EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12008E078

Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз - ЧАСТ ТРЕТА: ВЪТРЕШНИ ПОЛИТИКИ И ДЕЙНОСТИ НА СЪЮЗА - ДЯЛ V: ПРОСТРАНСТВО НА СВОБОДА, СИГУРНОСТ И ПРАВОСЪДИЕ - Глава 2: Политики относно контрола по границите, убежището и имиграцията - Член 78 (предишни член 63, точки 1 и 2, и член 64, параграф 2 от ДЕО)

OB C 115, 9.5.2008, p. 76–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2008/art_78/oj

12008E078

Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз - ЧАСТ ТРЕТА: ВЪТРЕШНИ ПОЛИТИКИ И ДЕЙНОСТИ НА СЪЮЗА - ДЯЛ V: ПРОСТРАНСТВО НА СВОБОДА, СИГУРНОСТ И ПРАВОСЪДИЕ - Глава 2: Политики относно контрола по границите, убежището и имиграцията - Член 78 (предишни член 63, точки 1 и 2, и член 64, параграф 2 от ДЕО)

Официален вестник n° 115 , 09/05/2008 стр. 0076 - 0077


Член 78

(предишни член 63, точки 1 и 2, и член 64, параграф 2 от ДЕО)

1. Съюзът развива обща политика в областта на убежището, субсидиарната закрила и временната закрила, чиято цел е да предостави подходящ статут на всеки гражданин на трета страна, който се нуждае от международна закрила, както и да гарантира зачитането на принципа на неотблъскване. Тази политика трябва да бъде съобразена с Женевската конвенция от 28 юли 1951 г. и с Протокола за статута на бежанците от 31 януари 1967 г., както и с другите съответни договори.

2. За целите на параграф 1 Европейският парламент и Съветът приемат, в съответствие с обикновената законодателна процедура, мерки за обща европейска система за убежище, която включва:

а) единен статут на бежанец за гражданите на трети страни, който да е валиден в целия Съюз;

б) единен статут на субсидиарна закрила за гражданите на трети страни, които, без да получават европейско убежище, се нуждаят от международна закрила;

в) обща система за временна закрила на разселени лица в случай на масов приток на бежанци;

г) общи процедури за предоставяне или отнемане на единен статут на бежанец или на субсидиарна закрила;

д) критерии и механизми за определяне на държавата-членка, отговорна за разглеждането на молбите за убежище или субсидиарна закрила;

е) правила относно условията за приемане на лица, търсещи убежище или субсидиарна закрила;

ж) партньорство и сътрудничество с трети страни за управлението на потоците от лица, търсещи убежище или субсидиарна или временна закрила.

3. В случай че една или повече държави-членки се намират в извънредна ситуация, характеризираща се с внезапен приток на граждани на трети страни, Съветът, по предложение на Комисията, може да приема временни мерки в полза на засегнатата(ите) държава(и)-членка(и). Той действа след консултация с Европейския парламент.

--------------------------------------------------

Top