Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004D0018

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 18/2004 от 19 март 2004 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

OJ L 127, 29.4.2004, p. 120–121 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 009 P. 36 - 37
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 009 P. 36 - 37
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 009 P. 36 - 37
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 009 P. 36 - 37
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 009 P. 36 - 37
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 009 P. 36 - 37
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 009 P. 36 - 37
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 009 P. 36 - 37
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 009 P. 36 - 37
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 064 P. 36 - 37
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 064 P. 36 - 37
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 097 P. 305 - 306

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/18(2)/oj

11/ 64

BG

Официален вестник на Европейския съюз

36


22004D0018


L 127/120

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 18/2004

от 19 март 2004 година

за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, по-нататък наричано „споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение II към споразумението беше изменено с Решение № 170/2003 на Съвместния комитет на ЕИП от 5 декември 2003 г. (1).

(2)

Директива 2003/76/ЕО на Комисията от 11 август 2003 г. за изменение на Директива 70/220/ЕИО на Съвета относно мерките срещу замърсяването на въздуха от емисии от моторните превозни средства (2) трябва да бъде включена в споразумението.

(3)

Директива 2003/77/ЕО на Комисията от 11 август 2003 г. за изменение на Директиви 97/24/ЕО и 2002/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно типовото одобрение на двуколесни и триколесни моторни превозни средства (3) трябва да бъде включена в споразумението,

РЕШИ:

Член 1

Глава I от приложение II към споразумението се изменя, както следва:

1.

Към точка 3 (Директива 70/220/ЕИО на Съвета) се добавя следното тире:

„—

32003 L 0076: Директива 2003/76/ЕО на Комисията от 11 август 2003 г. (ОВ L 206, 15.8.2003 г., стр. 29).“

2.

Към точка 45ч (Директива 97/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) се добавя следното тире:

„—

32003 L 0077: Директива 2003/77/ЕО на Комисията от 11 август 2003 г. (ОВ L 211, 21.8.2003 г., стр. 24).“

3.

Преди текста за адаптацията в точка 45щa (Директива 2002/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) се добавя следният текст:

„изменена с:

32003 L 0077: Директива 2003/77/ЕО на Комисията от 11 август 2003 г. (ОВ L 211, 21.8.2003 г., стр. 24).“

Член 2

Текстовете на директиви 2003/76/ЕО и 2003/77/ЕО на исландски и норвежки език, които предстои да бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила от 20 март 2004 г., при условие че всички нотификации до Съвместния комитет на ЕИП съгласно член 103, параграф 1 от споразумението са направени (4).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 19 март 2004 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

P. WESTERLUND


(1)  ОВ L 88, 25.3.2004 г., стр. 41.

(2)  ОВ L 206, 15.8.2003 г., стр. 29.

(3)  ОВ L 211 21.8.2003 г., стр. 24.

(4)  Няма посочени конституционни изисквания.


Top