EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22003A1231(04)

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Кралство Мароко относно реципрочните мерки за либерализация и замяна на земеделските протоколи към договора за асоцииране ЕО-Мароко

OJ L 345, 31.12.2003, p. 119–149 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 048 P. 227 - 258
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 048 P. 227 - 258
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 048 P. 227 - 258
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 048 P. 227 - 258
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 048 P. 227 - 258
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 048 P. 227 - 258
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 048 P. 227 - 258
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 048 P. 227 - 258
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 048 P. 227 - 258
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 033 P. 79 - 110
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 033 P. 79 - 110
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 061 P. 149 - 179

In force

11/ 33

BG

Официален вестник на Европейския съюз

79


22003A1231(04)


L 345/119

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


СПОРАЗУМЕНИЕ ПОД ФОРМАТА НА РАЗМЯНА НА ПИСМА

между Европейската общност и Кралство Мароко относно реципрочните мерки за либерализация и замяна на земеделските протоколи към договора за асоцииране ЕО-Мароко

Брюксел, …

Уважаеми господине,

Имам честта да се позова на преговорите, които се състояха съгласно член 16 от Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна, което е в сила от 1 март 2000 г. и което предвижда Общността и Мароко постепенно да въведат по-голяма либерализация в търговията със земеделски продукти помежду си.

Преговорите за тази цел се състояха съгласно член 18, параграф 1 от Евро-средиземноморското споразумение, което предвижда от 1 януари 2000 г. Общността и Мароко да обсъдят ситуацията и да определят мерките за либерализация, който да се прилагат от 1 януари 2001 г.

След приключване на преговорите двете страни се договориха за следното:

1.

Протоколи 1 и 3 към Споразумението за асоцииране се заменят с приложените тук протоколи.

2.

В член 18, параграф 1 от Споразумението за асоцииране датите „1 януари 2000 г.“ и „1 януари 2001 г.“ се заменят с датите „1 януари 2007 г.“ и „1 януари 2008 г.“

3.

Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската общност и Кралство Мароко относно член 1 от протокол 1 за внос в Общността на рязани свежи цветя и цветни пъпки с код по КН 0603 10 от Общата митническа тарифа, приложено към Споразумението за асоцииране, се отменя.

4.

Настоящото споразумение се прилага от 1 януари 2004 г., с изключение на членове 2, 4 и 5 от протокол 1, които се прилагат за доматите от 1 октомври 2003 г.

Ще Ви бъда благодарен, ако потвърдите съгласието на Вашето правителство със съдържанието на настоящото писмо.

Моля приемете, уважаеми господине, моите най-дълбоки почитания.

От името на Съвета на Европейския съюз

Рабат, .…

Уважаеми господине,

Имам честта да потвърдя получаването на Вашето писмо, в което пише следното:

„Имам честта да се позова на преговорите, които се състояха съгласно член 16 от Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна, което е в сила от 1 март 2000 г. и, което предвижда Общността и Мароко постепенно да въведат по-голяма либерализация в търговията със земеделски продукти помежду си.

Преговорите за тази цел се състояха съгласно член 18, параграф 1 от Евро-средиземноморското споразумение, което предвижда от 1 януари 2000 г. Общността и Мароко да обсъдят ситуацията и да определят мерките за либерализация, който да се прилагат от 1 януари 2001 г.

След приключване на преговорите двете страни се договориха за следното:

1.

Протоколи 1 и 3 към Споразумението за асоцииране се заменят с приложените тук протоколи.

2.

В член 18, параграф 1 от Споразумението за асоцииране датите „1 януари 2000 г.“ и „1 януари 2001 г.“ се заменят с датите „1 януари 2007 г.“ и „1 януари 2008 г.“

3.

Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската общност и Кралство Мароко относно член 1 от протокол 1 за внос в Общността на рязани свежи цветя и цветни пъпки с код по КН 0603 10 от Общата митническа тарифа, приложено към Споразумението за асоцииране, се отменя.

4.

Настоящото споразумение се прилага от 1 януари 2004 г., с изключение на членове 2, 4 и 5 от протокол 1, които се прилагат за доматите от 1 октомври 2003 г.

Ще Ви бъда благодарен, ако потвърдите съгласието на Вашето правителство със съдържанието на настоящото писмо.“

Имам честта да потвърдя съгласието на Кралство Мароко със съдържанието на настоящото писмо.

Моля приемете, уважаеми господине, моите най-дълбоки почитания.

От името на Кралство Мароко


ПРОТОКОЛ № 1

относно режима на внос в Общността на земеделски продукти с произход от Мароко

Член 1

1.   Продуктите, изброени в приложение 1.А, с произход от Мароко, се допускат за внос в Общността при условията, изброени по-долу и в това приложение.

2.   Вносните мита се премахват или се намаляват в пропорциите, указани срещу всеки продукт в колона а) от приложение 1 А.

За някои продукти, за които общата митническа тарифа предвижда прилагането на адвалорно мито и специфично мито за някои продукти, маркирани със звездичка в колона а) или в), процентът на намаление, указан в колона а), както и колона в), посочени в параграф 3, се прилагат само към адвалорното мито.

3.   За някои продукти митата се премахват в рамките на тарифните квоти, указани за всеки от тях в колона б) от приложение 1.А.

За количествата, внесени над тези квоти, общите мита се намаляват, както е указано в колона в) от това приложение.

През първата година от прилагането на споразумението, с изключение на доматите с код по КН 0702 00 00, обемът на тарифните квоти, за които квотният период е започнал преди датата на прилагане на настоящото споразумение, се изчислява пропорционално на основния обем, като се взема предвид периодът, изтекъл от влизането в сила на настоящото споразумение.

4.   За някои продукти, описани в приложение 1.А и посочени в колона г), размерът на тарифните квоти се увеличава на четири равни транша, всеки един равен на 3 % от този размер, от 1 януари 2004 г. до 1 януари 2007 г.

5.   При намаление от страна на Общността на митата за най-облагодетелствана нация, премахването на тарифите от колони а) и в) и към прилаганите намалени мита.

Член 2

1.   За пресните или охладени домати с код по КН 0702 00 00, за всеки период от 1 октомври до 31 май, наричан по-долу „кампании“, в рамките на следните тарифни квоти и при спазване на параграф 2 се прилага следното:

(тонове)

Кампания

2003/04 г.

2004/05 г.

2005/06 г.

2006/07 г. и след това

Основни месечни квоти

октомври

10 000

10 000

10 000

10 000

ноември

26 000

26 000

26 000

26 000

декември

30 000

30 000

30 000

30 000

януари

30 000

30 000

30 000

30 000

февруари

30 000

30 000

30 000

30 000

март

30 000

30 000

30 000

30 000

април

15 000

15 000

15 000

15 000

май

4 000

4 000

4 000

4 000

Общо

175 000

175 000

175 000

175 000

Допълнителна квота

(от 1 ноември до 31 май)

Ред A

15 000

25 000

35 000

45 000

Ред Б

15 000

5 000

15 000

25 000

а)

премахва се адвалорното мито;

б)

входната цена, въз основа на която специфичните мита се свеждат до нула, наричана по-долу „договорена входна цена“, е 461 EUR на тон.

2.   По време на дадена кампания, когато общите количества домати с произход от Мароко, пуснати за свободна продажба в Общността, не надвишават сбора от месечните основни квоти и допълнителната квота за тази кампания, за следващата кампания допълнителната квота е посочена в ред А от гореупоменатия параграф 1. Когато това условие не е спазено за дадена кампания, за следващата кампания допълнителната квота е тази от ред Б на параграф 1. При все това при преценката на спазването на това условие се предвижда максимален толеранс от 1 % от гореспоменатата сума.

3.   Мароко се задължава използването на допълнителната квота за даден месец да не надвишава 30 % от допълнителната квота.

4.   Към 15 януари и на втория работен ден след 1 април от всяка кампания се отчита използваното от основните месечни тарифни квоти съответно от месец октомври до месец декември и от месец януари до месец март. На следващия работен ден неизползваните количества от основните месечни квоти се определят от службите на Комисията и се прехвърлят към допълнителната квота за съответната кампания. След тази дата, всяко заявление за ползване със задна дата на основните месечни тарифни квоти и всяко прехвърляне на неизползвани количества от основните месечни квоти се позовават на допълнителната квота за съответната кампания.

Член 3

За изброените по-долу продукти договорените входни цени, въз основа на които специфичните мита се свеждат до нула през указания период, са изброените по-долу и адвалорните мита се премахва в рамките на количествата и периодите, указани в този член.

Продукти

Количества

(тонове)

Период

Договорена входна цена

Краставици

КН 0707 00 05

5 600

1.11—31.5

449 EUR

Артишок

КН 0709 10 00

500

1.11—31.12

571 EUR

Тиквички

КН 0709 90 70

20 000

1.10—31.1

424 EUR

1.2—31.3

413 EUR

1.4—20.4

424 EUR

Пресни портокали

КН ex 0805 10

300 000

1.12—31.5

264 EUR

Пресни клементинки

КН ex 0805 20 10

130 000

1.11—края на февруари

484 EUR

Член 4

По отношение на продуктите, изброени в членове 2 и 3:

ако цената на една пратка е с 2 %, 4 %, 6 % или 8 % по-ниска от договорената входна цена, специфичното мито за квотата е равно съответно на 2 %, 4 %, 6 % или 8 % от договорената входна цена,

ако входната цена на една пратка е с 92 % по-ниска от договорената входна цена, се прилага специфичното мито, консолидирано в рамките на СТО,

тези договорени входни цени се намаляват в същата пропорция и същия ритъм като входните цени, консолидирани в рамките на СТО.

Член 5

1.   Специфичният режим, определен в членове 2 и 3 от настоящия протокол, цели поддържане на равнището на традиционния марокански внос в Общността, като се избягват смущения в пазарите на Общността.

2.   С цел да напълно да се постигне целта, определена в параграф 1 и в членове 2 и 3, и с цел да се засили стабилността на пазара и непрекъснатостта на доставките, двете страни се консултират всяко второ тримесечие от годината или във всеки друг момент по искане на една от страните, в срок не повече от три работни дни след отправянето на такова искане.

Консултациите се отнасят до обмена през предходната кампания и перспективите на следващата, и по-специално, ситуацията на пазара, производствените прогнози, очакваните производствени и износни цени и вероятното развитие на пазарите.

При необходимост страните вземат необходимите мерки, за да гарантират пълната реализация на целите, определени в параграф 1 от настоящия член и в членове 2 и 3 от настоящия протокол.

3.   Без да се накърняват останалите разпоредби от настоящото споразумение в случай, че поради особената чувствителност на земеделските пазари вносът на продукти от Мароко, обект на отстъпки съгласно настоящия протокол, доведе до сериозни смущения на европейските пазари, по смисъла на член 25 от споразумението, двете страни незабавно започват консултации за намирането на подходящо решение. До вземането на такова решение Комисията има право да вземе мерките, които счете за необходими.

Член 6

Вината с произход от Мароко с контролирано наименование за произход се придружават от сертификат, указващ произхода по образеца от приложение I.В към настоящия протокол или от документ V I 1 или V I 2, попълнен съгласно член 25 от Регламент (ЕО) № 883/2001 за необходимите сертификати и анализи при вноса на вино, гроздов сок и шира.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 А

Код по КН (2)

Описание на стоките (3)

Намаление на митото на НОН

(%)

Тарифна квота

(тонове нетно тегло)

Намаление на митото на НОН отвъд текущата тарифна квота

(%)

Специални разпоредби

a

б

в

г

0101 90 19

Коне, различни от предназначените за клане

100

 

 

 

ex 0204

Овче или козе месо, прясно, охладено или замразено, с изключение на месо от домашни овце

100

 

 

 

0205 00

Месо от коне, магарета, мулета, прясно, охладено или замразено

100

 

 

 

0208

Друго месо и ядивни остатъци от месо, пресни, охладени или замразени

100

 

 

 

ex 0602

Други живи растения (включително корените им), издънки и калеми; мицел от гъби, с изключение на розови храсти

100

 

 

 

ex 0602 40

Розови храсти, присадени или не, с изключение на издънките на розовите храсти

100

 

 

 

0603 10

Рязани цветя и цветни пъпки, свежи

100

3 000

член 1, параграф 4

0603 10 10

Розови храсти, от 15 октомври до 31 май

0603 10 20

Карамфили, от 15 октомври до 31 май

0603 10 40

Гладиоли, от 15 октомври до 31 май

0603 10 50

Хризантеми, от 15 октомври до 31 май

0603 10 30

Орхидеи, от 15 октомври до 14 май

100

2 000

член 1, параграф 4

0603 10 80

Други, от 15 октомври до 14 май

ex 0701 90 50

ex 0701 90 90

Ранни картофи, от 1 декември до 30 април

100

120 000

40

член 1, параграф 4

0702 00 00

Домати, пресни или охладени, от 1 октомври до 31 май

 

 

60 (1)  (4)

член 2

0702 00 00

Домати, пресни или охладени, от 1 юни до 30 септември

60 (1)

 

 

 

ex 0703 10 11

Лук, пресен или охладен, от 15 февруари до 15 май

100

8 000

60

член 1, параграф 4

0703 10 19

0709 90 90

Див лук (Muscari comosum) от 15 февруари до 15 май

 

 

 

 

0703 10 90

Шалот, пресен или охладен

100

1 000

член 1, параграф 4

0703 20 00

Чесън, пресен или охладен

 

 

 

 

0703 90 00

Праз и други лукови зеленчуци, пресни или охладени

 

 

 

 

ex 0704

Зеле, карфиол, къдраво зеле, алабаш и подобни, годни за консумация зеленчуци от вида Brassica, прeсни или охладени, с изключение на Китайско зеле

100

500

член 1, параграф 4

ex 0704 90 90

Китайско зеле, прясно или охладено

100

200

член 1, параграф 4

0705 11 00

Главеста салата,

100

200

член 1, параграф 4

0705 19 00

Салата (Lactuca sativa), прясна или охладена (с изключение на главеста салата)

100

600

член 1, параграф 4

0705 29 00

Цикория (Chichorium spp.), с изключение на френска цикория (Chichorium intybus var. foliosum), прясна или охладена

0706 10 00

Моркови и репи, пресни или охладени

0706 90

Салатно цвекло, брадица, целина, репички и други подобни ядивни кореноплодни, пресни или охладени

0707 00 05

Краставици, пресни или охладени, от 1 ноември до 31 май

 

 

 

член 3

0707 00 05

Краставици, пресни или охладени, от 1 юни до 31 октомври

100 (1)

 

 

 

0707 00 90

Корнишони, пресни или охладени

100

100

член 1, параграф 4

0708 10 00

Грах (Pisum sativum), пресен или охладен, от 1 октомври до 30 април

100

 

 

 

0708 20 00

Фасул (Vigna spp. Phaseolus spp.), пресен или охладен, от 1 ноември до 31 май

100

 

 

 

0709 10 00

Артишок, пресен или охладен, от 1 ноември до 31 декември

 

 

30 (1)

член 3

0709 10 00

Артишок, пресен или охладен, от 1 до 31 октомври, и от 1 януари до 31 март

100 (1)

 

 

 

0709 20 00

Аспержи, пресни или охладени, от 1 октомври до 31 май

100

 

 

 

0709 30 00

Патладжани, пресни или охладени, от 1 декември до 30 април

100

 

 

 

0709 40 00

Целина, различна от целината с едри глави, прясна или охладена

100

9 000

член 1, параграф 4

ex 0709 51 00

Гъби от вида Agaricus, пресни или охладени, с изключение на култивираните гъби

0709 59 10

Гъби от вида пачи крак, пресни или охладени

0709 59 30

Манатарки, пресни или охладени

ex 0709 59 90

Други ядивни гъби, пресни или охладени, различни от култивираните гъби

0709 70 00

Спанак, новозеландски спанак и лобода

0709 60 10

Сладки пиперки и червени пиперки, пресни или охладени

100

 

 

 

0709 60 99

Други плодове на растения от вида Capsicum или Pimenta, пресни или охладени, от 15 ноември до 30 юни

100

 

 

 

0709 90 10

Салатни зеленчуци, различни от салата (Lactuca sativa) и цикория (Cichorium spp.), пресни или охладени

100

 

 

 

0709 90 31

Маслини, пресни или охладени, предназначени за употреба различна от производство на маслиново масло (5)

100

 

 

 

0709 90 39

Други маслини, пресни или охладени

100

 

 

 

0709 90 40

Каперси, пресни или охладени

100

 

 

 

0709 90 60

Сладка царевица, прясна или охладена

100

 

 

 

0709 90 70

Тиквички, пресни или охладени, от 1 октомври до 20 април

 

 

 

член 3

0709 90 70

Тиквички, пресни или охладени, от 21 април до 31 май

60 (1)

 

 

 

ex 0709 90 90

Бамя, прясна или охладена, от 15 февруари до 15 юни

100

 

 

 

ex 0710

Замразени зеленчуци, различни от грах и други плодове от растения от вида Capsicum или Pimenta

100

10 000

 

член 1, параграф 4

ex 0710 21 00

0710 29 00

Грах, неприготвен или приготвен на пара или варен във вода, замразен

100

 

 

 

0710 80 59

Плодове от растения от вида Capsicum или Pimenta, неприготвени или приготвени на пара или варени във вода, замразени (с изключение на сладките пиперки)

100

 

 

 

0711 20 10

Маслини, временно консервирани, но негодни в това състояние за консумация, за употреба, различна от производството на маслиново масло (5)

100

 

 

 

0711 30 00

Каперси, временно консервирани, но негодни в това състояние за консумация

100

 

 

 

0711 40 00

0711 51 00

0711 59 00

0711 90 30

0711 90 50

0711 90 80

0711 90 90

Краставици и корнишони, гъби и трюфели, с ладка царевица, лук, други временно консервирани зеленчуци (например чрез използване на серен диоксид), но негодни в това състояние за консумация

100

600

член 1, параграф 4

0711 90 10

Плодове на растения от вида Capsicum или Pimenta, с изключение на сладки пиперки и червени пиперки, временно консервирани, но негодни в това състояние за консумация

100

 

 

 

ex 0712

Изсушени зеленчуци, с изключение на лук и маслини

100

2 000

член 1, параграф 4

ex 0713 50 00

Бакла и дребносеменна бакла, предназначена за посев

100

 

 

 

ex 0713 50 00

0713 90 90

Бакла, дребносеменна бакла и други бобови зеленчуци, непредназначени за посев

100

 

 

 

0804 10 00

Фурми в директни опаковки с нетна вместимост, не по-голяма 35 kg

100

 

 

 

0804 20

Смокини

100

 

 

 

0804 40 00

Авокадо

100

 

 

 

ex 0805 10

Пресни портокали, от 1 декември до 31 май

 

 

80 (1)

член 3

ex 0805 10

Пресни портокали, от 1 юни до 30 ноември

100

 

 

 

ex 0805 10 80

Портокали, различни от пресни

100

 

 

 

ex 0805 20 10

Пресни клементинки, от 1 ноември до края на февруари

 

 

80 (1)

член 3

ex 0805 20 10

Пресни клементинки, от 1 март до 31 октомври

100 (1)

 

 

 

ex 0805 20 30

ex 0805 20 50

ex 0805 20 70

0805 20 90

Мандарини (включително тангерини и вид сатсумас), пресни; wilkings и подобни хибриди на цитрусови плодове, пресни

100 (1)

 

 

 

0805 40 00

Грейпфрути, пресни или сушени

100

 

 

 

ex 0805 50 10

Пресни лимони

100 (1)

 

 

 

ex 0805 50

Лимони и зелени лимони, различни от пресни

100 (1)

 

 

 

ex 0806 10 10

Десертно грозде, прясно, от 1 ноември до 31 юли

100 (1)

 

 

 

0807 11 00

Дини, пресни, от 1 януари до 15 юни

100

 

 

 

0807 19 00

Други пъпеши, пресни, от 15 октомври до 31 май

100

 

 

 

0808 20 90

Дюли, пресни

100

1 000

50

 

0809 10 00

Кайсии, пресни

100 (1)  (6)

3 500

член 1, параграф 4

0809 20

Череши, пресни

0809 30

Праскови, включително нектарини, пресни

0809 40 05

Сливи, пресни, от 1 ноември до 30 юни

100 (1)

 

 

 

0810 10 00

Ягоди, пресни, от 1 ноември до 31 март

100

 

 

 

0810 20 10

Малини, пресни, от15 май до 15 юли

100

 

 

 

0810 50 00

Плодове на киви, пресни, от 1 януари до 30 април

100

250

член 1, параграф 4

ex 0810 90 95

Нарове, пресни

100

 

 

 

ex 0810 90 95

Плодовете на кактус от вида Opuntia, пресни

100

 

 

 

ex 0811

Плодове, неварени или варени във вода или на пара, замразени, дори с добавка на захар или други подсладители

100

 

 

 

ex 0812 90 20

Портокали, фино смлени, временно консервирани

100

 

 

 

ex 0812 90 99

Други цитрусови плодове, фино смлени, временно консервирани

100

 

 

 

0813 10 00

Кайсии, сушени

100

 

 

 

0813 40 10

Праскови, включително нектарини, сушени

100

 

 

 

0813 40 50

Папая, сушена

100

 

 

 

0813 40 95

Други сушени плодове

100

 

 

 

0813 50 12

0813 50 15

Смеси от сушени плодове, различни от сливи

100

 

 

 

0904 12 00

Пипер, счукан или смлян

100

 

 

 

0904 20 90

Плодове от вида Capsicum, и Pimenta, счукани или стрити

100

 

 

 

0910

Джинджифил, шафран, куркума, мащерка, дафинови листа, къри и други подправки

100

 

 

 

1209 91 90

Други зеленчукови семена (7)

100

 

 

 

1209 99 99

Други семена или плодове за посев (7)

100

 

 

 

1211 90 30

Бакла от вида Тоnkа

100

 

 

 

1212 10

Рожкови, включително семена от рожкови

100

 

 

 

ex 1302 20

Пектинови вещества и пектинати

25

 

 

 

1509

Маслиново масло и негови фракции, рафинирано или не, непроменени химически

100

3 500

член 1, параграф 4

1510

Други масла и техни фракции, получени единствено от маслини, рафинирани или не, непроменени химически, включително смеси на тези масла или фракции с масла или фракции под № 1509

ex 2001 10 00

Краставици, приготвени или консервирани с оцет или оцетна киселина

100

 

 

 

ex 2001 10 00

Корнишони, приготвени или консервирани с оцет или оцетна киселина

100

10 000 (net weight drained)

член 1, параграф 4

ex 2001 90 93

Лук, приготвен или консервиран с оцет или оцетна киселина, без добавена захар

100

 

 

 

2001 90 20

Плодове на растения от вида Capsicum, различни от сладки пиперки и червени пиперки, приготвени или консервирани с оцет или оцетна киселина

100

 

 

 

ex 2001 90 50

Гъби, приготвени или консервирани с оцет или оцетна киселина, без добавена захар

100

 

 

 

ex 2001 90 65

Маслини, приготвени или консервирани с оцет или оцетна киселина, без добавена захар

100

 

 

 

ex 2001 90 70

Сладки пиперки и червени пиперки, приготвени или консервирани с оцет или оцетна киселина, без добавена захар

100

 

 

 

ex 2001 90 75

Салатно цвекло, приготвено или консервирано с оцет или оцетна киселина, без добавена захар

100

 

 

 

ex 2001 90 85

Червено главесто зеле, приготвено или консервирано с оцет или оцетна киселина, без добавена захар

100

 

 

 

ex 2001 90 96

Други зеленчуци, плодове, ядки и други ядивни части от растения, приготвени или консервирани с оцет или оцетна киселина, без добавена захар

100

 

 

 

2002 10 10

Домати, белени

100

 

 

 

2002 90

Домати, приготвени или консервирани по начин, различен от с оцет или оцетна киселина (различни от домати, цели или на парчета)

100

2 000

член 1, параграф 4

2003 10 20

2003 10 30

Гъби от вида Agaricus, приготвени или консервирани по начин, различен приготвени от с оцет или оцетна киселина

100

 

 

 

2003 20 00

Трюфели, приготвени или консервирани по начин, различен от приготвени с оцет или оцетна киселина

100

 

 

 

2003 90 00

Други гъби, приготвени или консервирани по начин, различен от с оцет или оцетна киселина

100

 

 

 

2004 10 99

Други картофи, приготвени или консервирани по начин, различен от приготвени с оцет или оцетна киселина, замразени

100

 

 

 

ex 2004 90 30

Каперси и маслини, приготвени или консервирани по начин, различен от приготвени с оцет или оцетна киселина, замразени

100

 

 

 

2004 90 50

Грах (Pisum sativum) и зелен фасул, приготвени или консервирани по начин, различен от приготвени с оцет или оцетна киселина, замразени

100

10 500

20

член 1, параграф 4

2005 40 00

Грах (Pisum sativum), приготвени или консервирани по начин, различен от приготвени с оцет или оцетна киселина, незамразен

2005 59 00

Други бобови растения, приготвени или консервирани по начин, различен от приготвени с оцет или оцетна киселина, незамразени

2004 90 98

Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от приготвени с оцет или оцетна киселина, замразени

100

 

 

 

2005 10 00

Хомогенизирани зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от приготвени с оцет или оцетна киселина, незамразени

100

 

 

 

2005 20 20

Картофи на тънки резени, пържени картофи, осолени или неосолени или ароматизирани, в херметически затворени опаковки, готови за директна консумация

100

 

 

 

2005 20 80

Други картофи, приготвени или консервирани по начин, различен от приготвени с оцет или оцетна киселина, незамразени

100

 

 

 

2005 51 00

Бобови растения на зърна, приготвени или консервирани по начин, различен от приготвени с оцет или оцетна киселина, незамразени

100

 

 

 

2005 60 00

Аспержи, приготвени или консервирани по начин, различен от приготвени с оцет или оцетна киселина, незамразени

100

 

 

 

2005 70

Маслини, приготвени или консервирани по начин, различен от приготвени с оцет или оцетна киселина, незамразени

100

 

 

 

2005 90 10

Плодове на растения от вида Capsicum, различни от сладки приготвени сладки пиперки и червени пиперки, приготвени или консервирани по начин, различен от приготвени с оцет или оцетна киселина, незамразени

100

 

 

 

2005 90 30

Каперси, приготвени или консервирани по начин, различен от приготвени с оцет или оцетна киселина, незамразени

100

 

 

 

2005 90 50

Артишок, приготвен или консервиран по начин, различен от приготвени с оцет или оцетна киселина, не замразен

100

 

 

 

2005 90 60

Моркови, приготвени или консервирани по начин, различен от приготвени с оцет или оцетна киселина, незамразени

100

 

 

 

2005 90 70

Смеси от зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от приготвени с оцет или оцетна киселина, незамразени

100

 

 

 

2005 90 80

Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от приготвени с оцет или оцетна киселина, незамразени

100

 

 

 

2007 10 91

Хомогенизирани смеси от тропически плодове

100

 

 

 

2007 10 99

Други хомогенизирани смеси

100

 

 

 

2007 91 90

Други цитрусови плодове

100

 

 

 

2007 99 91

Ябълково пюре, включително компоти

100

 

 

 

2007 99 98

Конфитюри, плодови желета, мармалади, пюрета и каши от плодове или ядки, други

100

 

 

 

2008 30 51

2008 30 71

ex 2008 30 90

Парчета от грейпфрути

80

 

 

 

Мандарини (включително тангерини и вид сатсумас) ситно смлени, клементини, wilkings и други подобни хибриди от цитрусови плодове, ситно смлени

ex 2008 30 55

в директни опаковки с нетно съдържание, по-голямо от 1 kg

100

 

 

 

ex 2008 30 75

в директни опаковки с нетно съдържание, не по-голямо от 1 kg

80

 

 

 

ex 2008 30 59

2008 30 79

Портокали и лимони, ситно смлени

80

 

 

 

ex 2008 30 90

Цитрусови плодове, ситно смлени

80

 

 

 

ex 2008 30 90

Пулп от цитрусови плодове

40

 

 

 

2008 50 61

2008 50 69

Кайсии, приготвени или консервирани по начин различен от добавяне на спирт, но с добавка на захар, в директни опаковки с нетно съдържание, по-голямо от 1 kg

100

10 000

20

член 1, параграф 4

2008 50 71

2008 50 79

Кайсии, приготвени или консервирани по начин различен от добавяне на спирт, но с добавка на захар, в директни опаковки с нетно съдържание, не по-голямо от 1 kg

100

5 000

член 1, параграф 4

ex 2008 50 92

2008 50 94

Половинки от кайсии, приготвени или консервирани по начин различен от добавяне на спирт или добавка на захар, в директни опаковки от 4,5 kg или повече

100

 

 

 

ex 2008 50 92

2008 50 94

Пулп от кайсии, приготвен или консервиран по начин различен от добавяне на спирт или добавка на захар, в директни опаковки от 4,5 kg или повече

100

10 000

50

член 1, параграф 4

ex 2008 50 99

Кайсии, приготвени или консервирани по начин различен от добавяне на спирт или добавка на захар, в директни опаковки по-малки от 4,5 kg

100

7 200

50

член 1, параграф 4

2008 70 99

Половинки от праскови (включително нектарини), приготвени или консервирани по начин различен от добавяне на спирт или добавка на захар, в директни опаковки по-малки от 4,5 kg

ex 2008 70 92

ex 2008 70 94

Половинки от праскови (включително нектарини), приготвен или консервиран по начин различен от добавяне на спирт или добавка на захар, в директни опаковки от 4,5 kg или повече

50

 

 

 

2008 92 51

2008 92 59

2008 92 72

2008 92 74

2008 92 76

2008 92 78

Плодови смеси, без добавен спирт, с добавка на захар

100

100

55

член 1, параграф 4

2009 11

2009 12 00

2009 19

Сок от портокал

100 (1)

50 000

70 (1)

член 1, параграф 4

2009 21 00

2009 29 11

2009 29 19

2009 29 91

2009 29 99

Сок от грейпфрут

100 (1)

1 000

70 (1)

член 1, параграф 4

2009 39 11

2009 39 19

Сок от всякакъв друг цитрусов плод

100 (1)

 

 

 

ex 2009 31 11

ex 2009 31 19

ex 2009 39 31

ex 2009 39 39

Сок от всякакъв друг цитрусов плод, с изключение на лимонов сок

100

 

 

 

ex 2204

Вино от прясно грозде

100

95 200 hl

член 1, параграф 4

ex 2204 21 79

ex 2204 21 80

ex 2204 21 83

ex 2204 21 84

Вина с някои от следните наименования за произход: Berkane, Saïs, Beni M'Tir, Gerrouane, Zemmour и Zennata, в контейнери, побиращи 2 литра или по-малко, с действително алкохолно съдържание, ненадвишаващо 15 обемни %

100

56 000 hl

член 1, параграф 4

ex 2302

Трици и други видове отпадъци, дори агломерирани под формата на гранули, получени при пресяване, смилане или друг вид обработка на житни или бобови растения

100

 

 

 


(1)  Намалението се прилага единствено към адвалорното мито.

(2)  Кодове по КН, съответстващи на Регламент (ЕО) № 1832/2002 (ОВ L 290, 28.10.2002 г., стр. 1).

(3)  Без да се накърняват правилата за тълкуването на Комбинираната номенклатура, описанието на продуктите трябва да бъде разглеждано с индикативна стойност, като преференциалната схема се определя в рамките на контекста на настоящото приложение от обхвата на кодовете по КН. Когато пред кодовете по КН е обозначено с „ex“, преференциалната схема се определя от прилагането на кода по КН и съответното описание, взети заедно.

(4)  Прилагането на тази отстъпка се отлага до датата, предвидена в член 18 от настоящото споразумение за прилагането на нови мерки за либерализация.

(5)  Приемането в тази под-категория зависи от условията, предвидени в съответните разпоредби на Общността (виж членове 291—300 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 (ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1) и последващи изменения).

(6)  За пресни череши намалението се прилага към минималното специфично мито.

(7)  Настоящата отстъпка се прилага единствено за тези семена, покрити от разпоредбите на директивите за търговията със семена и растения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1Б

Image


ПРОТОКОЛ № 3

относно режима на внос в Мароко на земеделски продукти с произход от Европейската общност

Член 1

1.   За продуктите с произход от Европейската общност, изброени в приложението, вносните мита в Мароко са определени в колона a) от приложението. Последователните намаления, предвидени в настоящото споразумение, се извършват с процентите, указани в колони в), д), ж), и), к) в рамките на тарифните квоти от колони б), г), е), з) и й).

2.   Без да се накърнява параграф 3, ако след подписването на настоящото споразумение се приложи тарифно намаленине erga omnes, намаленото мито замества митото от колона а) от приложението с оглед прилагането на параграф 1, считано от датата, от която се прилага това намаление.

3.   По отношение на продуктите от позиция ех 1001 90 99, посочени в приложението, митото, посочено в колона а) от приложението, е митото, прилагано от 1 октомври 2003 г., което запазва този таван при изчисление на тарифното намаление.

Ако след тази дата съответното мито бъде намалено erga omnes, процентът, посочен в колони в), д), ж), и) и к), се изменя по следните правила:

при намаляване на митото erga omnes, процентът се увеличава с 0,275 % за всеки пункт намаление,

при покачване на митото erga omnes, процентът се намалява с 0,275 % за всеки пункт покачване,

при всяко ново покачване или намаляване на митото процентът се актуализира съгласно една от двете формули от предходните тирета.

Член 2

1.   За зърнените култури с код по КН 1001 90 99 тарифната квота, указана в бележката под линия на страница 2 от приложението, се определя въз основа на мароканското производство за съответната година по официално публикуваните изчисления на мароканските власти през месец май. При нужда квотата се актуализира в края на месец юли въз основа на съобщение на мароканските власти, в което се определя окончателният обем на мароканското производство. Актуализираният резултат може по взаимно съгласие на страните да бъде завишен или занижен в резултат на консултациите, упоменати в параграф 2.

Гореупоменатата тарифна квота не се прилага за месеци юни и юли. В консултациите, предвидени в параграфа по-долу, страните се договарят за разширяване на графика с оглед на прогнозите на мароканския пазар. Въпреки това, такова разширяване може да не продължи след 31 август.

2.   За доброто прилагане на разпоредбите от параграф 1 и гарантиране на доброто снабдяване на мароканския пазар и неговата стабилност и непрекъснатост, както и за поддържането на стабилността на цените на мароканския пазар и на традиционните обменни потоци, към зърнения отрасъл се прилага следните договорености за сътрудничество.

 

Преди началото на всяка търговска кампания и най-късно през втората половина на месец май двете страни провеждат консултации.

 

Целта на тези консултации е да се разгледа ситуацията на пазара за зърнени храни, и по-специално, прогнозите за производство на мека пшеница в Мароко, състоянието на наличните запаси, потреблението, производствените цени и вероятното развитие на пазара, както и възможностите за хармонизиране на търсенето и предлагането.

3.   Ако след влизането в сила на настоящото споразумение Мароко отпусне по-голямо тарифно намаление на трета страна в рамките на международен договор по отношение на зърнени култури с код по КН 1001 90 99, Мароко се задължава да предостави като автономна мярка същото намаление на Европейската общност.

Член 3

Без да се накърняват останалите разпоредби от настоящото споразумение, в случай че поради особената чувствителност на земеделските пазари, вносът на продукти от Общността, обект на отстъпки съгласно настоящия протокол, доведе до сериозни смущения на мароканския пазар по смисъла на член 25 от споразумението, двете страни незабавно започват консултации за намирането на подходящо решение. До вземането на такова решение Мароко има право да вземе мерките, които счете за необходими.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Код по КН (5)

Описание на стоките

Вносни мита (%)

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г. и следващи години

Квота (тонове)

Намаление на митата (%)

Квота (тонове)

Намаление на митата (%)

Квота (тонове)

Намаление на митата (%)

Квота (тонове)

Намаление на митата (%)

Квота (тонове)

Намаление на митата (%)

а

б

в

г

д

е

ж

з

и

й

к

ex 0102 10

Расови животни от рода на едрия рогат добитък за разплод (с изключение на кравите)

2,5

5 000

100,0

5 000

100,0

5 000

100,0

5 000

100,0

5 000

100,0

0105 11

Домашни птици от вида Gallus domesticus, с тегло, ненадвишаващо 185 g

2,5

600

100,0

600

100,0

600

100,0

600

100,0

600

100,0

ex 0202 20

Необезкостени разфасовки от говеждо и телешко месо, с изключение на компенсирани четвъртинки

254,0

4 000

82,3

4 000

82,3

4 000

82,3

4 000

82,3

4 000

82,3

0207 12

Остатъци от месо на животни от вида Gallus domesticus, неразфасовани, замразени

110,0

200

27,3

200

27,3

200

27,3

200

27,3

200

27,3

ex 0207 27 10

Пуешко месо, обезкостено, разфасовано, смляно

60,0

770

36,7

770

36,7

840

40,0

910

43,3

1 000

46,7

0207 27 30

Цели крила от пуйки, с или без връхчета, замразени

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0207 27 50

Гърди от пуйки и разфасовки от тях, необезкостени, замразени

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0207 27 60

Кълки от пуйки и разфасовки от тях, необезкостени, замразени

110,0

60

13,6

70

13,6

80

18,2

90

22,7

100

27,3

0207 27 70

Бутчета от пуйки и разфасовки от тях, необезкостени, замразени, различни от кълки и разфасовки от тях

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0207 27 80

Други разфасовки от пуйки, необезкостени, замразени

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0401 30

Сметана, със съдържание на мазнини, надвишаващо 6 тегловни %

109,0

1 000

88,5

1 000

88,5

1 000

88,5

1 000

88,5

1 000

88,5

0402 10 11

Мляко и сметана на прах, гранули или други твърди форми, със съдържание на мазнини, непревишаващо 1,5 тегловни %, несъдържащи добавена захар или други подсладители, в директни опаковки с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg

109,0

4 000

72,5

4 000

72,5

4 300

72,5

4 600

72,5

4 800

72,5

0402 10 19

Мляко и сметана на прах, гранули или други твърди форми, със съдържание на мазнини, ненадвишаващо 1,5 тегловни %, несъдържащо добавена захар или други подсладители, в директни опаковки с нетно съдържание, превишаващо 2,5 kg

60,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0402 21 11

Мляко и сметана на прах, гранули или други твърди форми, със съдържание на мазнини, превишаващо 1,5 тегловни %, несъдържащи добавена захар или други подсладители, в директни опаковки с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg

109,0

3 200

20,2

3 200

20,2

3 200

20,2

3 200

20,2

3 200

20,2

0402 21 19

Мляко и сметана на прах, гранули или други твърди форми, със съдържание на мазнини, превишаващо 11 тегловни %, но не повече от 27 тегловни %, несъдържащи добавена захар или други подсладители, в директни опаковки с нетно съдържание, превишаващо 2,5 kg

0402 21 91

Мляко и сметана на прах, гранули или други твърди форми, със съдържание на мазнини, превишаващо 27 тегловни %, несъдържащи добавена захар или други подсладители, в директни опаковки с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg

0402 21 99

Мляко и сметана на прах, гранули или други твърди форми, със съдържание на мазнини, превишаващо 27 тегловни %, несъдържащи добавена захар или други подсладители, в директни опаковки с нетно съдържание, превишаващо 2,5 kg

0402 91 31

Мляко и сметана, концентрирани, несъдържащи добавена захар или други подсладители, със съдържание на мазнини, превишаващо 8 тегловни %, но не повече от 10 тегловни %, в директни опаковки с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg (с изключение на мляко и сметана на прах, гранули или други твърди форми, със съдържание на мазнини, превишаващо 1,5 тегловни %)

109,0

2 600

24,8

2 600

24,8

2 600

29,4

2 600

33,9

2 600

38,6

0402 91 59

Мляко и сметана, концентрирани, несъдържащи добавена захар или други подсладители, със съдържание на мазнини, превишаващо 10 тегловни %, но не повече от 45 тегловни %, в директни опаковки с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg (с изключение на мляко и сметана на прах, гранули или други твърди форми, със съдържание на мазнини, превишаващо 1,5 тегловни %)

0402 91 99

Мляко и сметана, концентрирани, несъдържащи добавена захар или други подсладители, със съдържание на мазнини, превишаващо 45 тегловни %, в директни опаковки с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg (с изключение на мляко и сметана на прах, гранули или други твърди форми, със съдържание на мазнини, превишаващо 1,5 тегловни %)

0402 99

Мляко и сметана, концентрирани, съдържащи добавена захар или други подсладители

109,0

1 000

90,9

1 000

90,9

1 000

90,9

1 000

90,9

1 000

90,9

0403 90 11

0403 90 19

0403 90 31

0403 90 39

0403 90 51

0403 90 59

Мътеница, подквасено мляко и сметана, кефир и други ферментирали или подкиселени млека и сметани, неподправени, нито с добавка на плодове, ядки или какао

109,0

300

74,3

300

74,3

300

76,1

300

78,0

300

79,8

0404 10

Суроватка и видоизменена суроватка, дори концентрирана или с добавка на захар или други подсладители

17,5

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

0405 10

Масло

32,5

8 200

69,2

8 200

69,2

8 500

69,2

8 700

69,2

9 000

69,2

0405 20 00

Млечни пасти за намазване

50,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

0405 90 00

Други масла и мазнини, добивани от мляко

17,5

42,8

42,8

42,8

42,8

42,8

0406 20

Всякакви видове сирена, настъргани или на прах

75,0

100

41,3

100

41,3

100

49,3

100

57,3

100

65,3

0406 30

Топени сирена, различни от стърганите или от прахообразните

75,0

100

41,3

100

41,3

100

49,3

100

57,3

100

65,3

0406 40

Сирена със зелени петна

75,0

100

41,3

100

41,3

100

49,3

100

57,3

100

65,3

ex 0406 90

Други сирена, с изключение на тези под код по КН 0406 90 01

75,0

1 000

52,0

1 000

52,0

1 000

57,0

1 000

62,0

1 000

68,0

0406 90 01

Други сирена, предназначени за преработка

17,5

300

100,0

300

100,0

300

100,0

300

100,0

300

100,0

0407 00 19

Птичи яйца, за мътене (с изключение на яйца от пуйки и гъски)

52,0

200

100,0

200

100,0

200

100,0

200

100,0

200

100,0

0408 99 80

Птичи яйца не в черупки, пресни, варени във вода или на пара, оформени, замразени или консервирани по друг начин, без добавка на захар или други подсладители, годни за консумация от човека (с изключение на сушени яйца и яйчени жълтъци)

50,0

60

50,0

60

50,0

70

50,0

80

50,0

90

50,0

0409 00 00

Натурален мед

50,0

100

30,0

100

30,0

100

30,0

100

30,0

100

30,0

0504 00 00

Черва, пикочни мехури и стомаси на животни (различни от тези на рибите), цели или на парчета

32,5

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

50

52

0601

Луковици, туберкули, грудки, грудести корени и ризоми във вегетативен покой, във вегетация или цъфтене; растения и корени от цикория, различни от корените от № 1212

17,5

200

100,0

200

100,0

200

100,0

200

100,0

200

100,0

32,5

50

0602 20

Дървета, храсти и дръвчета с годни за консумация плодове, присадени или неприсадени

2,5

500

100,0

500

100,0

500

100,0

500

100,0

500

100,0

17,5

50

0602 90 30

Зеленчукови и ягодови растения

17,5

1 150

100,0

1 150

100,0

1 300

100,0

1 450

100,0

1 600

100,0

0602 90 45

Вкоренени издънки и млади растения на дървета, храсти и дръвчета (с изключение на дървета с годни за консумация плодове и горски дървета)

50,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

0602 90 99

Други живи стайни растения (с изключение на вкоренени издънки, млади растения и цветни растения с пъпки или с цветове)

17,5

300

42,9

300

42,9

400

57,1

500

71,4

600

100,0

0701 10 00

Картофи за посев, пресни или охладени

40,0

50 000

37,5

50 000

37,5

50 000

37,5

50 000

37,5

50 000

37,5

0703 20 00

Чесън, пресен или охладен

50,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1 150

100,0

1 300

100,0

1 500

100,0

0712 90 50

0712 90 90

Моркови и други зеленчуци и смеси от зеленчуци, сушени, цели, нарязани, на резени,

50,0

150

50,0

150

50,0

150

50,0

150

50,0

150

50,0

0713 10 10

Грах (Pisum sativum), сушен, без обвивките, за посев

17,5

450

100,0

450

100,0

450

100,0

450

100,0

450

100,0

0713 10 90

Грах (Pisum sativum), сушен, без обвивките, дори с обелени люспи или начупени (с изключение на грах за посев)

50,0

350

24,0

350

24,0

350

28,0

350

32,0

350

36,0

0713 33 90

Фасул, обикновен (Phaseolus vulgaris, сушен, без обвивките, дори с обелени люспи или начупени (с изключение на фасул за посев)

50,0

150

50,0

150

50,0

150

50,0

150

50,0

150

50,0

ex 0713 50 00

Бакла (Vicia faba var. major) и дребносеменна бакла (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor), сушена, без обвивките, дори с обелени люспи или начупени (различна от бакла за посев)

25,0

4 200

40,0

4 200

50,0

4 200

60,0

4 200

70,0

4 200

80,0

0713 90 90

Други сушени зеленчуци, без обвивките, дори с обелени люспи или начупени, различна от тези за посев

50,0

3 600

20,0

3 600

20,0

3 600

26,0

3 600

30,0

3 600

42,0

0802 12 90

Бадеми без черупки, пресни или сушени (с изключение на горчивите бадеми)

50,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

0802 22 00

Лешници (Corylus spp.), без черупки, пресни или сушени, дори белени

50,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

0802 90

Други ядки, пресни или сушени, с или без черупки, дори белени

50,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

0804 40 00

Авокадо, прясно или сушено

52,0

100

23,1

100

23,1

100

28,8

100

32,7

100

44,2

0806 20

Сушено грозде

52,0

100

23,1

100

23,1

100

28,8

100

32,7

100

44,2

ex 0808 10

Ябълки, пресни, от 1 февруари до 30 април

52,0

2 000

100,0

2 000

100,0

2 000

100,0

2 000

100,0

2 000

100,0

0808 20 50

Круши, пресни, от 1 февруари до 30 април

52,0

300

100,0

300

100,0

300

100,0

300

100,0

300

100,0

0810 50 00

Плодове на киви, пресни

50,0

100

50,0

100

50,0

100

50,0

100

50,0

100

50,0

0813 20 00

Сливи, сушени

52,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

1001 10 00

Твърда пшеница, от 1 декември до 31 март

75 (1)

5 000

25,0

5 000

25,0

5 000

25,0

5 000

25,0

5 000

25,0

ex 1001 90 99

Друга твърда пшеница, мека пшеница и лимец, различни от тези за посев

135 (1)

1 060 000 (6)

Член 2

38,0

1 060 000 (6)

Член 2

38,0

1 060 000 (6)

Член 2

38,0

1 060 000 (6)

Член 2

38,0

1 060 000 (6)

Член 2

38,0

1003 00 10

Ечемик за посев

36,0

2 000

100,0

2 000

100,0

2 000

100,0

2 000

100,0

2 000

100,0

ex 1003 00 90

Ечемик (различен от този за посев или за пивоварни цели), от 1 декември до 31 март

35 (2)

100 000

20,0

100 000

20,0

100 000

20,0

100 000

20,0

100 000

20,0

ex 1003 00 90

Ечемик за пивоварни цели

35 (2)

10 000

100,0

10 000

100,0

10 000

100,0

10 000

100,0

10 000

100,0

1004 00 00

Овес

2,5

800

100,0

800

100,0

800

100,0

800

100,0

800

100,0

25

30

1005 10

Царевица за посев

2,5

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1005 90 00

Царевица, различна от тази за посев

35 (2)

2 000

 (7)

2 000

 (7)

2 000

 (7)

2 000

 (7)

2 000

 (7)

1006 10 10

Ориз за посев (paddy)

2,5

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1006 30

Полубланширан или бланширан ориз, полиран или гланциран

140 (3)

200

100,0

200

100,0

200

100,0

200

100,0

200

100,0

1007 00 90

Сорго на зърна (с изключение на хибрида сорго на зърна за посев)

25 (4)

3 000

100,0

3 000

100,0

3 000

100,0

3 000

100,0

3 000

100,0

1107 10 19

1107 10 99

Неизпечен малц, под форма, различна от брашно

40,0

5 000

25,0

5 000

25,0

5 000

25,0

5 000

25,0

5 000

25,0

1108 12 00

Царевично нишесте

32,5

800

23,1

800

23,1

800

23,1

800

23,1

800

23,1

1108 13 00

Картофено нишесте

32,5

500

23,1

500

23,1

500

23,1

500

23,1

500

23,1

ex 1205 90 00

Семена от репица или рапица, дори натрошени за посев

2,5

1 250

100,0

1 250

100,0

1 500

100,0

1 750

100,0

2 000

100,0

1206 00 10

Семена от слънчоглед, за посев

2,5

250

100,0

250

100,0

250

100,0

250

100,0

250

100,0

ex 1206 00 99

Семена от слънчоглед, дори натрошени (с изключение на тези за посев, без люспи и люспи със сиви и бели черти)

2,5

2 500

100,0

2 500

100,0

3 000

100,0

3 500

100,0

4 000

100,0

1207 50 90

Семена от синап, дори натрошени (с изключение на тези за посев)

25,0

150

100,0

150

100,0

150

100,0

150

100,0

150

100,0

1209 10 00

Семена от захарно цвекло, за посев

2,5

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1209 21 00

Семена от люцерна, за посев

2,5

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

1209 91

Зеленчукови семена, за посев

2,5

1 200

100,0

1 200

100,0

1 200

100,0

1 200

100,0

1 200

100,0

1212 10 10

1212 10 91

Рожкови и семена от рожкови, с черупки, счукани или смлени

32,5

200

100,0

200

100,0

200

100,0

200

100,0

200

100,0

1213 00 00

Слама, шума и плява от необработени житни растения, дори нарязани, смлени, пресовани или агломерирани под формата на гранули

25-40

1 150

100,0

1 150

100,0

1 150

100,0

1 150

100,0

1 150

100,0

1214

Фуражни цвекла, репи, фуражни корени, сено, люцерна, еспарзета, детелина, фуражно зеле, фий, вълчи боб и подобни фуражни култури, дори агломерирани под формата на гранули

2,5

61 000

100,0

61 000

100,0

61 000

100,0

61 000

100,0

61 000

100,0

1507 10 90

Соево масло, сурово, дори дегумирано, (с изключение на соево масло, предназначено за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация)

2,5

30 000

100,0

30 000

100,0

30 000

100,0

30 000

100,0

30 000

100,0

ex 1507 90

Соево масло и негови фракции, дори рафинирано, пакетирано

25,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

ex 1508 90

Фъстъчено масло и негови фракции, пакетирано

1509 10 90

Чисто маслиново масло, различно от чисто маслиново масло за осветление

52,05

500

32,7

500

32,7

500

32,7

500

32,7

500

32,7

1512 11 91

Сурово слънчогледово масло (с изключение на това за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация)

2,5

4 000

100,0

4 000

100,0

4 000

100,0

4 000

100,0

4 000

100,0

1514 11

Сурови репични или рапични, масла

2,5

12 500

100,0

12 500

100,0

15 000

100,0

17 500

100,0

20 000

100,0

ex 1514 19 90

Масла от рапица или репица с ниско съдържание на ерукова киселина и техните фракции (фиксирани масла със съдържание на ерукова киселина по-малко от 2 %) и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени (с изключение на сурово масло и масло за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация)

25,0

600

100,0

600

100,0

600

100,0

600

100,0

600

100,0

1515 11

Сурово ленено масло

2,5

125

100,0

125

100,0

125

100,0

125

100,0

125

100,0

1515 90 40

1515 90 59

Други сурови зеленчукови масла

2,5

50

100,0

50

100,0

50

100,0

75

100,0

100

100,0

1515 90 60

1515 90 99

Други сурови зеленчукови масла и техните фракции

25,0

150

100,0

150

100,0

150

100,0

150

100,0

150

100,0

ex 2002 90

Домати, приготвени или консервирани по начин, различен от с оцет или оцетна киселина (различни от цели или нарязани на парчета) в опаковки от над 1 kg

50,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

2003 10

2003 90

Гъби, приготвени или консервирани без оцет или оцетна киселина

50,0

200

70,0

200

70,0

200

80,0

200

90,0

200

100,0

2004 10 10

Картофи, приготвени, замразени

25,0

1 000

60,0

1 000

60,0

1 000

60,0

1 000

60,0

1 000

60,0

2005 40 00

2005 51 00

Грах (Pisum sativum) и фасул (Vigna spp,. Phaseolus spp.), приготвени или консервирани без оцет или оцетна киселина, незамразени

50,0

100

50,0

100

50,0

100

50,0

100

50,0

100

50,0

2005 70 10

2005 70 90

Маслини, приготвени или консервирани без оцет или очетна киселина, незамразени

50,0

100

10,0

100

10,0

100

20,0

100

20,0

100

30,0

ex 2007 10 10

2007 10 91

ex 2007 10 99

2007 99 20

2007 99 31

2007 99 35

ex 2007 99 39

2007 99 51

2007 99 55

ex 2007 99 58

2007 99 91

2007 99 93

ex 2007 99 98

Конфитюри, желета, мармалади, пюрета и каши от плодове, различни от цитрусови плодове, ягоди и кайсии

50,0

150

20,0

150

20,0

200

30,0

250

40,0

300

50,0

2008 19 13

2008 19 19

Бадеми и шам фъстък, печени, и ядки, различни от семки, включително смеси, приготвени или консервирани, в директни опаковки, съдържащи количество, по-малко от 1 kg

50,0

100

20,0

100

20,0

100

30,0

100

40,0

100

50,0

2008 70 61

2008 70 71

2008 70 79

Праскови, включително нектарини, приготвени или консервирани, без прибавка на алкохол, но с прибавка на захар

50,0

150

20,0

150

20,0

150

30,0

150

40,0

150

50,0

2009 79 19

2009 79 99

Сок от ябълки, неферментирал, без прибавка на алкохол, концентрат

50,0

300

100,0

300

100,0

300

100,0

300

100,0

300

100,0

ex 2009 80 79

2009 80 88

2009 80 99

Сокове от плодове или зеленчуци, неферментирал, концентрат

50,0

500

70,0

500

70,0

580

80,0

660

90,0

730

100,0

2009 90 59

2009 90 98

Смеси от плодови сокове, включително шира от грозде, и зеленчукови сокове (различни от ябълки, круши, цитрусови плодове, ананаси и тропически плодове), без добавка на захар

50,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

2204 10

Искрящо вино

52,0

3 000 hl

23,1

3 000 hl

23,1

3 000 hl

32,7

3 000 hl

42,3

3 000 hl

53,8

2204 21

Друго вино от прясно грозде, в контейнери от 2 литра или по-малко

52,0

6 000 hl

23,1

6 000 hl

23,1

6 000 hl

32,7

6 000 hl

42,3

6 000 hl

53,8

2204 29

Друго вино от прясно грозде, в контейнери с вместимост повече от 2 литра

52,0

12 000 hl

23,1

12 000 hl

23,1

12 000 hl

32,7

12 000 hl

42,3

12 000 hl

53,8

2302 30 10

2302 30 90

Трици и други видове отпадъци, дори агломерирани под формата на гранули, получени при пресяване, смилане или друг вид обработка на пшеница

2,5

3 000

100,0

3 000

100,0

3 500

100,0

4 200

100,0

5 000

100,0

2302 40 10

2302 40 90

Трици и други видове отпадъци, дори агломерирани под формата на гранули, получени при пресяване, смилане или друг вид обработка на други житни растения

2,5

12 500

100,0

12 500

100,0

15 000

100,0

17 500

100,0

20 000

100,0

2303 20 11

2303 20 18

Пулп от цвекло

2,5

40 000

100,0

40 000

100,0

50 000

100,0

60 000

100,0

72 000

100,0

2303 20 90

Резенки от цвекло, остатъци от захарна тръстика и други отпадъци от производството на захар (различни от пулп от цвекло)

32,5

5 000

100,0

5 000

100,0

5 000

100,0

5 000

100,0

5 000

100,0

2309 10

Храни за кучета и котки, пригодени за продажба на дребно

32,5

1 000

38,5

1 000

38,5

1 000

38,5

1 000

38,5

1 000

38,5

ex 2309 90

Други продукти от използваните за храни за животни (само на базата на антикокциди, холин 70, приготвени храни за риби, антибиотици, млечни заместители, сушен захарен пулп от захарно цвекло, остатъци от производството на нишесте, различни от премикси

17,5

6 000

100,0

6 000

100,0

9 000

100,0

12 000

100,0

15 000

100,0

ex 2309 90 99

Премикси от вид, използван за храна за животни

52,0

1 000

51,9

1 000

51,9

1 000

51,9

1 000

51,9

1 000

51,9

2401 10 60

Тютюн, „слънчево сушен“, тип ориенталски, неочистен от твърдите жилки

17,5

200

100,0

200

100,0

300

100,0

400

100,0

500

100,0

2401 10 70

Тютюн „тъмен въздушно сушен“, неочистен от твърдите жилки

2401 20 90

Тютюн, частично или изцяло очистен от твърдите жилки

д

Настоящото намаление се прилага към митническата стойност. Когато декларираната стойност е по-малка от 3 500 MAD за тон, се прилага допълнително вносно мито от 123 % към разликата между фиксирания праг (3 500 MAD за тон) и декларираната стойност.


(1)  астоящото намаление се прилага към стойностната категория 1 000 MAD за тон или по-малко; стойностната категория над 1 000 MAD за тон се облага с вносно мито от 2,5 %.

(2)  Настоящото намаление се прилага към стойностната категория 800 MAD за тон или по-малко; стойностната категория над 800 MAD за тен се облага с вносно мито от 2 %.

(3)  Настоящото намаление се прилага към стойностната категория 3 000 MAD за тон или по-малко; стойностната категория над 3 000 MAD за тон се облага с вносно мито от 16 %.

(4)  Настоящото намаление се прилага към стойностната категория 800 MAD за тон или по-малко; стойностната категория над 800 MAD за тон се облага с вносно мито от 16 %.

(5)  Без да се накърняват правилата за тълкуването на Комбинираната номенклатура, описанието на продуктите трябва да бъде разглеждано с индикативна стойност, като преференциалната схема се определя в рамките на контекста на настоящото приложение от обхвата на кодовете по КН. съответстващи на Регламент (ЕО) № 1832/2002 (ОВ L 290, 28.10.2002 г., стр. 1). Когато пред кодовете по КН е обозначено с „ex“, преференциалната схема се определя от прилагането на кода по КН и съответното описание, взети заедно.

(6)  Ако мароканска продукция от мека пшеница (P) надхвърли 2,1 милиона тона, настоящата квота (Q) ще се намали по формулата: Q (милиона тона) = 2,59 – 0,73*P (милиона тона), с минимум 400 000 за мароканска продукция от 3 000 000 тона или повече.

(7)  Преференциалният приложим процент е 2,5 %.

д

Настоящото намаление се прилага към митническата стойност. Когато декларираната стойност е по-малка от 3 500 MAD за тон, се прилага допълнително вносно мито от 123 % към разликата между фиксирания праг (3 500 MAD за тон) и декларираната стойност.


Съвместна декларация

Страните се договарят да преразглеждат тарифните преференции, определени с протокол 3, и по-специално за следните продукти: растителни масла и животински мазнини с кодове по КН 1515 19 10, 1515 90 60, 1515 90 99, 1516 10 90, 1516 20 95, 1516 20 96 и 1516 20 98, и захар от захарно цвекло с код по КН 1701 12 90, в съответствие с целта, предвидена в член 16 от Споразумението за асоцииране.


Съвместна декларация

Страните заявяват, че настоящото споразумение ще се прилага от Кралство Мароко в рамките на режим за издаване на лицензии за внос за целите на управлението на преференциалните квоти.

Ако този режим бъде изменен или ако бъде въведена система на директни плащания, страните се договорят да се консултират съгласно член 20 от Споразумението за асоцииране.


Top