирането.

Сътрудничеството се осъществява чрез:

насърчаване използването на европейски стандарти и процедури и методи за оценка на съвместимостта;

подпомагане на организациите за оценка на съвместимостта и метрология на Алжир, както и създаването на необходимите условия за евентуално сключване на споразумения за взаимно признаване в тези области;

сътрудничество в областта на управление на качеството;

предоставяне на помощ на алжирските органи, отговарящи за интелектуалната, индустриалната и търговска собственост и за стандартизация и качество.

Член 56

Сближаване на законодателствата

Сътрудничеството следва да бъде насочено към това да се помогне на Алжир да доближи своето законодателство до това на Общността в областите, обхванати от настоящото споразумение.

Член 57

Финансови услуги

Сътрудничеството е насочено към подобряване и развитие на финансовите услуги.

Това включва:

обмен на информация относно финансовите регламенти и практики, и програми за обучение, с оглед създаването на малки и средни предприятия;

подкрепа на реформите в банковата и финансовата система на Алжир, включително развитие на фондовия пазар.

Член 58

Селско стопанство и риболов

Сътрудничеството е насочено към модернизиране и преструктуриране, когато е необходимо, на отраслите селско стопанство, лесовъдство и риболов.

По-специално то има за цел:

подкрепа на политиките за развитие и диверсифициране на производството;

безопасност на храната;

интегрирано развитие на селските райони, включително подобряване на основните услуги и развитие на спомагателните икономически дейности;

насърчаване на благоприятни за околната среда форми на селско стопанство и риболов;

оценка и рационално управление на природните богатства;

доброволно установяване на близки взаимоотношения между предприятия, групировки и професионални организации, представляващи отраслите селско стопанство, риболов и аграрен бизнес;

техническа помощ и обучение;

хармонизиране на фитосанитарните и ветеринарни стандарти и контрол;

сътрудничество между селски области, обмяна на опит и ноу-хау за развитие на селските райони;

подкрепа за приватизацията;

оценка и рационално управление на рибните запаси;

подкрепа за научноизследователските програми.

Член 59

Транспорт

Целите на сътрудничеството са, както следва:

подкрепа на преструктурирането и модернизацията на транспорта;

подобряване придвижването на пътници и стоки;

установяване и налагане на действащи стандарти, съвместими с действащите в Общността.

Приоритетни области на сътрудничество:

сухопътен транспорт, включително постепенно подобряване на транзитния превоз;

управление на железниците, летищата и пристанищата и сътрудничество между съответните национални органи;

подобряване на сухопътната, железопътната, пристанищната и летищна инфраструктура по основните трансевропейски маршрути от взаимен интерес и на маршрутите от регионално значение, както и на навигационните средства;

модернизиране на техническото оборудване, за да се доближи то да стандартите на Общността за сухопътен/железопътен, интермодален транспорт, контейнеризация и претоварване;

техническо помощ и обучение.

Член 60

Информационно общество и телекомуникации

Сътрудничеството в тази област се съсредоточава главно върху:

диалог по въпроси, свързани с различните аспекти на информационното общество, включително телекомуникационните политики;

обмена на информация и предоставянето на всякаква техническа помощ, изисквани по регламентите и стандартизацията, проверка на съвместимостта и сертифициране на информацията и комуникационните технологии;

разпространяването на актуална информация и модерни телекомуникационни технологии, включително сателитна технология и информационни услуги и технологии;

насърчаването и реализирането на съвместни проекти за изследователски, технологични, развойни или индустриални приложения в областта на информационните технологии, комуникациите, телематиката и информационното общество;

предоставяне възможност на алжирските органи да участват в пилотни проекти и европейски програми при определени договорености, отнасящи се до тях в съответните сектори;

взаимосвързаност и взаимодействие на мрежите на Общността и Алжир и телематичните услуги;

техническа помощ при планирането и управлението на радиочестотния спектър с цел да се координират и използват ефективно радиокомуникациите в евро-средиземноморския регион.

Член 61

Енергетика и минно дело

Целите на сътрудничеството в енергетиката и минното дело са следните:

а)

институционално, законодателно и нормативно усъвършенстване с цел регулиране на дейностите и насърчаване на инвестициите;

б)

технологично осъвременяване с цел подготовка на енергийните и минни компании за изискванията на пазарната икономика и конкуренция;

в)

развитие на партньорството между европейски и алжирски компании в дейностите по проучване, производство, обработка, разпределение и услугите в енергийния и минен отрасъл.

Приоритетните области на сътрудничество в това отношение са:

адаптиране на институционалната, законодателната и нормативната рамка на дейностите в енергетиката и минното дело към правилата на пазарната икономика чрез техническа, административна и законодателна помощ;

подкрепа на усилията за преструктуриране на държавните предприятия в енергийния и минен сектор;

изграждане на партньорства в такива дейности като:

сондиране, производство и обработка на петрол и газ;

производство на електрическа енергия;

дистрибуция на петролни продукти;

производство на оборудване и услуги, използвани в производството на енергийни продукти;

разработване и трансформиране на потенциала в минното дело;

развитие на дистрибуцията на газ, петрол и електричество;

подкрепа за модернизацията и развитието на енергийните мрежи и тяхното свързване с мрежите на Европейската общност;

създаване на бази данни за отраслите енергетика и минно дело;

подкрепа и насърчаване на частните инвестиции в енергетиката и минния отрасъл;

околната среда, разработване на възобновими източници на енергия и енергийна ефективност;

насърчаване на технологичните трансфери в енергетиката и минното дело.

Член 62

Туризъм и занаятчийство

Сътрудничеството в тази област е насочено главно към:

ускоряване обмена на информация за туристическите потоци и политики, балнеоложкия туризъм и занаятите;

ускоряване на програмите за обучение на хотелската администрация и мениджмънт и обучението в друго области на туризма и занаятите;

насърчаване обмяната на опит с цел плавното и устойчиво развитие на туризма;

насърчаване на младежкия туризъм;

оказване помощ на Алжир за развитието на неговия потенциал в областта на туризма, балнеоложкия туризъм и занаятите и за подобряване представата за неговите туристически продукти;

подпомагане на приватизацията.

Член 63

Сътрудничество в митническата област

1.   Целта на това сътрудничество е да се гарантира съвместимост със споразуменията за свободна търговия. Приоритетните области са както следва:

а)

опростяване на митническия контрол и процедури;

б)

въвеждане на един административен документ, подобен на този на Общността и възможно свързване на транзитните системи на Общността и Алжир.

Техническа помощ може да бъде оказана при необходимост.

2.   Без да се засягат другите форми на сътрудничество, предвидени в настоящото споразумение, особено що се отнася до борбата с наркотрафика и прането на пари, административните органи на договарящите се страни предвиждат взаимна помощ в съответствие с разпоредбите на Протокол № 7.

Член 64

Сътрудничество в областта на статистиката

Главната цел на сътрудничеството в тази област трябва да бъде гарантиране, най-вече чрез хармонизиране на методиките, използвани от страните, на съвместимостта и полезността на статистическата информация за външната търговия, публичните финанси и платежния баланс, населението, миграцията, транспорта и комуникациите, и като цяло всички области, обхванати от настоящото споразумение. Когато е необходимо се предоставя техническа помощ.

Член 65

Сътрудничество в областта на защита на потребителите

1.   Страните приемат, че сътрудничеството в тази сфера трябва да бъде насочено към съвместяване на техните системи за защита на потребителите.

2.   Сътрудничеството се съсредоточава главно върху следното:

а)

обмен на информация по законодателните действия и размяна на експерти, по-специално представители, защитаващи потребителските интереси;

б)

организиране на семинари и курсове за квалификация;

в)

създаване на постоянно действащи системи за уведомяване за опасни продукти, т.е. такива, които представляват опасност за здравето или сигурността на потребителите;

г)

разширяване на информацията, предоставяна на потребителите, особено що се отнася до цените, характеристиките на продуктите и предлаганите услуги;

д)

институционални реформи;

е)

техническа помощ;

ж)

създаване в Алжир на лаборатории за сравнителен анализ е тестване, както и оказване на помощ при въвеждането на децентрализирана потребителска информационна система;

з)

помощ при организирането и въвеждането на предупредителна система, която да бъде интегрирана в европейската система.

Член 66

Като вземат предвид особеностите на алжирската икономика, двете страни въвеждат методите и процедурите за осъществяване на икономическото сътрудничество, договорени в настоящия дял, за да подкрепят процеса на модернизиране на алжирската икономика и създаването на свободна зона за търговия.

Определянето и оценката на изискванията и процедурите за извършване на дейностите по икономическото сътрудничество се разглеждат в рамката, която следва да бъде въведена съгласно условията, предвидени в член 98.

Страните се договарят за задачите, които трябва да бъдат изпълнени в горепосочената рамка.

ДЯЛ VI

СЪТРУДНИЧЕСТВО В СОЦИАЛНАТА И КУЛТУРНАТА СФЕРА

ГЛАВА 1

Работници

Член 67

1.   Всяка държава-членка предоставя на работниците с алжирска националност, наети на нейна територия, режим без дискриминация на база националност, що се отнася до условията на труд, възнаграждение и уволнение, който съответства на този, който тя предоставя на своите граждани.

2.   Всички алжирски работници, които има временно разрешение за работа на територията на държава-членка са обхванати от разпоредбите на параграф 1 що се отнася до условията на труд и възнаграждение.

3.   Алжир предоставя същия режим на работници, които са граждани на държава-членка и са наети на нейна територия.

Член 68

1.   Съгласно разпоредбите на следващите параграфи работниците с алжирска националност и всички членове на техните семейства, живеещи заедно с тях, се ползват, в сферата на общественото осигуряване, от същия режим, без да бъдат подлагани на дискриминация на база на своята националност, от който се ползват и гражданите на държавите-членки, в които те са наети.

Терминът „обществено осигуряване“ включва такива дялове, които се занимават с обезщетения за болест, за бременност и раждане, инвалидност и старост и обезщетения за преживелия съпруг, обезщетения при трудова злополука, професионално заболяване и смърт, обезщетения за безработица и семейни помощи.

Тези разпоредби не водят задължително до прилагане на координационните правила, предвидени в законодателството на Общността на основание на член 42 от Договора за създаване на Европейската общност, освен при условията на член 70 от настоящото споразумение.

2.   Всички пълни осигурителни периоди, периоди на заетост или пребиваване на такива работници в различни държави-членки се събират за целите на изплащането на пенсии и годишни ренти за старост, инвалидност и обезщетения за преживелия съпруг, семейни помощи, обезщетения за болест, за бременност и раждане, медицинско обслужване на работниците и членовете на техните семейства, пребиваващи в Общността.

3.   Тези работници получават семейни добавки за членовете на своите семейства, които пребивават в Общността.

4.   Тези работници трябва да могат свободно да прехвърлят в Алжир, по курсовете, прилагани съгласно законодателството на държавата-членка длъжник, всички пенсии или годишни ренти за старост, обезщетения за преживелия съпруг, за трудова злополука или професионално заболяване, или инвалидност, придобита в резултат от трудова злополука, освен когато става дума за социални плащания.

5.   Алжир предоставя на работници, които са граждани на държава-членка и са наети на негова територия, както и на членовете на техните семейства, същия режим като определения в параграфи 1, 3 и 4.

Член 69

Разпоредбите на настоящата глава се прилагат за граждани на страните, пребиваващи или работещи легално на територията на техните страни домакини.

Член 70

1.   Преди края на първата година след влизането в сила на настоящото споразумение, Съветът по асоцииране приема разпоредби за въвеждане на принципите от член 68.

2.   Съветът по асоцииране приема подробно разработени правила за административно сътрудничество като предоставя необходимите гаранции за управление и контрол за прилагане на разпоредбите на параграф 1.

Член 71

Разпоредбите, приети от Съвета по асоцииране по смисъла на член 70, не засягат правата или задълженията, произтичащи от двустранни споразумения, свързващи Алжир и държавите-членки, когато тези споразумения предвиждат по-благоприятен режим за гражданите на Алжир или на държавите-членки.

ГЛАВА 2

Диалог по социални въпроси

Член 72

1.   Страните провеждат регулярно диалог по всички социални въпроси, които представляват интерес за тях.

2.   Този диалог служи за намиране на начини за постигане на напредък в сферата на движение на работниците и равноправно третиране и социална интеграция на гражданите на Алжир и Общността, пребиваващи легално на териториите на техните страни домакини.

3.   Диалогът обхваща, inter alia, всички въпроси, свързани със:

а)

условията на живот и труд на работниците и техните семейства;

б)

миграцията;

в)

нелегалната имиграция и условията, регулиращи връщането на лица, които са нарушили законодателството, отнасящо се до правото на престой и правото на установяване в страната домакин;

г)

проекти и програми за насърчаване равноправното третиране на гражданите на Алжир и Общността, взаимно опознаване на културите и цивилизациите, подкрепа на толерантността и премахването на дискриминацията.

Член 73

Диалогът по социални въпроси се провежда на същите нива и в съответствие със същите процедури, предвидени в дял I от настоящото споразумение, които могат сами по себе си да предоставят рамка за този диалог.

ГЛАВА 3

Сътрудничество в социалната сфера

Член 74

1.   Страните признават важността на социалното развитие, което трябва да върви ръка за ръка с икономическото развитие. Те дават приоритет на зачитането на основните социални права.

2.   С цел укрепване на сътрудничеството между страните в социалната сфера проектите и програмите се реализират във всяка област, представляваща интерес за тях.

В тази връзка приоритетните мерки са както следва:

а)

съдействие за подобряване условията за живот, създаване на работни места и усъвършенстване на обучението в области, от които идват емигранти;

б)

повторно заселване на репатрираните поради статуса им на нелегални съгласно законодателството на въпросната страна;

в)

производствени инвестиции или създаване на бизнес в Алжир от алжирски работници, легално установени в Общността;

г)

увеличаване ролята на жените в процеса на икономическо и социално развитие чрез образование и медиите, в съответствие с политиката на Алжир;

д)

подпомагане семейното планиране в Алжир и програми за защита на майката и детето;

е)

подобряване на системите за обществено подпомагане и здравеопазване;

ж)

внедряване и финансиране на разменни програми и на програми за свободното време за смесени групи младежи от Алжир и Европа, пребиваващи в държавите-членки, с цел да се насърчи взаимното опознаване на културите и да се поощри толерантността;

з)

подобряване условията на живот в бедните райони;

и)

насърчаване на социално-професионалния диалог;

й)

поощряване уважението на човешките права в социалната и професионална сфера;

к)

подпомагане развитието на отрасъла жилищно строителство, особено що се отнася до евтиното жилищно строителство;

л)

облекчаване на неблагоприятните последствия от регулирането на стопанския и социален сектор;

м)

подобряване на системата за професионално обучение.

Член 75

Схемите за съвместно сътрудничество могат да бъдат реализирани съвместно с държавите-членки и съответните международни организации.

Член 76

Съветът по асоциирането създава работна група в края на първата година от влизане в сила на настоящото споразумение, която отговаря за непрекъснатата и регулярна оценка на прилагането на глави 1–3.

ГЛАВА 4

Сътрудничество в областта на образованието и културата

Член 77

Настоящото споразумение е насочено към насърчаване обмена на информация и културно сътрудничество като взема предвид двустранните програми в държавите-членки.

Поощрява се по-доброто опознаване и взаимно разбиране на съответните култури.

Специално внимание трябва да се обърне на популяризирането на съвместни дейности в различни области, включително печата, киното и телевизията, както и на програмите за младежки обмен.

Това сътрудничество може да обхваща следните области:

литературни преводи;

опазване и реставрация на паметници и места с историческо и културно значение;

обучение на лица, работещи в сферата на културата;

обмен на артисти и произведения на изкуството;

организиране на културни събития;

поощряване на взаимното опознаване и разпространяване на информация за важни културни събития;

насърчаване на сътрудничеството в аудиовизуалната област, по-специално обучение и съвместни продукции;

разпространяване на литературни, технически и научни списания и публикации.

Член 78

Целта на сътрудничеството в сферата на образованието и професионалното обучение е:

а)

да се подпомогне усъвършенстването на системата за образование и професионално обучение;

б)

особено да се наблегне на предоставянето на жените на достъп до образование, включително техническо, висше и професионално образование;

в)

да се повишава експертното ниво на висшия персонал в държавния и частния сектор;

г)

да се насърчава установяването на трайни връзки между специални органи на териториите на страните за събиране и обмяна на опит и методики.

ДЯЛ VII

ФИНАНСОВО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 79

За да се подпомогне реализирането на целите на настоящото споразумение, Алжир получава финансова подкрепа от Общността съгласно съответните процедури и със съответните финансови средства.

Тези процедури се съгласуват между страните с помощта на най-подходящите инструменти веднага след влизане в сила на настоящото споразумение.

Освен областите включени в дялове V и VI от настоящото споразумение, сътрудничество се осъществява при:

подпомагане на реформите за модернизиране на икономиката, включително развитието на селските райони;

подобряване на икономическата инфраструктура;

насърчаване на частните инвестиции и дейностите, създаващи работни места;

компенсиране на ефектите върху алжирската икономика от прогресивното въвеждане на свободни търговски зони, особено що се отнася до модернизирането и преструктурирането на промишлеността;

съпътстващи мерки за политиките, прилагани в социалната сфера.

Член 80

Що се отнася до инструментите на Общността, предназначени за подкрепа на програмите за преструктуриране в средиземноморските държави, имащи за цел възстановяване на финансовото равновесие и създаване на икономическа среда, благоприятстваща по-бързия растеж и повишаването на общественото благосъстояние, Общността и Алжир, в тясно сътрудничество с международните финансови институции, адаптират инструментите, предназначени да подпомагат политиките за развитие и либерализация на алжирската икономика.

Член 81

За да гарантират съгласуван подход при справяне с извънредни макроикономически или финансови проблеми, които могат да възникнат в резултат на постепенното прилагане на разпоредбите от настоящото споразумение, страните следят отблизо развитието на търговията и финансовите взаимоотношения между Общността и Алжир като част от непрекъснатия икономически диалог съгласно дял V.

ДЯЛ VIII

СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА И ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Член 82

Изграждане на институции и принцип на правовата държава

При своето сътрудничество в областта на съдебната система и вътрешните работи, страните придават особено значение на изграждането на институции в областта на спазването на законите и правосъдния механизъм. Това включва укрепване на принцип на правовата държава.

В този смисъл страните следва също така да гарантират спазването на правата на гражданите на двете страни без дискриминация на територията на другата страна.

Разпоредбите на този член не се отнасят до различията в третирането на база националност.

Член 83

Движение на хора

Желаейки да улеснят движението на хора, страните гарантират, че, съгласно действащото законодателството на Общността и националното законодателство, формалностите за издаване на визи се прилагат и изпълняват внимателно. Страните се договарят, също така, да проучат, в рамките на своите пълномощия, начини за опростяване и ускоряване издаването на визи за лица, допринасящи за прилагане на споразумението. Комитетът по асоцииране периодично прави преглед на изпълнението на разпоредбите на настоящия член.

Член 84

Сътрудничество за предотвратяване и контрол на нелегалната имиграция; връщане на нелегални емигранти

1.   Страните потвърждават важността, която те придават на развитието на взаимноизгодното сътрудничество по отношение обмяната на информация за потоците нелегални емигранти и приемат да си сътрудничат при предотвратяването и контрола на нелегалната емиграция. За тази цел:

Алжир, от една страна, и всяка една държава-членка от Общността, от друга, се договарят да приемат обратно всички свои граждани, пребиваващи нелегално на територията на другата страна след изпълнение на необходимите формалности по установяване на самоличността;

Алжир и държавите-членки на Общността за тази цел осигуряват на своите граждани необходимите документи за самоличност.

2.   Желаейки да улеснят движението и пребиваването на своите граждани, имащи статут на легално пребиваващи, страните приемат да договорят, по искане на която и да е от страните, сключването на споразумения за борба с нелегалната емиграция и за връщане на нелегалните емигранти. Ако някоя от страните сметне, че е необходимо, такива споразумения се сключват и за връщане на граждани на други страни, пристигащи на тяхна територия от територията на другата. Практическото уреждане на прилагането на горепосочените споразумения се договаря, когато е възможно, от страните в самите споразумения или в протоколите за прилагането им.

3.   Съветът по асоцииране проучва възможността за други форми на съвместни действия за предотвратяване и контрол на нелегалната емиграция, включително начини за разкриване на фалшифицирани документи.

Член 85

Сътрудничество в правната и съдебна област

1.   Страните приемат, че сътрудничеството в правната и съдебна област е важно допълнение към другите форми на сътрудничество, предвидени в настоящото споразумение.

2.   Това сътрудничество може да включва, когато е уместно, сключването на споразумения в тези области.

3.   Сътрудничеството в гражданското правораздаване включва:

укрепване на взаимната помощ при решаване на спорове или случаи от граждански, търговски или семеен характер;

обмяна на опит за подобряване управлението на гражданското правораздаване.

4.   Сътрудничеството в криминалното правораздаване включва:

укрепване на съществуващата взаимопомощ или сключване на спогодби за екстрадиране;

разрастване на обмена, особено що се отнася до осъществяване на сътрудничество в областта на криминалното правораздаване, защитата на индивидуалните права и свободи, действия срещу организираната престъпност и подобряване ефективността на криминалното правораздаване.

5.   Сътрудничеството в тази област включва провеждането на курсове за обучение на специалисти.

Член 86

Предотвратяване и борба с организираната престъпност

1.   Страните се споразумяха да си сътрудничат в предотвратяването и борбата с организираната престъпност, особено в следните области: трафик на хора; сексуална експлоатация; незаконен трафик на забранени, фалшиви и пиратски стоки, както и нелегални сделки с промишлени отпадъци и радиоактивни материали; корупция; трафик на крадени коли; трафик на оръжие и експлозиви; компютърни престъпления; трафик с произведения на изкуството.

Страните осъществяват тясно сътрудничество с цел установяване на подходящи механизми и стандарти.

2.   Техническото и административно сътрудничество в тази област може да включва обучение и подобряване ефективността на органите, отговарящи за борбата и предотвратяването на престъпления, и определяне на мерките за предотвратяване на престъпления.

Член 87

Борба с прането на пари

1.   Страните се договарят относно необходимостта да работят и да си сътрудничат за предотвратяване използването на техните финансови системи за пране на печалбите от криминална дейност като цяло и от трафик на наркотици в частност.

2.   Сътрудничеството в тази област включва административна и техническа помощ с цел приемане и внедряване на подходящи стандарти срещу прането на пари, равностойни на приетите от Общността и международните органи, работещи в тази област, включително Групата за борба с финансовите злоупотреби (FATF – Financial Action Task Force).

3.   Сътрудничеството има за цел:

а)

да обучава агенти на службите, отговарящи за предотвратяване, разкриване и борба с прането на пари, и служители на съдебната система;

б)

да оказва съответната помощ за създаване на специализирани институции и за укрепване на съществуващите.

Член 88

Борба с расизма и ксенофобията

Страните се договарят да предприемат съответните стъпки за предотвратяване и борба с дискриминацията във всички нейни форми и проявления, независимо дали тя е на расова основа, етнически произход или религия, особено що се отнася до образованието, наемането на работа, обучението и жилищното строителство.

За тази цел се организират кампании за информиране на обществото.

В тази връзка страните осигуряват на всички лица, които считат себе си за жертви на дискриминация достъп до съдебните и административни процедури.

Разпоредбите на настоящия член не се отнасят за различия в третирането на база националност.

Член 89

Борба с наркотиците и наркоманията

1.   Сътрудничеството е насочено към:

а)

подобряване на ефективността на политиките и мерките за предотвратяване и борба с отглеждането, производството, доставката, употребата и трафика на наркотични и психотропни вещества;

б)

преустановяване на незаконната употреба на такива продукти.

2.   Страните определят заедно, в съответствие със своите законодателства, стратегиите и методите на сътрудничество за постигане на тези цели. Техните действия, освен съвместните операции, са предмет на консултации и тясно сътрудничество.

Тези действия могат да включват съответните държавни и частни институции и международни организации, съвместно с правителството на Алжир и съответните органи в Общността и държавите-членки.

3.   Сътрудничеството се извършва в следните форми:

а)

установяване или разширяване на социални и здравни институции и информационни центрове за лечение и рехабилитация на наркомани;

б)

изпълняване на проекти за превенция, информиране, обучение и епидемиологични изследвания;

в)

установяване на стандарти за предотвратяване отклоняването на прекурсори и други основни съставки за нелегалното производство на наркотици и психотропни вещества, които са еквивалентни на признатите от Общността и съответните международни органи;

г)

подкрепа за създаването на специални служби за борба с трафика на наркотици.

4.   И двете страни насърчават сътрудничеството на регионално и подрегионално ниво.

Член 90

Борба с тероризма

Съгласно международните конвенции, по които те са страна и в съответствие с националните им законодателства и регламенти, и двете страни се договарят да си сътрудничат с цел предотвратяване и наказване актовете на тероризъм:

чрез прилагане в нейната цялост на Резолюция 1373 на Съвета за сигурност на Обединените нации и други сродни резолюции;

чрез обмен на информация за терористични групи и техните мрежи за подкрепа в съответствие с международното и национално законодателство;

чрез обединяването на средства и практики за борба с тероризма, включително опит в сферата на технологиите и обучението.

Член 91

Борба с корупцията

1.   Страните се договарят да си сътрудничат, на основание на съответните международни правни инструменти, в действията си за борба с корупцията при международните бизнес транзакции:

като предприемат ефективни практически мерки срещу всички форми на корупция, подкуп или незаконни дейности от всякакъв вид при международните бизнес транзакции, осъществявани от физически или юридически лица;

чрез взаимно предоставяне на помощ при криминални разследвания на актове на корупция.

2.   Сътрудничеството включва още техническа помощ за обучението на длъжностни лица и магистрати, отговарящи за борбата с корупцията, както и подкрепа за инициативите, предназначени за организиране на действия срещу тази форма на престъпление.

ДЯЛ IX

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ, ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 92

Създаденият с настоящото споразумение Съвет по асоцииране, провежда срещите си на ниво министри един път годишно, когато е възможно, по инициатива на своето председателство съгласно условията, предвидени в неговия процедурен правилник.

Той проучва всички основни спорни въпроси, произтичащи от настоящото споразумение и всички други двустранни или международни спорове от взаимен интерес.

Член 93

1.   Съветът по асоцииране се състои от членове на Съвета на Европейския съюз и членове на Комисията на Европейските общности, от една страна, и от членове на правителството на Алжир, от друга страна.

2.   Членовете на Съвета по асоцииране могат да бъдат представлявани съгласно разпоредбите в неговия процедурен правилник.

3.   Съветът по асоцииране създава свой процедурен правилник.

4.   Съветът по асоцииране се председателства поред от член на Съвета на Европейския съюз и член на правителството на Алжир съгласно разпоредбите на неговия процедурен правилник.

Член 94

Съветът по асоцииране, за постигане на целите на настоящото споразумение, е упълномощен да взема решения в случаите, предвидени в него.

Тези решения са задължителни за страните, които следва да предприемат необходимите мерки за прилагане на взетите решения. Съветът по асоцииране може също да отправи и съответните препоръки.

Той изготвя своите решения и препоръки по споразумение между страните.

Член 95

1.   Съгласно пълномощията, предоставени на Съвета по асоцииране, с настоящото се създава Комитет по асоцииране, отговарящ за прилагането на настоящото споразумение.

2.   Съветът по асоцииране може да делегира на Комитета по асоцииране, изцяло или частично, някои от своите пълномощия.

Член 96

1.   Комитетът по асоцииране, който провежда срещите си на официално ниво, се състои от представители на членове на Съвета на Европейския съюз и на Комисията на Европейските общности, от една страна, и от представители на правителството на Алжир, от друга.

2.   Комитетът по асоцииране създава свой процедурен правилник.

3.   Комитетът по асоцииране провежда срещите си в Общността или в Алжир.

Член 97

Комитетът по асоцииране е упълномощен да взема решения за прилагане на настоящото споразумение, както и в тези области, в които Съветът по асоцииране е делегирал пълномощията си на него.

Решенията се приемат със споразумение между страните и са задължителни за страните, които предприемат необходимите мерки за прилагането им.

Член 98

Съветът по асоцииране може да създаде работна група или орган, необходим за прилагане на настоящото споразумение.

Член 99

Съветът по асоцииране взема съответните мерки, за да улесни сътрудничеството и контактите между Европейския парламент и парламентарните институции на Алжир, както и между Икономическия и социален комитет на Общността и съответстващия му орган в Алжир.

Член 100

1.   Всяка една от страните може да се обърне към Съвета по асоцииране за решаването на спор, свързан с прилагането или тълкуването на настоящото споразумение.

2.   Съветът по асоцииране може да уреди спора с решение.

3.   Всяка страна е задължена да предприеме мерки за изпълнение на решението в съответствие с параграф 2.

4.   В случай, че спорът не може да бъде решен в съответствие с параграф 2, едната страна може да уведоми другата за назначаването на арбитър; тогава другата страна трябва да назначи втори арбитър в срок от три месеца. За целите на прилагането на тази процедура Общността и държавите-членки се приемат за една страна по спора.

Съветът по асоциирането назначава трети арбитър.

Решенията на арбитрите се взимат с мнозинство.

Всяка страна по спора трябва да предприеме стъпките, необходими за прилагане решението на арбитрите.

Член 101

Нищо в настоящото споразумение не препятства една договаряща се страна да предприеме мерки:

а)

каквито тя намери за необходими за предотвратяване разкриването на информация, противоречаща на нейните основни интереси в сферата на сигурността;

б)

които се отнасят до производството на, или търговията с оръжия, муниции или военни материали, или до изследвания, разработки или производство от първа необходимост за целите на отбраната, при условие че тези мерки не нарушават условията на конкуренцията по отношение на продукти, които не са предназначени за специални военни цели;

в)

които тя счита за крайно важни за нейната сигурност в случай на сериозни вътрешни размирици, които могат да засегнат опазването на законността и реда, по време на война или сериозно международно напрежение, представляващо заплаха от война, за да изпълни задълженията, които тя е поела във връзка със запазване на мира и международната сигурност.

Член 102

В областите, включени в настоящото споразумение и без да се засягат специалните разпоредби, съдържащи се в него:

договореностите, прилагани от Алжир по отношение на Общността не трябва да пораждат дискриминация между държавите-членки, техните граждани или техните компании или фирми;

договореностите, прилагани от Общността по отношение на Алжир не трябва да предизвикват дискриминация между алжирските граждани, компании или фирми.

Член 103

Нищо в настоящото споразумение не трябва да води до:

разпространяване на финансовите предимства, предоставени от някоя от страните, в международни споразумения или договорености, по които тя има задължения;

спиране приемането или прилагането от която и да е от страните на мерки, насочени към предотвратяване избягването на данъци;

обявяване против правото на някоя от страните да приложи съответните разпоредби на своето данъчно законодателство към данъкоплатци, които не са в еднакво положение, особено що се отнася до мястото им на пребиваване.

Член 104

1.   Страните вземат общи или конкретни мерки, необходими за изпълнението на техните задължения съгласно настоящото споразумение. Те трябва да се погрижат целите, определени в споразумението да бъдат постигнати.

2.   Ако някоя от страните сметне, че другата страна не е изпълнила задължение по споразумението, тя може да вземе подходящи мерки. Преди това, освен в случаите от особена важност, тя предоставя на Съвета по асоцииране цялата информация, необходима за щателното проучване на ситуацията с цел да се намери решение, приемливо за страните.

При избора на мерки, трябва да се даде приоритет на тези, които в най-малка степен нарушават функционирането на споразумението. Тези мерки се съобщават незабавно на Съвета по асоцииране и са предмет на консултации в рамките на Съвета по асоцииране, ако другата страна предяви такова искане.

Член 105

Протоколи 1–7 и приложения 1–6 представляват неразделна част от настоящото споразумение.

Член 106

За целите на настоящото споразумение „страни“ означава, от една страна, Общността или държавите-членки, или Общността и нейните държави-членки, съгласно съответните им пълномощия, и от друга страна, Алжир.

Член 107

Настоящото споразумение се сключва за неограничен период от време.

Всяка една от страните може денонсира настоящото споразумение като нотифицира другата страна. Споразумението спира да се прилага шест месеца след датата на такава нотификация.

Член 108

Настоящото споразумение се прилага, от една страна, на териториите, на които се прилага Договора за създаване на Европейската общност и съгласно условията на този договор, и от друга, на територията на Народна демократична република Алжир.

Член 109

Настоящото споразумение се изготви в два екземпляра на датски, нидерландски, английски, финландски, френски, немски, гръцки, италиански, португалски, испански, шведски и арабски език, като всеки един от тези текстове е еднакво автентичен.

Член 110

1.   Държавите-членки одобряват настоящото споразумение в съответствие със своите собствени процедури.

Споразумението влиза в сила на първия ден от втория месец след датата, на която договарящите се страни се нотифицират взаимно, че процедурите, предвидени в първа алинея, са били изпълнени.

2.   След влизането си в сила, настоящото споразумение заменя Споразумението за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Народна демократична република Алжир и Споразумението между държавите-членки на Европейския комитет за въглища и стомана и Народна демократична република Алжир, и двете подписани в Алжир на 26 април 1976 г.

Hecho en Valencia, el veintidós de abril del dos mil dos.

Udfærdiget i Valencia den toogtyvende april to tusind og to.

Geschehen zu Valencia am zweiundzwanzigsten April zweitausendundzwei.

Έγινε στη Βαλένθια, στις εΐκοσι δύο Απριλΐον δύο χιλιάδες δύο.

Done at Valencia on the twenty-second day of April in the year two thousand and two.

Fait à Valence, le vingt-deux avril deux mille deux.

Fatto a Valenza, addì ventidue aprile duemiladue.

Gedaan te Valencia, de tweeëntwintigste april tweeduizendtwee.

Feito em Valência, em vinte e dois de Abril de dois mil e dois.

Tehty Valenciassa kahdentenakymmenentenätoisenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakaksi.

Som skedde i Valencia den tjugoandra april tjugohundratvå.

Image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

Pela República Portuguesa

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Списък на селскостопанските и обработените селскостопански продукти, включени в глави 25 – 97 от Хармонизираната система (ХС), съгласно членове 7 и 14

Код по ХС

2905 43

(манитол)

Код по ХС

2905 44

(сорбитол)

Код по ХС

2905 45

(глицерин)

Позиция по ХС

3301

(етерични масла)

Код по ХС

3302 10

(ароматни субстанции)

Позиции по ХС

от 3501 до 3505

(белтъчни вещества, модифицирана скорбяла, лепила)

Код по ХС

3809 10

(препарати за дообработка)

Позиция по ХС

3823

(промишлени мастни алкохоли)

Код по ХС

3824 60

(Сорбитол, различен от посочения в 2905 44)

Позиции по ХС

от 4101 до 4103

(кожи и кожени изделия)

Позиция по ХС

4301

(сурови кожухарски кожи)

Позиции по ХС

от 5001 до 5003

(естествена коприна и отпадъци от естествена коприна)

Позиции по ХС

от 5101 до 5103

(вълна и животински косми)

Позиции по ХС

от 5201 до 5203

(суров памук, отпадъци от памук и памук, некардиран, нито пениран)

Позиция по ХС

5301

(необработен лен)

Позиция по ХС

5302

(необработен коноп)


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Списък на стоките по член 9, параграф 1

Код по ХС

 

2501 00 10

 

2501 00 90

 

2502 00 00

 

2503 00 00

 

2504 10 00

 

2504 90 00

 

2505 10 00

 

2505 90 00

 

2506 10 00

 

2506 21 00

 

2506 29 00

 

2507 00 10

 

2507 00 20

 

2508 10 00

 

2508 20 00

 

2508 30 00

 

2508 40 10

 

2508 40 90

 

2508 50 00

 

2508 60 00

 

2508 70 00

 

2509 00 00

 

2510 10 00

 

2510 20 00

 

2511 10 00

 

2511 20 00

 

2512 00 10

 

2512 00 90

 

2513 11 00

 

2513 19 00

 

2513 20 00

 

2514 00 00

 

2515 11 00

 

2515 12 00

 

2515 20 10

 

2515 20 20

 

2516 11 00

 

2516 12 00

 

2516 21 00

 

2516 22 00

 

2516 90 00

 

2517 10 00

 

2517 20 00

 

2517 30 00

 

2517 41 00

 

2517 49 00

 

2518 10 00

 

2518 20 00

 

2518 30 00

 

2519 10 00

 

2519 90 00

 

2520 10 00

 

2520 20 00

 

2521 00 00

 

2522 10 00

 

2522 20 00

 

2522 30 00

 

2523 10 00

 

2523 21 00

 

2523 29 00

 

2523 30 00

 

2523 90 00

 

2524 00 00

 

2525 10 00

 

2525 20 00

 

2525 30 00

 

2526 10 00

 

2526 20 00

 

2528 10 00

 

2528 90 00

 

2529 10 00

 

2529 21 00

 

2529 22 00

 

2529 30 00

 

2530 10 00

 

2530 20 00

 

2530 90 00

 

2601 11 00

 

2601 12 00

 

2601 20 00

 

2602 00 00

 

2603 00 00

 

2604 00 00

 

2605 00 00

 

2606 00 00

 

2607 00 00

 

2608 00 00

 

2609 00 00

 

2610 00 00

 

2611 00 00

 

2612 10 00

 

2612 20 00

 

2613 10 00

 

2613 90 00

 

2614 00 00

 

2615 10 00

 

2615 90 00

 

2616 10 00

 

2616 90 10

 

2616 90 90

 

2617 10 00

 

2617 90 00

 

2618 00 00

 

2619 00 00

 

2620 11 00

 

2620 19 00

 

2620 21 00

 

2620 29 00

 

2620 30 00

 

2620 40 00

 

2620 60 00

 

2620 91 00

 

2620 99 00

 

2621 10 00

 

2621 90 00

 

2706 00 00

 

2707 10 10

 

2707 10 90

 

2707 20 10

 

2707 20 90

 

2707 30 10

 

2707 30 90

 

2707 40 00

 

2707 50 00

 

2707 60 00

 

2707 91 00

 

2707 99 10

 

2707 99 20

 

2707 99 30

 

2707 99 40

 

2707 99 90

 

2708 10 00

 

2708 20 00

 

2709 00 10

 

2710 11 21

 

2710 11 22

 

2710 11 23

 

2710 11 24

 

2710 11 25

 

2710 11 29

 

2710 19 41

 

2710 19 42

 

2710 19 43

 

2710 19 44

 

2710 19 45

 

2710 19 46

 

2710 19 47

 

2710 19 49

 

2711 12 20

 

2711 13 20

 

2711 14 20

 

2711 19 20

 

2711 29 20

 

2712 10 20

 

2712 20 20

 

2712 90 20

 

2712 90 40

 

2712 90 90

 

2713 11 20

 

2713 12 20

 

2713 20 20

 

2713 90 20

 

2714 10 20

 

2714 10 40

 

2714 90 20

 

2715 00 20

 

2715 00 40

 

2715 00 90

 

2801 10 00

 

2801 20 00

 

2801 30 00

 

2802 00 00

 

2803 00 00

 

2804 10 00

 

2804 21 00

 

2804 29 00

 

2804 30 00

 

2804 40 00

 

2804 50 00

 

2804 61 00

 

2804 69 00

 

2804 70 00

 

2804 80 00

 

2804 90 00

 

2805 11 00

 

2805 12 00

 

2805 19 00

 

2805 30 00

 

2805 40 00

 

2806 10 00

 

2806 20 00

 

2807 00 00

 

2808 00 10

 

2808 00 20

 

2809 10 00

 

2809 20 00

 

2810 00 00

 

2811 11 00

 

2811 19 00

 

2811 21 00

 

2811 22 00

 

2811 23 00

 

2811 29 00

 

2812 10 00

 

2812 90 00

 

2813 10 00

 

2813 90 00

 

2814 10 00

 

2814 20 00

 

2815 11 00

 

2815 12 00

 

2815 20 10

 

2815 20 20

 

2815 30 00

 

2816 10 00

 

2816 40 00

 

2817 00 10

 

2817 00 20

 

2818 10 00

 

2818 20 00

 

2818 30 00

 

2819 10 00

 

2819 90 00

 

2820 10 00

 

2820 90 00

 

2821 10 00

 

2821 20 00

 

2822 00 00

 

2823 00 00

 

2824 10 00

 

2824 20 00

 

2824 90 00

 

2825 10 00

 

2825 20 00

 

2825 30 00

 

2825 40 00

 

2825 50 00

 

2825 60 00

 

2825 70 00

 

2825 80 00

 

2825 90 00

 

2826 11 00

 

2826 12 00

 

2826 19 00

 

2826 20 00

 

2826 30 00

 

2826 90 00

 

2827 10 00

 

2827 20 00

 

2827 31 00

 

2827 32 00

 

2827 33 00

 

2827 34 00

 

2827 35 00

 

2827 36 00

 

2827 39 10

 

2827 39 90

 

2827 41 00

 

2827 49 00

 

2827 51 00

 

2827 59 00

 

2827 60 00

 

2828 10 00

 

2828 90 10

 

2828 90 20

 

2828 90 90

 

2829 11 00

 

2829 19 00

 

2829 90 10

 

2829 90 20

 

2829 90 30

 

2830 10 00

 

2830 20 00

 

2830 30 00

 

2830 90 10

 

2830 90 90

 

2831 10 00

 

2831 90 00

 

2832 10 00

 

2832 20 00

 

2832 30 00

 

2833 11 00

 

2833 19 00

 

2833 21 00

 

2833 22 00

 

2833 23 00

 

2833 24 00

 

2833 25 00

 

2833 26 00

 

2833 27 00

 

2833 29 00

 

2833 30 00

 

2833 40 00

 

2834 10 00

 

2834 21 00

 

2834 29 10

 

2834 29 90

 

2835 10 00

 

2835 22 00

 

2835 23 00

 

2835 24 00

 

2835 25 00

 

2835 26 00

 

2835 29 00

 

2835 31 00

 

2835 39 00

 

2836 10 00

 

2836 20 00

 

2836 30 00

 

2836 40 00

 

2836 50 00

 

2836 60 00

 

2836 70 00

 

2836 91 00

 

2836 92 00

 

2836 99 00

 

2837 11 00

 

2837 19 00

 

2837 20 00

 

2838 00 00

 

2839 11 00

 

2839 19 00

 

2839 20 00

 

2839 90 00

 

2840 11 00

 

2840 19 00

 

2840 20 00

 

2840 30 00

 

2841 10 00

 

2841 20 00

 

2841 30 00

 

2841 50 00

 

2841 61 00

 

2841 69 00

 

2841 70 00

 

2841 80 00

 

2841 90 00

 

2842 10 00

 

2842 90 10

 

2842 90 90

 

2843 10 00

 

2843 21 00

 

2843 29 00

 

2843 30 00

 

2843 90 00

 

2844 10 00

 

2844 20 00

 

2844 30 00

 

2844 40 00

 

2844 50 00

 

2845 10 00

 

2845 90 00

 

2846 10 00

 

2846 90 00

 

2847 00 00

 

2848 00 00

 

2849 10 00

 

2849 20 00

 

2849 90 00

 

2850 00 00

 

2851 00 10

 

2851 00 90

 

2901 10 00

 

2901 21 00

 

2901 22 00

 

2901 23 00

 

2901 24 00

 

2901 29 00

 

2902 11 00

 

2902 19 00

 

2902 20 00

 

2902 30 00

 

2902 41 00

 

2902 42 00

 

2902 43 00

 

2902 44 00

 

2902 50 00

 

2902 60 00

 

2902 70 00

 

2902 90 00

 

2903 11 00

 

2903 12 00

 

2903 13 00

 

2903 14 00

 

2903 15 00

 

2903 19 00

 

2903 21 00

 

2903 22 00

 

2903 23 00

 

2903 29 00

 

2903 30 00

 

2903 41 00

 

2903 42 00

 

2903 43 00

 

2903 44 00

 

2903 45 00

 

2903 46 00

 

2903 47 00

 

2903 49 00

 

2903 51 00

 

2903 59 00

 

2903 61 00

 

2903 62 10

 

2903 62 20

 

2903 69 00

 

2904 10 00

 

2904 20 10

 

2908 90 90

 

2909 11 00

 

2909 19 00

 

2909 20 00

 

2909 30 00

 

2909 41 00

 

2909 42 00

 

2909 43 00

 

2909 44 00

 

2909 49 00

 

2909 50 00

 

2909 60 00

 

2910 10 00

 

2910 20 00

 

2910 30 00

 

2915 34 00

 

2915 35 00

 

2915 39 00

 

2915 40 00

 

2915 50 00

 

2915 60 00

 

2915 70 00

 

2915 90 00

 

2916 11 00

 

2916 12 00

 

2916 13 00

 

2916 14 00

 

2916 15 00

 

2916 19 00

 

2916 20 00

 

2921 21 00

 

2921 22 00

 

2921 29 00

 

2921 30 00

 

2921 41 00

 

2921 42 00

 

2921 43 00

 

2921 44 00

 

2921 45 00

 

2921 46 00

 

2921 49 00

 

2921 51 00

 

2921 59 00

 

2922 11 00

 

2922 12 00

 

2931 00 10

 

2931 00 20

 

2931 00 90

 

2932 11 00

 

2932 12 00

 

2932 13 00

 

2932 19 00

 

2932 21 00

 

2932 29 00

 

2932 91 00

 

2932 92 00

 

2932 93 00

 

2932 94 00

 

2932 95 00

 

2932 99 00

 

2937 22 00

 

2937 23 00

 

2937 29 00

 

2937 31 00

 

2937 39 00

 

2937 40 00

 

2937 50 00

 

2937 90 00

 

2938 10 00

 

2938 90 00

 

2939 11 00

 

2939 19 00

 

2939 21 00

 

2939 29 00

 

2939 30 00

 

3105 51 00

 

3105 59 00

 

3105 60 00

 

3105 90 10

 

3105 90 90

 

3201 10 00

 

3201 20 00

 

3201 90 00

 

3202 10 00

 

3202 90 00

 

3203 00 00

 

3204 11 00

 

3204 12 00

 

3204 13 00

 

3204 14 00

 

2904 20 20

 

2904 20 90

 

2904 90 00

 

2905 11 00

 

2905 12 00

 

2905 13 00

 

2905 14 00

 

2905 15 00

 

2905 16 00

 

2905 17 00

 

2905 19 00

 

2905 22 00

 

2905 29 00

 

2905 31 00

 

2905 32 00

 

2905 39 00

 

2905 41 00

 

2905 42 00

 

2905 49 00

 

2905 51 00

 

2905 59 00

 

2906 11 00

 

2906 12 00

 

2906 13 00

 

2906 14 00

 

2906 19 00

 

2906 21 00

 

2906 29 00

 

2907 11 00

 

2907 12 00

 

2907 13 00

 

2907 14 00

 

2907 15 00

 

2907 19 00

 

2907 21 00

 

2907 22 00

 

2907 23 00

 

2907 29 00

 

2908 10 00

 

2908 20 00

 

2908 90 10

 

2910 90 00

 

2911 00 00

 

2912 11 00

 

2912 12 00

 

2912 13 00

 

2912 19 00

 

2912 21 00

 

2912 29 00

 

2912 30 00

 

2912 41 00

 

2912 42 00

 

2912 49 00

 

2912 50 00

 

2912 60 00

 

2913 00 00

 

2914 11 00

 

2914 12 00

 

2914 13 00

 

2914 19 00

 

2914 21 00

 

2914 22 00

 

2914 23 00

 

2914 29 00

 

2914 31 00

 

2914 39 00

 

2914 40 00

 

2914 50 00

 

2914 61 00

 

2914 69 00

 

2914 70 00

 

2915 11 00

 

2915 12 00

 

2915 13 00

 

2915 21 00

 

2915 22 00

 

2915 23 00

 

2915 24 00

 

2915 29 00

 

2915 31 00

 

2915 32 00

 

2915 33 00

 

2916 31 00

 

2916 32 00

 

2916 34 00

 

2916 35 00

 

2916 39 00

 

2917 11 00

 

2917 12 00

 

2917 13 00

 

2917 14 00

 

2917 19 00

 

2917 20 00

 

2917 31 00

 

2917 32 00

 

2917 33 00

 

2917 34 00

 

2917 35 00

 

2917 36 00

 

2917 37 00

 

2917 39 00

 

2918 11 00

 

2918 12 00

 

2918 13 00

 

2918 14 00

 

2918 15 00

 

2918 16 00

 

2918 19 00

 

2918 21 00

 

2918 22 00

 

2918 23 00

 

2918 29 10

 

2918 29 90

 

2918 30 00

 

2918 90 00

 

2919 00 00

 

2920 10 00

 

2920 90 10

 

2920 90 20

 

2920 90 90

 

2921 11 00

 

2921 12 00

 

2921 19 00

 

2922 13 00

 

2922 14 00

 

2922 19 00

 

2922 21 00

 

2922 22 00

 

2922 29 00

 

2922 30 00

 

2922 31 00

 

2922 39 00

 

2922 41 00

 

2922 42 00

 

2922 43 00

 

2922 44 00

 

2922 49 00

 

2922 50 00

 

2923 10 00

 

2923 20 00

 

2923 90 00

 

2924 11 00

 

2924 19 00

 

2924 21 00

 

2924 23 00

 

2924 24 00

 

2924 29 00

 

2925 11 00

 

2925 12 00

 

2925 19 00

 

2925 20 00

 

2926 10 00

 

2926 20 00

 

2926 30 00

 

2926 90 00

 

2927 00 00

 

2928 00 00

 

2929 10 00

 

2929 90 00

 

2930 10 00

 

2930 20 00

 

2930 30 00

 

2930 40 00

 

2930 90 00

 

2933 11 00

 

2933 19 00

 

2933 21 00

 

2933 29 00

 

2933 31 00

 

2933 32 00

 

2933 33 00

 

2933 39 00

 

2933 41 00

 

2933 49 00

 

2933 52 00

 

2933 53 00

 

2933 54 00

 

2933 55 00

 

2933 59 00

 

2933 61 00

 

2933 69 00

 

2933 71 00

 

2933 72 00

 

2933 79 00

 

2933 91 00

 

2933 99 00

 

2934 10 00

 

2934 20 00

 

2934 30 00

 

2934 91 00

 

2934 99 00

 

2935 00 00

 

2936 10 00

 

2936 21 00

 

2936 22 00

 

2936 23 00

 

2936 26 00

 

2936 27 00

 

2936 28 00

 

2936 29 00

 

2936 90 00

 

2937 11 00

 

2937 12 00

 

2937 19 00

 

2937 21 00

 

2939 41 00

 

2939 42 00

 

2939 43 00

 

2939 49 00

 

2939 51 00

 

2939 59 00

 

2939 61 00

 

2939 62 00

 

2939 63 00

 

2939 69 00

 

2939 91 00

 

2939 99 00

 

2940 00 00

 

3002 20 00

 

3102 10 00

 

3102 21 00

 

3102 29 00

 

3102 30 00

 

3102 40 00

 

3102 50 00

 

3102 60 00

 

3102 70 00

 

3102 80 00

 

3102 90 10

 

3102 90 20

 

3102 90 90

 

3103 10 00

 

3103 20 00

 

3103 90 00

 

3104 10 00

 

3104 20 00

 

3104 30 00

 

3104 90 00

 

3105 10 00

 

3105 20 00

 

3105 30 00

 

3105 40 00

 

3105 51 00

 

3105 20 00

 

3105 30 00

 

3105 40 00

 

3204 15 00

 

3204 16 00

 

3204 17 00

 

3204 19 00

 

3204 20 00

 

3204 90 00

 

3205 00 10

 

3205 00 20

 

3206 11 00

 

3206 19 00

 

3206 20 00

 

3206 30 00

 

3206 41 00

 

3206 42 00

 

3206 43 00

 

3206 49 00

 

3206 50 00

 

3207 10 00

 

3207 20 00

 

3207 30 00

 

3207 40 00

 

3210 00 50

 

3211 00 00

 

3212 10 00

 

3212 90 10

 

3212 90 20

 

3214 10 10

 

3214 10 20

 

3214 10 30

 

3214 90 00

 

3215 11 00

 

3215 19 00

 

3215 90 00

 

3302 90 00

 

3403 11 10

 

3403 19 10

 

3404 10 00

 

3404 20 00

 

3404 90 00

 

3407 00 20

 

3407 00 30

 

3601 00 00

 

3602 00 10

 

3602 00 20

 

3602 00 30

 

3602 00 40

 

3602 00 90

 

3603 00 10

 

3603 00 20

 

3603 00 30

 

3603 00 90

 

3701 10 00

 

3701 20 00

 

3701 30 00

 

3701 91 00

 

3701 99 00

 

3702 10 00

 

3702 20 00

 

3702 31 00

 

3702 32 00

 

3702 39 00

 

3702 41 00

 

3702 42 00

 

3702 43 00

 

3702 44 00

 

3702 51 00

 

3702 52 00

 

3702 53 00

 

3702 54 00

 

3702 55 00

 

3702 56 00

 

3702 91 00

 

3702 93 00

 

3702 94 00

 

3702 95 00

 

3703 10 00

 

3703 20 00

 

3703 90 00

 

3706 10 00

 

3706 90 00

 

3707 10 00

 

3707 90 00

 

3801 10 00

 

3801 20 00

 

3801 30 00

 

3801 90 00

 

3802 10 00

 

3802 90 00

 

3803 00 00

 

3804 00 00

 

3805 10 00

 

3805 20 00

 

3805 90 00

 

3806 10 00

 

3806 20 00

 

3806 30 00

 

3806 90 00

 

3807 00 10

 

3807 00 20

 

3807 00 90

 

3808 10 90

 

3808 20 90

 

3808 30 90

 

3808 40 90

 

3808 90 90

 

3809 91 00

 

3809 92 00

 

3809 93 00

 

3810 10 00

 

3810 90 00

 

3811 11 00

 

3811 19 00

 

3811 21 00

 

3811 29 00

 

3811 90 00

 

3812 10 00

 

3812 20 00

 

3812 30 00

 

3813 00 00

 

3814 00 00

 

3815 11 00

 

3815 12 00

 

3815 19 00

 

3815 90 00

 

3816 00 00

 

3817 00 00

 

3818 00 00

 

3820 00 00

 

3821 00 00

 

3822 00 00

 

3824 10 00

 

3824 20 00

 

3824 30 00

 

3824 40 00

 

3824 50 00

 

3824 71 00

 

3824 79 00

 

3824 90 00

 

3825 10 00

 

3825 20 00

 

3825 30 00

 

3825 41 00

 

3825 49 00

 

3825 50 00

 

3825 61 00

 

3825 69 00

 

3825 90 00

 

3901 10 00

 

3901 20 00

 

3901 30 00

 

3901 90 00

 

3902 10 10

 

3902 10 90

 

3902 20 00

 

3902 30 00

 

3902 90 00

 

3903 11 00

 

3903 19 00

 

3903 20 00

 

3903 30 00

 

3903 90 00

 

3904 10 00

 

3904 21 00

 

3904 22 00

 

3904 30 00

 

3904 40 00

 

3904 50 00

 

3904 61 00

 

3904 69 00

 

3904 90 00

 

3905 12 00

 

3905 19 00

 

3905 21 00

 

3905 29 00

 

3905 30 00

 

3905 91 00

 

3905 99 00

 

3906 10 00

 

3906 90 00

 

3907 10 00

 

3907 20 00

 

3907 30 00

 

3907 40 00

 

3907 50 10

 

3907 50 90

 

3907 60 00

 

3907 91 00

 

3907 99 00

 

3908 10 00

 

3908 90 00

 

3909 10 00

 

3909 20 00

 

3909 30 00

 

3909 40 00

 

3909 50 00

 

3910 00 00

 

3911 10 00

 

3911 90 00

 

3912 11 00

 

3912 12 00

 

3912 20 00

 

3912 31 00

 

3912 39 00

 

3912 90 00

 

3913 10 00

 

3913 90 00

 

3914 00 00

 

3915 10 00

 

3915 20 00

 

3915 30 00

 

3915 90 00

 

3916 10 00

 

3916 20 00

 

3917 10 00

 

3917 21 00

 

3917 22 00

 

3917 23 00

 

3917 29 00

 

3917 31 00

 

3917 32 00

 

3917 33 00

 

3917 39 00

 

3917 40 00

 

3918 10 00

 

3918 90 00

 

3919 10 00

 

3919 90 00

 

3920 10 10

 

3920 10 90

 

3920 20 10

 

3920 20 90

 

3920 30 10

 

3920 30 90

 

3920 43 00

 

3920 49 00

 

3920 51 00

 

3920 59 00

 

3920 61 00

 

3920 62 00

 

3920 63 00

 

3920 69 00

 

3920 71 10

 

3920 71 19

 

3920 71 90

 

3920 71 99

 

3920 72 00

 

3920 73 00

 

3920 79 00

 

3920 91 00

 

3920 92 00

 

3920 93 00

 

3920 94 00

 

3920 99 10

 

3920 99 90

 

3921 11 00

 

3921 12 00

 

3921 14 00

 

3921 19 10

 

3921 19 20

 

3921 90 00

 

4001 10 10

 

4001 10 20

 

4001 10 90

 

4001 21 00

 

4001 22 00

 

4001 29 10

 

4001 29 90

 

4001 30 10

 

4001 30 90

 

4002 11 10

 

4002 11 20

 

4002 11 90

 

4002 19 10

 

4002 19 20

 

4002 19 90

 

4002 20 10

 

4002 20 20

 

4002 20 90

 

4002 31 10

 

4002 31 20

 

4002 31 90

 

4002 39 10

 

4002 39 20

 

4002 39 90

 

4002 41 10

 

4002 41 20

 

4002 41 90

 

4002 49 10

 

4002 49 20

 

4002 49 90

 

4002 51 10

 

4002 51 20

 

4002 51 90

 

4002 59 10

 

4002 59 20

 

4002 59 90

 

4002 60 10

 

4002 60 20

 

4002 60 90

 

4002 70 10

 

4002 70 20

 

4002 70 90

 

4002 80 10

 

4002 80 20

 

4002 80 90

 

4002 91 10

 

4002 91 20

 

4002 91 90

 

4002 99 10

 

4002 99 20

 

4002 99 90

 

4003 00 00

 

4004 00 00

 

4005 10 00

 

4005 20 00

 

4005 91 10

 

4005 91 20

 

4005 99 00

 

4006 10 00

 

4006 90 00

 

4007 00 00

 

4008 11 00

 

4008 19 00

 

4008 21 00

 

4008 29 00

 

4009 11 00

 

4009 12 00

 

4009 21 00

 

4009 22 00

 

4009 31 00

 

4009 32 00

 

4009 41 00

 

4009 42 00

 

4014 10 00

 

4104 11 00

 

4104 19 00

 

4105 10 00

 

4105 30 00

 

4106 21 00

 

4106 22 00

 

4106 31 00

 

4106 32 00

 

4106 40 00

 

4106 91 00

 

4106 92 00

 

4107 11 00

 

4107 12 00

 

4107 19 00

 

4107 91 00

 

4107 92 00

 

4107 99 00

 

4112 00 00

 

4113 10 00

 

4113 20 00

 

4113 30 00

 

4113 90 00

 

4114 10 00

 

4114 20 00

 

4115 10 00

 

4115 20 00

 

4403 10 00

 

4403 20 00

 

4403 41 00

 

4403 49 00

 

4403 91 00

 

4403 92 00

 

4403 99 00

 

4404 10 00

 

4404 20 00

 

4405 00 00

 

4406 10 00

 

4406 90 00

 

4407 10 00

 

4407 24 00

 

4407 25 00

 

4407 92 00

 

4407 99 00

 

4408 10 10

 

4408 10 20

 

4408 10 90

 

4408 31 10

 

4408 31 20

 

4408 31 90

 

4408 39 10

 

4408 39 20

 

4408 39 90

 

4408 90 10

 

4408 90 20

 

4408 90 90

 

4409 10 00

 

4409 20 00

 

4410 21 00

 

4410 29 00

 

4410 31 00

 

4410 32 00

 

4410 33 00

 

4410 39 00

 

4410 90 00

 

4411 11 00

 

4411 19 00

 

4411 21 00

 

4411 29 00

 

4411 31 00

 

4411 39 00

 

4411 91 00

 

4411 99 00

 

4412 13 00

 

4412 14 00

 

4412 19 00

 

4412 22 00

 

4412 23 00

 

4412 29 00

 

4412 92 00

 

4412 93 00

 

4412 99 00

 

4413 00 00

 

4501 10 00

 

4501 90 00

 

4502 00 10

 

4502 00 90

 

4701 00 00

 

4702 00 00

 

4703 11 00

 

4703 19 00

 

4703 21 00

 

4703 29 00

 

4704 11 00

 

4704 19 00

 

4704 21 00

 

4704 29 00

 

4705 00 00

 

4706 10 00

 

4706 20 00

 

4706 91 00

 

4706 92 00

 

4706 93 00

 

4707 10 00

 

4707 20 00

 

4707 30 00

 

4707 90 00

 

4801 00 00

 

4802 10 00

 

4802 20 00

 

4802 30 00

 

4802 40 00

 

4802 54 00

 

4802 55 00

 

4802 57 00

 

4802 59 00

 

4802 61 00

 

4802 69 00

 

4804 11 00

 

4804 19 00

 

4804 21 00

 

4804 29 00

 

4804 31 00

 

4804 39 00

 

4804 41 00

 

4804 42 00

 

4804 49 00

 

4804 51 00

 

4804 52 00

 

4804 59 00

 

4805 11 00

 

4805 12 00

 

4805 19 00

 

4805 24 00

 

4805 25 00

 

4805 30 00

 

4805 40 00

 

4805 91 00

 

4805 92 00

 

4805 93 00

 

4806 10 00

 

4806 20 00

 

4806 30 00

 

4806 40 00

 

4807 00 00

 

4808 10 00

 

4808 20 00

 

4808 30 00

 

4808 90 00

 

4809 10 00

 

4809 20 00

 

4809 90 00

 

4810 13 00

 

4810 19 00

 

4810 21 00

 

4810 29 00

 

4810 31 00

 

4810 32 00

 

4810 39 00

 

4810 91 00

 

4810 99 00

 

4811 10 00

 

4811 41 00

 

4811 49 00

 

4811 51 90

 

4811 59 10

 

4811 59 90

 

4811 60 10

 

4811 60 90

 

4811 90 00

 

4812 00 00

 

4818 40 10

 

4819 20 20

 

4822 10 00

 

4822 90 00

 

4823 12 00

 

4823 19 00

 

4823 20 00

 

5004 00 00

 

5005 00 00

 

5006 00 00

 

5104 00 00

 

5105 10 00

 

5105 21 00

 

5105 29 00

 

5105 40 00

 

5106 10 00

 

5106 20 00

 

5107 10 00

 

5107 20 00

 

5108 10 00

 

5108 20 00

 

5110 00 00

 

5204 11 00

 

5204 19 00

 

5205 11 00

 

5205 12 00

 

5205 13 00

 

5205 14 00

 

5205 15 00

 

5205 21 00

 

5205 22 00

 

5205 23 00

 

5205 24 00

 

5205 26 00

 

5205 27 00

 

5205 28 00

 

5205 31 00

 

5205 32 00

 

5205 33 00

 

5205 34 00

 

5205 35 00

 

5205 41 00

 

5205 42 00

 

5205 43 00

 

5205 44 00

 

5205 46 00

 

5205 47 00

 

5205 48 00

 

5206 11 00

 

5206 12 00

 

5206 13 00

 

5206 14 00

 

5206 15 00

 

5206 21 00

 

5206 22 00

 

5206 23 00

 

5206 24 00

 

5206 25 00

 

5206 31 00

 

5206 32 00

 

5206 33 00

 

5206 34 00

 

5206 35 00

 

5206 41 00

 

5206 42 00

 

5206 43 00

 

5206 44 00

 

5206 45 00

 

5303 10 00

 

5303 90 00

 

5304 10 00

 

5304 90 00

 

5305 11 00

 

5305 19 00

 

5305 21 00

 

5305 29 00

 

5305 90 10

 

5305 90 90

 

5306 10 10

 

5306 20 10

 

5307 10 00

 

5307 20 00

 

5308 10 00

 

5308 20 10

 

5308 90 10

 

5308 90 30

 

5308 90 90

 

5401 10 10

 

5401 20 10

 

5402 10 00

 

5402 20 00

 

5402 31 00

 

5402 32 00

 

5402 33 00

 

5402 39 00

 

5402 41 00

 

5402 42 00

 

5402 43 00

 

5402 49 00

 

5402 51 00

 

5402 52 00

 

5402 59 00

 

5402 61 00

 

5402 62 00

 

5402 69 00

 

5403 10 00

 

5403 20 00

 

5403 31 00

 

5403 32 00

 

5403 33 00

 

5403 39 00

 

5403 41 00

 

5403 42 00

 

5403 49 00

 

5404 10 00

 

5404 90 00

 

5405 00 00

 

5406 10 00

 

5406 20 00

 

5501 10 00

 

5501 20 00

 

5501 30 00

 

5501 90 00

 

5502 00 00

 

5503 10 00

 

5503 20 00

 

5503 30 00

 

5503 40 00

 

5503 90 00

 

5504 10 00

 

5504 90 00

 

5505 10 00

 

5505 20 00

 

5506 10 00

 

5506 20 00

 

5506 30 00

 

5506 90 00

 

5507 00 00

 

5508 10 10

 

5508 20 10

 

5509 11 00

 

5509 12 00

 

5509 21 00

 

5509 22 00

 

5509 31 00

 

5509 32 00

 

5509 42 00

 

5509 51 00

 

5509 52 00

 

5509 53 00

 

5509 59 00

 

5509 61 00

 

5509 62 00

 

5509 69 00

 

5509 91 00

 

5509 92 00

 

5509 99 00

 

5510 11 00

 

5510 12 00

 

5510 20 00

 

5510 30 00

 

5510 90 00

 

5511 10 00

 

5511 20 00

 

5511 30 00

 

5603 11 00

 

5603 12 00

 

5603 13 00

 

5603 14 00

 

5603 91 00

 

5603 92 00

 

5603 93 00

 

5603 94 00

 

5604 10 00

 

5604 20 00

 

5604 90 00

 

5605 00 00

 

5606 00 00

 

5902 10 00

 

5902 20 00

 

5902 90 00

 

5908 00 00

 

5909 00 00

 

5910 00 00

 

5911 10 00

 

5911 20 00

 

5911 31 00

 

5911 32 00

 

5911 40 00

 

5911 90 10

 

5911 90 20

 

5911 90 90

 

6406 10 10

 

6406 10 20

 

6406 10 30

 

6406 10 40

 

6406 10 90

 

6406 20 10

 

6406 20 20

 

6406 91 00

 

6406 99 10

 

6406 99 20

 

6406 99 30

 

6406 99 40

 

6406 99 50

 

6406 99 60

 

6406 99 90

 

6602 00 10

 

6806 10 00

 

6806 20 00

 

6806 90 00

 

6808 00 00

 

6809 11 00

 

6809 19 00

 

6809 90 00

 

6810 11 00

 

6810 19 00

 

6810 91 00

 

6810 99 00

 

6811 10 00

 

6811 20 00

 

6811 30 00

 

6811 90 00

 

6813 10 00

 

6813 90 00

 

6814 10 00

 

6814 90 00

 

6815 10 00

 

6815 20 00

 

6815 91 00

 

6815 99 00

 

6901 00 00

 

6902 10 00

 

6902 20 00

 

6902 90 00

 

6903 10 00

 

6903 20 00

 

6903 90 00

 

6904 10 00

 

6904 90 00

 

6905 10 00

 

6905 90 00

 

6906 00 00

 

7001 00 00

 

7002 10 00

 

7002 20 00

 

7002 31 00

 

7002 32 00

 

7002 39 00

 

7003 12 00

 

7003 19 00

 

7003 20 00

 

7003 30 00

 

7004 20 00

 

7004 90 00

 

7005 10 00

 

7005 21 00

 

7005 29 00

 

7005 30 00

 

7006 00 00

 

7007 11 10

 

7007 11 90

 

7007 19 00

 

7007 21 10

 

7007 21 90

 

7007 29 00

 

7008 00 00

 

7010 10 10

 

7010 10 90

 

7010 20 00

 

7010 90 10

 

7010 90 91

 

7010 90 92

 

7010 90 99

 

7011 10 00

 

7011 20 00

 

7011 90 00

 

7019 11 00

 

7019 12 00

 

7019 19 00

 

7019 31 00

 

7019 32 00

 

7019 39 10

 

7019 40 00

 

7019 51 00

 

7019 52 00

 

7019 59 00

 

7019 90 00

 

7020 00 20

 

7020 00 30

 

7102 10 10

 

7102 21 00

 

7102 29 00

 

7103 10 10

 

7103 91 10

 

7103 99 10

 

7104 10 10

 

7104 20 10

 

7104 90 10

 

7105 10 00

 

7105 90 00

 

7106 10 00

 

7106 91 00

 

7106 92 10

 

7106 92 20

 

7106 92 90

 

7107 00 10

 

7107 00 20

 

7108 20 00

 

7110 11 00

 

7110 19 10

 

7110 19 20

 

7110 19 90

 

7110 21 00

 

7110 29 10

 

7110 29 90

 

7110 31 00

 

7110 39 10

 

7110 39 90

 

7110 41 00

 

7110 49 10

 

7110 49 90

 

7111 00 00

 

7112 30 00

 

7201 10 00

 

7201 20 00

 

7201 50 00

 

7202 11 00

 

7202 19 00

 

7202 21 00

 

7202 29 00

 

7202 30 00

 

7202 41 00

 

7202 49 00

 

7202 50 00

 

7202 60 00

 

7202 70 00

 

7202 80 00

 

7202 91 00

 

7202 92 00

 

7202 93 00

 

7202 99 00

 

7203 10 00

 

7203 90 00

 

7204 10 00

 

7204 21 00

 

7204 29 00

 

7204 30 00

 

7204 41 00

 

7204 49 00

 

7204 50 00

 

7205 10 00

 

7205 21 00

 

7205 29 00

 

7206 10 00

 

7206 90 00

 

7207 11 00

 

7207 12 00

 

7207 19 00

 

7207 20 00

 

7208 10 00

 

7208 25 00

 

7208 26 00

 

7208 27 00

 

7208 36 00

 

7208 37 00

 

7208 38 00

 

7208 39 00

 

7208 40 00

 

7208 51 00

 

7208 52 00

 

7208 53 00

 

7208 54 00

 

7208 90 00

 

7209 15 00

 

7209 16 00

 

7209 17 00

 

7209 18 00

 

7209 25 00

 

7209 26 00

 

7209 27 00

 

7209 28 00

 

7209 90 00

 

7210 11 00

 

7210 12 00

 

7210 20 00

 

7210 50 00

 

7210 61 00

 

7210 69 00

 

7210 70 00

 

7210 90 00

 

7211 13 00

 

7211 14 00

 

7211 19 00

 

7211 23 00

 

7211 29 00

 

7211 90 00

 

7212 10 00

 

7212 20 00

 

7212 30 00

 

7212 40 00

 

7212 50 00

 

7212 60 00

 

7213 10 00

 

7213 20 00

 

7213 91 00

 

7213 99 00

 

7214 10 00

 

7214 20 00

 

7214 30 00

 

7214 91 00

 

7214 99 00

 

7215 10 00

 

7215 50 00

 

7215 90 00

 

7216 10 10

 

7216 10 20

 

7216 10 30

 

7216 21 00

 

7216 22 00

 

7216 31 00

 

7216 32 00

 

7216 33 00

 

7216 40 00

 

7216 50 10

 

7216 50 90

 

7216 61 00

 

7216 69 00

 

7216 91 00

 

7216 99 00

 

7217 10 00

 

7217 20 00

 

7217 30 00

 

7217 90 00

 

7218 10 00

 

7218 91 00

 

7218 99 00

 

7219 11 00

 

7219 12 00

 

7219 13 00

 

7219 14 00

 

7219 21 00

 

7219 22 00

 

7219 23 00

 

7219 24 00

 

7219 31 00

 

7219 32 00

 

7219 33 00

 

7219 34 00

 

7219 35 00

 

7219 90 00

 

7220 11 00

 

7220 12 00

 

7220 20 00

 

7220 90 00

 

7221 00 00

 

7222 11 00

 

7222 19 00

 

7222 20 00

 

7222 30 00

 

7222 40 00

 

7223 00 00

 

7224 10 00

 

7224 90 00

 

7225 11 00

 

7225 19 00

 

7225 20 00

 

7225 30 00

 

7225 40 00

 

7225 50 00

 

7225 91 00

 

7225 92 00

 

7225 99 00

 

7226 11 00

 

7226 19 00

 

7226 20 00

 

7226 91 00

 

7226 92 00

 

7226 93 00

 

7226 94 00

 

7226 99 00

 

7227 10 00

 

7227 20 00

 

7227 90 00

 

7228 10 00

 

7228 20 00

 

7228 30 00

 

7228 40 00

 

7228 50 00

 

7228 60 00

 

7228 70 00

 

7228 80 10

 

7228 80 20

 

7229 10 00

 

7229 20 00

 

7229 90 00

 

7301 10 00

 

7301 20 00

 

7303 00 00

 

7304 10 00

 

7304 31 90

 

7304 39 90

 

7304 41 90

 

7304 49 90

 

7304 51 90

 

7304 59 90

 

7304 90 90

 

7305 39 10