EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22000A0411(02)

Договор на СОИС за изпълненията и звукозаписите (WPPT) Женева (1996)

OB L 89, 11.4.2000, p. 15–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Този документ е публикуван в специално издание (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2000/278(2)/oj

11/ 20

BG

Официален вестник на Европейския съюз

221


22000A0411(02)


L 089/15

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДОГОВОР НА СОИС ЗА ИЗПЪЛНЕНИЯТА И ЗВУКОЗАПИСИТЕ

(WPPT)

Женева (1996)

Съдържание

Преамбюл

ГЛАВА I:

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1:

Връзка с други конвенции

Член 2:

Определения

Член 3:

Страни, ползващи се с право на защита съгласно договора

Член 4:

Приложение в рамките на национални юрисдикции

ГЛАВА II:

ПРАВА НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ

Член 5:

Морални права на изпълнителите

Член 6:

Икономически права на изпълнителите по отношение на незаписани изпълнения

Член 7:

Право на възпроизвеждане

Член 8:

Право на разпространение

Член 9:

Право на отдаване под наем

Член 10:

Право на предоставяне на записани изпълнения

ГЛАВА III:

ПРАВА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ФОНОГРАМИ

Член 11:

Право на възпроизвеждане

Член 12:

Право на разпространение

Член 13:

Право на отдаване под наем

Член 14:

Право на предоставяне на фонограми

ГЛАВА IV:

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 15:

Право на възнаграждение за разпространение в ефир и представяне пред обществена аудитория

Член 16:

Ограничения и изключения

Член 17:

Срок на защита

Член 18:

Задължения във връзка с технологични мерки

Член 19:

Задължения във връзка с правата на управление на информация

Член 20:

Формалности

Член 21:

Резерви

Член 22:

Прилагане на договора във времето

Член 23:

Разпоредби във връзка с прилагането на правата

ГЛАВА V:

АДМИНИСТРАТИВНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 24:

Събрание

Член 25:

Международно седалище

Член 26:

Критерии за присъединяване към договора

Член 27:

Права и задължения по реда на договора

Член 28:

Подписване на договора

Член 29:

Влизане в сила на договора

Член 30:

Дата на влизане на договора в сила по отношение на присъединили се към него страни

Член 31:

Отмяна на договора от страна по него

Член 32:

Език на договора

Член 33:

Депозиране

ПРЕАМБЮЛ

ДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ,

ЖЕЛАЕЙКИ да развиват и поддържат защитата на правата на изпълнителите и продуцентите на фонограми по ефективен начин,

ОСЪЗНАВАЙКИ необходимостта от въвеждането на международни правила, осигуряващи адекватни решения на въпросите, свързани с икономическия, социалния, културния и технологичния напредък,

ОСЪЗНАВАЙКИ огромната значимост на развитието и конвергенцията на информационни и комуникационни технологии в процеса на производството и ползването на изпълнения и фонограми,

Осъзнавайки необходимостта от поддържане на баланс между правата на продуцентите и на изпълнителите на фонограми и широкия обществен интерес, особено в сферата на образованието, изследователската дейност и достъпа до информация,

СЕ СПОРАЗУМЯХА, КАКТО СЛЕДВА:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Връзка с други конвенции

1.   Разпоредбите на този международен договор не отменят взаимните задължения на договарящите се страни по реда на Международната конвенция за защита на изпълнителите, продуцентите на фонограми и организациите за ефирно разпространение, подписана в Рим на 26 октомври 1961 г. (за краткост в текста по-долу Римска конвенция).

2.   Защитата, предоставена по реда на този международен договор, не накърнява и по никакъв начин не касае защитата на авторските права върху произведения на изкуството или художествени произведения. Следователно този международен договор не може да бъде тълкуван като ограничителен по отношение на такава защита.

3.   Този международен договор не е свързан със или ограничаващ права и задължения по реда на други международни договори.

Член 2

Определения

За целите на този международен договор:

а)

„изпълнители“ са актьори, певци, музиканти, танцьори и други изпълнители, които участват в представления, пеят, възпроизвеждат, декламират, играят в, рецитират или по друг начин възпроизвеждат литературни или художествени произведения или фолклорни творби;

б)

„фонограма“ е записът на звука на представление или на друг звук, или на възпроизведен звук със средства, различни от тези на кинематографията или аудиовизията;

в)

„запис“ е звуковото изражение или възпроизведеният звук, който позволява последните да бъдат възприети, репродуцирани или ползвани в процеса на комуникация посредством уред;

г)

„продуцент на фонограма“ е физическото или юридическото лице, което осъществява, поема инициатива или носи отговорност за първия запис на звука на представлението, друг звук или възпроизведен звук;

д)

„публикуване“ на запис на произведение или на фонограма е предлагането на копия от записаното представление или фонограма на обществеността със съгласието на собственика на правата, в случай че копията се предлагат на обществеността в необходимите количества;

е)

„разпространение в ефир“ е безжичното предаване за целите на обществено приемане на звук или на картина и звук, или на възпроизведени такива; предаване, осъществявано чрез сателит, също така се счита за разпространение в ефир, предаването на кодиран сигнал се счита за разпространение в ефир, в случай че на обществеността е предоставено средство за декодиране от организацията за разпространение в ефир или такова бъде предоставено със съгласието на последната;

ж)

„представяне пред обществена аудитория“ на представление или на фонограма означава представянето пред обществена аудитория чрез всякакви други средства, с изключение на разпространение в ефир, на звук от представление или възпроизведен звук, записан под формата на фонограма; за целите на член 15 представяне пред обществена аудитория включва звук или възпроизведен звук, записан под формата на чуваема от обществена аудитория фонограма.

Член 3

Страни, ползващи се от право на защита съгласно договора

1.   Договарящите се страни предоставят защитата съгласно този международен договор на изпълнители и продуценти на фонограми, които са граждани на други държави — страни по международния договор.

2.   Гражданите на други държави — страни по международния договор са изпълнители и продуценти на фонограми, които биха отговорили на критериите, определящи правото на ползване на защита по реда на Римската конвенция, в случай че всички договарящи се страни по реда на този международен договор бяха договарящи се държави по реда на Римската конвенция. По отношение на условията, предоставящи право на ползване на защита, договарящите се страни прилагат съответните определения по реда на член 2 от този международен договор.

3.   Всяка от договарящите се страни, която ползва предоставените ѝ по реда на член 5, параграф 3 от Римската конвенция възможности или за целите на член 5 или член 17 от конвенцията, изпраща уведомление до Генералния директор на Световната организация за интелектуална собственост в изпълнение на изискванията на по-горе упоменатите разпоредби.

Член 4

Приложение в рамките на национални юрисдикции

1.   Всяка от договарящите се страни прилага този международен договор към гражданите на други договарящи се страни съгласно определението по реда на член 3, параграф 2 по начина, по който го прилага към собствените си граждани в частта на изключителните права, предоставени по реда на този международен договор, включително правото на възнаграждение съгласно член 15 на договора.

2.   Задълженията по реда на параграф 1 по-горе не са в сила в степента, в която договарящата се страна се позове на изключенията по реда на член 15, параграф 3 от този договор.

ГЛАВА II

ПРАВА НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ

Член 5

Морални права на изпълнителите

1.   Независимо от своите икономически права и дори и след прехвърлянето на такива права по отношение на слухови представления, изнесени на живо, или представления, записани под формата на фонограми, изпълнителят има право да бъде идентифициран като такъв по отношение на съответното представление, освен в случай че неспоменаването на изпълнителя се обуславя от начина на ползване на изпълнението, както и да възрази срещу опорочаването, промяната или модификацията на изпълнението, увреждащи репутацията на изпълнителя.

2.   След смъртта на изпълнителя предоставените по реда на параграф 1 права във връзка с правото на ползване на защита се поддържат и упражняват за срок, не по-кратък от датата на изтичане на срока на икономическите права, от лицата или институциите, притежаващи надлежни законови правомощия във връзка с това, предоставени от договарящата се страна. Независимо от това, в случай че към датата на ратифициране или на присъединяване към този договор законовите правомощия на договаряща се страна не включват предоставяне на защита след смъртта на изпълнител по отношение на всички права по реда на предходната алинея, някои от тези права могат да престанат да се ползват със защита след смъртта на изпълнителя.

3.   Средствата за търсене по законов ред на правата по реда на този член се определят съгласно разпоредбите на приложимото законодателство в сила на територията на договарящата се страна, в рамките на която се предявява иск във връзка с ползването на права на защита.

Член 6

Икономически права на изпълнителите по отношение на незаписани представления

Изпълнителите притежават изключително право на предоставяне на разрешение по отношение на своите представления:

i)

във връзка с разпространението в ефир или публичното представяне на незаписани изпълнения, с изключение на такива, които вече са били разпространени в ефир, и

ii)

записа на незаписани изпълнения.

Член 7

Права на възпроизвеждане

Изпълнителите притежават изключително право на предоставяне на разрешение за пряко или непряко възпроизвеждане на своите представления, записани под формата на фонограми или по друг начин.

Член 8

Права на разпространение

1.   Изпълнителите притежават изключително право на предоставяне на разрешение за публично представяне на оригинала или на копия от техни изпълнения, записани под формата на фонограми, чрез продажби или прехвърляне на собствеността.

2.   Разпоредбите по реда на този договор не ограничават свободата на договарящите се страни да определят условията, в случай че такива съществуват, при които изтича давността на правата по реда на параграф 1 след първоначалната продажба или прехвърляне на правата на собственост върху оригинала или копията на записи на представления, осъществени с разрешението на изпълнителя.

Член 9

Права на отдаване под наем

1.   Изпълнителите притежават изключително право на предоставяне на разрешение за отдаването под наем на широката общественост срещу заплащане на оригиналите или копията от техни изпълнения, записани под формата на фонограми, съгласно приложимите разпоредби на съответното национално законодателство на договарящата се страна, дори в случай на разпространение или след получаване на разрешение за това от страна на изпълнителя.

2.   Независимо от разпоредбите на параграф 1, договаряща страна, която към 15 април 1994 г. е прилагала и прилага система за възмездно възнаграждение на изпълнителите на отдадени под наем копия на изпълненията на последните, записани под формата на фонограми, като също така разполага със средства, позволяващи на страните да поддържат системата за възмездно отдаване под наем на фонограми, като това не нарушава изключителните права на възпроизвеждане, които изпълнителите притежават.

Член 10

Право на предоставяне на записани изпълнения

Изпълнителите притежават изключителни права за предоставяне на разрешение във връзка с предоставянето на записи на изпълнения под формата на фонограми чрез жични или безжични средства по начин, позволяващ на широката аудитория достъп до тях в индивидуално избрано от нея време.

ГЛАВА III

ПРАВА НА ПРОДУЦЕНТИТЕ НА ФОНОГРАМИ

Член 11

Право на възпроизвеждане

Продуцентите на фонограми притежават изключителни права за предоставяне на разрешение за пряко или непряко възпроизвеждане на техните фонограми във всякаква форма или по всякакъв начин.

Член 12

Право на разпространение

1.   Продуцентите на фонограми притежават изключителни права за предоставяне на разрешение за представяне на оригинали и копия на фонограми пред обществена аудитория чрез продажба или прехвърляне на собствеността.

2.   Разпоредбите по реда на този договор не ограничават свободата на договарящите се страни да определят условията, в случай че такива съществуват, при които изтича давността на правата по реда на параграф 1 след първоначалната продажба или прехвърляне на правата на собственост върху оригинала или копията на записи на изпълнения, осъществени с разрешението на продуцента на фонограмата.

Член 13

Право на отдаване под наем

1.   Продуцентите на фонограми притежават изключителни права за предоставяне на разрешение за отдаване под наем на обществена аудитория на оригинали или на копия от техните фонограми, дори след разпространение от тях или вследствие на разрешение за разпространение, предоставено от страна на продуцентите на фонограми.

2.   Независимо от разпоредбите по реда на параграф 1 на 15 април 1994 г. договарящата се страна е прилагала и прилага система за възмездно възнаграждение на изпълнителите на отдадени под наем копия на изпълненията на последните, записани под формата на фонограми, като също така разполага със средства, позволяващи на страните да поддържат системата за възмездно отдаване под наем на фонограми, като това не нарушава изключителните права на възпроизводство, които продуцентите на фонограми притежават.

Член 14

Право на предоставяне на фонограми

Продуцентите на фонограми притежават изключителни права за предоставяне на разрешение във връзка с предоставянето на записи на изпълнения под формата на фонограми чрез жични или безжични средства по начин, позволяващ на широката аудитория достъп до тях в индивидуално избрано от нея време.

ГЛАВА IV

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 15

Право на възнаграждение за разпространение в ефир и представяне пред обществена аудитория

1.   Изпълнителите и продуцентите на фонограми притежават право на еднократно възнаграждение за пряко или непряко ползване на фонограми, публикувани с цел разпространение в ефир, въз основа на търговски принципи или за целите на представяне пред обществена аудитория.

2.   Националните законодателства на договарящите се страни следва да съдържат разпоредби във връзка с еднократното възнаграждение, платимо от потребителя на изпълнителя или на продуцента на фонограма, или съвместно на изпълнителя и на продуцента на фонограма. В случай че отношенията между изпълнителя и продуцента на фонограми не подлежат на уреждане по реда на договор или споразумение, договарящите се страни имат право да приемат законодателен акт, уреждащ плащането и разпределението на сумата на еднократното възнаграждение между изпълнителя и продуцента на фонограми.

3.   В нарочно уведомление до Генералния директор на Световната организация за интелектуални права всяка от договарящите се страни има право да декларира, че ще прилага разпоредбите по реда на параграф 1 единствено по отношение на конкретни случаи на ползване, че ще бъдат наложени други ограничения или че разпоредбите няма да бъдат прилагани.

4.   За целите на този член предоставените на обществена аудитория фонограми посредством жична или безжична технология по начин, позволяващ достъп до такива фонограми във време и на място по избор на отделните членове на обществената аудитория, се счита за ползване с търговски цели.

Член 16

Ограничения и изключения

1.   В рамките на своите национални законодателства договарящите се страни имат право да предвидят същите ограничения и изключения по отношение на защитата на изпълнителите и продуцентите на програми, предвидени по отношение на защитата на авторското право и художествените произведения.

2.   Договарящите се страни имат право да приемат за валидни и да прилагат ограниченията и изключенията по реда на този договор единствено по отношение на специфични случаи, които не нарушават обичайното ползване на изпълнението или фонограмата, и не накърняват законните интереси на изпълнителя или на продуцента на фонограмата.

Член 17

Срок на защита

1.   Срокът на защита, който изпълнителите ползват по реда на този договор, е не по-кратък от 50 години, считано от последния ден на годината, в която е направен запис на представлението под формата на фонограма.

2.   Срокът на защита по реда на този договор на продуцентите на фонограми е не по-кратък от 50 години, считано от последния ден на годината, в която е публикувана фонограмата, или в случай че такава публикация не е осъществена — 50 години, считано от датата на създаване на фонограмата.

Член 18

Задължения във връзка с технологични мерки

Договарящите се страни са задължени да осигурят надлежна правна защита и средства за удовлетворяване на искове по съдебен ред в случай на нарушаване на технологични мерки, ползвани от изпълнителите или от продуцентите на фонограми във връзка с упражняването на съответните им права по реда на този договор, както и да ограничат действия по отношение на такива изпълнения или фонограми, за които изпълнителите и продуцентите не са предоставили разрешение, или такива, които не са разрешени по закон.

Член 19

Задължения във връзка с правата на управление на информация

1.   Договарящите се страни осигуряват адекватна и ефективна правна защита срещу лица, за които съзнателно — или по отношение на гражданско-правните средства за защита, лица, за които съществуват основания да се счита, че съзнателно — с действията си насърчават, подпомагат осъществяването или прикриват нарушения на права по реда на този договор, а именно:

i)

премахване или промяна на електронните средства за управление на информацията без надлежни правомощия за това;

ii)

разпространяват, осъществяват внос, разпространяват в ефир, представят пред обществена аудитория без надлежни правомощия за това изпълнения, копия на изпълнения на запис или фонограми, съзнавайки, че това е свързано с неоправомощено премахване или промяна на права на управление на информация.

2.   Съгласно този член „права на управление на информация“ означава информация, която идентифицира изпълнение или изпълнител, продуцент на фонограма, фонограма, собственика на правата върху изпълнението или фонограмата, информация за реда и условията на ползване на изпълнението или фонограмата, както и цифри и кодове, които представляват такава информация, в случаите в които такава информация е качена върху копие на запис на изпълнение или фонограма, или изглежда свързана с представянето пред обществена аудитория, или предоставянето на запис на изпълнение или фонограма на обществена аудитория.

Член 20

Формалности

Ползването и упражняването на правата по реда на този договор не е предмет на формални изисквания.

Член 21

Изключения

В изпълнение на предвиденото по реда на член 15, параграф 3 този договор не предвижда изключения.

Член 22

Прилагане на договора във времето

1.   По отношение на правата на изпълнителите и продуцентите на фонограми съгласно този договор договарящите се страни прилагат разпоредбите на член 18 на Конвенцията от Берн въз основа на принципа mutatis mutandis.

2.   Независимо от разпоредбите по реда на параграф 1, договарящите се страни имат право да ограничат приложението на член 5 на този договор до изпълнения, датиращи от периоди след влизането в сила на договора по отношение на такива страни.

Член 23

Разпоредби във връзка с прилагането на правата

1.   Договарящите се страни се задължават да приемат мерки, гарантиращи прилагането на закон в съответствие със своите правни системи.

2.   Договарящите се страни гарантират прилагането на законовите процедури с оглед осигуряване на ефективни действия срещу нарушаване на правата по реда на този договор, включително предприемането на бързи действия по съдебен път с оглед предотвратяването на такива нарушения, както и такива с превантивно действие.

ГЛАВА V

АДМИНИСТРАТИВНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 24

Събрание

1.

а)

Договарящите се страни имат Събрание.

б)

Всяка от договарящите се страни се представлява от един делегат, чиято дейност може да се подпомага от други делегати на ротационен принцип, както и съветници и експерти.

в)

Разходите за всяка делегация се заплащат от договарящата се държава, назначила делегацията. Събранието има право да отправи до Световната организация за интелектуална собственост молба за предоставяне на финансова помощ с оглед улесняване участието на делегациите на договарящите се страни, считани за развиващи се, съгласно установените практики на Генералната асамблея на Обединените нации или на страни, намиращи се в преход към пазарна икономика.

2.

а)

Събранието решава въпроси, свързани с поддържането в сила и развитието на този договор, както и приложението и изпълнението на договора.

б)

Събранието изпълнява функцията, възложена му по реда на член 26, параграф 2 по отношение на допускането на някои междуправителствени организации като страни по договора.

в)

Събранието взима решения за свикването на дипломатически конференции или за промяна на този договор и предоставя необходимите указания за подготовка на такава дипломатическа конференция на генералния директор на Световната организация за интелектуална собственост.

3.

а)

Всяка договаряща се страна има право на един глас и гласува от свое име.

б)

Всяка договаряща се страна — междуправителствена организация, има право на един глас, заместващ гласа на държавите-членки в нея, като броят на гласовете на такава междуправителствена организация е равен на броя на държавите-членки в нея, които са страни по този договор. Междуправителствените организации нямат право на глас, в случай че държава-членка на организацията упражни правото си на глас или обратно.

4.   Събранието заседава на редовна сесия веднъж на две години, след като бъде свикано от генералния директор на Световната организация за интелектуална собственост.

5.   Събранието разработва и приема собствени процедурни правила за дейността, включително такива във връзка със свикването на извънредни заседания, изискванията във връзка с кворума, както и при спазване на разпоредбите на договора — изискванията за мнозинство при взимане на отделни видове решения.

Член 25

Международно седалище

Административните задачи във връзка с този договор се изпълняват от Световната организация за интелектуална собственост.

Член 26

Критерии за присъединяване към договора

1.   Към договора има право да се присъедини всяка държава — членка на Световната организация за интелектуална собственост.

2.   Събранието има право да гласува решение за приемането като страна по този договор на междуправителствена организация, която декларира, че притежава необходимите компетенции, както и че дейността ѝ в областта на въпроси, представляващи предмет на този договор, почива върху законодателствата на съответните държави — членки на такава организация, както и че тя има право да стане страна по договора съгласно своите вътрешни процедурни правила.

3.   Европейската общност има право да стане страна по договора, след като направи заявление във връзка с приемането на нейните условия в рамките на Дипломатическата конференция.

Член 27

Права и задължения по реда на договора

Освен в случай че в този договор изрично не е предвидено друго, всяка от договарящите се страни има право да упражнява своите права и изпълнява своите задължения по реда на този договор.

Член 28

Подписване на договора

Този договор може да бъде подписван, считано от 31 декември 1997 г., от държавите — членки на Световната организация за интелектуална собственост и от Европейската общност.

Член 29

Влизане в сила на договора

Договорът влиза в сила, след като в канцеларията на генералния директор на Световната организация за интелектуална собственост бъдат депозирани тридесет договора за ратификация на този договор.

Член 30

Дата на влизане на договора в сила по отношение на присъединили се към него страни

Този договор обвързва:

i)

тридесетте държави, упоменати в член 29, считано от датата на влизане в сила на договора;

ii)

всяка друга държава, депозирала договор за ратификация на договора в канцеларията на генералния директор на Световната организация за интелектуална собственост три месеца след датата на депозиране на договора за ратификация;

iii)

Европейската общност, три месеца след датата на депозиране на договор за ратификация или присъединяване, в случай че това бъде направено след влизането на договора в сила съгласно член 29, или три месеца след влизането в сила на договора, в случай че договорът за ратификация е депозиран преди влизането в сила на този договор;

iv)

всяка друга междуправителствена организация, допусната до членство като страна по договора, три месеца след депозирането на съответния договор за присъединяване.

Член 31

Отмяна на договора от страна по него

Договорът може да бъде отменен от страна по него чрез изпращането на писмено уведомление за това до генералния директор на Световната организация за интелектуална собственост. Такава отмяна влиза в сила, считано от датата на получаване на уведомлението от страна на генералния директор.

Член 32

Език на договора

1.   Този договор се подписа в един оригинал, съответно на английски, арабски, китайски, френски, руски и испански език с равностойна автентичност.

2.   По молба на заинтересованата страна и след консултации със заинтересованите страни генералният директор на Световната организация за интелектуална собственост има право да подготви официален текст на друг език, освен езиците, изброени в параграф 1. За целите на този параграф „заинтересована страна“ означава държава — членка на Световната организация за интелектуална собственост, за чийто официален език или един от чиито официални езици се касае, както и Европейската общност и други неправителствени организации, които имат право да станат страни по договора, в случай че се касае за официален език на такава организация.

Член 33

Депозиране

Този договор се депозира в канцеларията на генералния директор на Световната организация за интелектуална собственост.


Съгласувани заявления

Във връзка с член 1, параграф 2

Член 1, параграф 2 разяснява връзката между правата върху фонограмите съгласно този договор и авторското право върху произведенията, които те въплъщават. В случай на необходимост от получаване на разрешение както от автора на произведение, записано под формата на фонограма, и от изпълнителя или продуцента, притежаващи правата върху фонограмата, необходимостта от получаване на разрешение от автора на произведението не отпада, поради това че е необходимо разрешение от страна на изпълнителя или на продуцента, или обратно.

Разпоредбите на член 1, параграф 2 също така не означават, че договарящата се страна няма право да предостави на изпълнител или продуцент на фонограми изключителни права извън обхвата на тези, които се предоставят съгласно този договор.

Във връзка с член 2, буква б)

Определението на фонограма по член 2, буква б) не предполага, че правата върху фонограмите по някакъв начин могат да бъдат засегнати в случай на ползването им за кинематографични или аудиовизуални цели.

Във връзка с член 2, буква д), членове 8, 9, 12 и 13

По начина, по който се употребяват в този текст, изразите „копия“ и „копия и оригинали“ по отношение на правото на разпространение и правото на отдаване под наем се отнасят единствено до записи на копия, които могат да бъдат пуснати в обращение в предметна форма.

Във връзка с член 3, параграф 2

За целите на прилагане на разпоредбата на член 3, параграф 2 запис означава изработването на звуков носител майка.

Във връзка с член 3

Споменаването във връзка с Римската конвенция в член 5, буква а) и член 16, буква а), iv) на „гражданин на друга договаряща се страна“ по отношение на междуправителствени организации, които са договарящи се страни по този договор, означава гражданин на държава — членка на междуправителствената организация.

Във връзка с членове 7, 11 и 16

Правото на възпроизвеждане съгласно членове 7 и 11, както и позволените изключения по реда на член 16 са изцяло в сила по отношение на цифрова среда, особено на използването на изпълнения и фонограми в цифрова форма. В допълнение съхранението на защитени изпълнения или фонограми в цифров формат или върху електронен носител съставлява възпроизвеждане в рамките на определението по реда на закон.

Във връзка с член 15

Разпоредбата на член 15 не предоставя изчерпателно решение по въпроса за нивата на правата за разпространение и разпространение пред обществена аудитория, от които изпълнителите и продуцентите на фонограми би следвало да се ползват в ерата на цифровите технологии. Делегациите не успяха да постигнат консенсус по различните предложения за отделните аспекти на изключителните права, които следва да се предоставят в някои случаи, или правата, които се предоставят без възможност за предявяване на допълнителни условия, поради което на въпроса не бе намерено окончателно решение, като работата в тази посока ще продължи в бъдеще.

Във връзка с член 15

Разпоредбата на член 15 не съставлява основание за отказ за предоставяне на правата по реда на настоящия договор на изпълнители на фолклор или продуценти на фонограми на фолклорни изпълнения, в случай че такива фонограми са издадени за търговски цели.

Във връзка с член 16

Съгласуваното разяснение във връзка с член 10 (ограничения и изключения) на Международния договор за авторското право на СОИС се прилага въз основа на принципа mutatis mutandis и по отношение на член 16 (ограничения и изключения) на Международния договор за изпълнителски изяви и фонограми на СОИС.

Във връзка с член 19

Съгласуваното разяснение във връзка с член 12 (липса на задължения във връзка с правата на управление на информация) на Международния договор за авторското право на СОИС се прилага въз основа на принципа mutatis mutandis и по отношение на член 19 (задължения във връзка с правата на управление на информация) на Международния договор за изпълнителски изяви и фонограми на СОИС.


Top