EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21994A1223(01)

Споразумение за създаване на световната търговска организация

OJ L 336, 23.12.1994, p. 3–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 038 P. 5 - OP_DATPRO
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 038 P. 5 - OP_DATPRO
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 021 P. 82 - 89
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 021 P. 82 - 89
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 021 P. 82 - 89
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 021 P. 82 - 89
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 021 P. 82 - 89
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 021 P. 82 - 89
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 021 P. 82 - 89
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 021 P. 82 - 89
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 021 P. 82 - 89
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 010 P. 5 - 11
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 010 P. 5 - 11
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 074 P. 5 - 12

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/800(1)/oj

Related Council decision

11/ 10

BG

Официален вестник на Европейския съюз

5


21994A1223(01)


L 336/3

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СВЕТОВНАТА ТЪРГОВСКА ОРГАНИЗАЦИЯ

СТРАНИТЕ ПО ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ,

ПРИЗНАВАЙКИ, че отношенията им в областта на търговските и икономическите стремежи трябва да се развиват с оглед на повишаването на жизнения стандарт, осигуряване на пълна заетост, голям и стабилно растящ обем на реалните доходи и ефективното търсене и разширяване на производството на стоки и услуги и търговията с тях, като същевременно се допуска оптимално използване на световните ресурси съгласно целите на устойчивото развитие, като се проявява стремеж да се опазва и съхранява околната среда и да се развиват използваните за това средства по начин, съвместим със съответните им потребности и проблеми на различни нива на икономическо развитие,

ПРИЗНАВАЙКИ също така необходимостта от градивни усилия, които да гарантират, че развиващите се страни и особено най-слабо развитите от тях участват в растежа на международната търговия с дял, пропорционален на потребностите на тяхното икономическо развитие,

ВОДЕНИ ОТ ЖЕЛАНИЕТО да допринесат за постигане на тези цели чрез реципрочни и взаимно изгодни договорености за съществено намаляване на митата и други пречки пред търговията и за премахване на дискриминационното третиране в международните търговски отношения,

РЕШЕНИ следователно да развиват единна, жизнеспособна и трайна система на многостранна търговия, която обхваща Общото споразумение за митата и търговията и резултатите от досегашните усилия за либерализация на търговията и всички резултати от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори,

ИЗПЪЛНЕНИ С РЕШИТЕЛНОСТ да запазят основните принципи и да работят за постигане на целите, заложени в основата на тази многостранна търговска система,

СЕ СПОРАЗУМЯВАТ, КАКТО СЛЕДВА:

Член I

Създаване на организацията

С настоящото споразумение се създава Световната търговска организация (наричана по-нататък за краткост „СТО“).

Член II

Обхват на СТО

1.   СТО трябва да осигурява общата институционална рамка за осъществяване на търговските отношения между страните членки по въпроси, свързани със споразуменията и отнасящите се към тях правни актове, включени в приложенията към това споразумение.

2.   Споразуменията и отнасящите се към тях правни актове в Приложения 1, 2 и 3 (наричани по-нататък за краткост „многостранни търговски споразумения“), задължителни за всички страни членки, представляват неразделни части от това споразумение.

3.   Споразуменията и отнасящите се към тях правни актове, включени в Приложение 4 (наричани по-нататък за краткост „плурилатерални търговски споразумения“), представляват също част от това споразумение за онези страни членки, които са ги приели, и са задължителни за тях. Плурилатералните търговски споразумения не пораждат нито задължения, нито права за страните членки, които не са ги приели.

4.   Общото споразумение за митата и търговията 1994 съгласно Приложение 1А (наричано по-нататък за краткост „ГАТТ (1994)“) е юридически различно от Общото споразумение за митата и търговията от 30 октомври 1947 г., приложено към Заключителния акт, приет при приключване на Втората сесия на Подготвителния комитет на Конференцията на ООН за търговията и заетостта, с последвалите поправки, изменения или допълнения (наричано по-нататък за краткост „ГАТТ (1947)“).

Член III

Функции на СТО

1.   СТО трябва да улеснява прилагането, администрирането и действието, и трябва да способства за постигане на целите на това споразумение и на многостранните търговски споразумения, и също така трябва да осигурява рамката за прилагането, администрирането и действието на плурилатералните търговски споразумения.

2.   СТО трябва да осигурява възможността за преговори между страните членки във връзка с многостранните им търговски отношения по въпроси, регулирани от споразуменията и приложенията към това споразумение. СТО може също да предоставя възможност за последващи преговори между страните членки във връзка с техните многостранни търговски отношения и рамка за осъществяване на резултатите от такива преговори, в случай че има решение на Министерската конференция.

3.   СТО трябва да администрира Договореността относно правилата и процедурите за уреждане на спорове (наричана по-нататък за краткост „Договореност за уреждане на спорове“ или „ДППУС“), съдържаща се в Приложение 2 към настоящото споразумение.

4.   СТО трябва да администрира Механизма за преглед на търговската политика (наричан по-нататък за краткост „МПТП“), съдържащ се в Приложение 3 към настоящото споразумение.

5.   С оглед постигането на по-голяма съгласуваност в създаването на глобална икономическа политика СТО трябва да си сътрудничи по подходящ начин с Международния валутен фонд, с Международната банка за възстановяване и развитие и свързаните с нея организации.

Член IV

Структура на СТО

1.   Поне веднъж на всеки две години трябва да бъде провеждана Министерска конференция, съставена от представители на всички страни членки. Министерската конференция трябва да изпълнява функциите на СТО и трябва да предприема необходимите за тази цел действия. Министерската конференция трябва да има правомощията да взема решения относно всички въпроси по многостранните търговски споразумения, ако е постъпила молба от страна членка, съгласно конкретните изисквания за вземане на решение в настоящото споразумение и в съответното многостранно търговско споразумение.

2.   Създава се Общ съвет, съставен от представители на всички страни членки, който трябва да заседава при необходимост. В периода между заседанията на Министерската конференция нейните функции се изпълняват от Общия съвет. Общият съвет трябва да изпълнява и възложените му от това споразумение функции. Общият съвет следва да създаде своите процедурни правила за работа и да утвърди процедурните правила за работа на комитетите, предвидени в разпоредбите на параграф 7.

3.   При необходимост трябва да се свикват заседания на Общия съвет за изпълняване на задълженията на Органа за уреждане на спорове съгласно Договореността за уреждането на спорове. Органът за уреждане на спорове може да има свой собствен председател и трябва да приема такива процедурни правила, каквито смята за необходими, за изпълняването на тези задължения.

4.   При необходимост трябва да се свикват заседания на Общия съвет за изпълняване на задълженията на Органа за преглед на търговската политика съгласно МПТП. Органът за преглед на търговската политика може да има свой собствен председател и трябва да приема такива процедурни правила, каквито смята за необходими, за изпълняването на тези задължения.

5.   Създават се Съвет по търговията със стоки, Съвет по търговията с услуги и Съвет по свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (по-нататък наричан за краткост „Съвет по ТРИПС“), които трябва да работят под генералното ръководство на Общия съвет. Съветът по търговията със стоки трябва да проследява действието на многостранните търговски споразумения, съдържащи се в Приложение 1А. Съветът по търговията с услуги трябва да проследява функционирането на Общото споразумение по търговията с услуги (наричано по-нататък за краткост „ГАТС“). Съветът по ТРИПС трябва да наблюдава функционирането на Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (наричано по-нататък за краткост „Споразумение по ТРИПС“). Посочените съвети трябва да изпълняват функциите, определени в съответните споразумения и възложени им от Общия съвет. Те трябва да приемат съответните свои процедурни правила, които подлежат на утвърждаване от Общия съвет. Членството в тези съвети трябва да бъде открито за представители на всички страни членки. Тези съвети трябва да заседават при необходимост от изпълняване на техните функции.

6.   Съветът по търговията със стоки, Съветът по търговията с услуги и Съветът по ТРИПС трябва да създадат помощни органи, ако са необходими такива. Тези помощни органи трябва да приемат свои процедурни правила, които подлежат на утвърждаване от съответния съвет.

7.   Министерската конференция трябва да създаде Комитет по търговия и развитие, Комитет по ограниченията, свързани с платежния баланс и Комитет по бюджетните, финансовите и административните въпроси, които трябва да изпълняват функциите, възложени им съгласно това споразумение и многостранните търговски споразумения, както и допълнителните функции, възложени им от Общия съвет, и може да създава, ако сметне за необходимо, допълнителни комитети с определени от него съответни функции. Като част от функциите си Комитетът по търговия и развитие периодично трябва да извършва преглед на специалните разпоредби в многостранните търговски споразумения в интерес на най-слабо развитите страни членки и трябва да докладва на Общия съвет за предприемане на необходимите действия. Членството в тези комитети е отворено за представители на всички страни членки.

8.   Органите, създадени в съответствие с изискванията на плурилатералните търговски споразумения, трябва да изпълняват възложените им функции съгласно тези споразумения и трябва да действат в институционалната рамка на СТО. Тези органи трябва редовно да информират Общия съвет относно своите дейности.

Член V

Връзки с други организации

1.   Общият съвет трябва да предприеме необходимите действия за ефективно сътрудничество с други междуправителствени организации, които имат отговорности, свързани с тези на СТО.

2.   Общият съвет може да предприема необходимите действия за консултации и сътрудничество с неправителствени организации, имащи отношение към въпроси, свързани с разглежданите в СТО.

Член VI

Секретариат

1.   Създава се Секретариат на СТО (по-нататък наричан за краткост „Секретариат“), ръководен от Генерален директор.

2.   Министерската конференция назначава Генералния директор и приема правилата, определящи неговите правомощия, задължения, служебно положение и мандат.

3.   Генералният директор назначава служителите на Секретариата и определя техните задължения и служебно положение в съответствие с правила, приети от Министерската конференция.

4.   Отговорностите на Генералния директор и на служителите на Секретариата имат изключително международен характер. При изпълняване на своите задължения Генералният директор и служителите на Секретариата не трябва да търсят или приемат указания от дадено правителство или някаква друга инстанция извън СТО. Те следва да се въздържат от каквито и да било действия, които биха имали отрицателно въздействие върху позицията им на международни служители. Страните членки на СТО следва да зачитат международния характер на отговорностите на Генералния директор и служителите на Секретариата, и да не се стремят да оказват влияние върху изпълнението на техните задължения.

Член VII

Бюджет и вноски

1.   Генералният директор представя пред Комитета по бюджетните, финансовите и административните въпроси годишния проектобюджет и финансовия отчет на СТО. Комитетът по бюджетните, финансовите и административните въпроси прави преглед на представения от Генералния директор годишен проектобюджет и финансов отчет и въз основа на тях отправя препоръки към Общия съвет. Годишният проектобюджет се утвърждава от Общия съвет.

2.   Комитетът по бюджетните, финансовите и административните въпроси трябва да предлага на Общия съвет финансово-правни актове, които включват разпоредби относно:

а)

размера на вноските за пропорционално покриване на разходите на СТО от страните членки;

б)

мерките, които трябва да се предприемат спрямо страни членки, просрочили плащането на вноските.

Финансовите разпоредби следва да се основават, доколкото е възможно, на съответните правила и практиката на ГАТТ (1947).

3.   Общият съвет приема финансовите разпоредби и годишния проектобюджет с мнозинство от две трети, съставено от повече от половината страни членки на СТО.

4.   Всяка страна членка своевременно трябва да внася в СТО своя дял от разходите на СТО в съответствие с приетите от Общия съвет финансово-правни актове.

Член VIII

Статут на СТО

1.   СТО е юридическо лице, като всяка от страните членки му предоставя юридически правомощия, необходими за изпълнение на функциите на организацията.

2.   Всяка страна членка трябва да предостави на СТО такива привилегии и имунитет, каквито са необходими за изпълняване на функциите на организацията.

3.   Всяка страна членка трябва по подобен начин да предостави на служителите на СТО и на представителите на страните членки такива привилегии и имунитет, каквито са необходими за независимо изпълнение на техните функции във връзка с организацията.

4.   Привилегиите и имунитетът, които се предоставят на СТО, на нейните служители и на представителите на страните членки от отделна страна членка, следва да бъдат подобни на привилегиите и имунитета, предвидени в Конвенцията за привилегиите и имунитета на специализираните организации, приета от Общото събрание на ООН на 21 ноември 1947 г.

5.   СТО може да сключва споразумение относно главната квартира на организацията.

Член IХ

Вземане на решения

1.   СТО трябва да продължи практиката на вземане на решения с консенсус, следвана съгласно ГАТТ (1947) (1). Когато не може да се стигне до вземането на решение с консенсус, разглежданият въпрос трябва да се решава чрез гласуване, освен ако не е предвидено друго. На заседанията на Министерската конференция и на Общия съвет всяка страна членка на СТО трябва да има един глас. Когато Европейските общности упражняват своето право да гласуват, те трябва да имат толкова гласове, колкото са на брой държавите, членуващи в тях (2), и които членуват в СТО. Решенията на Министерската конференция и Общия съвет се вземат с мнозинство от подадените гласове, освен ако не е предвидено друго в настоящото споразумение или в съответното многостранно търговско споразумение (3).

2.   Министерската конференция и Общият съвет имат изключителното право да приемат тълкувания на това споразумение и на многостранните търговски споразумения. В случай на тълкуване на многостранно търговско споразумение от Приложение 1 те следва да упражнят своите правомощия въз основа на указания от съвета, който контролира функционирането на това споразумение. Решението за приемане на дадено тълкуване следва да се взема с мнозинство от три четвърти от страните членки. Тази алинея не може да се използва по начин, който би възпрепятствал прилагането на разпоредбите за изменения съгласно член Х.

3.   При изключителни обстоятелства Министерската конференция може да взима решения за освобождаване на отделна страна членка от задължение, произтичащо от настоящото споразумение или от многостранните търговски споразумения, при условие че решението се взема с мнозинство от три четвърти (4), освен в случаите, когато в тази алинея е предвидено друго.

а)

Молба за освобождаване от задължение по това споразумение се отправя към Министерската конференция за разглеждане в съответствие с практиката на вземане на решения с консенсус. Министерската конференция определя срок за разглеждане на молбата, който не може да надвишава 90 дни. Ако не се постигне консенсус по време на определения период, каквото и да било решение относно освобождаването от задължение се взема с мнозинство от три четвърти от страните членки.

б)

Молба за освобождаване от задължение по многостранните търговски споразумения в Приложения 1А или 1Б или 1В и приложенията към тях се предоставя първоначално съответно на Съвета по търговия със стоки, Съвета по търговия с услуги или Съвета по ТРИПС за разглеждане в срок, който не може да надвишава 90 дни. В края на определения период съответният съвет представя доклад на Министерската конференция.

4.   Решението на Министерската конференция за освобождаване от задължение следва да посочва изключителните обстоятелства, които обосновават решението, изискванията и условията, на които отговаря освобождаването от задължения, и датата, на която трябва да бъде прекратено освобождаването от задължение. Всяко освобождаване от задължение, предоставено за период, по-дълъг от една година, трябва да се преразглежда от Министерската конференция не по-късно от една година след предоставянето му и впоследствие ежегодно, докато освобождаването от задължения бъде прекратено. По време на всяко преразглеждане Министерската конференция трябва да проверява дали продължават да съществуват изключителните обстоятелства, които обосновават освобождаването, и дали са изпълнени изискванията и условията за освобождаването от задължение. На основата на годишния преглед Министерската конференция може да продължи, измени или прекрати освобождаването от задължение.

5.   Решения в рамките на плурилатерални търговски споразумения, включващи всякакви решения за тълкуване и освобождаване от задължения, следва да отговарят на разпоредбите на съответното споразумение.

Член Х

Изменения и/или допълнения

1.   Всяка страна членка на СТО има право да прави предложения за изменения на разпоредбите на това споразумение или на многостранните търговски споразумения в Приложение 1, като предостави съответното предложение на Министерската конференция. Посочените в член IV, параграф 5 съвети също могат да представят на Министерската конференция предложения за изменения на разпоредбите на съответните многостранни търговски споразумения в Приложение 1, чието изпълнение те проследяват. В срок от 90 дни след официалното предоставяне на предложението на Министерската конференция, освен ако тя не реши да удължи срока, каквото и да било решение на Министерската конференция за предоставяне или не на предложеното изменение за приемане от страните членки се взема с консенсус. Това решение посочва дали се прилагат разпоредбите на параграф 3 или 4, освен в случаите, в които се прилагат разпоредбите на параграф 2, 5 или 6. Ако се постигне консенсус, Министерската конференция незабавно представя на страните членки предложението за приемане. Ако на заседание на Министерската конференция не бъде постигнат консенсус в рамките на установения период, Министерската конференция решава с мнозинство от две трети от страните членки дали да предостави за приемане предложеното изменение на страните членки. С изключение на случаите по параграф 2, 5 или 6 по отношение на предложението за изменение се прилагат разпоредбите на параграф 3, освен ако Министерската конференция не реши с мнозинство от три четвърти от страните членки, че са приложими разпоредбите на параграф 4.

2.   Изменения към разпоредбите на този член и на разпоредбите на следните членове влизат в сила само след приемане от всички страни членки:

— член IХ от настоящото споразумение;

— член I и член II от ГАТТ (1994);

— член II:1 от ГАТС;

— член 4 от Споразумението по ТРИПС.

3.   Изменения на разпоредбите на това споразумение или на многостранните търговски споразумения в Приложения 1А и 1В, освен посочените в параграфи 2 и 6, които по своя характер могат да променят правата и задълженията на страните членки, са в сила за приелите ги страни членки след приемането им от две трети от страните членки и впоследствие за всяка страна членка, след като ги приеме. Министерската конференция може да вземе решение с мнозинство от три четвърти от страните членки, според което всяко влязло в сила изменение съгласно този параграф е от такъв характер, че всяка страна членка, която не го е приела в периода, определен от Министерската конференция за всеки конкретен случай, може да напусне СТО или да остане в организацията със съгласието на Министерската конференция.

4.   Изменения към разпоредбите на настоящото споразумение или на многостранните търговски споразумения в Приложения 1А и 1В, различни от посочените в параграфи 2 и 6, които по своя характер не могат да изменят правата и задълженията на страните членки, влизат в сила за всички страни членки след приемане с мнозинство от две трети от страните членки.

5.   С изключение на случаите по параграф 2 по-горе, изменения към Раздели I, II и III от ГАТС и съответните приложения са в сила за страните членки, които са ги приели, при приемането им от две трети от страните членки и впоследствие за всяка страна членка, след като тя ги приеме. Министерската конференция може да вземе решение с мнозинство от три четвърти от страните членки, според което всяко изменение, влязло в сила съгласно предходната разпоредба, е от такъв характер, че страна членка, която не го е приела в период, определен от Министерската конференция за всеки конкретен случай, може да напусне СТО или да остане в организацията със съгласието на Министерската конференция. Изменения към Раздели IV, V и VI от ГАТС и съответните приложения са в сила за всички страни членки след приемането им с мнозинство от две трети.

6.   Независимо от другите разпоредби на настоящия член, изменения към Споразумението по ТРИПС, които отговарят на изискванията на член 71, параграф 2 от споразумението, могат да бъдат приемани от Министерската конференция без по-нататъшна официална процедура по приемане.

7.   Всяка страна членка, която приема изменение към това споразумение или към многостранно търговско споразумение от Приложение 1, следва да депозира документ за приемане при Генералния директор на СТО в рамките на периода, определен от Министерската конференция.

8.   Всяка страна членка на СТО може да направи предложение за изменение на разпоредбите на многостранните търговски споразумения в Приложения 2 и 3, като представи това предложение на Министерската конференция. Решението относно одобряване на изменения към многостранното търговско споразумение в Приложение 2 следва да се вземат с консенсус, като тези изменения влизат в сила за всички страни членки след одобряването им от Министерската конференция. Решения относно одобряване на изменения към многостранното търговско споразумение в Приложение 3 влизат в сила за всички страни членки след одобряването им от Министерската конференция.

9.   Министерската конференция, по молба на страни членки, които са страни по търговско споразумение, може да взема решение изключително само с консенсус за добавяне на това споразумение към Приложение 4. По молба на страните членки, които са страни по плурилатерално търговско споразумение, Министерската конференция може да вземе решение да го премахне от Приложение 4.

10.   Изменения към плурилатерално търговско споразумение следва да отговарят на разпоредбите на съответното споразумение.

Член ХI

Първоначално членство

1.   Първоначални страни членки на СТО са договарящите се страни по ГАТТ (1947) към датата на влизане в сила на това споразумение и Европейските общности, които приемат това споразумение и многостранните търговски споразумения, чиито списъци с отстъпки и задължения са приложени към ГАТТ (1994), а списъците им със специфични задължения са приложени към ГАТС.

2.   Най-слабо развитите страни, определени като такива от ООН, следва да поемат само такива ангажименти, които отговарят на конкретното им развитие, на финансовите и търговските им потребности или на техните административни и институционални възможности.

Член ХII

Присъединяване

1.   Всяка държава или отделна митническа територия, която има пълна самостоятелност в провеждането на външнотърговските си отношения и на всички други въпроси, предвидени в това споразумение и многостранните търговски споразумения, може да се присъедини към това споразумение при условия, договорени между нея и СТО. Такова присъединяване е валидно за това споразумение и приложените към него многостранни търговски споразумения.

2.   Решенията за присъединяване към организацията се вземат от Министерската конференция. Министерската конференция одобрява споразумението за условията на присъединяване с мнозинство от две трети от страните членки на СТО.

3.   Присъединяването към плурилатерално търговско споразумение следва да се съгласува с разпоредбите на съответното споразумение.

Член ХIII

Неприлагане на многостранните търговски споразумения между определени страни членки

1.   Това споразумение и многостранните търговски споразумения в Приложения 1 и 2 няма да се прилагат в отношенията между две отделни страни членки, ако някоя от тези страни членки по време на присъединяването си към организацията изрази несъгласие с подобно прилагане.

2.   Параграф 1 може да се прилага между страни членки, които са първоначални членки на СТО и договарящи се страни по ГАТТ (1947), само ако член ХХХV от ГАТТ (1947) е бил прилаган преди и е бил в сила между тези договарящи се страни към датата на влизане в сила на настоящото споразумение за тях.

3.   Параграф 1 се прилага за уреждане на отношенията между дадена страна членка и друга страна членка, която се е присъединила към организацията според условията на член ХII, само ако несъгласната с прилагането страна членка е уведомила за това Министерската конференция преди одобряването на споразумението за условията на присъединяването от Министерската конференция.

4.   Министерската конференция може да преразглежда действието на този член в отделни случаи по молба на всяка една страна членка и да прави съответни препоръки.

5.   Неприлагането на плурилатерално търговско споразумение между страните по такова споразумение се регулира от разпоредбите на съответното споразумение.

Член ХIV

Приемане, влизане в сила и депозиране

1.   Това споразумение е открито за приемане чрез подписване или по друг начин от договарящите се страни по ГАТТ (1947) и Европейските общности, които отговарят на условията за първоначално членство в СТО, съгласно член ХI от настоящото споразумение. Подобен начин на приемане е валиден за споразумението и приложените към него многостранни търговски споразумения. Това споразумение и приложените към него многостранни търговски споразумения влизат в сила на датата, определена от министрите съгласно точка 3 от Заключителния акт за резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори, и са открити за приемане за период от две години след тази дата, освен ако министрите не решат друго. Приемането на дадена страна след влизането в сила на това споразумение влиза в сила на 30-ия ден след датата на нейното приемане.

2.   Страна членка, която приема споразумението след влизането му в сила, следва да изпълнява задълженията и отстъпките по многостранните търговски споразумения, предвидени за изпълняване за период от време, започващ от влизането в сила на това споразумение, по същия начин, както би ги изпълнявала, ако е приела това споразумение от датата на влизането му в сила.

3.   До влизането в сила на това споразумение текстовете на това споразумение и на многостранните търговски споразумения се депозират при Генералния директор на договарящите се страни по ГАТТ (1947). Генералният директор следва незабавно да предостави заверено копие, вярно с оригинала на това споразумение и на многостранните търговски споразумения, както и известие за всяко отделно приемане до всяко правителство и Европейските общности, които са приели споразумението. Това споразумение и многостранните търговски споразумения, както и всички изменения към тях, при влизане в сила на това споразумение следва да бъдат депозирани при Генералния директор на СТО.

4.   Приемането и влизането в сила на плурилатерално търговско споразумение следва да бъде съгласувано с разпоредбите на съответното споразумение. Тези споразумения се депозират при Генералния директор на договарящите се страни по ГАТТ (1947). При влизането в сила на настоящото споразумение тези споразумения се депозират при Генералния директор на СТО.

Член ХV

Оттегляне

1.   Всяка страна членка може да се оттегли от това споразумение. Оттеглянето се отнася както за това споразумение, така и за многостранните търговски споразумения, и влиза в сила след изтичането на шестмесечен срок от датата, на която Генералният директор на СТО е получил писменото известие за оттеглянето.

2.   Оттеглянето от плурилатерално търговско споразумение се регулира от разпоредбите на съответното споразумение.

Член ХVI

Други разпоредби

1.   Освен ако в настоящото споразумение или в многостранните търговски споразумения не е предвидено друго, СТО се ръководи от решенията, процедурите и обичайната практика на договарящите се страни към ГАТТ (1947) и на създадените в рамките на ГАТТ (1947) органи.

2.   Секретариатът на ГАТТ (1947) в рамките на практически изпълнимото става Секретариат на СТО и Генералният директор на договарящите се страни по ГАТТ (1947) изпълнява длъжността Генерален директор на СТО, докато Министерската конференция назначи Генерален директор съгласно член VI, параграф 2 от настоящото споразумение.

3.   В случай на противоречие между разпоредба на това споразумение и разпоредба на многостранно търговско споразумение, разпоредбата на настоящото споразумение има предимство.

4.   Всяка страна членка осигурява съответствието на своите закони, подзаконови актове и административни процедури със задълженията си, произтичащи от приложените споразумения.

5.   Не могат да се правят уговорки относно разпоредбите на това споразумение. Уговорки относно разпоредбите на многостранните търговски споразумения се правят, само доколкото в тях е предвидена такава възможност. Уговорки относно разпоредбите на плурилатерално търговско споразумение се правят съгласно разпоредбите на съответното споразумение.

6.   Това споразумение следва да бъде регистрирано съгласно разпоредбите на член 102 от Устава на ООН.

Подписано в Маракеш на петнадесети април хиляда деветстотин деветдесет и четвърта година в един екземпляр, с текстове на английски, френски и испански език, като всеки текст има еднаква сила.

Обяснителни бележки:

Понятията „страна“ или „страни“ така, както са използвани в това споразумение и многостранните търговски споразумения, включват всяка отделна митническа територия, която е член на СТО.

При използването в споразумението или в многостранните търговски споразумения на понятието „национално“ следва да се подразбира, че то се отнася и до митническата територия, освен ако изрично не е посочено друго, в случай, когато отделна митническа територия е член на СТО.


(1)  Счита се, че съответният орган е взел решение по поставения пред него въпрос с консенсус, ако нито една присъстващите страни членки не направи формално възражение срещу предложеното решение.

(2)  Броят на гласовете на Европейските общности и на техните държави-членки в никакъв случай не може да надвишава броя на държавите-членки на Европейските общности.

(3)  Решенията на Общия съвет, свикан в качеството му на Орган за уреждане на спорове, се вземат само в съответствие с разпоредбите на член 2, параграф 4 от Договореността за уреждане на спорове.

(4)  Решение относно освобождаването от което и да е задължение при условията на преходен период или за период на поетапно изпълнение, което страната членка молител не е изпълнила до края на съответния период, се взема само с консенсус.


СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 А:

Многостранни споразумения за търговията със стоки …

Общо споразумение за митата и търговията (1994) …

Споразумение за селското стопанство …

Споразумение за санитарните и фитосанитарните мерки …

Споразумение за текстила и облеклото …

Споразумение за техническите пречки пред търговията …

Споразумение за свързаните с търговията инвестиционни мерки …

Споразумение за прилагането на член VI на Общото споразумение по митата и търговията (1994) …

Споразумение за прилагане на член VII от Общото споразумение за митата и търговията (1994) …

Споразумение за предекспедиционна проверка …

Споразумение за правилата за произход …

Споразумение за процедурите по лицензиране на вноса …

Споразумение за субсидиите и изравнителните мерки …

Споразумение за защитни мерки …

ПРИЛОЖЕНИЕ 1Б:

Общо споразумение по търговията с услуги и приложения …

ПРИЛОЖЕНИЕ 1В:

Споразумение за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост …

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Договореност относно правилата и процедурите за уреждане на спорове …

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Механизъм за преглед на търговската политика …

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Споразумение относно държавните поръчки …

Споразумение относно говеждото месо …

Проект на обмен на писма между Уругвай и Европейската общност …


Top