Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21997D0904(07)

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 27/97 от 30 април 1997 година за изменение на приложение ХХ (Околна среда) към Споразумението за ЕИП

OJ L 242, 4.9.1997, p. 76–76 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 002 P. 274 - 274
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 002 P. 274 - 274
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 002 P. 274 - 274
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 002 P. 274 - 274
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 002 P. 274 - 274
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 002 P. 274 - 274
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 002 P. 274 - 274
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 002 P. 274 - 274
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 002 P. 274 - 274
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 056 P. 35 - 35
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 056 P. 35 - 35
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 031 P. 74 - 74

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/27(2)/oj

11/ 56

BG

Официален вестник на Европейския съюз

35


21997D0904(07)


L 242/76

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 27/97

от 30 април 1997 година

за изменение на приложение ХХ (Околна среда) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокол за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, оттук нататък наричано „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че приложение ХХ към Споразумението беше изменено с Решение № 82/96 на Съвместния комитет на ЕИП от 13 декември 1996 г. (1);

като има предвид, че Директива 96/61/ЕО на Съвета от 24 септември 1996 г. за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (2) трябва да бъде включена в Споразумението;

като има предвид, че Директива 96/61/ЕО на Съвета отменя, считано от датата 11 години след влизането си в сила Директива 84/360/ЕИО на Съвета от 28 юни 1984 г. относно борбата със замърсяването на въздуха от промишлени инсталации (3), която е включена в Споразумението и която следователно трябва да бъде заличена от Споразумението, считано от същата дата,

РЕШИ:

Член 1

Добавя се следната точка след точка 2e (Регламент (ЕИО) № 1836/93 на Съвета) в приложение ХХ към Споразумението:

„2ж.

396 L 0061: Директива 96/61/ЕО на Съвета от 24 септември 1996 г. за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (ОВ L 257, 10.10.1996 г., стр. 26).“

Член 2

Текстът в точка 16 (Директива 84/360/ЕИО на Съвета) се заличава, считано от 30 октомври 2007 г.

Член 3

Текстовете на Директива 96/61/ЕО на Съвета на исландски и норвежки език, приложени към съответните езикови версии на настоящото решение, са автентични.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила на 1 май 1997 г., при условие че всички нотификации съгласно член 103, параграф 1 от Споразумението са били представени на Съвместният комитет на ЕИП.

Член 5

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейските общности.

Съставено в Брюксел на 30 април 1997 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

C. DAY


(1)  ОВ L 100, 17.4.1997 г., стр. 71.

(2)  ОВ L 257, 10.10.1996 г., стр. 26.

(3)  ОВ L 188, 16.7.1984 г., стр. 20.


Top